ഓം ബീച്ച്

­മ­ന‹­ഹ­ര­മായ ബ€­šš­•ള€ —‹­വ­യില€ മാ­തര­മ­ലല ‰ളള­ത. …തി­ല­മŠ­••† മന‹­ഹ­ര­മായ ദƒ­ശയ­™™ള€ •‡­ര­ള­തതി­ല†­യ‚ തമി­ഴ€Œ­നാ­ŸŸി­ല‡­യ‚ പല ബ€­šš­•­ളി­ല­മ­ണŸ. …തി­ലŠ­നനാ­ണ •ര€­ണാ­Ÿ­•­തതി­ല† —‹­•ര€­ണ­തതി­ന സമ€­പ­മ­ളള “‚ ബ€­šš. “‚ †•ƒ­തി­യില€ രണŸ •ി­ല‹­മ€­ററ­റ‹­ള‚ ന€­ള­തതില€ •ി­Ÿ­••­നന …തി­മ­ന‹­ഹ­ര­മായ ബ€­ššാ­ണി­ത. മല­•­ള‚ •ാ­Ÿ­•­ള‚ …തി­രി­Ÿ­നന † ­ബ€­šš മന‹­ഹ­ര­മായ സനധയ­•ള€ തര­നന­താ­ണ.

­ബ€­ššി­ല‡­••­ളള • പര­വ‡­ശന മാര€­——­മായ •­നനിന€­മ­•­ളില€­നി­നന­ളള€‹ ബ€­ššി­നറ† •ാ­ഴš മന‹­ഹ­ര­മാ­ണ. ബ€­ššി­നറ† സŒ­നദ­രയ‚ †സവ­ദി­••­നന­തി­നŠ­പപ‚ ന€­നത­ല‚ †വാ‚. Žനനാല€ •Ÿല€ പര­•ഷ­ബ€Œ­ധ­മാ­ണ†­™•ില€ ’രി­••­ല‚ ന€­നതാ­നി­റ­™™­ര­ത. “‚ ബ€­ššി­നŠ­പപ‚ —‹­•ര€­ണ­വ‚ സനദര€­ശി­šš മŸ­™™ാ‚­.

­വ­ഴി

­ന‹ര€­തത •ാ­നറ œി­ലല­യി­ലാ­ണ “‚ ബ€­šš. ദ‡­ശ€യ പാത 47ല€ മാ‚­—ല‚­രില€­നി­നന 240 •ി­ല‹­മ€­ററര€. •‹­ഴി­••‹­Ÿ നി­നന മാ‚­—ല‚ര€ വഴി ഭŸ•­ല‚ ഹ‹­നനാ­വ­റ‚ •ഴി­žžാ­ണ —‹­•ര€­ണ‚. ­—‹­•ര€­ണ‚­ ന—­ര­തതില€­നി­നന ഴ •ി­ല‹­മ€­ററ­റ­ണŸ “‚­ബ€­ššി­ല‡­••. ററ­വ‚ …Ÿ­തത പŸŸ­ണ‚ •ാര€­വാര€ 59 •ി­ല‹­മ€­ററര€ ­യാ­തര š†­യയ­ണ‚­.

­Ÿര†­യിന€

­റ†­യില€­വ‡ സററ‡­ഷന€: —‹­•ര€­ണ‚­

­•Š­™•ണ€ റ‚­ŸŸില€ പ‹­•­നന Ÿര†­യി­ന­•­ളില€ •യ­റി­യാല€ —‹­•ര€­ണ­തത‹ •ാര€­വാ­റി­ല‹ തŠ­ŸŸ­Ÿ­തത മററŠ­ര സററ‡­ഷ­നായ •‚­ത­യി­ല‹ ‡റ­™™ാ‚­.

photo credit: http://www.flickr.com/photos/13220866@N05/1360764274/
photo by Karnataka Traveller

0 Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
feedback