വാര്‍ത്ത

അടുക്കളയില്‍ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് വരുമ്പോള്‍ എന്തിനാണ് അടുക്കളയും ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്നത്?

Country: 
Default Home Page
UK Home Page
image

ഇന്ന് ഞാന്‍ നാളെ നീ - ഐടി തൊഴിലാളിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസം

TCS ‡ല€ നി­നന‚ 30000 “ള‚ œ€­വ­ന­••ാ­ര† വി­വിധ ല‹­••‡­ഷ­ന­•­ളില€ നി­നന പി­രി­šš വി­Ÿാന€ ത€­ര­മാ­നി­šš Žനന ­വാര€­തത •‡ള€­••ാന€ ത­Ÿ­™™ി­യി­ŸŸ ദി­വ­സ­™™­ളാ­യി. 7 വര€­ഷ­തതില€ …ധി­•‚ •സപ€­രി­യന€­സ­ളള œ€­വ­ന­••ാ­രില€ പര­വര€­തതന മി­•­വ •­റ­žž­വ­ര‚ വലിയ ശമപ­ള‚ വാ­™™­നന­വ­ര­മായ †ള­•­ള† പി­രി­šš വി­ŸŸ 50000 മ­തല€ 70000 വര† പ­തിയ †ള­Ÿ† ŽŸ­••ാന€ TCS ’ര­™™­നന Žനന ര€­തി­യി­ലാ­ണ€Œ വാര€­തത­•ള€ വനന­ത.

image

ചുംബനം വന്ന വഴികൾ, കാലഹരണപെട്ട മനോനിലകൾ

­പŠ­ത സഥ­ല­തത š‚­ബി­••­നന­ത Žനത •Š­ണŸാ­ണ ‡തര­യ‚ പര­തി­ഷ‡­ധ‚ വി­ളി­šš വര­തത­നന­ത? വ†­റ‚ വർ­—€യ പാർ­ŸŸി­•­ള­Ÿ† പര­തി­ഷ‡­ധ­തതിൽ മാ­തര‚ ’ത­™™­നന ’നന­ലല ˆ …സ­ഹി­ഷണത Žനനാ­ണ ‡തി­ന† Žതിർ­••­നന Žലലാ വർ­——€യ പാർ­ŸŸി­•­ള­Ÿ†­യ‚ ‡തി­ലŠ­നന‚ പ†­Ÿാ­തത­ത†­നന …വ­•ാ­ശ­പപ†­Ÿ­നന šില ഫണŸ­മ†­നറ­ലി­സററ­•­ള­Ÿ†­യ‚ പര­തി­•­ര­ണ­™™­ളിൽ നി­നന‚ മന­സസി­ലാ­വ­നന­ത. …വ­രŠ­••† വി­ളി­šš •‚­വ­നന­ത‚ സ‚­സ••ാ­ര‚, സദാ­šാ­ര‚, …മമ, പ†­™™ൾ ത­Ÿ­™™ിയ വˆ­•ാ­രി­•­മാ­യി വള­ര† Žള­പപ­തതിൽ നി­ഷ‡­ധി­••ാ­നാ­വാ­തത šില തര­ള­പ­ദ­™™ൾ ‰പ­യ‹­—ി­ššാ­ണ.

image

ഇത്തിരി വലിയ മസാല ദോശ വേണം

­•‹­ഫി ഹŒ­സ­മാ­യ­ളള മല­യാ­ളി­•­ള­Ÿ† †തമ ബനധ­തതി­ന നി­ര­വ­ധി വര€­ഷ­™™­ള­Ÿ† പഴ­••‚­ ‰­ണŸ. ‡നതയൻ •‹­ഫ€ ഹŒ­സ Žപപ‹­ഴ‚ ’ര ‡Ÿ­തത­ര‚ …ലല†­™•ില€ •­റ­žž വര­മാ­ന­••ാ­ര­നറ†­യ‚ തŠ­ഴി­ലാ­ളി­•­ള­Ÿ†­യ‚ പരിയ ഭ‹­œ­ന­സഥ­ല‚ †യി­ര­നന. താ­Ÿി­യ­ളള ബ­ദധി œ€­വി­•­ള‚, •­Ÿ‚­ബ­™™­ള‚, Žഴ­തത­•ാ­ര‚, •‹­ള‡­œ പി­ളള‡­ര‚ Žലലാ‚ ’ര­പ‹­ല† ‡ഷŸ­പപ†­Ÿ­നന സഥ­ല‚. † ബ‹­ർ­ഡ •ണŸാൽ "’­ര മസാല ദ‹ശ •ഴി­ššാ­ല‹" Žനന ത‹­നനൽ ‰ണŸാ­•­മാ­യി­ര­നന œന­™™ൾ­••. യാ­തര­യ••ി­Ÿ­•• വി­ശവ­സി­šš •ഴി­••ാൻ പററ­നന സഥ­ല‚ Žനന –യാ­തി­യ‚ •‹­ഫ€­ഹŒ­സ ന‡­Ÿി. വര‡­ണയ ഭ•ഷ­ണ­™™­ള† œന­•€­യ­വ­ല•­രി­••• Žനന നയ‚ വി­œ­യ‚ •ാ­ണ­നന •ാ­ഴš †ണ നമമൾ •ണŸ­ത.

image

സെയിന്റ് ജനുവരിയോയിൽനിന്ന് സാവോ പോളോയിലേക്കുള്ള ദൂരം

­ബര­സ€­ലി­ന സാ­മ‚­ഹി• പ‹­രാ­ŸŸ­™™­ളിൽ ഫ­Ÿബ‹ൾ Žനന­മŠ­രാ­യ­ധ­മാ­യി­ര­നന. യ‚­റ‹­പയൻ •Š­ള‹­ണി­യ­ലി­സ­തതി­നറ†­യ‚ …തിൽ വ‡­ര­•­ള‚­നനി വളർ­നന വ‚­ശ€­യ­വി­ഭ­œ­ന­™™­ള­Ÿ†­യ‚ •റ­തത …ദധയാ­യ­™™­ള‹­Ÿ † രാ­œയ‚ പŠ­ര­തി œയി­šš­തി­നറ† ’ര­പാ­Ÿ •ഥ­•ൾ ബര­സ€­ലി­ല† “ര‹ ഫ­Ÿബ‹ൾ സററ‡­ഡി­യ­തതി­ന‚ പറ­യാ­ന­ണŸാ­വ‚. 64 വർ­ഷ­™™ൾ­•• ശ‡­ഷ‚ ’രി­••ൽ­••‚­Ÿി ബര­സ€ൽ ല‹­•­•­പപ വ‡­ദി­യാ­•­മപ‹­ൾ, †തി­ഥ‡­യ­തവ­തതി­നറ† പ‡­രിൽ നŸ­••­നന •Š­ളള­യ••†­തി­ര† ’ര œനത ത†­ര­വി­ലി­റ­™™­നന­ത ത™™ൾ മന­സസി­ല‡­ററിയ ഫ­Ÿബ‹­ള†­നന വി­•ാ­ര­തത† സ‚­ര­•ഷി­••ാൻ •‚­Ÿി­യാ­ണ.

Country: 
Default Home Page
UK Home Page
image

കടത്തുന്നത് മനുഷ്യരെയോ, ചരക്കിനെയൊ, വഞ്ചിയെയോ, അതോ ചന്തയെ തന്നെയോ?

­šർ­šš­യ••†­Ÿ­••­നന ത വി­ഷ­യ­തത†­യ‚ …ത­ണŸാ­••ാ­വ­നന വി­വാ­ദ­™™­ള­Ÿ† സാ­ധയ­ത­യി­ല‡­യ•• മാ­തര­മാ­യി š­ര­••­•­യ‚ …തി­ല‚­Ÿ† …തി­നറ† സാ­മ‚­ഹയ­പര­സ­•ത­മായ ‰ളള­Ÿ­••­തതി­ല‡­•• …ബ­ദധ­തതിൽ പ‹­ല‚ സ‚­വാ­ദ‚ വഴി­മാ­റാ­ത† സ‚­•ഷി­••­•­യ‚ š†­യയ• Žനന­താ­ണ†­നന ത‹­നന­നന ‡നന­തത† മാ­ധയമ ധർ­മമ‚­.

image

ചന്ദ്രക്കല: ഉത്ഭവവും പ്രയോഗവും

­š­നദര­••­ല­യി­ലലാ­ത† മല­യാ­ള­മ†­ഴ­താ­നാ­വ­മ‹? …™™­ന†­യ‚ ’ര •ാ­ല­മ­ണŸാ­യി­ര­നന. ‡നന­തത† ര‚­പ­തതിൽ മല­യാ­ള­തതി­ല† ’ര പര­ധാന šി­ഹന­മാ­യി ­š­നദര­••­ല മാ­റി­യ­തി­നറ† ­š­രി­തര‚­ മല­യാ­ള­ഭാ­ഷാ­വി­•ാ­സ­തതി­നറ†­യ‚ ‡നന­•ാ­ണ­നന വി­ധ­തതി­ല­ളള ലി­പി­യ­Ÿ†­യ‚ šരി­തര­മാ­ണ. ­മ­ല­യാ­ള‚­ വി­••ി­പപ€­ഡി­യ­യി­ല† šനദര­••­ല­യ† •­റി­šš­ളള ല‡­–­ന­തതി­ന †വ­ശയ­മായ …വ­ല‚­ബ‚ …നവ‡­ഷി­šš­ളള യാ­തര ’Ÿ­വിൽ ബ†žšമിൻ ബ†­യ€Œ­ലി ഫ—­ണŸ‡­ഷ­നറ† പി­യർ റി­വയ‚­വഡ œ‡­ണ­ലായ മല­യാ­ള‚ റി­സർ­šš œ‡­ണ­ലിൽ പര­സി­ദധ€­•­രി­šš —വ‡­ഷണ പര­ബ­നധ­മാ­യി മാ­റ­•­യാ­യി­ര­നന Žനന ല‡­–­ന­•ർ­തതാ­••­ളായ ­ഷി­œ …ല­•സ, ­സി­ബ സി.­œ†­., സ­നിൽ വി.Ž­സ, Žനനി­വർ പറ­യ­നന. പര­ബ­നധ­തതിൽ ലാ­ററി­നി­ല† ബര€­വ šി­ഹന‚ šനദര­••­ല­യാ­യി മാ­റ­നന­തി­നറ† ല˜­š­രി­തര‚ ര‡­–­പപ†­Ÿ­തതി­യി­ŸŸ­ണŸ. വി­വിധ †വ­ശയ­™™ൾ­••ാ­യി ‰പ­യ‹­—ി­ššി­ര­നന ­•­žž­വ­ŸŸ‚­, —ര‡­വ ത­Ÿ­™™ിയ šി­ഹന­™™­ള†­••­റി­šš‚ പര­ബ­നധ‚ വി­ശ­ദ­മാ­യി …നവ‡­ഷി­••­നന. ഴ­മാ­സ­തത† പര­യ­തന­ഫ­ല­മാ­ണ ˆ ല‡­–­ന‚ Žനന­•‚­Ÿി …റി­യ­•. രšന ഫ‹­ണŸ­പ­യ‹­—ി­šš ലാ­ററ†­••ിൽ Ÿˆ­പപ സ†­ററ š†­യതാ­ണ ല‡­–­ന‚ œ‡­ണ­ലിൽ ‰ൾ­പപ†­Ÿ­തതി­യ­ത. …ത വ†­ബബി­ല‡­•• മാ­ററ­മപ‹ൾ പല പരാ­മർ­ശ­™™­ള‚ †™•ർ­Ÿാ­— ‰പ­യ‹­—ി­šš ല‡­–­ന­തതി­ന­ളളിൽ തനന† •ര‹­സ റ†­ഫർ š†­യയാൻ ശര­ദധി­ššി­ŸŸ­ണŸ. šില വാ­••­•­ള‹­Ÿ š‡­ർ­നന •ാ­ണ­നന ന•ഷ­തര­šി­ഹന­തതിൽ •ലി­•• š†­യതാൽ …ത സ‚­ബ­നധി­šš വി­ശ­ദ€­•­ര­ണ‚ വാ­യി­••ാ­നാ­വ‚. വാ­യന •ഴി­žž back Žനന ലി­™• …മർ­തതി യഥാ­സഥാ­ന­തത തി­രി­•†­യ†­തതാ‚. ˆ സˆ­ററിൽ മല­യാ­ള‚ യ‚­ണി­••‹­ഡ ഫ‹­ണŸായ മ€­ര­യിൽ •ാ­ണാ­നാ­യി šി­ŸŸ­പപ†­Ÿ­തതി­യി­രി­••­നന. വാ­യ­ന­••ാ­ര­Ÿ† സി­സററ­തതിൽ ‰ളള മ€­ര­യ­Ÿ† വ‡­ർ­ഷൻ പഴ­യ­താ­ണ†­™•ിൽ ‡തി­ല­ളള šില šി­ഹന­™™ൾ •ാ­ണാ­നാ­യ†­നന വരി­ലല. സി­സററ­തതിൽ ഫ‹­ണŸി­ലല†­™•ിൽ മാ­തര­മ‡ വ†­ബ ഫ‹­ണŸ ല‹­ഡാ­വ‚. മല­യാ­ള‚ ഭാ­ഷ­യി­ല‚ šരി­തര­തതി­ല‚ താ­തപ­രയ­മ­ളള †ര‚ വി­ŸŸ­പ‹­•ാ­ത† വാ­യി­••‡­ണŸ ല‡­–­ന‚ “ൺ­ലˆൻ വാ­യ­ന­യ••ാ­യി സമർ­പപി­••­നന. ല‡­–­ന­തതി­നറ† ­പി­ഡിŽ­ഫ ‡വി­Ÿ†­ ലഭയ­മാ­ണ. - Žഡി­ററർ

Country: 
Default Home Page
UK Home Page
image

ബലാൽസംഗവും സ്ത്രീദർപ്പഹാരികളായ നമ്മുടെ സദാചാര സ്വയം സേവകരും

­•‡­ര­ള­തതിൽ ­സതര€­ശാ­•ത€­•­ര­ണ‚­ ’ര സാ­മ‚­ഹയ­പര­സഥാ­ന­മ†­നന നി­ല­യിൽ പ‚ര€­ണണ­വ­ളര€­šš­യ†­തത­നന­ത ‰തത­രാ­ധ­നി• •ാ­ല­˜­ŸŸ­തതി­ലാ­ണ†­നന പര­••† വി­ല­യി­ര­തത­പപ†­Ÿ­നന­ണŸ. …ത റ†­••­റ† ശരി­യ­മാ­ണ. Žനനാൽ …തത­ര‚ ’ര പരി­പര‡­•ഷയ‚ പ‚­ർ­ണണ­മാ­യ‚ ‰തത­രാ­ധ­നി­•­മാ­ണ†­നന വി­ല­യി­ര­തതാ­നാ­വി­ലല. ‡നന †—‹­ള­പര­സ­•തി­യാർ­œœി­šš •ഴി­žž സതര€­ശാ­•ത€­•­ര­ണ­തതി­നറ† സˆ­ദധാ­നതി­•­വ‡­ര­•ൾ ലി‚­—, വർ­——, വർ­ണണ ഭ‡­ദ­മി­ലലാ­തത സമ­തവ‚ Žനന †ശ­യ­തതി­ന സാ‚­സ•ാ­രി• …പര­മാ­ദി­തവ‚ ന‡­Ÿി­••Š­Ÿ­തത മാ­ന­വി­•­താ­പര­സഥാ­ന­തതി­ല‚ †ധ­നി­•­ത­യി­ല­മŠ­••†­യാ­ണ. •‡­ര­ള­തതിൽ …തി­നറ† സാ‚­സ•ാ­രി­•­സാ­നനി­ധയ‚ വ†­ളി­പപ†­Ÿ­നന­ത ­ന­വ‹­തഥാ­ന‚­ തŠ­ŸŸാ­ണ.

image

അല്ല മാതൃഭൂമീ, ഏതാണ് യഥാർത്ഥ പത്രം?

­യ­ഥാർ­തഥ പതര­തതി­നറ† ശ•തി Žനനാ­ണ മാ­തƒ­ഭ‚­മി­യ­Ÿ† Ÿാ­—€Œ­ലˆൻ. ഹരി­•ƒ­ഷണൻ­സ സി­നി­മ­യ­Ÿ† ‡ര­ŸŸ­•ലˆ­മാ­•സ പ‹­ല†­യാ­ണ യഥാർ­തഥ പതര‚! മല­ബാ­റിൽ ’ര •ലˆ­മാ­•സ‚ തി­ര­വി­താ‚­•‚­റിൽ വ‡­റŠ­ര •ലˆ­മാ­•സ‚­. 

­സ‚­ശ­യ­മ­ണŸ†­™•ിൽ 2011 മ†­യ 8 ത€­യ­തി വššി­റ­™™ിയ ­മാ­തƒ­ഭ‚­മി †­ഴš­പപ­തി­പപ പരി­ശ‹­ധി­••ാ‚. †ദയ‚ പ­റ­തതി­റ­™™ിയ †ഴš­പപ­തി­പപി­നറ† മാ­സററഹ†­ഡി­ന മ­•­ളി­ലാ­യി സ•ˆ­ലˆൻ സററ‹­റി "മ­ഹാ­തമാ­—ാ­നധി: ശര€­ര‚­•Š­ണŸ­ളള സതയാ­നവ‡­ഷ­ണ­™™ൾ". —ാ­നധി­യൻ സമ­ര­™™­ള­Ÿ† പതാ­•ാ­വാ­ഹ­•­ര†­നന­റി­യ­പപ†­Ÿ­നന മാ­തƒ­ഭ‚­മി …šš­Ÿി­šš Žണണ‚ പറ­žž ­—ാ­നധി വി­മർ­ശ­ന‚­.

image

വിശുദ്ധനരകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റിതൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് നിയമസമസ്യകൾ

­—†­യിൽ Ÿര†­ഡ€Œ­വ†ൽ …മƒ­താ­ന­നദ­മ­യി­യ­മŠ­തത­ളള പതി­ന­žš വർ­ഷ‚ ന€­ണŸ തനറ† †തമ€യ …നവ‡­ഷ­ണ­™™­ള†­••­റി­šš†­ഴ­തിയ •­മപ­സാര സവ­ഭാ­വ­മ­ളള 'വി­ശ­ദധ നര­•‚' Žനന പ­സത­•‚ സാ‚­സ•ാ­രി• •‡­ര­ള­തതിൽ പ­തി­യ­താ­യി ’ര ž†­ŸŸ­ല‚ ‰ള­വാ­••ി­യി­രി­••ാൻ ‡Ÿ­യി­ലല. …വർ †ശര­മ­തതി­ല† ’ര സവാ­മി­യാൽ ബലാല€­സ‚­—‚ š†­യയ­പപ†­ŸŸ Žനന­തŠ­ഴി­ššാൽ † പ­സത­•­തതി­ല­ളള വ†­ളി­പപ†­Ÿ­തത­ല­•­ളിൽ പ†­ŸŸ ബാ­••ി പല­ത‚ ‡തി­ന‹­Ÿ­•‚ തനന† മല­യാ­ളി­•• •‡­ŸŸ­റി­വ‹ വാ­യി­šš­റി­വ‹ ‰ളള­വ­യാ­ണ. …ത­•Š­ണŸ തനന† ‡വി­Ÿ† ‰ളള­Ÿ­••­മ­ലല …തി­നറ† ‰റ­വി­Ÿ­മാ­ണ •‚­Ÿ­തൽ ശര­ദധ‡­യ‚. †ര‚­ഭ­˜­ŸŸ‚ മ­തൽ­••‡ †ശര­മ­തതി­ല† …നത‡­വാ­സി­യ‚ …മമ­യ­Ÿ† സ†­•ര­ŸŸ­റി തനന†­യ‚ †യി­ര­നന ’രാൾ നŸ­തതിയ വ†­ളി­പപ†­Ÿ­തതൽ Žനന നി­ല­യ••ാ­ണ —†­യി­ലി­നറ† പ­സത­•‚ പര­സ­•ത­മാ­വ­നന­ത. Žനനാൽ …തി­ല† വ†­ളി­പപ†­Ÿ­തത­ല­•­ള‹­Ÿ­ളള നമമ­Ÿ† സാ‚­സ•ാ­രി­•­വ‚ രാ­ഷŸര€­യ­വ‚ ന€­തി­നയാ­യ­ബ­നധി­യ­മായ പര­തി­•­ര­ണ­™™­ളാ­വ­ŸŸ† ത€­ർ­šš­യാ­യ‚ ž†­ŸŸി­പപി­••­നനവ തനന†­യാ­ണ.

image
feedback