വാര്‍ത്ത

ടി എൻ ജോയിയുടെ ഇസ്ലാം സ്വീകാരവും അനുരണനങ്ങളും

­Ÿി Žൻ œ‹­യി ‡­സലാ‚­ സവ€­•­രി­šš ­ന­œമൽ ബാ­ബ­ †യ­ത തി­•­šš‚ സവ­•ാ­രയ­മാ­യ, വയ­•തി സവാ­ത­നതരയ­തതി­നറ† പരി­ധി­യിൽ വര­നന, †˜‹­ഷി­••ാ­ന‹ •ലല†­റി­യാ­ന‹ ’നന­മി­ലലാ­തത •ാ­രയ‚ Žനന­താ­ണ ലളി­ത­യ­•തി. ­മ­ത‚­ / ­വി­ശവാ­സ‚­ Žനന­ത ’ര­വ­നറ† ത†­ര­žž†­Ÿ­പപ †ണ†­നന …‚­—€­•­രി­••­ലാ­ണ സാ­മാ­നയ­ബ‹­ധ‚ Žനനി­രി­••†  ­œ‹­യി­യ­Ÿ† ത€­ര­മാ­ന‚ വി­šാ­രണ š†­യയ­പപ†­Ÿ­നന പരി­സ­ര‚ പരി­ശ‹­ധ­ന­•• വി­ധ‡­യ­മാ­••‡­ണŸ­ത­ണŸ.  

image

പുകവലി കാന്‍സറുണ്ടാക്കും; പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലില്ല!

­രാ­œയ­തത† പŠ­ത­œ­നാ­ര‹­—യ­പര­വര€­തത­•ര€­•• പര­ത€­•ഷ­•­ള­Ÿ† ദി­വ­സ‚ †യി­ര­നന ‡••­ഴി­žž പരില€ 1. ­പ­•­യി­ല വി­ര­ദധ •യാ‚­പ­യി­ന­•­ള­Ÿ† നി­ര­നത­ര­മായ സമമര€­ദദ­തത†­തത­Ÿര€­നന സി­—­ര­ററ­Ÿ­••­മ­ളള പ­•­യില ‰തപ­നന­™™­ള­Ÿ† പാ­••­ററി­നറ† ‡ര­പ­റ­™™­ളി­ല†­യ‚ 85% ‡Ÿ­വ‚ പ­•­യില ‰പ­ഭ‹­—­തതി­ന†­തി­ര†­യ­ളള നി­യ­മ­പര­•ാ­ര­മ­ളള മ­നന­റി­യി­പപി­ന‚ വാ­യി­ല†­യ‚ തŠ­ണŸ­യി­ല‡­യ‚ …ര€­ബ­ദ­šി­തര­™™ള€­••­മാ­യി മാ­ററി­വ†­••­ണ­മ†­നന നിര€­ദ‡­ശ‚ 2015 പരില€ 1 മ­തല€ നŸ­പപില€ വര­തത­മ†­നനാ­യി­ര­നന •ഴി­žž വര€­ഷ‚ ’•Ÿ‹­ബ­റില€ പ­റ­തതി­റ­™™ിയ •‡­നദര †ര‹­—യ മനതരാ­ല­യ­തതി­നറ† ‰തത­ര­വില€ പറ­žž­ത. …തŠ­ര വി­ഡഢി­ദിന വാ­—ദാ­ന‚ മാ­തര­മാ­യി­ര­നന Žനനാ­ണ ‡പപ‹ള€ പ­റ­തത വര­നന വാര€­തത­•ള€ വയ­•ത­മാ­••­നന­ത.

image

വയറ്റിൽ കയറ്റാവുന്നതും വീട്ടിൽ കയറ്റാന്‍ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണം

­ബരാ­ഹമ­ണി­സ­തത† സ‚­ബ­നധി­ššി­Ÿ­തത‹­ള‚ …തി­നറ† ററ­വ‚ Žഫ­•ററ€­വായ …ധ€­ശ­തവ ‰പ­•­ര­ണ­മാ­ണ "ശ­ദധി" Žനന പരി­•­ലപ­ന, …തി­നാ­ലാ­ണ "വ†­œി­ററ‡­റി­യന€" Žനന പ‹­രാ­žžി­ŸŸ "ശ­ദധ-വ†­œി­ററ‡­റി­യന€" Žനന പര­യ‹­—‚ വര­നന­ത. †ര‹­—യ­പ­ര­മായ •ാ­ര­ണ­™™­ളാല€ വ†­œി­ററ‡­റി­യന€ †•­നന­വര€­•• "ശ­ദധി" ’ര വി­ഷ­യ­മ­ലല, Žനനാല€ ബരാ­ഹമ­ണയ­തത† സ‚­ബ­നധി­ššി­Ÿ­തത‹­ള‚ ‡തി­ന† ബരാ­ഹമ­ണ­നറ† ഭ•ഷ­ണ­മ†­നന നി­ല­യില€ "ശ­ദധി"­യ­മാ­യി š‡ര€­തത വയ••‡­ണŸ­ത­ണŸ. ‡ത ബരാ­ഹമ­ണയ­തത† വ†­œി­ററ‡­റി­യന€ ഭ•ഷ­ണ‚ ശ€­ലി­••­നന­വ­രില€ നി­നന‚ വ‡­റി­ŸŸ …Ÿ­യാ­ള­പപ†­Ÿ­തത­നന­ത‹­ŸŠ­പപ‚ മററ ഭ•ഷ­ണ­™™­ള† പര‹­•ഷ­മാ­യി …ശ­ദധ­മാ­••­•­യ‚ š†­യയ­നന­.

­ഫാ­ഷ­ന­ബി­ളാ­യി മാ­റിയ ­ബ€­ഫ വി­ര‹­ധ­തത† മ­ൻ­നിർ­തതി, ഭ•ഷ­ണ­തതി­നറ† ശ­ദധാ­ശ­ദധ­™™­ള† രാ­ഷŸര€­യ­വാ­യ­ന­യ•• വി­ധ‡­യ­മാ­••­നന, നളൻ Žനന ബല‹­—ർ നാ­മ­തതിൽ …റി­യ­പപ†­Ÿ­നന ഷാ­œി രമ.

Country: 
Default Home Page
UK Home Page
image

അടുക്കളയില്‍ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് വരുമ്പോള്‍ എന്തിനാണ് അടുക്കളയും ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്നത്?

Country: 
Default Home Page
UK Home Page
image