രാഷ്ട്രീയം http://malayal.am/taxonomy/term/29/node/node/336 ml ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് മാൻകുട്ടി "ഇരകളുടെ മാനിഫെസ്റ്റൊ" വായിക്കുന്നു! http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B4%82/22703/%E0%B4%92%E0%B4%B0%E0%B5%81-%E0%B4%95%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%82%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D-%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B5%BB%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%BF-%E0%B4%87%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86-%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AB%E0%B5%86%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8A%E2%80%9D-%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81 <p><p><span style="font-size:18px;">ഒ­രി­ട­ത്തൊ­രി­ട­ത്ത് ഒരു കൊ­ടും­കാ­ടു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു. ആ കാ­ട്ടിൽ ധാ­രാ­ളം മൃ­ഗ­ങ്ങ­ളു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു. ആക്കാ­ട്ടി­ലേ­ക്ക് കട­ന്നു മൃ­ഗ­ങ്ങ­ളെ വേ­ട്ട­യാ­ടാൻ അതി­നു ചു­റ്റും­വേ­ട്ട­ക്കാ­രു­ടെ ഒരു നീ­ണ്ട നിര തന്നെ­യു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു. എന്നാൽ ആക്കാ­ട്ടി­ലെ മൃ­ഗ­ങ്ങൾ ഐക്യ­മ­ത്യ­ത്തോ­ടെ വര്‍­ത്തി­ച്ച് വേ­ട്ട­ക്കാ­രെ പു­റ­ത്തു­ത­ന്നെ നി­ർ­ത്തി. അപ്പോ­ഴാ­ണ്‌ സൂ­ത്ര­ശാ­ലി­യായ ആ വേ­ട്ട­ക്കാ­ര­ന്റെ വര­വ്. അവ­നാ­ദ്യം ആ കാ­ടി­ന്റെ ചരി­ത്ര­മൊ­ന്നു പഠി­ച്ചു­.</span></p> <p>­യു­ഗാ­ന്ത­ര­ങ്ങ­ളാ­യി ആ കാ­ടും അതി­ന്റേ­തായ സം­സ്കാ­ര­വും അവി­ടെ തന്നെ­യു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു. മു­ൻ­കാ­ല­ങ്ങ­ളിൽ പല­വി­ധ­മു­ള്ള ദു­രാ­ചാ­ര­ങ്ങ­ളു­മു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു­വെ­ങ്കി­ലും ആ കാ­ട്ടി­ലെ പല പരി­ഷ്ക­ര­ണ­ങ്ങ­ളും മൃ­ഗ­ങ്ങ­ളിൽ വല്ലാ­ത്ത ഒരു ശാ­ന്ത­ത­യും നാ­നാ­ത്വ­ത്തി­ലെ ഏക­ത്വ­വും സൃ­ഷ്ടി­ച്ചി­രു­ന്നു. പു­റ­ത്തു വേ­ട്ട­ക്കാ­രായ മനു­ഷ്യർ ചേ­രി­തി­രി­ഞ്ഞു തമ്മിൽ തല്ലു­മ്പോൾ ആ കാ­ടു താ­ര­ത­മ്യേന ശാ­ന്ത­മാ­യി­രു­ന്നു. ചരി­ത്ര­മി­ങ്ങ­നെ വാ­യി­ച്ചു­കൊ­ണ്ടി­രു­ന്ന­പ്പോള്‍ പെ­ട്ടെ­ന്ന് ആ വേ­ട്ട­ക്കാ­ര­നായ മനു­ഷ്യ­ന്റെ കണ്ണു­കൾ തി­ള­ങ്ങി. അയാൾ അല­റി വി­ളി­ച്ചു: യു­റേ­ക്കാ­.........­യു­റേ­ക്കാ ......</p> <p>ഒ­രു­നാൾ ഒരു മനു­ഷ്യൻ കാ­ടു­ക­യ­റി­ച്ചെ­ന്നു. നാം മു­ൻ­പ് കണ്ട അതേ മനു­ഷ്യൻ. മേ­ഞ്ഞു­കൊ­ണ്ടി­രി­ക്കു­ന്ന മാ­ൻ­കൂ­ട്ട­ങ്ങ­ളി­ലൊ­ന്നി­നെ അയാൾ അടു­ത്തു വി­ളി­ച്ചു .എ­ന്നി­ട്ട് ചോ­ദി­ച്ചു­:</p> <p>“­സ്വ­ത്വ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തെ­ക്കു­റി­ച്ച് എന്താ­ണ് നി­ന്റെ അഭി­പ്രാ­യം­?”</p> <p>'­ഞാന്‍ സ്വ­ത്വ­ബോ­ധ­ത്തില്‍ വി­ശ്വ­സി­ക്കു­ന്നു. ഞാന്‍ മൃ­ഗം , നീ മനു­ഷ്യൻ . രണ്ട് സ്വ­ത്വ­ങ്ങള്‍'.അ­ല്ലെ­ങ്കിൽ , ഞാൻ കാ­ട്ടിൽ വസി­ക്കു­ന്ന­വൻ - നീ നാ­ട്ടിൽ വസി­ക്കു­ന്ന­വൻ , അപ്പോ­ഴും നാം രണ്ടു സ്വ­ത്വ­ങ്ങൾ . മാന്‍ സാ­വ­ധാ­നം പറ­ഞ്ഞു­.</p> <p><span style="font-size:18px;"><img src="/sites/default/files/images/2014/August/17/Photo%202%20%281%29.jpg" width="400" height="525" style="float:right;" alt="Photo%202%20%281%29.jpg" />­വേ­ട്ട­ക്കാ­ര­നായ ആ മനു­ഷ്യ­ന്റെ മീശ വി­റ­ച്ചു. കൂ­ടെ വി­റ­ച്ച ഊശാൻ താ­ടി ഒന്ന­മർ­ത്തി­ത­ട­വി­.</span></p> <p>അ­പ്പോൾ കാ­ട്ടി­ലെ കടു­വ­യും നരി­യും പു­ലി­യും സിം­ഹ­വും ഒക്കെ നി­ന്റെ സ്വ­ത്വ­മാ­ണെ­ന്നാ­ണോ നീ പറ­യു­ന്ന­ത്?</p> <p>അ­തെ ഞങ്ങൾ ഒരേ സ്വ­ത്വ­മാ­ണ്‌. മൃ­ഗ­ങ്ങള്‍ അല്ലെ­ങ്കില്‍ കാ­ട്ടു­വാ­സി­കള്‍ എന്ന ഒരേ സ്വ­ത്വം­.</p> <p>­വ­ക്ര­ബു­ദ്ധി­യായ വേ­ട്ട­ക്കാ­രൻ പഴം­ക­ഥ­ക­ളു­ടെ കെ­ട്ട­ഴി­ക്കാൻ തു­ട­ങ്ങി­.</p> <p>­നൂ­റ്റാ­ണ്ടു­ക­ളാ­യി നി­ന്റെ മുൻ തല­മു­റ­ക­ളെ അട­ക്കി വാ­ഴു­ക­യാ­ണ് ഈ കാ­ട്ടി­ലെ കടു­വ­യും നരി­യും പു­ലി­യും സിം­ഹ­വും ഒക്കെ. നി­ന്റെ പൂ­ർ­വി­ക­രു­ടെ ചോ­ര­യും നീ­രു­മാ­ണ് അവ­റ്റ­ക­ളു­ടെ ആരോ­ഗ്യം. നി­ന്റെ പൂ­ർ­വി­ക­രു­ടെ അധ്വാ­ന­ഫ­ല­മാ­ണ് അവ­റ്റ­ക­ളു­ടെ സമ്പ­ത്ത്‌.</p> <p>'അ­തെ, അതി­നെ­ന്താ­?' മാൻ ചോ­ദി­ച്ചു­.</p> <p>അ­ങ്ങി­നെ ഞങ്ങ­ളെ തി­ന്ന­തും ഞങ്ങൾ പര­സ്പ­രം തല്ലി­യ­തും ഒക്കെ അന്ത­ക്കാ­ലം. ഞങ്ങ­ളു­ടെ കൂ­ട്ട­ത്തിൽ നി­ന്ന് തന്നെ പരി­ഷ്കർ­ത്താ­ക്കൾ ഉണ്ടാ­യി­ട്ടു­ണ്ട്. ഞങ്ങ­ളു­ടെ മൃ­ഗ­കു­ലം പു­രോ­ഗ­മി­ച്ചു. ഇപ്പോൾ നീ പറ­ഞ്ഞ കടു­വ­യും നരി­യും പു­ലി­യും സിം­ഹ­വും ഒന്നും ഞങ്ങ­ളെ തി­ന്നാ­റി­ല്ല. പണ്ടു­ണ്ട­തും പാ­ളെ­ത്തൂ­റി­യ­തു­മൊ­ക്കെ ഞങ്ങള്‍­ക്ക­റി­യാം­.</p> <p>­മാ­നി­ന്റെ മറു­പ­ടി കേ­ട്ട് മനു­ഷ്യ­ന്റെ ഊശാൻ താ­ടി വീ­ണ്ടും വി­റ­ച്ചു .</p> <p><span style="font-size:18px;"><img src="/sites/default/files/images/2014/August/17/Photo%203.jpg" width="196" height="257" style="float:left;" alt="Photo%203.jpg" />ഈ ലോ­ക­ത്തി­ലെ ഇരു­ട്ട­റ­ക­ളാ­ണ് നി­ന്റെ കു­ല­ത്തി­ലെ ജാ­തി സമ്പ്ര­ദാ­യം . അതി­ലൂ­ടെ ആ വന്യ­മൃ­ഗ­ങ്ങൾ നി­ന്റെ പൂ­ർ­വി­ക­രെ ദ്രോ­ഹി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ട് . അവ­റ്റ­ക്ക്‌ വി­ശ­ന്ന­പ്പോൾ അവർ നി­ന്റെ മു­ത്ത­ച്ചൻ­മാ­രെ കൊ­ന്നു തി­ന്നു­.</span></p> <p>അ­തെ കൊ­ന്നു തി­ന്നു ..അ­ന്ന് ഈ നാ­ട്ടിൽ അങ്ങി­നെ­യാ­യി­രു­ന്നു .അ­വ­റ്റ­ക്ക്‌ വി­ശ­ന്ന­പ്പോൾ കൊ­ന്നു തി­ന്നു .പ­ക്ഷെ അതൊ­ക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തി­രു­ത്തി .ഇ­നി­യും ധാ­രാ­ളം തി­രു­ത്താ­നു­ണ്ട്. തി­രു­ത്തും .അ­തൊ­ക്കെ ഞങ്ങ­ളു­ടെ കാ­ര്യം­.</p> <p>­പ­ക്ഷെ നീ­യോ­...?? നി­ന്റെ മനു­ഷ്യ കു­ല­മോ ...?? നി­ന്റെ കൂ­ട്ടർ വി­ശ­ന്ന­പ്പോ­ഴും അല്ലാ­ത്ത­പ്പോ­ഴും തോ­ന്നി­യ­പ്പോ­ഴൊ­ക്കെ കാ­ടാ­ക്ര­മി­ച്ചു . ഞങ്ങ­ളു­ടെ കാ­ട്ടി­ലെ പല സ്മാ­ര­ക­ങ്ങ­ളും ആക്ര­മി­ച്ചു .ഈ കാ­ടി­നെ­,ഇ­വി­ടു­ത്തെ സമ്പ­ത്തി­നെ കൊ­ള്ള­യ­ടി­ച്ചു . ഞങ്ങ­ളു­ടെ അധ്വാ­ന­മെ­ല്ലാം തകര്‍­ത്തു. കടു­വ­യും നരി­യും പു­ലി­യും സിം­ഹ­വു­മൊ­ക്കെ ഇവി­ടം ഭരി­ച്ച­പ്പോള്‍ നി­ങ്ങള്‍ മനു­ഷ്യര്‍ ആക്ര­മി­ച്ചു കൊ­ള്ള­യ­ടി­ച്ചു തി­രി­കെ­പ്പോ­യി­.</p> <p>­മാ­ത്ര­മോ ഇവി­ടു­ത്തെ ജന്തു­ക്ക­ളെ നി­ന്റെ കൂ­ട്ടർ കൊ­ന്നൊ­ടു­ക്കി­യ­പ്പോൾ അത് മാ­നാ­ണോ മയി­ലാ­ണോ കു­യി­ലാ­ണോ മു­യ­ലാ­ണോ ചെ­ന്നാ­യ­യാ­ണോ നരി­യാ­ണോ പു­ലി­യാ­ണോ സിം­ഹ­മാ­ണോ എന്നൊ­ന്നും നോ­ക്കി­യി­ല്ല . നി­ന്റെ കൂ­ട്ടർ­ക്ക് ഞങ്ങൾ മൃ­ഗ­ങ്ങൾ അല്ലെ­കിൽ ജന്തു­ക്കൾ മാ­ത്ര­മാ­യി­രു­ന്നു .വേ­ട്ട­യാ­ടു­മ്പോള്‍ നി­ങ്ങ­ള്ക്ക് ഞങ്ങള്‍ ഇര­കള്‍ മാ­ത്ര­മാ­യി­രു­ന്നു­.­ച­ത്തു വീണ ജന്തു­ക്ക­ളു­ടെ ശവ­ങ്ങള്‍ പോ­ലും മറ­വു ചെ­യ്യാ­തെ അവി­ടെ­യു­പെ­ക്ഷി­ച്ചു നി­ങ്ങള്‍ പോ­യി. ചരി­ത്ര­മൊ­ക്കെ ഞങ്ങ­ളും പഠി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ട് വേ­ട്ട­ക്കാ­രാ­..</p> <p><span style="font-size:18px;"><img src="/sites/default/files/images/2014/August/17/Photo%204%20%281%29.jpg" width="400" height="500" style="float:right;" alt="Photo%204%20%281%29.jpg" />­വേ­ട്ട­ക്കാ­ര­നായ മനു­ഷ്യ­ന് ശരി­ക്ക് ദേ­ഷ്യം വരു­ന്നു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു­.എ­ങ്കി­ലും ക്ഷമ നടി­ച്ച്അ­യാള്‍ മാ­നി­നോ­ട് ചോ­ദി­ച്ചു­.</span></p> <p>­മാ­ൻ­കു­ട്ടീ നി­ന­ക്ക് വാ­യ­നാ­ശീ­ല­മു­ണ്ടോ .?</p> <p>ഉ­ണ്ട­ല്ലോ ...!!</p> <p>­നീ പി കെ പാ­റ­ക്ക­ട­വി­ന്റെ കഥ­കൾ വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടോ ..?</p> <p>ഉ­ണ്ട­ല്ലോ­..!!!</p> <p>“­നീ എന്തു­കൊ­ണ്ട് ഒരു ജന്തു­വ­ല്ല” എന്നൊ­രു പു­സ്ത­ക­മു­ണ്ട്, വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടോ ..?</p> <p>ഉ­ണ്ട­ല്ലോ ,, അതും എരുമ ദേ­ശീ­യ­ത­യും വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ട് ..!!!</p> <p>എ­രുമ ദേ­ശീ­യത സത്യ­മ­ല്ലേ ..?</p> <p>­കു­റെ­യൊ­ക്കെ സത്യ­മാ­ണ്.!!!</p> <p>എ­രു­മ­യു­ടെ നി­റം കറു­പ്പാ­യ­ത് കൊ­ണ്ട­ല്ലേ അതി­നെ ദേ­ശീയ മൃ­ഗ­മാ­ക്കാ­ത്ത­ത്.?</p> <p>അ­ല്ല­ല്ലോ നി­ന­ക്ക് വര്‍­ണാ­ന്ധ­ത­യു­ണ്ടോ വേ­ട്ട­ക്കാ­രാ­..?­ജ­ന്തു­സ്ഥാ­നി­ലെ ദേ­ശീ­യ­മൃ­ഗം ആന­യാ­ണ­ല്ലോ­.അ­തി­നു കറു­പ്പാ­ണ­ല്ലോ നി­റം­,!!!</p> <p>­പോ­ട്ടെ­..,­നീ ആരാ­ച്ചാർ വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടോ­.??</p> <p>ഉ­ണ്ട­ല്ലോ പല­വ­ട്ടം വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ട് ..!!!</p> <p>ആ­രാ­ച്ചാ­രു­ടെ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/29" class="taxonomyterm_tag">­രാ­ഷ്ട്രീ­യം­</a> അറി­യാ­മോ­.­ഭ­ര­ണ­കൂ­ടം ഒരേ­പോ­ലെ ആരാ­ച്ചാ­രെ­യും തൂ­ക്കി­ലേ­റ്റ­പ്പെ­ടു­ന്ന ആളെ­യും ഇര­യാ­ക്കു­ന്നു­.­ഭ­രണ കൂ­ട­ഭീ­ക­ര­ത­യു­ടെ ഇര.­നി­ന­ക്ക­ത­റി­യാ­മോ, ഇവി­ടെ ഭര­ണ­കൂ­ട­ഭീ­ക­ര­ത­യു­ണ്ട്.</p> <p>അ­ല്ല­യോ വേ­ട്ട­ക്കാ­രാ­,ഈ കാ­ട്ടി­ലെ നീ­തി നിര്‍­വ­ഹണ സം­വി­ധാ­നം വി­ധി­ക്കു­ന്ന ശി­ക്ഷ­യാ­ണ് ആരാ­ച്ചാര്‍ നട­പ്പി­ലാ­ക്കു­ന്ന­ത്.­തൂ­ക്കി­ലെ­റ്റ­പ്പെ­ടു­ന്ന­യാ­ളി­നു തന്‍­റെ നി­ര­പ­രാ­ധി­ത്വം തെ­ളി­യി­ക്കാന്‍ ഒരു­പാ­ട് മാര്‍­ഗ­ങ്ങ­ളു­ണ്ട്.അ­തില്‍ ഞങ്ങള്‍ തൃ­പ്ത­രു­മാ­ണ്.</p> <p><span style="font-size:18px;"><img src="/sites/default/files/images/2014/August/17/Photo%205%20%281%29.jpg" width="447" height="369" style="float:left;" alt="Photo%205%20%281%29.jpg" />­നീ ഹു­വാൻ റു­ൾ­ഫോ എഴു­തിയ “പെ­ഡ്രോ­പ­രാ­മോ” വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടോ ..?</span></p> <p>ഉ­ണ്ട­ല്ലോ ..!!!</p> <p>അ­തി­ലെ പ്രേത നഗ­ര­മി­ല്ലേ, കൊ­മാ­ല…ആ കൊ­മാല നി­ന്റെ കാ­ട് <span style="font-size:18px;">ആ­യി­രു­ന്നു, പണ്ടു­പ­ണ്ട്, അതാ­യ­ത് 1857 നും മുന്‍­പ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതൊ­ക്കെ തി­രു­ത്തി ..ഇ­പ്പോൾ ഇതൊ­രു സാ­ധാ­രണ കാ­ട് മാ­ത്ര­മാ­ണ് .!!!</span></p> <p>­നീ അരു­ന്ധ­തീ റോ­യി­യെ കു­റി­ച്ച് കേ­ട്ടി­ട്ടു­ണ്ടോ­,ആ മഹ­തി­യു­ടെ The Shape of the Beast, Broken Republic എന്നീ അതി­മ­ഹ­ത്തായ ഗ്ര­ന്ഥ­ങ്ങള്‍ വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടോ­.?</p> <p>ഉ­ണ്ട­ല്ലോ ..!!!</p> <p>അ­ത് വാ­യി­ച്ചി­ട്ട് എന്ത് തോ­ന്നി­.??</p> <p>എ­നി­ക്ക­തി­ന്റെ ഇം­ഗ്ലീ­ഷ്‌ കി­ട്ടി­യി­ല്ല.അ­തു­കൊ­ണ്ട് രാ­ക്ഷ­സീ­യ­ത­യു­ടെ രൂ­പം, തകര്‍­ന്ന റി­പ്പ­ബ്ലി­ക്‌.., എന്നീ മല­യാ­ളം പു­സ്ത­ക­ങ്ങ­ളാ­ണ് വാ­യി­ച്ച­ത്. അത് വാ­യി­ച്ചു കഴി­ഞ്ഞ­പ്പോള്‍ ഞാന്‍ ജന്തു­സ്ഥാ­ന്റെ പു­റ­ത്തെ മറ്റു റി­പ്പ­ബ്ലി­ക്കു­ക­ളി­ലേ­ക്ക് നോ­ക്കി­.അ­വി­ട­ങ്ങ­ളി­ലെ അശാ­ന്തി­യും അക്ര­മ­വും എന്റെ കണ്ണ് തു­റ­പ്പി­ച്ചു­.ഈ ലോ­ക­ത്തെ മറ്റേ­തൊ­രു റി­പ്പ­ബ്ലി­ക്കി­നെ­ക്കാ­ളും നല്ല­താ­ണ് ജന്തു­സ്ഥാന്‍ എന്ന ഈ കാ­ട് എന്നെ­നി­ക്ക് മന­സ്സി­ലാ­യി­.!!!</p> <p>­നീ ഡോ. പി­.­കെ. പോ­ക്ക­റെ­യും കെ­.ഇ­.എ­ന്നി­നെ­യും കു­റി­ച്ച് കേ­ട്ടി­ട്ടി­ല്ലേ .??</p> <p>'ഇ­ര­ക­ളു­ടെ മാ­നി­ഫെ­സ്‌­റ്റോ' നീ വാ­യി­ച്ചി­ട്ടി­ല്ലേ­????</p> <p>“­സ്വ­ത്വം വർ­ഗം മൃ­ദു ജന്തു­ത്വം” നീ കണ്ടി­ട്ടി­ല്ലേ ..???</p> <p>ആ മനു­ഷ്യൻ പ്ര­തീ­ക്ഷ­യോ­ടെ വീ­ണ്ടും ചോ­ദി­ച്ചു­..</p> <p>ഉ­ണ്ട­ല്ലോ 'ഇ­ര­ക­ളു­ടെ മാ­നി­ഫെ­സ്‌­റ്റോ­',­പ­ച്ച ബ്ലൗ­സ്‌ ,സ്വ­ത്വം വർ­ഗം മൃ­ദു ജന്തു­ത്വം ,ന്യൂ­സ് ഡസ്ക്കി­ലെ കാ­വി­യും ചു­വ­പ്പും ഒക്കെ .., ഇവ­യൊ­ക്കെ വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ട്.!!!</p> <p>­മാ­ൻ­കു­ട്ടി തു­ടർ­ന്ന് പറ­ഞ്ഞു ..</p> <p>ഓ ,ഹാ­വൂ മനു­ഷ്യ­ന് ഒര­ല്പം ആശ്വാ­സ­മാ­യി ..</p> <p>­നീ ശ്രീ­കു­മാ­റി­ന്റെ ലേ­ഖ­ന­ങ്ങൾ വാ­യി­ക്കാ­റു­ണ്ടോ ?? ദേ­വി­ക­യു­ടെ ..??? ചി­ല­പ്പോ­ഴൊ­ക്കെ ..,­കാ­ട്ടി­ലെ പു­സ്ത­ക­ശാ­ല­യിൽ ബോ­ബ­നും മോ­ളി­യും തീ­രു­മ്പോ­ൾ…. ,അ­ല്ലെ­ങ്കിൽ മൃ­ഗൊ­ര­മ­യിൽ ഫലി­ത­ബി­ന്ദു­ക്കൾ ഇല്ലാ­ത്ത­പ്പോൾ , അതു­മ­ല്ലെ­ങ്കിൽ ചാ­ന­ലിൽ കോ­മ­ഡി ഷോ കണ്ടു ബോ­റ­ടി­ക്കു­മ്പോ­ൾ. എന്ത് ഫലി­ത­മാ­ണ­ന്നോ­..</p> <p>എ­ന്ത്…?? ഫലി­ത­മോ­…!!!അ­വ­ര­തൊ­ക്കെ ഭയ­ങ്കര സീ­രി­യ­സാ­യി എഴു­തു­ന്ന­താ­..</p> <p>ഉ­വ്വോ ..??­പ­ക്ഷേ വാ­യി­ക്കു­ന്ന­വർ­ക്ക് മാ­രക കോ­മ­ഡി­യാ­യി­ട്ടാ­ഫീൽ ചെ­യ്യു­ന്ന­ത് കേ­ട്ടോ­.­ന­ല്ല അപാ­ര­ഹ്യു­മർ­സെ­ൻ­സ് ആണ്.­ശോ­ഭി­ക്കും .</p> <p>എ­ന്നാൽ വരൂ നമു­ക്ക് എരുമ ദേ­ശീ­യ­ത­യെ കു­റി­ച്ച് സം­സാ­രി­ക്കാം ..</p> <p>­വേ­ണ്ട .., എരുമ ദേ­ശീ­യ­ത­യെ കു­റി­ച്ച് ഞങ്ങൾ ജന്തു­ക്കള്‍ തമ്മിൽ സം­സാ­രി­ച്ചു തീ­ർ­ത്തോ­ളാം ..­നിന്‍­റെ മധ്യ­സ്ഥത ആവ­ശ്യ­മി­ല്ല.!!!!</p> <p>അ­പ്പോൾ കാ­ട്ടിൽ മനു­ഷ്യ­കു­ല­ത്തി­ൽ­പെ­ട്ട­ചി­ല­രും ഉണ്ട­ല്ലോ­..? അവർ വേ­റെ സ്വ­ത്വ­മ­ല്ലേ ..?</p> <p>അ­ല്ല ,അ­വ­രും ഞങ്ങ­ളു­ടെ സ്വ­ത്വ­മാ­ണ്‌. അവ­രെ നി­ങ്ങൾ നാ­ട്ടി­ലെ മനു­ഷ്യർ കാ­ട്ടു­വാ­സി­കൾ അഥ­വാ ജന്തു­സ്ഥാ­നി­ക­ളാ­യി­ട്ട­ല്ലേ കാ­ണാ­റ് .അ­വ­രും ഞാ­നും വന­വാ­സി എന്നൊ­രു­സ്വ­ത്വ­ത്തിൽ യോ­ജി­പ്പു­ണ്ട്.</p> <p>­വേ­ട്ട­ക്കാ­ര­നു കല­ശ­ലായ ദേ­ഷ്യം വന്നു. അവൻ കട­പ്പ­ല്ലു ഞെ­രു­മി മു­ൻ­പ­ല്ലു കൊ­ണ്ട് ചി­രി­ച്ചു ..</p> <p><span style="font-size:18px;"><img src="/sites/default/files/images/2014/August/17/Photo%206%20%281%29.jpg" width="220" height="177" style="float:right;" alt="Photo%206%20%281%29.jpg" />എ­ന്നി­ട്ട് ശബ്ദം താ­ഴ്ത്തി­പ­റ­ഞ്ഞു: 'ഇ­ങ്ങോ­ട്ട് വരു­ക. നമു­ക്ക് സ്വ­ത്വ­സ­മ­ര­ത്തെ­ക്കു­റി­ച്ച് സം­സാ­രി­ക്കാം. നീ കടു­വ­യോ­ടും പു­ലി­യോ­ടും നരി­യോ­ടും ഒക്കെ സ്വ­ത്വം സമ­രം നട­ത്തുക . നി­ന്നെ ഞാന്‍ സം­ര­ക്ഷി­ക്കും­..</span></p> <p>എ­ന്നി­ട്ട് മനു­ഷ്യൻ തന്റെ തോ­ൾ­സ­ഞ്ചി തു­റ­ന്നു …</p> <p>­മ­നു­ഷ്യ­ന്റെ വയ­റ്റി­ലെ മി­ത­ശീ­തോ­ഷ്ണാ­വ­സ്ഥ­യില്‍ കി­ട­ന്ന് കര­യു­ന്ന പഴയ മാൻ കു­ട്ടി­ക­ളു­ടെ ചരി­ത്രം അവൻ കേ­ട്ടു­.</p> <p>­മാ­ൻ­കു­ട്ടി പറ­ഞ്ഞു .., വേ­ണ്ട .മുന്‍­പ് ഞാന്‍ കമ്യൂ­ണി­സ്റ്റ്‌ മാ­നി­ഫെ­സ്റ്റോ ആയി­രു­ന്നു വാ­യി­ച്ചി­രു­ന്ന­ത്,­വര്‍­ഗ­സ­മ­ര­ത്തി­ലാ­യി­രു­ന്നു വി­ശ്വ­സി­ച്ചി­രു­ന്ന­ത്. ഒരി­ക്കൽ ഞാൻ കമ്യൂ­ണി­സ്റ്റ് മാ­നി­ഫെ­സ്റൊ­യു­ടെ ഒരു പു­തിയ കോ­പ്പി വാ­ങ്ങി­ക്കാൻ വനാ­ഭി­മാ­നി പു­സ്തക ശാ­ല­യിൽ പോ­യി അപ്പോൾ അവി­ടെ­യത മറ്റൊ­രു മാ­നി­ഫെ­സ്റ്റൊ ,ഇ­ര­ക­ളു­ടെ മാ­നി­ഫെ­സ്റ്റൊ­.</p> <p>അ­പ്പോ­ഴാ­ണ്‌ ഞാൻ 'ഇ­ര­ക­ളു­ടെ മാ­നി­ഫെ­സ്‌­റ്റോ­’, കാ­ണു­ന്ന­ത് , വാ­യി­ച്ച­ത്.­പി­ന്നെ പോ­ക്കർ മാ­ഷി­ന്റെ പ്ര­സം­ഗ­ങ്ങൾ കേ­ട്ടു­,­സ്വ­ത്വ­രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തെ­പ്പ­റ്റി­യു­ള്ള പോ­ക്ക­ര്മാ­ഷി­ന്റെ പു­സ്ത­കം വാ­യി­ച്ചു. എനി­ക്കും സ്വ­ത്വ ബോ­ധം വന്നു .</p> <p>­ഞ­ങ്ങൾ ജന്തു­ക്കൾ .., ഞങ്ങൾ കാ­ട്ടിൽ വസി­ക്കു­ന്ന­വർ... , ഞങ്ങള്‍ നി­ങ്ങ­ളു­ടെ ഇര­കള്‍..., ഞങ്ങൾ ഒരേ സ്വ­ത്വം ...,.­ഞ­ങ്ങ­ള­ങ്ങ്ഐ­ക്യ­പ്പെ­ട്ടു­.. നി­ന­ക്കി­വി­ടെ കാ­ര്യ­മി­ല്ല.</p> <p><span style="font-size:18px;"><img src="/sites/default/files/images/2014/August/17/Photo%207%20%281%29.jpg" width="318" height="159" style="float:left;" alt="Photo%207%20%281%29.jpg" />ഓ­ഹോ … ഞാൻ നി­ന്നെ മൃഗ ജന്തു അവ­കാ­ശ­ത്തെ­കു­റി­ച്ചു പഠി­പ്പി­ച്ചു തരാം ..</span></p> <p>­വേ­ണ്ട ..അ­തൊ­ക്കെ ഞാൻ പഠി­ച്ചു …നീ വേ­ട്ട­ക്കാ­രൻ.., ഞാൻ ഇര. ഇര­ക­ളു­ടെ ഐക്യ­പ്പെ­ടൽ വേ­ണം­.. അങ്ങി­നെ­യ­ല്ലേ കെ ഇ എന്‍ എഴു­തി­യി­രി­ക്കു­ന്ന­ത്. ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഐക്യ­പ്പെ­ട്ടു­..!!!!</p> <p>ഈ കാ­ട്ടിൽ നീ­യെ­റ്റ­വും കൂ­ടു­തൽ ഭയ­ക്കേ­ണ്ട­ത് ചെ­ന്നാ­യേ­യും കു­റു­ക്ക­നേ­യു­മാ­ണ്. നീ കേ­ട്ടി­ട്ടി­ല്ലേ പണ്ട് നി­ന്റെ കു­ല­ത്തി­ലെ ഒരു പാ­വം മാന്‍­കു­ട്ടി വെ­ള്ളം കു­ടി­ക്കാ­നാ­യി കു­ള­ക്ക­ര­യിൽ ചെ­ന്ന കഥ . നീ­യ­ല്ലെ­ങ്കിൽ നി­ന്റെ മു­തു­മു­ത്ത­ച്ചൻ അവ­ന്റെ കു­ടി വെ­ള്ളം കല­ക്കി എന്ന് പറ­ഞ്ഞു ചെ­ന്നായ ആ മാ­ന്കു­ട്ടി­യെ കൊ­ന്നു തി­ന്നു­.</p> <p>ഉ­വ്വു­വ്വ് കേ­ട്ടി­ട്ടു­ണ്ട് ധാ­രാ­ളം കേ­ട്ടി­ട്ടു­ണ്ട് .ഞാൻ പറ­ഞ്ഞ­ല്ലോ അതൊ­ക്കെ അന്ത­ക്കാ­ലം, അതൊ­ക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തി­രു­ത്തി .</p> <p>­നി­ങ്ങൾ മനു­ഷ്യ­ര്., നി­ങ്ങ­ളു­ടെ മു­തു­മു­ത്ത­ച്ചൻ­ന്മാ­ര്, ഈ കാ­ട് പല­പ്പോ­ഴും ആക്ര­മി­ച്ച­പ്പോൾ ചെ­ന്നാ­യ­യും കു­രു­ക്ക­നു­മാ­ണ് നി­ങ്ങ­ളോ­ട് ഈ കാ­ടി­ന് വേ­ണ്ടി ഏറ്റ­വും കൂ­ടു­തൽ യു­ദ്ധം ചെ­യ്ത­ത്. അന്ന് തു­ട­ങ്ങി­യ­താ മനു­ഷ്യ കു­ല­ത്തി­ന് അവ­രോ­ടു­ള്ള ശത്രുത . പി­ന്നെ ഇപ്പോൾ ചെ­ന്നാ­യ്ക്കൾ ഇവി­ടെ എണ്ണ­ത്തിൽ വള­രെ കു­റ­വാ­ണ് ഇവി­ടെ രാ­ജ­ഭ­ര­ണ­വും അല്ല. ഉള്ള ചെ­ന്നാ­യ്ക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ശു­ദ്ധ വെ­ജി­ട്ടെ­രി­യ­നാ­ണ്. മാ­ത്ര­മ­ല്ല ഈ കാ­ടി­ന്റെ സം­ര­ക്ഷ­ന­മാ­ക­ട്ടെ ഞങ്ങൾ മല­യ­ണ്ണാൻ മു­തൽ സിം­ഹം വരെ­യു­ള്ള എല്ലാ ജന്തു­ക്ക­ളു­ടെ­യും ഇവി­ടു­ത്തെ വന­വാ­സി­ക­ളായ മനു­ഷ്യ­ന്റെ­യും കൂ­ട്ടു­ത്ത­ര­വാ­ദി­ത്ത­മാ­ണ്.</p> <p>­നോ­ക്കൂ വേ­ട്ട­ക്കാ­രാ ഞങ്ങൾ കാ­ട്ടിൽ വസി­ക്കു­ന്ന ജന്തു­ക്കൾ മൃ­ഗ­ങ്ങൾ നാ­ട് കയ്യേ­രാ­റി­ല്ല. നി­ന്റെ മനു­ഷ്യ­കു­ല­മാ­ക­ട്ടെ എന്നു­മെ­ന്നും നാ­ട്ടിൽ നി­ന്നി­റ­ങ്ങി കാ­ട് കയ്യേ­റി­യി­ട്ടു­ണ്ട്.</p> <p>അ­തു­കൊ­ണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സൈ­സ് ഞങ്ങൾ എടു­ക്കാ­റി­ല്ല ഈ വെ­ള്ളം അങ്ങ് വാ­ങ്ങി വെ­ച്ചേ­രെ .!!!</p> <p><span style="font-size:18px;"><img src="/sites/default/files/images/2014/August/17/Photo%208%20%281%29.jpg" width="391" height="380" style="float:right;" alt="Photo%208%20%281%29.jpg" />­വേ­ട്ട­ക്കാ­ര­നായ ആ മനു­ഷ്യ­ന്റെ മു­ഖം വാ­ടി­.അ­യാള്‍ പറ­ഞ്ഞു. അല്ല­യോ മാന്‍ കു­ട്ടീ­,ഇ­ത് വര്‍­ഗീയ വാ­ദ­മാ­ണ്.­നീ ഇപ്പോള്‍ ഒരു തനി വര്‍­ഗീയ വാ­ദി­യെ­പ്പോ­ലെ­യാ­ണ് സം­സാ­രി­ക്കു­ന്ന­ത്.­നീ വി­ചാ­ര­ധാര വാ­യി­ക്കാ­റു­ണ്ട് അല്ലെ­.??</span></p> <p>­ഹ­യ്യോ ഞാന്‍ വര്‍­ഗീ­യ­വാ­ദി­യ­ല്ല.എ­ന്റെ സ്വ­ത്വം തി­രി­ച്ച­റി­ഞ്ഞു എന്ന് മാ­ത്രം. അമ്മ­ച്ച്യാ­നെ വി­ചാ­ര­ധാര വാ­യി­ച്ചി­ട്ടെ­യി­ല്ല. ജന്തു­സ്ഥാ­നി­ലെ എല്ലാ കട­ക­ളി­ലും നി­ന്ന് അതി­ന്റെ കോ­പ്പി­കള്‍ നി­ങ്ങള്‍ മനു­ഷ്യര്‍ വാ­ങ്ങി­ക്കൊ­ണ്ടു പോ­യ­ല്ലോ, അതു­പ­യോ­ഗി­ച്ച­ല്ലേ നി­ങ്ങ­ളു­ടെ ഇര­വാദ പാ­ഠ­ശാ­ല­കള്‍ കൊ­ഴു­പ്പി­ക്കു­ന്ന­ത്..??.­ഞ­ങ്ങള്‍ മൃ­ഗ­ങ്ങള്‍­ക്ക് വി­ചാ­ര­ധാര മരു­ന്നി­നു പോ­ലും കി­ട്ടാ­നി­ല്ല..!!!</p> <p>അ­തൊ­ക്കെ പോ­ട്ടെ എന്നാല്‍ ഇനി ഞാന്‍ ഒരൂ­ട്ടം ചോ­ദി­ക്കാം. മാന്‍­കു­ട്ടി വേ­ട്ട­ക്കാ­ര­നോ­ടാ­യി ചോ­ദി­ക്കാന്‍­തു­ട­ങ്ങി­.</p> <p>­നീ സന്തോ­ഷ്‌ ഏച്ചി­ക്കാ­ന­ത്തി­ന്റെ ഉഭ­യ­ജീ­വി­തം വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടോ­.??</p> <p>ഉ­റൂ­ബി­ന്റെ സു­ന്ദ­രി­ക­ളും സു­ന്ദ­ര­ന്മാ­രും വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടോ­..?</p> <p>ആ­ന­ന്ദി­ന്റെ വേ­ട്ട­ക്കാ­ര­നും വി­രു­ന്നു­കാ­ര­നും വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടോ­.?</p> <p>­മാ­ട­മ്പ് കു­ഞ്ഞു­ക്കു­ട്ട­ന്റെ “വാ­സു­ദേ­വ­കി­ണി” വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടോ­.??</p> <p>­സി­ദ്ധാര്‍­ത്ഥ ജി­ഗൂ­വിന്‍­റെ “ദി ഗാര്‍­ഡന്‍ ഓഫ് സോ­ളി­ട്യൂ­ദ്‌” വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടോ­.?</p> <p>­രാ­ഹുല്‍ പണ്ടി­ത­യു­ടെ “Our Moon has Blood Clots” വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടോ­.?</p> <p>­മ­ഹാ­ദേ­വന്‍ തമ്പി­യു­ടെ “ആ­സാ­ദി­”­യെ­ങ്കി­ലും വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടോ­.?</p> <p>അ­ല്ലെ­ങ്കില്‍ കു­മാ­ര­നാ­ശാ­ന്റെ ദു­ര­വ­സ്ഥ, മത­പ­രി­വര്‍­ത്തന രസ­വാ­ദം ഇവ­യി­ലേ­തെ­ങ്കി­ലും വാ­യി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടോ­.?</p> <p>ഇ­തൊ­ക്കെ കേ­ട്ട് കണ്ണ് മി­ഴി­ച്ച സൂ­ത്ര­ശാ­ലി­യായ മനു­ഷ്യന്‍ ചോ­ദി­ച്ചു. ഇവ­രൊ­ക്കെ ആരാ­..? ഇവ­രെ­യൊ­ന്നും ഞാന്‍ അറി­യുക പോ­ലു­മി­ല്ല.</p> <p>ഓ അപ്പോള്‍ നീ ഒറ്റ­ക്ക­ണ്ണന്‍ ആയി­രു­ന്നോ­,.?? ഒരു­ക­ണ്ണ്‍ കൊ­ണ്ട് മാ­ത്രം കാ­ണുക ഒരു കാ­തു­കൊ­ണ്ട് മാ­ത്രം കേള്‍­ക്കു­ക.­നീ ആയി­രു­ന്നോ പണ്ട് പാര്‍­ടി ചാ­ന­ലില്‍ “സാ­ക്ഷി­”­യാ­യി വന്ന­ത്.?</p> <p><span style="font-size:18px;"><img src="/sites/default/files/images/2014/August/17/Photo%209.jpg" width="450" height="322" style="float:left;" alt="Photo%209.jpg" />­സൂ­ത്ര­ശാ­ലി­യായ ആ മനു­ഷ്യൻ തന്റെ തോൾ സഞ്ചി­യും തൂ­ക്കി അവി­ടെ നി­ന്നും യാ­ത്ര­യാ­യി­.ഇ­നി മറ്റേ­തെ­ങ്കി­ലും ജന്തു­വി­നെ പി­ടി­ക്ക­ണം­.­ക­മ്യൂ­ണി­സ്റ്റ്‌ മാ­നി­ഫെ­സ്റ്റോ വാ­യി­ക്കു­ന്ന ജന്തു­വാ­നെ­ങ്കില്‍ പണി എളു­പ്പം­.­പ­ക്ഷെ വഴി­യി­ല­യാള്‍ ധാ­രാ­ളം മൃ­ഗ­ങ്ങ­ളെ­ക­ണ്ടു എല്ലാ­വ­രും “ഇ­ര­ക­ളു­ടെ മാ­നി­ഫെ­സ്റ്റോ” ചവ­ക്കു­ന്നു. “സ്വ­ത്വം വര്‍­ഗം മൃ­ദു­ജ­ന്തു­ത്വം” വാ­യി­ക്കു­ന്നു­.അ­വ­രൊ­ക്കെ ആ വേ­ട്ട­ക്കാ­ര­നെ നോ­ക്കി ചി­രി­ച്ചു­.</span></p> <p>അ­പ്പോള്‍ പി­ന്നില്‍ നി­ന്നും ആ മാന്‍ കു­ട്ടി വി­ളി­ച്ചു പറ­ഞ്ഞു­.</p> <p>അ­ല്ല­യോ വേ­ട്ട­ക്കാ­രാ ഇനി­യും ജന്തു­സ്ഥാന്‍ ലാ­റ്റ­ക്സി­ലോ­ട്ടു കോ­ണ്ടം സപ്ലേ ചെ­യ്യ­ല്ലേ­.­ന­ട­ക്കൂ­ല്ല.!!!</p> <p>­പി­ന്നേ­.. ഇര­വാദ ഇര­ട്ട­ക­ളോ­ട് ഇതു­പോ­ലെ ഒന്ന് രണ്ടു കന­ത്ത പു­സ്ത­ക­ങ്ങൾ കൂ­ടി എഴു­താ­ൻ­പ­റ­യ­ണേ .ഈ കാ­ട്ടി­ലെ ജന്തു­ക്ക­ളു­ടെ ഇട­യിൽ കമ്യൂ­ണി­സ്റ്റ് മാ­നി­ഫെ­സ്റ്റൊ വാ­യി­ക്കു­ന്ന കു­റേ­പ്പേർ കൂ­ടി­യു­ണ്ട് .അ­വ­രു­ടെ തല­യി­ലും വെ­ളി­ച്ചം കേ­റ­ട്ടെ ,ന്തേ ..!!</p> <p>­തന്‍­റെ എല്ലാ വക്ര­ബു­ദ്ധി­യും വൃ­ഥാ­വി­ലാ­യ­വി­ഷ­മ­ത്തോ­ടെ ആ വേ­ട്ട­ക്കാ­രന്‍ കയ്യി­ലെ തോ­ക്കെ­ടു­ത്ത് ചെ­ന്നി­യില്‍ ചേര്‍­ത്ത് വെ­ച്ചു­.അ­ക­ലെ വെ­ടി­ശ­ബ്ദം മു­ഴ­ങ്ങി­.</p> <p>അ­പ്പോൾ ആ മാൻ കു­ട്ടി രവി­വർമ തമ്പു­രാ­ന്റെ “ഭ­യ­ങ്ക­രാ­മു­ടി” വാ­യി­ക്കു­ക­യാ­യി­രു­ന്നു ..!!!!</p></p> <div class="field field-type-filefield field-field-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://malayal.am/sites/default/files/imagecache/story-teaser-img/Photo 1 (1)_0.jpg" alt="story image" title="" class="imagecache imagecache-story-teaser-img imagecache-default imagecache-story-teaser-img_default" width="200" height="150" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> പരിഹാസം </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-story-country"> <div class="field-label">Country:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Default Home Page </div> <div class="field-item even"> UK Home Page </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-story-author"> <div class="field-label">Authors:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/users/renjith-g-kanjirathil" title="View user profile.">Renjith G Kanjirathil</a> </div> </div> </div> http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B4%82/22703/%E0%B4%92%E0%B4%B0%E0%B5%81-%E0%B4%95%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%82%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D-%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B5%BB%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%BF-%E0%B4%87%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86-%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AB%E0%B5%86%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8A%E2%80%9D-%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81#comments അരുന്ധതി റോയി ആനന്ദ് ഇരകളുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ഉറൂബ് എരുമദേശീയത കമല്‍റാം സജീവ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ കെഇഎന്‍ കെഇഎന്‍ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ജെ ദേവിക ടി ടി ശ്രീകുമാര്‍ പച്ച ബ്ലൌസ് പി കെ പോക്കര്‍ മാടമ്പ് കുഞ്ഞുക്കുട്ടന്‍ രാഷ്ട്രീയം വര്‍ഗ്ഗസമരം സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം സ്വത്വബോധം സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം പരിഹാസം Sun, 17 Aug 2014 17:52:51 +0000 Renjith G Kanjirathil 22703 at http://malayal.am കൊല്ലത്ത് കടുത്ത മത്സരമോ? ഒന്നു പോ, ആശാനേ... http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82/22691/%E0%B4%95%E0%B5%8A%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D-%E0%B4%95%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4-%E0%B4%AE%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B5%8B-%E0%B4%92%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81-%E0%B4%AA%E0%B5%8B-%E0%B4%86%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%87 <p><p>­മാ­ധ്യ­മ­ങ്ങള്‍, മാ­ധ്യ­മ­നി­രീ­ക്ഷ­കര്‍, വി­ശ­ക­ല­ന­വി­ദ­ഗ്ധര്‍, ഇല­ക്ഷന്‍ സര്‍­വെ­ക്കാര്‍ എന്നി­വ­രു­ടെ­യൊ­ക്കെ ദൃ­ഷ്ടി­യില്‍ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/2891" class="taxonomyterm_tag">­കൊ­ല്ലം­</a> പാര്‍­ല­മെ­ന്റു മണ്ഡ­ല­ത്തില്‍ നട­ക്കു­ന്ന­ത് കടു­ത്ത മത്സ­ര­മാ­ണ്. ഇഞ്ചോ­ടി­ഞ്ചു പോ­രാ­ട്ട­മാ­ണ­ത്രേ. ഏഷ്യാ­നെ­റ്റ് സീ­ഫോര്‍ സര്‍­വെ എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന് പ്ര­വ­ചി­ക്കു­ന്ന­ത് 43 ശത­മാ­നം വോ­ട്ട്. യു­ഡി­എ­ഫി­ന് 42 ശത­മാ­ന­വും. ഏതു നി­മി­ഷ­വും മണ്ഡ­ല­ത്തി­ന്റെ മന­സ് യു­ഡി­എ­ഫി­ന് അനു­കൂ­ല­മാ­യി മറി­യാം എന്നാ­ണ് ധ്വ­നി. <em>''ആര്‍എ­സ്പി­യു­ടെ ഹൃ­ദ­യ­മായ കൊ­ല്ലം സീ­റ്റ് കൊ­ടു­ത്തി­ല്ലെ­ന്നു മാ­ത്ര­മ­ല്ല, ചോ­ദി­ക്കാന്‍ ചെ­ന്ന­പ്പോള്‍ പരി­ഹ­സി­ച്ച­തി­ന്റെ വി­കാ­ര­വും കൊ­ല്ല­ത്ത് അല­യ­ടി­ച്ച­പ്പോള്‍ ആടി­യു­ല­ഞ്ഞ­തു സി­പി­എ­മ്മാ­ണ്''</em> എന്നു നി­രീ­ക്ഷി­ക്കു­ന്നു, മനോ­ര­മ­യി­ലെ ജയ­ച­ന്ദ്രന്‍ ഇല­ങ്ക­ത്ത്. </p> <p>­കൊ­ല്ലം മണ്ഡ­ല­ത്തി­ന്റെ യഥാര്‍­ത്ഥ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­മ­ന­സി­ന്റെ പ്ര­തി­ഫ­ല­ന­ങ്ങ­ള­ല്ല, ഈ നി­രീ­ക്ഷ­ണ­ങ്ങള്‍. വി­ശ­ദ­മായ കണ­ക്കു­കള്‍ പരി­ശോ­ധി­ച്ചാല്‍ മത്സ­രം തി­ക­ച്ചും ഏക­പ­ക്ഷീ­യ­മാ­ണ്. 2006ല്‍ കൊ­ല്ലം മണ്ഡ­ല­ത്തി­ലെ എല്ലാ അസം­ബ്ലി മണ്ഡ­ല­ങ്ങ­ളും ഇട­തു­പ­ക്ഷ­ത്താ­യി­രു­ന്നു. 2011­ലാ­ക­ട്ടെ, ചവ­റ­യൊ­ഴി­ച്ചു­ള­ള­വ­യെ­ല്ലാം ഇട­തു­പ­ക്ഷം നേ­ടി. ചവ­റ­യില്‍ പരാ­ജ­യ­പ്പെ­ട്ട­ത് ഇന്ന­ത്തെ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/291" class="taxonomyterm_tag">­യു­ഡി­എ­ഫ്</a> സ്ഥാ­നാര്‍­ത്ഥി എന്‍ കെ പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­നും. ഈ രണ്ടു തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പു­കള്‍­ക്കി­ട­യില്‍ 2009ല്‍ പാര്‍­ല­മെ­ന്റി­ലേ­യ്ക്കു നട­ന്ന വോ­ട്ടെ­ടു­പ്പാ­ണ് വേ­റി­ട്ടു നില്‍­ക്കു­ന്ന­ത്. മണ്ഡ­ല­ത്തി­ന്റെ രാ­ഷ്ട്രീ­യാ­ഭി­മു­ഖ്യ­ത്തി­നു വി­രു­ദ്ധ­മാ­യി 2009ല്‍ എങ്ങ­നെ യു­ഡി­എ­ഫ് വി­ജ­യി­ച്ചു, 2009, 2011 തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പു ഫല­ങ്ങ­ളു­ടെ സൂ­ക്ഷ്മ­പ­രി­ശോ­ധന നട­പ്പു തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പി­നു നല്‍­കു­ന്ന സൂ­ച­ന­ക­ളെ­ന്ത് എന്നൊ­ക്കെ­യാ­ണ് ഈ ലേ­ഖ­ന­ത്തില്‍ പരി­ശോ­ധി­ക്കു­ന്ന­ത്. </p> <p>2009, 2011 തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പു ഫല­ത്തി­ന്റെ ബൂ­ത്ത­ടി­സ്ഥാ­ന­ത്തി­ലു­ളള പരി­ശോ­ധ­ന­യാ­ണി­ത്. പോ­സ്റ്റല്‍ വോ­ട്ടു­കള്‍ ഈ പരി­ശോ­ധ­ന­യില്‍ ഉള്‍­പ്പെ­ടു­ത്തി­യി­ട്ടി­ല്ല.</p> <p><strong>­പ­ട്ടിക 1</strong></p> <p><em>2009, 2011 തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പു­ക­ളില്‍ മണ്ഡ­ലാ­ടി­സ്ഥാ­ന­ത്തില്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫ്, യു­ഡി­എ­ഫ് പ്ര­ക­ട­നം­<br /></em></p> <p style="font-family:georgia;font-size:14px;line-height:120%;text-align:justify;"> </p> <table style="width:640px;border:.1px solid #000000;background-color:#aee0f3;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" frame="border"><tbody><tr><td rowspan="2" width="132" valign="bottom"> <p><strong>­നി­യോ­ജക മണ്ഡ­ലം­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong> </strong></p> </td> <td colspan="2" width="128" valign="bottom"> <p><strong>LDF</strong></p> </td> <td colspan="2" width="128" valign="bottom"> <p><strong>UDF</strong></p> </td> <td colspan="2" width="128" valign="bottom"> <p><strong>Polled Votes</strong></p> </td> </tr><tr><td width="64" valign="bottom"> <p><strong>­ബൂ­ത്ത്</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>2011</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>2011</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>2011</strong></p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>165</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>56238</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>70755</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>49677</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>47366</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>114624</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>126703</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­ചാ­ത്ത­ന്നൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>137</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>46393</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>60187</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>45318</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>47598</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>99418</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>114298</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­ച­വ­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>134</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>42917</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>58322</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>56919</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>64592</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>106232</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>126038</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>136</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>43090</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>50891</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>43898</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>43087</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>93035</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>104081</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­കൊ­ല്ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>151</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>42152</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>57437</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>52777</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>49145</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>102123</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>113158</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­കു­ണ്ട­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>152</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>50965</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>66489</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>51795</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>51926</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>112151</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>126849</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­പു­ന­ലൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>179</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>56240</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>72358</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>55868</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>54491</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>120843</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>132800</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p><strong>ആ­കെ­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>1054</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>337995</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>436439</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>356252</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>358205</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>748426</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>843927</strong></p> </td> </tr></tbody></table> <p> </p> <p>2009­നെ അപേ­ക്ഷി­ച്ച് എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ വോ­ട്ടില്‍ വന്‍­വര്‍­ദ്ധ­ന­യു­ണ്ടാ­യ­പ്പോള്‍ യു­ഡി­എ­ഫി­നു­ണ്ടാ­യ­ത് നാ­മ­മാ­ത്ര­മായ വര്‍­ദ്ധ­ന­യാ­ണ്. വോ­ട്ടു­വര്‍­ദ്ധ­ന­യു­ടെ പട്ടിക ചു­വ­ടെ­.</p> <p><strong>­പ­ട്ടിക 2</strong></p> <p>2009, 2011 തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പു­ക­ളില്‍ ഇരു­മു­ന്ന­ണി­കള്‍­ക്കും വോ­ട്ടു­ക­ളി­ലു­ണ്ടായ വര്‍­ദ്ധ­ന </p> <p style="font-family:georgia;font-size:14px;line-height:120%;text-align:justify;"> </p> <table style="width:640px;border:.1px solid #000000;background-color:#b9e7f3;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td rowspan="2" width="136" valign="bottom"> <p><strong>­നി­യോ­ജക മണ്ഡ­ലം­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong> </strong></p> </td> <td width="84" valign="bottom"> <p>LDF</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>UDF</p> </td> <td width="94" valign="bottom"> <p>Polled Votes</p> </td> </tr><tr><td width="64" valign="bottom"> <p><strong>­ബൂ­ത്ത്</strong></p> </td> <td width="84" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="94" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>165</p> </td> <td width="84" valign="bottom"> <p>14517</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>-2311</p> </td> <td width="94" valign="bottom"> <p>12079</p> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>­ചാ­ത്ത­ന്നൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>137</p> </td> <td width="84" valign="bottom"> <p>13794</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>2280</p> </td> <td width="94" valign="bottom"> <p>14880</p> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>­ച­വ­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>134</p> </td> <td width="84" valign="bottom"> <p>15405</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>7673</p> </td> <td width="94" valign="bottom"> <p>19806</p> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>136</p> </td> <td width="84" valign="bottom"> <p>7801</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>-811</p> </td> <td width="94" valign="bottom"> <p>11046</p> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>­കൊ­ല്ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>151</p> </td> <td width="84" valign="bottom"> <p>15285</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>-3632</p> </td> <td width="94" valign="bottom"> <p>11035</p> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>­കു­ണ്ട­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>152</p> </td> <td width="84" valign="bottom"> <p>15524</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>131</p> </td> <td width="94" valign="bottom"> <p>14698</p> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>­പു­ന­ലൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>179</p> </td> <td width="84" valign="bottom"> <p>16118</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>-1377</p> </td> <td width="94" valign="bottom"> <p>11957</p> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p><strong>ആ­കെ­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>1054</strong></p> </td> <td width="84" valign="bottom"> <p><strong>98444</strong></p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p><strong>1953</strong></p> </td> <td width="94" valign="bottom"> <p><strong>95501</strong></p> </td> </tr></tbody></table> <p> </p> <p>ആ­കെ പോള്‍ ചെ­യ്ത വോ­ട്ടു­ക­ളി­ലെ വര്‍­ദ്ധന 95501 ആണ്.  പ­ക്ഷേ, എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന് അധി­കം ലഭി­ച്ച­ത് 98444 വോ­ട്ടു­കള്‍. പോള്‍ ചെ­യ്ത വോ­ട്ടു­ക­ളി­ലെ വര്‍­ദ്ധന ഏതാ­ണ്ട് മു­ഴു­വന്‍ നേ­ടി­യ­തി­നു പു­റ­മെ 2009ല്‍ പോള്‍ ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടാ­തി­രു­ന്ന വോ­ട്ടു­ക­ളും മറി­ച്ചു ചെ­യ്ത വോ­ട്ടു­ക­ളും എല്‍­ഡി­എ­ഫി­നു ലഭി­ച്ചു എന്നു വേ­ണം ഇതില്‍ നി­ന്ന് അനു­മാ­നി­ക്കേ­ണ്ട­ത്.</p> <p>എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ മഹാ­ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം വോ­ട്ടു­കള്‍ പോള്‍ ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടാ­ത്ത­തു കൊ­ണ്ടാ­ണ് 2009ല്‍ പി. രാ­ജേ­ന്ദ്രന്‍ തോ­റ്റ­ത്. ഈ വോ­ട്ടു­ക­ളും എല്‍­ഡി­എ­ഫില്‍ നി­ന്നും യു­ഡി­എ­ഫി­ലേ­യ്ക്ക് മറി­ഞ്ഞ വോ­ട്ടു­ക­ളും 2011ല്‍ വന്‍­തോ­തില്‍ മണ്ഡ­ല­ഭേ­ദ­മെ­ന്യേ എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ലേ­യ്ക്കു തി­രി­ച്ചു വന്നു. അത് ഒന്നോ രണ്ടോ മണ്ഡ­ല­ങ്ങ­ളില്‍ ഒതു­ങ്ങി നി­ന്നി­ല്ല. എല്ലാ മണ്ഡ­ല­ങ്ങ­ളും ഒരു­പോ­ലെ ആ സ്വ­ഭാ­വം പ്ര­ക­ടി­പ്പി­ച്ചു. വോ­ട്ടു ചോര്‍­ന്ന­തും തി­രി­ച്ചു­വ­ന്ന­തും ഒരു ട്രെന്‍­ഡി­ന്റെ ഭാ­ഗ­മാ­യി­രു­ന്നു എന്നര്‍­ത്ഥം­. </p> <p>2009­ലെ രാ­ഷ്ട്രീയ സാ­ഹ­ച­ര്യ­മാ­ണ് ഈ ട്രെന്‍­ഡി­നു കാ­ര­ണ­മാ­യ­ത്. അന്ന് എല്‍­ഡി­എ­ഫില്‍ പൊ­തു­വേ­യും സി­പി­എ­മ്മി­നു­ള­ളില്‍ പ്ര­ത്യേ­കി­ച്ചും നി­ല­നി­ന്ന ആഭ്യ­ന്ത­ര­പ്ര­ശ്‌­ന­ങ്ങ­ളും ലാ­വ­ലിന്‍, പി­ഡി­പി വി­ഷ­യ­ങ്ങ­ളി­ലു­ണ്ടായ അഭി­പ്രാ­യ­വ്യ­ത്യാ­സ­ങ്ങ­ളും എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ വോ­ട്ടു മര­വി­ക്ക­ലി­നു കാ­ര­ണ­മാ­യി­ട്ടു­ണ്ട്. സം­സ്ഥാ­ന­ത്ത് പൊ­തു­വെ നി­ല­നി­ന്ന രാ­ഷ്ട്രീയ കാ­ലാ­വ­സ്ഥ­യു­ടെ പ്ര­ത്യാ­ഘാ­ത­മാ­ണ് ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ പ്ര­തി­ഫ­ലി­ച്ച­ത്. </p> <p>2011­ലെ­ത്തു­മ്പോള്‍ സ്ഥി­തി മാ­റി. ചരി­ത്ര­ത്തി­ലാ­ദ്യ­മാ­യി ഭര­ണ­വി­രു­ദ്ധ വി­കാ­ര­മി­ല്ലാ­തെ ഒരു സര്‍­ക്കാര്‍ ജന­വി­ധി തേ­ടി. വി­എ­സ് സര്‍­ക്കാ­രി­നെ­തി­രെ പ്ര­തി­പ­ക്ഷ­ത്തി­ന് ഉന്ന­യി­ക്കാന്‍ ഒരു വി­ഷ­യ­വും ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നി­ല്ല. മറു­വ­ശ­ത്ത് റൗ­ഫ് ഉയര്‍­ത്തിയ കൊ­ടു­ങ്കാ­റ്റില്‍ യു­ഡി­എ­ഫ് പ്ര­തി­രോ­ധ­ത്തി­ലു­മാ­യി. എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ലും സി­പി­എ­മ്മി­ലും ആഭ്യ­ന്ത­ര­പ്ര­ശ്‌­ന­ങ്ങള്‍ കെ­ട്ട­ട­ങ്ങി. ഏറെ­ക്കു­റെ സം­സ്ഥാ­നാ­ടി­സ്ഥാ­ന­ത്തില്‍ ഒറ്റ­ക്കെ­ട്ടാ­യി എല്‍­ഡി­എ­ഫ് തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പി­നെ നേ­രി­ട്ട­പ്പോള്‍ 2009­ലു­ണ്ടായ തി­രി­ച്ച­ടി­യില്‍ നി­ന്ന് കര­ക­യ­റി. ജി­ല്ല­യി­ലെ പതി­നൊ­ന്ന് നി­യോ­ജ­ക­മ­ണ്‌­ല­ങ്ങ­ളില്‍ ഒമ്പ­തി­ലും എല്‍­ഡി­എ­ഫ് വി­ജ­യി­ച്ചു­. </p> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം മണ്ഡ­ല­വും പൊ­തു­വില്‍ ഈ ട്രെന്‍­ഡി­നൊ­പ്പം നില്‍­ക്കു­ന്നു­വെ­ങ്കി­ലും 2006­ലെ നി­യ­മ­സ­ഭാ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പില്‍ നേ­ടിയ വോ­ട്ടു­കള്‍ 2011ല്‍ കര­സ്ഥ­മാ­ക്കാന്‍ ഇട­തു­മു­ന്ന­ണി­യ്ക്കു കഴി­ഞ്ഞി­ട്ടി­ല്ല എന്ന­തും കാ­ണ­ണം. ഇത് ഇട­തു­മു­ന്ന­ണി­യോ­ടു പൊ­തു­വി­ലു­ളള രാ­ഷ്ട്രീ­യ­വി­രോ­ധ­മാ­ണോ, അതോ എ എ അസീ­സി­നോ­ടു­ളള വ്യ­ക്തി­പ­ര­മായ പ്ര­ശ്‌­ന­ങ്ങ­ളാ­ണോ എന്നും ഈ തെ­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പില്‍ തെ­ളി­യും­.</p> <p>2011ല്‍ ഇട­തു­മു­ന്ന­ണി­യ്ക്ക് ആകെ 723 ബൂ­ത്തു­ക­ളി­ലാ­ണ് ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം ലഭി­ച്ച­ത്. ബൂ­ത്ത­ടി­സ്ഥാ­ന­ത്തില്‍ മണ്ഡ­ലം തി­രി­ച്ച് പട്ടിക താ­ഴെ കൊ­ടു­ക്കു­ന്നു­</p> <p><strong>­പ­ട്ടിക 3</strong></p> <p>2011 ലെ തെ­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പിൽ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/17532" class="taxonomyterm_tag">എ­ൽ­ഡി­എ­ഫ്</a> ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം നേ­ടിയ ബൂ­ത്തു­ക­ളു­ടെ വോ­ട്ടു­വി­വ­രം­</p> <p style="font-family:georgia;font-size:14px;line-height:120%;text-align:justify;"> </p> <table style="width:640px;border:.1px solid #000000;background-color:#93dbf0;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" frame="border"><tbody><tr><td rowspan="2" width="132" valign="bottom"> <p><strong>­നി­യോ­ജക മണ്ഡ­ലം­</strong></p> </td> <td rowspan="2" width="64" valign="bottom"> <p><strong> </strong></p> <p><strong>­ബൂ­ത്ത്</strong></p> </td> <td colspan="2" width="123" valign="bottom"> <p><strong>LDF</strong></p> </td> <td colspan="2" width="123" valign="bottom"> <p><strong>UDF</strong></p> </td> <td colspan="2" width="142" valign="bottom"> <p><strong>Polled Votes</strong></p> </td> <td colspan="2" width="142" valign="bottom"> <p><strong>LDF-UDF</strong></p> </td> </tr><tr><td width="59" valign="bottom"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>2011</strong></p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>2011</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p><strong>2011</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p><strong>2011</strong></p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>135</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>47355</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>61430</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>39442</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>35556</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>93912</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>103948</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>7913</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>25874</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­ചാ­ത്ത­ന്നൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>94</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>35204</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>46063</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>28361</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>29424</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>69103</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>80420</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>6843</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>16639</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­ച­വ­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>57</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>21073</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>29086</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>21164</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>23017</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>45382</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>53664</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>-91</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>6069</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>89</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>30842</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>38283</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>27097</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>25081</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>62427</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>70164</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>3745</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>13202</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­കൊ­ല്ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>101</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>29084</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>42720</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>34994</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>31155</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>69274</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>78591</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>-5910</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>11565</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­കു­ണ്ട­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>113</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>41571</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>54550</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>36179</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>35258</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>85662</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>97156</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>5392</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>19292</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­പു­ന­ലൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>134</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>45331</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>59027</p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p>41520</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>37098</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>93710</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>100657</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>3811</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>21929</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p><strong>ആ­കെ­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>723</strong></p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p><strong>250460</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>331159</strong></p> </td> <td width="59" valign="bottom"> <p><strong>228757</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>216589</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p><strong>519470</strong></p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p><strong>584600</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p><strong>21703</strong></p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p><strong>114570</strong></p> </td> </tr></tbody></table> <p> </p> <p>ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫ് 1,14,570 വോ­ട്ടു­കള്‍­ക്ക് മു­ന്നി­ലാ­ണ്. ഇവ­യില്‍ ഭൂ­രി­പ­ക്ഷ­വും 2009­ലെ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പി­ലും എല്‍­ഡി­എ­ഫ് പക്ഷ­ത്തു തന്നെ­യാ­യി­രു­ന്നു. ആ കണ­ക്ക് വഴി­യേ വി­ശ­ക­ല­നം ചെ­യ്യാം. 2009 ലെ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പി­നെ അപേ­ക്ഷി­ച്ച് എല്‍­ഡി­എ­ഫ്, യു­ഡി­എ­ഫ് മു­ന്ന­ണി­ക­ളു­ടെ ആകെ വോ­ട്ടും ആകെ പോള്‍ ചെ­യ്ത വോ­ട്ടും തമ്മി­ലു­ളള താ­ര­ത­മ്യം നോ­ക്കു­ക.</p> <p><strong>­പ­ട്ടിക 4 </strong></p> <p>എല്‍­ഡി­എ­ഫ് ഭൂ­രി­പ­ക്ഷ ബൂ­ത്തു­ക­ളു­ടെ താ­ര­ത­മ്യം - (2009-2011) </p> <p> </p> <table style="width:640px;border:.1px solid #000000;background-color:#a0d7ed;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td rowspan="2" width="132" valign="bottom"> <p><strong>­നി­യോ­ജക മണ്ഡ­ലം­</strong></p> </td> <td rowspan="2" width="64" valign="bottom"> <p><strong> </strong></p> <p><strong>­ബൂ­ത്ത്</strong></p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>LDF</p> </td> <td width="83" valign="bottom"> <p>UDF</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>Polled Votes</p> </td> </tr><tr><td width="80" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="83" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>135</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>14075</p> </td> <td width="83" valign="bottom"> <p>-3886</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>10036</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­ചാ­ത്ത­ന്നൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>94</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>10859</p> </td> <td width="83" valign="bottom"> <p>1063</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>11317</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­ച­വ­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>57</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>8013</p> </td> <td width="83" valign="bottom"> <p>1853</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>8282</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>89</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>7441</p> </td> <td width="83" valign="bottom"> <p>-2016</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>7737</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­കൊ­ല്ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>101</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>13636</p> </td> <td width="83" valign="bottom"> <p>-3839</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>9317</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­കു­ണ്ട­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>113</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>12979</p> </td> <td width="83" valign="bottom"> <p>-921</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>11494</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­പു­ന­ലൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>134</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>13696</p> </td> <td width="83" valign="bottom"> <p>-4422</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>6947</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p><strong>ആ­കെ­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>723</strong></p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>80699</p> </td> <td width="83" valign="bottom"> <p>-12168</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>65130</p> </td> </tr></tbody></table> <p> </p> <p>ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ ആകെ പോള്‍ ചെ­യ്ത വോ­ട്ടില്‍ 65130 വോ­ട്ടു­ക­ളു­ടെ വര്‍­ദ്ധ­ന­യു­ണ്ടാ­യ­പ്പോള്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന് 80699 വോ­ട്ടു­ക­ളാ­ണ് കൂ­ടി­യ­ത്. യു­ഡി­എ­ഫി­ന് 12168 വോ­ട്ടു­കള്‍ കു­റ­ഞ്ഞു. 2009ല്‍ പോള്‍ ചെ­യ്യാ­തെ പോ­യ­തും മറി­ച്ചു ചെ­യ്ത­തു­മായ വോ­ട്ടു­കള്‍ 2011ല്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന് അനു­കൂ­ല­മാ­യി പോള്‍ ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ട­തി­ന്റെ മറ്റൊ­രു തെ­ളി­വ്.</p> <p>അ­ന്ന­ത്തെ പൊ­തു ട്രെന്‍­ഡു മന­സി­ലാ­ക്കാന്‍ വ്യ­ക്ത­മായ ഒരു­ദാ­ഹ­ര­ണം പറ­യാം. ചട­യ­മം­ഗ­ലം മണ്ഡ­ല­ത്തി­ലെ ഒരു ബൂ­ത്തില്‍ 2009ല്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫി­നു കി­ട്ടി­യ­ത് 310 വോ­ട്ടാ­ണ്. 2011 ആയ­പ്പോള്‍ ഇത് 820 ആയി ഉയര്‍­ന്നു. 510 വോ­ട്ടി­ന്റെ വര്‍­ദ്ധ­ന. എന്നാല്‍ യു­ഡി­എ­ഫി­ന് യഥാ­ക്ര­മം 284, 276 എന്നി­ങ്ങ­നെ­യാ­ണ് വോ­ട്ടു കി­ട്ടി­യ­ത്. 2009ല്‍ ആകെ 622 വോ­ട്ടു­കള്‍ പോള്‍ ചെ­യ്ത സ്ഥാ­ന­ത്ത് 2011ല്‍ 1151 വോ­ട്ടു­കള്‍ പോള്‍ ചെ­യ്തു. 529 വോ­ട്ടു­ക­ളാ­ണ് അധി­കം പോള്‍ ചെ­യ്ത­ത്. അതില്‍ 520 വോ­ട്ടും എല്‍­ഡി­എ­ഫ് നേ­ടി. 2009ല്‍ മര­വി­പ്പി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട വോ­ട്ടു­ക­ളാ­ണി­ത് എന്നു വ്യ­ക്തം­.</p> <p>ഇ­ത്ത­ര­ത്തി­ലു­ളള ഒട്ടേ­റെ ബൂ­ത്തു­ക­ളു­ണ്ട്. ഈ വോ­ട്ടു­മ­ര­വി­ക്ക­ലാ­ണ് 2009ല്‍ ഇട­തു­മു­ന്ന­ണി സ്ഥാ­നാര്‍­ത്ഥി­യു­ടെ തോല്‍­വി­യ്ക്കു പ്ര­ധാ­ന­കാ­ര­ണം. 2009­ലെ ഈ പ്ര­വ­ണത ഇപ്പോള്‍ ആവര്‍­ത്തി­ക്കാന്‍ ഒരു സാ­ധ്യ­ത­യു­മി­ല്ല.</p> <p>2009­ലും 2011­ലും എല്‍­ഡി­എ­ഫ് പക്ഷ­ത്തു മാ­ത്രം നി­ന്ന ബൂ­ത്തു­കള്‍ എത്ര­യു­ണ്ടെ­ന്നു പരി­ശോ­ധി­ക്കാം­.</p> <p>­പ­ട്ടിക 5</p> <p>2009­ലും 2011­ലും എല്‍­ഡി­എ­ഫ് പക്ഷ­ത്തു നി­ന്ന ബൂ­ത്തു­ക­ളു­ടെ വോ­ട്ടു­വി­വ­രം­.</p> <p> </p> <table style="width:640px;border:.1px solid #000000;background-color:#a4daf3;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" frame="border"><tbody><tr><td rowspan="2" width="135" valign="bottom"> <p><strong>­നി­യോ­ജക മണ്ഡ­ലം­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong> </strong></p> </td> <td colspan="2" width="132" valign="bottom"> <p><strong>LDF</strong></p> </td> <td colspan="2" width="132" valign="bottom"> <p><strong>UDF</strong></p> </td> <td colspan="2" width="128" valign="bottom"> <p><strong>Polled Votes</strong></p> </td> </tr><tr><td width="64" valign="bottom"> <p><strong>­ബൂ­ത്ത്</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p><strong>2011</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p><strong>2011</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>2011</strong></p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>97</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>36575</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>45494</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>25249</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>24107</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>66892</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>74505</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>­ചാ­ത്ത­ന്നൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>70</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>27847</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>35169</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>19463</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>21310</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>51363</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>60033</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>­ച­വ­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>27</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>10669</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>14145</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>8921</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>10091</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>21049</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>24962</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>61</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>23283</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>27446</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>17224</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>17518</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>43902</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>49692</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>­കൊ­ല്ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>22</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>8193</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>10586</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>6970</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>6897</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>16413</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>18469</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>­കു­ണ്ട­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>68</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>28726</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>36375</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>20625</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>20736</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>54263</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>61774</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>­പു­ന­ലൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>76</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>28976</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>33896</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>20422</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>20427</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>53292</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>56876</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p><strong>ആ­കെ­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>421</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p><strong>164269</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p><strong>203111</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p><strong>118874</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p><strong>121086</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>307174</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>346311</strong></p> </td> </tr></tbody></table> <p> </p> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം, ചാ­ത്ത­ന്നൂര്‍, ഇര­വി­പു­രം, കു­ണ്ട­റ, പു­ന­ലൂര്‍ എന്നീ മണ്ഡ­ല­ങ്ങ­ളില്‍ ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം ബൂ­ത്തു­ക­ളും ഇട­തു­മു­ന്ന­ണി­ക്ക് അനു­കൂ­ല­മാ­ണ്. </p> <p>­പ­ട്ടിക 6</p> <p>എല്‍­ഡി­എ­ഫ് ഭൂ­രി­പ­ക്ഷ ബൂ­ത്തു­ക­ളി­ലെ വോ­ട്ടു­താ­ര­ത­മ്യം (2009 - 2011)</p> <p style="font-family:georgia;font-size:14px;line-height:120%;text-align:justify;"> </p> <table style="width:640px;border:.1px solid #000000;background-color:#82d1ec;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td rowspan="2" width="135" valign="bottom"> <p><strong>­നി­യോ­ജക മണ്ഡ­ലം­</strong></p> </td> <td width="55" valign="bottom"> <p><strong> </strong></p> </td> <td width="75" valign="bottom"> <p>LDF</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>UDF</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>Polled Votes</p> </td> <td colspan="2" width="128" valign="bottom"> <p>LDF-UDF</p> </td> </tr><tr><td width="55" valign="bottom"> <p><strong>­ബൂ­ത്ത്</strong></p> </td> <td width="75" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>2009</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>2011</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം­</p> </td> <td width="55" valign="bottom"> <p>97</p> </td> <td width="75" valign="bottom"> <p>8919</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>-1142</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>7613</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>11326</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>21387</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>­ചാ­ത്ത­ന്നൂ­ർ</p> </td> <td width="55" valign="bottom"> <p>70</p> </td> <td width="75" valign="bottom"> <p>7322</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>1847</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>8670</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>8384</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>13859</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>­ച­വ­റ</p> </td> <td width="55" valign="bottom"> <p>27</p> </td> <td width="75" valign="bottom"> <p>3476</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>1170</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>3913</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>1748</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>4054</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം­</p> </td> <td width="55" valign="bottom"> <p>61</p> </td> <td width="75" valign="bottom"> <p>4163</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>294</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>5790</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>6059</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>9928</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>­കൊ­ല്ലം­</p> </td> <td width="55" valign="bottom"> <p>22</p> </td> <td width="75" valign="bottom"> <p>2393</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>-73</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>2056</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>1223</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>3689</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>­കു­ണ്ട­റ</p> </td> <td width="55" valign="bottom"> <p>68</p> </td> <td width="75" valign="bottom"> <p>7649</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>111</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>7511</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>8101</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>15639</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p>­പു­ന­ലൂ­ർ</p> </td> <td width="55" valign="bottom"> <p>76</p> </td> <td width="75" valign="bottom"> <p>4920</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>5</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>3584</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>8554</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>13469</p> </td> </tr><tr><td width="135" valign="bottom"> <p><strong>ആ­കെ­</strong></p> </td> <td width="55" valign="bottom"> <p><strong>421</strong></p> </td> <td width="75" valign="bottom"> <p>38842</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>2212</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>39137</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>45395</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>82025</p> </td> </tr></tbody></table> <p> </p> <p>­കൊ­ല്ലം പാര്‍­ല­മെ­ന്റു മണ്ഡ­ല­ത്തി­ലെ ആകെ 1054 ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ 421 എണ്ണ­വും അടി­യു­റ­ച്ച ഇട­തു­പ­ക്ഷ­പാ­തം പ്ര­ക­ടി­പ്പി­ക്കു­ന്ന­വ­യാ­ണ്. ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ പോള്‍ ചെ­യ്ത വോ­ട്ടു­ക­ളി­ലു­ണ്ടായ വര്‍­ദ്ധ­ന­യു­ടെ 99 ശത­മാ­ന­വും എല്‍­ഡി­എ­ഫ് നേ­ടി.  മൊ­ത്തം 39137 വോ­ട്ടു­കള്‍ അധി­കം പോള്‍ ചെ­യ്ത­പ്പോള്‍ വെ­റും 2212 വോ­ട്ടു­കള്‍ മാ­ത്ര­മാ­ണ് യു­ഡി­എ­ഫി­ന് ലഭി­ച്ച­ത്. എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന് അനു­കൂ­ല­മാ­യി 2011ല്‍ ലഭി­ച്ച ആകെ വോ­ട്ടു­ക­ളു­ടെ 46 ശത­മാ­ന­വും ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ നി­ന്നാ­ണ്. 2009ല്‍ ഇത് 48 ശത­മാ­ന­മാ­യി­രു­ന്നു.  എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ ഉരു­ക്കു കോ­ട്ട­ക­ളാ­ണ് ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളെ­ന്ന് നി­സം­ശ­യം പറ­യാം.   </p> <p>2009­ലും 2011­ലും യു­ഡി­എ­ഫ് പക്ഷ­ത്തു നി­ന്ന ബൂ­ത്തു­കള്‍ എത്ര­യു­ണ്ടെ­ന്നാ­ണ് ഇനി പരി­ശോ­ധി­ക്കേ­ണ്ട­ത്.</p> <p><strong>­പ­ട്ടിക 7 </strong></p> <p>­കൊ­ല്ലം മണ്ഡ­ല­ത്തി­ലെ പര­മ്പ­രാ­ഗത യു­ഡി­എ­ഫ് ബൂ­ത്തു­കള്‍</p> <p style="font-family:georgia;font-size:14px;line-height:120%;text-align:justify;"> </p> <table style="width:640px;border:.1px solid #000000;background-color:#9adef3;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" frame="border"><tbody><tr><td rowspan="2" width="140" valign="bottom"> <p><strong>­നി­യോ­ജക മണ്ഡ­ലം­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td colspan="2" width="128" valign="bottom"> <p>LDF</p> </td> <td colspan="2" width="128" valign="bottom"> <p>UDF</p> </td> <td colspan="2" width="128" valign="bottom"> <p>Polled Votes</p> <p> </p> </td> </tr><tr><td width="64" valign="bottom"> <p><strong>­ബൂ­ത്ത്</strong></p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>2009</p> </td> <td width="67" valign="bottom"> <p>2011</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>2009</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>2011</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>2009</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>2011</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>18</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>4694</p> </td> <td width="67" valign="bottom"> <p>5835</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>7061</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>7085</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>12699</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>13925</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­ചാ­ത്ത­ന്നൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>42</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>10963</p> </td> <td width="67" valign="bottom"> <p>13891</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>16738</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>17885</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>29841</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>33336</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­ച­വ­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>75</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>21043</p> </td> <td width="67" valign="bottom"> <p>28378</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>35022</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>40593</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>59240</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>70503</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>37</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>9493</p> </td> <td width="67" valign="bottom"> <p>10107</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>14374</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>14451</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>25051</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>26981</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­കൊ­ല്ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>42</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>9860</p> </td> <td width="67" valign="bottom"> <p>12412</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>14950</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>15269</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>26412</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>29278</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­കു­ണ്ട­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>39</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>9394</p> </td> <td width="67" valign="bottom"> <p>11939</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>15616</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>16668</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>26489</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>29693</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­പു­ന­ലൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>34</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>7127</p> </td> <td width="67" valign="bottom"> <p>9993</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>11543</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>12916</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>20017</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>23962</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p><strong>ആ­കെ­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>287</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>72574</p> </td> <td width="67" valign="bottom"> <p>92555</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>115304</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>124867</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>199749</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>227678</p> </td> </tr></tbody></table> <p> </p> <p>ആ­കെ­യു­ള­ള­തില്‍ 40 ശത­മാ­നം ബൂ­ത്തു­ക­ളും എല്‍­ഡി­എ­ഫ് കോ­ട്ട­ക­ളെ­ന്നു പറ­യാം. യു­ഡി­എ­ഫി­ന് അത് 27 ശത­മാ­ന­മാ­ണ്. 2011­ലെ കണ­ക്കു പരി­ശോ­ധി­ച്ചാല്‍ യു­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ ആകെ വോ­ട്ടു­ക­ളില്‍ 35 ശത­മാ­ന­മാ­ണ് ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളു­ടെ സം­ഭാ­വ­ന. 2009ല്‍ ഇത് 32 ശത­മാ­ന­മാ­യി­രു­ന്നു.  2009ല്‍ നി­ന്ന് 2011­ലെ­ത്തി­യ­പ്പോള്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫ് കോ­ട്ട­ക­ളായ ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ യു­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ വോ­ട്ടി­ലു­ണ്ടാ­യ­ത് 2212 വോ­ട്ടി­ന്റെ വര്‍­ദ്ധ­ന­യാ­ണ് എന്ന് നേ­ര­ത്തെ കണ്ടു. ഇനി യു­ഡി­എ­ഫ് ബൂ­ത്തു­ക­ളി­ലെ എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ വോ­ട്ടു­വര്‍­ദ്ധന നോ­ക്കാം­. </p> <p><strong>­പ­ട്ടിക 8</strong></p> <p>­യു­ഡി­എ­ഫ് ബൂ­ത്തു­ക­ളി­ലെ വോ­ട്ടു­താ­ര­ത­മ്യം­</p> <p style="font-family:georgia;font-size:14px;line-height:120%;text-align:justify;"> </p> <table style="width:640px;border:.1px solid #000000;background-color:#90e3f3;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td rowspan="2" width="124" valign="bottom"> <p><strong>­നി­യോ­ജക മണ്ഡ­ലം­</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>LDF</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>UDF</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>Polled Votes</p> </td> <td colspan="2" width="128" valign="bottom"> <p>LDF-UDF</p> </td> </tr><tr><td width="66" valign="bottom"> <p><strong>­ബൂ­ത്ത്</strong></p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>2009</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>2011</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം­</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>18</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>1141</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>24</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>1226</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-2367</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-1250</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>­ചാ­ത്ത­ന്നൂ­ർ</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>42</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>2928</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>1147</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>3495</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-5775</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-3994</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>­ച­വ­റ</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>75</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>7335</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>5571</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>11263</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-13979</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-12215</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം­</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>37</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>614</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>77</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>1930</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-4881</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-4344</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>­കൊ­ല്ലം­</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>42</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>2552</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>319</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>2866</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-5090</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-2857</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>­കു­ണ്ട­റ</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>39</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>2545</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>1052</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>3204</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-6222</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-4729</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>­പു­ന­ലൂ­ർ</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>34</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>2866</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>1373</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>3945</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-4416</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-2923</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p><strong>ആ­കെ­</strong></p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>287</p> </td> <td width="80" valign="bottom"> <p>19981</p> </td> <td width="81" valign="bottom"> <p>9563</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>27929</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-42730</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>-32312</p> </td> </tr></tbody></table> <p> </p> <p>ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളി­ലും എല്‍­ഡി­എ­ഫ് തന്നെ­യാ­ണ് നേ­ട്ട­മു­ണ്ടാ­ക്കി­യ­ത്. ആകെ പോള്‍ ചെ­യ്ത വോ­ട്ടി­ലെ വര്‍­ദ്ധ­ന­യില്‍ 71.54 ശത­മാ­ന­വും എല്‍­ഡി­എ­ഫ് കര­സ്ഥ­മാ­ക്കി. യു­ഡി­എ­ഫി­ന് കി­ട്ടി­യ­ത് 34 ശത­മാ­നം മാ­ത്രം. ഉറ­ച്ച യു­ഡി­എ­ഫ് ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍­പ്പോ­ലും എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ അടി­ത്തറ വന്‍­തോ­തില്‍ വി­പു­ല­മാ­വു­ക­യാ­ണ് എന്നാ­ണ് ഇതു തെ­ളി­യി­ക്കു­ന്ന­ത്. ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ യു­ഡി­എ­ഫി­ന് 2009­നെ അപേ­ക്ഷി­ച്ച് 2011ല്‍ ഭൂ­രി­പ­ക്ഷ­ത്തില്‍ 10418 വോ­ട്ടി­ന്റെ ഇടി­വു­ണ്ടാ­യി­. </p> <p>ഇ­നി 2009ല്‍ യു­ഡി­എ­ഫ് പക്ഷ­ത്തു നി­ന്ന ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ എത്ര­യെ­ണ്ണം 2011ല്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫ് പി­ടി­ച്ചെ­ടു­ത്തു­വെ­ന്നു പരി­ശോ­ധി­ക്കാം­.</p> <p><strong>­പ­ട്ടിക 9</strong></p> <p>2011ല്‍ യു­ഡി­എ­ഫില്‍ നി­ന്ന് എല്‍­ഡി­എ­ഫ് പി­ടി­ച്ചെ­ടു­ത്ത ബൂ­ത്തു­കള്‍</p> <p> </p> <table style="width:640px;border:.1px solid #000000;background-color:#95d3ed;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td rowspan="2" width="132" valign="bottom"> <p><strong>­നി­യോ­ജക മണ്ഡ­ലം­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong> </strong></p> </td> <td colspan="2" width="132" valign="bottom"> <p><strong>LDF</strong></p> </td> <td colspan="2" width="132" valign="bottom"> <p><strong>UDF</strong></p> </td> <td colspan="2" width="128" valign="bottom"> <p><strong>Polled Votes</strong></p> </td> </tr><tr><td width="64" valign="bottom"> <p><strong>­ബൂ­ത്ത്</strong></p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p><strong>2011</strong></p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p><strong>2011</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>2009</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>2011</strong></p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>38</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>10780</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>15936</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>14193</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>11449</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>27020</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>29443</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­ചാ­ത്ത­ന്നൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>24</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>7357</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>10894</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>8898</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>8114</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>17740</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>20387</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­ച­വ­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>30</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>10404</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>14941</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>12243</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>12926</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>24333</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>28702</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>28</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>7559</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>10837</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>9873</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>7563</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>18525</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>20472</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­കൊ­ല്ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>79</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>20891</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>32134</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>28024</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>24258</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>52861</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>60122</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­കു­ണ്ട­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>45</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>12845</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>18175</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>15554</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>14522</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>31399</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>35382</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p>­പു­ന­ലൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>58</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>16355</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>25131</p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p>21098</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>16671</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>40418</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>43781</p> </td> </tr><tr><td width="132" valign="bottom"> <p><strong>ആ­കെ­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>302</strong></p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p><strong>86191</strong></p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p><strong>128048</strong></p> </td> <td width="72" valign="bottom"> <p><strong>109883</strong></p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p><strong>95503</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>212296</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p><strong>238289</strong></p> </td> </tr></tbody></table> <p> </p> <p>2009­നെ അപേ­ക്ഷി­ച്ച് എല്ലാ മണ്ഡ­ല­ത്തി­ലും എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന് വോ­ട്ടു കൂ­ടി­യി­ട്ടു­ണ്ട്. എന്നാല്‍ യു­ഡി­എ­ഫി­നാ­ക­ട്ടെ, 2009­ലെ സ്ഥി­തി നി­ല­നിര്‍­ത്താന്‍ കഴ­ഞ്ഞി­ല്ല. കൂ­ടു­തല്‍ സൂ­ക്ഷ്മ­മായ വി­ല­യി­രു­ത്ത­ലി­ന് അടു­ത്ത പട്ടിക നോ­ക്കു­ക. </p> <p><strong>­പ­ട്ടിക 10</strong></p> <p>­യു­ഡി­എ­ഫില്‍ നി­ന്ന് എല്‍­ഡി­എ­ഫ് പി­ടി­ച്ചെ­ടു­ത്ത ബൂ­ത്തു­ക­ളു­ടെ വോ­ട്ടു­താ­ര­ത­മ്യം­</p> <p style="font-family:georgia;font-size:14px;line-height:120%;text-align:justify;"> </p> <table style="width:640px;border:.1px solid #000000;background-color:#a5e3f2;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" frame="border"><tbody><tr><td rowspan="2" width="124" valign="bottom"> <p><strong>­നി­യോ­ജക മണ്ഡ­ലം­</strong></p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p><strong> </strong></p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>LDF</p> </td> <td width="74" valign="bottom"> <p>UDF</p> </td> <td width="78" valign="bottom"> <p>Polled Votes</p> </td> <td colspan="2" width="118" valign="bottom"> <p>LDF-UDF</p> </td> </tr><tr><td width="56" valign="bottom"> <p><strong>­ബൂ­ത്ത്</strong></p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="74" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="78" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="58" valign="bottom"> <p>2009</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>2011</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം­</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>38</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>5156</p> </td> <td width="74" valign="bottom"> <p>-2744</p> </td> <td width="78" valign="bottom"> <p>2423</p> </td> <td width="58" valign="bottom"> <p>-3413</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>4487</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>­ചാ­ത്ത­ന്നൂ­ർ</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>24</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>3537</p> </td> <td width="74" valign="bottom"> <p>-784</p> </td> <td width="78" valign="bottom"> <p>2647</p> </td> <td width="58" valign="bottom"> <p>-1541</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>2780</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>­ച­വ­റ</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>30</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>4537</p> </td> <td width="74" valign="bottom"> <p>683</p> </td> <td width="78" valign="bottom"> <p>4369</p> </td> <td width="58" valign="bottom"> <p>-1839</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>2015</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം­</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>28</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>3278</p> </td> <td width="74" valign="bottom"> <p>-2310</p> </td> <td width="78" valign="bottom"> <p>1947</p> </td> <td width="58" valign="bottom"> <p>-2314</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>3274</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>­കൊ­ല്ലം­</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>79</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>11243</p> </td> <td width="74" valign="bottom"> <p>-3766</p> </td> <td width="78" valign="bottom"> <p>7261</p> </td> <td width="58" valign="bottom"> <p>-7133</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>7876</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>­കു­ണ്ട­റ</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>45</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>5330</p> </td> <td width="74" valign="bottom"> <p>-1032</p> </td> <td width="78" valign="bottom"> <p>3983</p> </td> <td width="58" valign="bottom"> <p>-2709</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>3653</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p>­പു­ന­ലൂ­ർ</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>58</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>8776</p> </td> <td width="74" valign="bottom"> <p>-4427</p> </td> <td width="78" valign="bottom"> <p>3363</p> </td> <td width="58" valign="bottom"> <p>-4743</p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p>8460</p> </td> </tr><tr><td width="124" valign="bottom"> <p><strong>ആ­കെ­</strong></p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p><strong>302</strong></p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p><strong>41857</strong></p> </td> <td width="74" valign="bottom"> <p><strong>-14380</strong></p> </td> <td width="78" valign="bottom"> <p><strong>25993</strong></p> </td> <td width="58" valign="bottom"> <p><strong>-23692</strong></p> </td> <td width="61" valign="bottom"> <p><strong>32545</strong></p> </td> </tr></tbody></table> <p> </p> <p>ഈ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പി­ലും യു­ഡി­എ­ഫി­ന് ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ വലിയ പ്ര­തീ­ക്ഷ­യൊ­ന്നും വേ­ണ്ട എന്നാ­ണ് വി­ശ­ക­ല­ന­ത്തില്‍ ബോ­ധ്യ­മാ­കു­ന്ന­ത്. 2009­ലെ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പി­ന്റെ വി­ധി നിര്‍­ണ­യി­ച്ച ബൂ­ത്തു­ക­ളാ­ണി­ത്. പക്ഷേ, 2011ല്‍ മഹാ­ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം ബൂ­ത്തു­ക­ളും അതി­ന്റെ തന­ത് രാ­ഷ്ട്രീ­യ­സ്വ­ഭാ­വ­ത്തി­ലേ­യ്ക്ക് മട­ങ്ങി. 2009ല്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫി­നെ പി­ന്നോ­ട്ട­ടി­പ്പി­ച്ച ഒരു രാ­ഷ്ട്രീ­യ­സാ­ഹ­ച­ര്യ­വും ഇപ്പോള്‍ സം­സ്ഥാ­ന­ത്ത് നി­ല­നില്‍­ക്കു­ന്നി­ല്ല എന്ന­തു­കൊ­ണ്ട് ഇവ­യില്‍ മഹാ­ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം ബൂ­ത്തു­ക­ളും 2011­ലെ പ്ര­ക­ട­നം തന്നെ ആവര്‍­ത്തി­ക്കും.  യു­ഡി­എ­ഫ് ഈ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പില്‍ തീര്‍­ത്തും പ്ര­തി­രോ­ധ­ത്തി­ലാ­ണ്. കാ­മ്പ­യിന്‍ നയി­ക്കാ­നു­ളള ഒരു വി­ഭ­വ­വും അവ­രു­ടെ പക്ക­ലി­ല്ല. 2009ല്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫി­നെ പ്ര­തി­രോ­ധ­ത്തി­ലാ­ക്കിയ വി­ഷ­യ­ങ്ങള്‍ ഇന്ന് തീര്‍­ത്തും അപ്ര­സ­ക്ത­മാ­ണ്. ആ സാ­ഹ­ച­ര്യ­ത്തില്‍ ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ നി­ന്ന് മറി­ച്ചൊ­രു വി­ധി പ്ര­തീ­ക്ഷി­ക്കാ­നാ­വി­ല്ല. </p> <p>­പോള്‍ ചെ­യ്ത വോ­ട്ടു­ക­ളി­ലു­ണ്ടായ വര്‍­ദ്ധ­ന­യെ­ക്കാള്‍ കൂ­ടു­തല്‍ നേ­ട്ടം എല്‍­ഡി­എ­ഫ് നേ­ടി­യ­പ്പോള്‍ യു­ഡി­എ­ഫി­നു­ണ്ടാ­യ­ത് വന്‍­വോ­ട്ടു ചോര്‍­ച്ച­യാ­ണ്. എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ കോ­ട്ട­ക­ളി­ലും യു­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ കോ­ട്ട­ക­ളി­ലും ഉണ്ടായ അതേ പ്ര­വ­ണ­ത­യാ­ണ് വോ­ട്ടു­വര്‍­ദ്ധ­ന­യു­ടെ കാ­ര്യ­ത്തില്‍ ഈ മണ്ഡ­ല­ങ്ങ­ളും പ്ര­ക­ടി­പ്പി­ക്കു­ന്ന­ത്.  </p> <p>2009ല്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന് ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം ലഭി­ക്കു­ക­യും 2011ല്‍ യു­ഡി­എ­ഫി­ന് മേല്‍­ക്കൈ നല്‍­കു­ക­യും ചെ­യ്ത ബൂ­ത്തു­ക­ളു­മു­ണ്ട്. ആ കണ­ക്ക് നോ­ക്കു­ക.</p> <p><strong>­പ­ട്ടിക 11</strong></p> <p>എല്‍­ഡി­എ­ഫില്‍ നി­ന്ന് യു­ഡി­എ­ഫ് പി­ടി­ച്ചെ­ടു­ത്ത ബൂ­ത്തു­കള്‍</p> <p style="font-family:georgia;font-size:14px;line-height:120%;text-align:justify;"> </p> <table style="width:640px;border:.1px solid #000000;background-color:#94d5ee;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" frame="border"><tbody><tr><td rowspan="2" width="140" valign="bottom"> <p><strong>­നി­യോ­ജക മണ്ഡ­ലം­</strong></p> </td> <td width="50" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>LDF</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>UDF</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>Polled Votes</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p> </p> </td> </tr><tr><td width="50" valign="bottom"> <p><strong>­ബൂ­ത്ത്</strong></p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>2009</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>2011</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>2009</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>2011</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>2009</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>2011</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം­</p> </td> <td width="50" valign="bottom"> <p>12</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>4189</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>3490</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>3174</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>4725</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>8013</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>8830</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­ചാ­ത്ത­ന്നൂ­ർ</p> </td> <td width="50" valign="bottom"> <p>1</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>226</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>233</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>219</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>289</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>474</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>542</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­ച­വ­റ</p> </td> <td width="50" valign="bottom"> <p>2</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>801</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>858</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>733</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>982</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>1610</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>1871</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം­</p> </td> <td width="50" valign="bottom"> <p>10</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>2755</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>2501</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>2427</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>3555</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>5557</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>6936</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­കൊ­ല്ലം­</p> </td> <td width="50" valign="bottom"> <p>8</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>3208</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>2305</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>2833</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>2721</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>6437</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>5289</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­കു­ണ്ട­റ</p> </td> <td width="50" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p> </p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­പു­ന­ലൂ­ർ</p> </td> <td width="50" valign="bottom"> <p>11</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>3782</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>3338</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>2805</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>4477</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>7116</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>8181</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p><strong>ആ­കെ­</strong></p> </td> <td width="50" valign="bottom"> <p>44</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>14961</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>12725</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>12191</p> </td> <td width="57" valign="bottom"> <p>16749</p> </td> <td width="76" valign="bottom"> <p>29207</p> </td> <td width="47" valign="bottom"> <p>31649</p> </td> </tr></tbody></table> <p> </p> <p>­കു­ണ്ടറ മണ്ഡ­ല­ത്തില്‍ ഒരു ബൂ­ത്തു പോ­ലും എല്‍­ഡി­എ­ഫില്‍ നി­ന്ന് യു­ഡി­എ­ഫി­ന് പി­ടി­ച്ചെ­ടു­ക്കാ­നാ­യി­ല്ല. എം എ ബേ­ബി­യ്ക്ക് മണ്ഡ­ല­ത്തി­ലു­ളള സ്വാ­ധീ­ന­വും സ്വീ­കാ­ര്യ­ത­യും തന്നെ­യാ­ണ് ഇതു കാ­ണി­ക്കു­ന്ന­ത്. ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളു­ടെ ആകെ വോ­ട്ടു­ക­ളു­ടെ താ­ര­ത­മ്യം താ­ഴെ കൊ­ടു­ക്കു­ന്നു­. </p> <p><strong>­പ­ട്ടിക 12</strong></p> <p>­യു­ഡി­എ­ഫ് പി­ടി­ച്ചെ­ടു­ത്ത ബൂ­ത്തു­ക­ളു­ടെ വോ­ട്ടു­വി­വ­രം­</p> <p style="font-family:georgia;font-size:14px;line-height:120%;text-align:justify;"> </p> <table style="width:640px;border:.1px solid #000000;background-color:#afdaf2;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td rowspan="2" width="140" valign="bottom"> <p><strong>­നി­യോ­ജക മണ്ഡ­ലം­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>LDF</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>UDF</p> </td> <td width="88" valign="bottom"> <p>Polled Votes</p> </td> <td colspan="2" width="128" valign="bottom"> <p>LDF-UDF</p> </td> </tr><tr><td width="64" valign="bottom"> <p><strong>­ബൂ­ത്ത്</strong></p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="88" valign="bottom"> <p>2011-2009</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>2009</p> </td> <td width="68" valign="bottom"> <p>2011</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>12</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>-699</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>1551</p> </td> <td width="88" valign="bottom"> <p>817</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>1015</p> </td> <td width="68" valign="bottom"> <p>-1235</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­ചാ­ത്ത­ന്നൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>1</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>7</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>70</p> </td> <td width="88" valign="bottom"> <p>68</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>7</p> </td> <td width="68" valign="bottom"> <p>-56</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­ച­വ­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>2</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>57</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>249</p> </td> <td width="88" valign="bottom"> <p>261</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>68</p> </td> <td width="68" valign="bottom"> <p>-124</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>10</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>-254</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>1128</p> </td> <td width="88" valign="bottom"> <p>1379</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>328</p> </td> <td width="68" valign="bottom"> <p>-1054</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­കൊ­ല്ലം­</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>8</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>-903</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>-112</p> </td> <td width="88" valign="bottom"> <p>-1148</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>375</p> </td> <td width="68" valign="bottom"> <p>-416</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­കു­ണ്ട­റ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td width="88" valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="68" valign="bottom"> <p> </p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p>­പു­ന­ലൂ­ർ</p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>11</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>-444</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>1672</p> </td> <td width="88" valign="bottom"> <p>1065</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>977</p> </td> <td width="68" valign="bottom"> <p>-1139</p> </td> </tr><tr><td width="140" valign="bottom"> <p><strong>ആ­കെ­</strong></p> </td> <td width="64" valign="bottom"> <p>44</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>-2236</p> </td> <td width="65" valign="bottom"> <p>4558</p> </td> <td width="88" valign="bottom"> <p>2442</p> </td> <td width="60" valign="bottom"> <p>2770</p> </td> <td width="68" valign="bottom"> <p>-4024</p> </td> </tr></tbody></table> <p> </p> <p>എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന് 2009­നെ അപേ­ക്ഷി­ച്ച് 2236 വോ­ട്ടു­കള്‍ കു­റ­ഞ്ഞു. ആകെ പോള്‍ ചെ­യ്ത വോ­ട്ടു­ക­ളില്‍ 2770 വോ­ട്ടു­കള്‍ കൂ­ടി­യ­പ്പോള്‍ യു­ഡി­എ­ഫി­ന് 4558 വോ­ട്ടു­കള്‍ അധി­കം ലഭി­ച്ചു. ഈ ബൂ­ത്തു­കള്‍­ക്കൊ­രു പ്ര­ത്യേ­ക­ത­യു­ണ്ട്. സം­സ്ഥാ­ന­ത്താ­കെ ഇട­തു­വി­രു­ദ്ധ തരം­ഗം നി­ല­നി­ന്ന 2009ല്‍ ഇട­തു­പ­ക്ഷ­ത്തി­ന് മേല്‍­ക്കൈ നല്‍­കിയ ബൂ­ത്തു­ക­ളാ­ണി­വ. 2011ല്‍ ജി­ല്ല­യി­ലു­ണ്ടായ ഇട­തു­ത­രം­ഗ­ത്തി­ലും ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളി­ലെ ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം നി­ല­നിര്‍­ത്താന്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫി­നു കഴി­ഞ്ഞ­തു­മി­ല്ല. അതാ­യ­ത്, സം­സ്ഥാ­ന­ത്തെ­യും ജി­ല്ല­യി­ലെ­യും പൊ­തു­രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ചി­ത്ര­ത്തി­നു വി­രു­ദ്ധ­മായ താല്‍­പ­ര്യ­ങ്ങള്‍­ക്ക് സ്വാ­ധീ­ന­മു­ളള ബൂ­ത്തു­ക­ളാ­ണി­വ. സമ­ദൂ­രം ശരി­ദൂ­ര­മാ­കു­ന്ന­തും മറ്റു ധ്രു­വീ­ക­ര­ണ­ങ്ങ­ളു­മൊ­ക്കെ പ്ര­തി­ഫ­ലി­ക്കു­ന്ന­ത് ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളി­ലാ­ണ് എന്ന് അനു­മാ­നി­ക്കാം. പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­ന് ആകെ പ്ര­തീ­ക്ഷ വെ­ച്ചു­പു­ലര്‍­ത്താ­വു­ന്ന ബൂ­ത്തു­ക­ളു­ടെ എണ്ണം 1054ല്‍ വെ­റും 44 എണ്ണം മാ­ത്ര­മാ­ണ്. ശേ­ഷി­ക്കു­ന്ന ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ മഹാ­ഭൂ­രി­പ­ക്ഷ­വും ഇട­തു­പ­ക്ഷ­ത്തി­നു വ്യ­ക്ത­മായ മേല്‍­ക്കൈ നല്‍­കും­. </p> <p>­കൊ­ല്ലം മണ്ഡ­ല­ത്തി­ലെ ബൂ­ത്തു­ക­ളു­ടെ രാ­ഷ്ട്രീ­യാ­ഭി­മു­ഖ്യം ശത­മാ­ന­ക്ക­ണ­ക്കില്‍ പ്ര­തി­പാ­ദി­ക്കു­ന്ന പട്ടി­ക­യാ­ണ് താ­ഴെ നല്‍­കി­യി­രി­ക്കു­ന്ന­ത്. ചട­യ­മം­ഗ­ലം, ചാ­ത്ത­ന്നൂര്‍ മണ്ഡ­ല­ങ്ങ­ളില്‍ അമ്പ­തു ശത­മാ­ന­ത്തില്‍­ക്കൂ­ടു­തല്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ ഉറ­ച്ച കോ­ട്ട­ക­ളാ­ണ്. കൊ­ല്ലം, ചവറ മണ്ഡ­ല­ങ്ങ­ളില്‍ മാ­ത്ര­മാ­ണ് ഉറ­ച്ച കോ­ട്ട­ക­ളു­ടെ കാ­ര്യ­ത്തില്‍ യു­ഡി­എ­ഫ് മു­ന്നി­ലു­ള­ള­ത്. ചവ­റ­യില്‍ 55 ശത­മാ­നം ബൂ­ത്തു­കള്‍ ഉറ­ച്ച യു­ഡി­എ­ഫ് പക്ഷ­പാ­തം പ്ര­ക­ടി­പ്പി­ക്കു­ന്നു. കൊ­ല്ല­ത്ത് പക്ഷേ, 27 ശത­മാ­നം മാ­ത്ര­മാ­ണ് ആ ഗണ­ത്തി­ലു­ള­ള­ത്. </p> <p><strong>­പ­ട്ടിക 13</strong></p> <p>എല്‍­ഡി­എ­ഫ് - യു­ഡി­എ­ഫ് ശക്തി­കേ­ന്ദ്ര­ങ്ങള്‍ - ശത­മാ­ന­ക്ക­ണ­ക്കില്‍</p> <p style="font-family:georgia;font-size:14px;line-height:120%;text-align:justify;"> </p> <table style="width:640px;border:.1px solid #000000;background-color:#97d6ec;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" frame="border"><tbody><tr><td rowspan="2" width="136" valign="bottom"> <p><strong>­നി­യോ­ജക മണ്ഡ­ലം­</strong></p> </td> <td rowspan="2" width="54"> <p><strong>ആ­കെ ബൂ­ത്ത്</strong></p> </td> <td rowspan="2" width="62"> <p>LDF Strong Hold</p> </td> <td rowspan="2" width="52"> <p>%</p> </td> <td rowspan="2" width="66"> <p>LDF Captured</p> </td> <td rowspan="2" width="48"> <p>%</p> </td> <td rowspan="2" width="56"> <p>UDF Strong Hold</p> </td> <td rowspan="2" width="48"> <p>%</p> </td> <td rowspan="2" width="71"> <p>UDF captured</p> </td> <td rowspan="2" width="66"> <p>%</p> </td> <td width="0" height="17"> </td> </tr><tr><td width="0" height="38"> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>­ച­ട­യ­മം­ഗ­ലം­</p> </td> <td width="54" valign="bottom"> <p>165</p> </td> <td width="62" valign="bottom"> <p>97</p> </td> <td width="52" valign="bottom"> <p>58.79</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>38</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>23.03</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>18</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>10.91</p> </td> <td width="71" valign="bottom"> <p>12</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>7.27</p> </td> <td width="0" height="19"> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>­ചാ­ത്ത­ന്നൂ­ർ</p> </td> <td width="54" valign="bottom"> <p>137</p> </td> <td width="62" valign="bottom"> <p>70</p> </td> <td width="52" valign="bottom"> <p>51.09</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>24</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>17.52</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>42</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>30.66</p> </td> <td width="71" valign="bottom"> <p>1</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>0.73</p> </td> <td width="0" height="19"> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>­ച­വ­റ</p> </td> <td width="54" valign="bottom"> <p>134</p> </td> <td width="62" valign="bottom"> <p>27</p> </td> <td width="52" valign="bottom"> <p>20.15</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>30</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>22.39</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>75</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>55.97</p> </td> <td width="71" valign="bottom"> <p>2</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>1.49</p> </td> <td width="0" height="19"> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>ഇ­ര­വി­പു­രം­</p> </td> <td width="54" valign="bottom"> <p>136</p> </td> <td width="62" valign="bottom"> <p>61</p> </td> <td width="52" valign="bottom"> <p>44.85</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>28</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>20.59</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>37</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>27.21</p> </td> <td width="71" valign="bottom"> <p>10</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>7.35</p> </td> <td width="0" height="19"> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>­കൊ­ല്ലം­</p> </td> <td width="54" valign="bottom"> <p>151</p> </td> <td width="62" valign="bottom"> <p>22</p> </td> <td width="52" valign="bottom"> <p>14.57</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>79</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>52.32</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>42</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>27.81</p> </td> <td width="71" valign="bottom"> <p>8</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>5.30</p> </td> <td width="0" height="19"> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>­കു­ണ്ട­റ</p> </td> <td width="54" valign="bottom"> <p>152</p> </td> <td width="62" valign="bottom"> <p>68</p> </td> <td width="52" valign="bottom"> <p>44.74</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>45</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>29.61</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>39</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>25.66</p> </td> <td width="71" valign="bottom"> <p> </p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>0.00</p> </td> <td width="0" height="19"> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p>­പു­ന­ലൂ­ർ</p> </td> <td width="54" valign="bottom"> <p>179</p> </td> <td width="62" valign="bottom"> <p>76</p> </td> <td width="52" valign="bottom"> <p>42.46</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>58</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>32.40</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>34</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>18.99</p> </td> <td width="71" valign="bottom"> <p>11</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>6.15</p> </td> <td width="0" height="19"> </td> </tr><tr><td width="136" valign="bottom"> <p><strong>ആ­കെ­</strong></p> </td> <td width="54" valign="bottom"> <p><strong>1054</strong></p> </td> <td width="62" valign="bottom"> <p><strong>421</strong></p> </td> <td width="52" valign="bottom"> <p>39.94</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>302</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>28.65</p> </td> <td width="56" valign="bottom"> <p>287</p> </td> <td width="48" valign="bottom"> <p>27.23</p> </td> <td width="71" valign="bottom"> <p>44</p> </td> <td width="66" valign="bottom"> <p>4.17</p> </td> <td width="0" height="20"> </td> </tr></tbody></table> <p> </p> <p>എന്‍ കെ പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­ന്റെ ഉറ­ക്കം കെ­ടു­ത്തു­ന്ന കണ­ക്കു­ക­ളാ­ണി­ത്. രണ്ടു തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പി­ലും എല്‍­ഡി­എ­ഫി­നൊ­പ്പം നി­ന്ന ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­ന് ഒരു പ്ര­തീ­ക്ഷ­യും വേ­ണ്ട. ഏതു പേ­മാ­രി­യി­ലും ഇള­കാ­ത്ത എല്‍­ഡി­എ­ഫ് കോ­ട്ട­ക­ളാ­ണ­ത്. ലാ­വ­ലിന്‍, പി­ഡി­പി എന്നു വേ­ണ്ട സകല രാ­ഷ്ട്രീ­യ­കോ­ലാ­ഹ­ല­വു­മു­ണ്ടാ­യി­ട്ടും എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന് 2009ല്‍ 45395 വോ­ട്ടി­ന്റെ ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം ആ ബൂ­ത്തു­കള്‍ നല്‍­കി. 2011ല്‍ അത് 82025 വോ­ട്ടു­ക­ളാ­യി ഉയര്‍­ന്നു. ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ എന്തെ­ങ്കി­ലു­മൊ­രു രാ­ഷ്ട്രീയ അട്ടി­മ­റി­യ്ക്കു­ളള ഒരു കെല്‍­പും പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്രന്‍ എന്ന വ്യ­ക്തി­യ്‌­ക്കോ ആര്‍എ­സ്പി എന്ന രാ­ഷ്ട്രീ­യ­പ്പാര്‍­ട്ടി­യ്‌­ക്കോ ഇല്ല. ഇക്കു­റി­യും യു­ഡി­എ­ഫി­ന് ആ ബൂ­ത്തു­കള്‍ ബാ­ലി­കേ­റാ­മല ആയി­രി­ക്കും­. </p> <p>2009ല്‍ യു­ഡി­എ­ഫി­നൊ­പ്പം നില്‍­ക്കു­ക­യും 2011ല്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന് ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം ലഭി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്ത ബൂ­ത്തു­ക­ളി­ലും പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­ന് വലിയ പ്ര­തീ­ക്ഷ വേ­ണ്ട. സി­പി­എ­മ്മി­ന്റെ ആഭ്യ­ന്തര പ്ര­ശ്‌­ന­ങ്ങള്‍ നി­മി­ത്തം  എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന് ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം നഷ്ട­പ്പെ­ട്ട ബൂ­ത്തു­ക­ളാ­ണ് അതി­ലേ­റെ­യും. സി­പി­എ­മ്മും എല്‍­ഡി­എ­ഫും ഒറ്റ­ക്കെ­ട്ടാ­യി നില്‍­ക്കു­ക­യും വി­എ­സ് അച്യു­താ­ന­ന്ദന്‍ സജീ­വ­മാ­യി ഇട­തു­മു­ന്ന­ണി­യെ നയി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്ത 2011ല്‍ ആ ബൂ­ത്തു­കള്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫ് തി­രി­ച്ചു പി­ടി­ച്ചു. ഇക്കു­റി­യും ആ സാ­ഹ­ച­ര്യ­ത്തി­ന് യാ­തൊ­രു മാ­റ്റ­വു­മി­ല്ല. ഈ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പില്‍ യു­ഡി­എ­ഫാ­ണ് പ്ര­തി­ക്കൂ­ട്ടില്‍.  സ­രി­ത­യും സലിം­രാ­ജും ട്ര­ഷ­റി സ്തം­ഭ­ന­വും വി­ല­ക്ക­യ­റ്റ­വും അഴി­മ­തി­യും അധോ­ലോ­ക­ബ­ന്ധ­ങ്ങ­ളും സദാ­ചാ­ര­പ്ര­ശ്‌­ന­ങ്ങ­ളു­മൊ­ക്കെ യു­ഡി­എ­ഫി­നെ പ്ര­തി­ക്കൂ­ട്ടില്‍ നിര്‍­ത്തി­യി­രി­ക്കു­ന്ന സാ­ഹ­ച­ര്യ­ത്തില്‍ ഈ ബൂ­ത്തു­ക­ളി­ലും യു­ഡി­എ­ഫി­ന് പ്ര­തീ­ക്ഷി­ക്കാ­നു­ളള വക­യൊ­ന്നു­മി­ല്ല. ഈ പ്ര­ശ്‌­ന­ങ്ങ­ളില്‍ നി­ന്നൊ­ക്കെ യു­ഡി­എ­ഫി­നെ രക്ഷി­ച്ചെ­ടു­ക്കാന്‍ വേ­ണ്ട എന്തെ­ങ്കി­ലും സവി­ശേ­ഷ­മായ കഴി­വോ വ്യ­ക്തി­ത്വ­മോ പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­നി­ല്ല.  </p> <p>­പി­ന്നെ­യു­ള­ള­ത് പര­മ്പ­രാ­ഗത യു­ഡി­എ­ഫ് ബൂ­ത്തു­ക­ളാ­ണ്. ആ ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫ് 2011ല്‍ നട­ത്തിയ പ്ര­ക­ട­നം വെ­ച്ചു നോ­ക്കി­യാല്‍ ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം നേ­ടാ­നാ­യി­ല്ലെ­ങ്കി­ലും യു­ഡി­എ­ഫി­നെ­ക്കാള്‍ വോ­ട്ടു­വര്‍­ദ്ധന എല്‍­ഡി­എ­ഫി­നു­ണ്ട്. എല്‍­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ രാ­ഷ്ട്രീ­യാ­ടി­ത്ത­റ­യി­ലു­ണ്ടാ­കു­ന്ന മു­ന്നേ­റ്റ­വും പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­ന്റെ ഉറ­ക്കം കെ­ടു­ത്തു­ന്ന ഘട­ക­മാ­ണ്. </p> <p>­ച­വ­റ­യില്‍ എല്‍­ഡി­എ­ഫി­നു­ണ്ടായ വന്‍­വോ­ട്ടു വര്‍­ദ്ധന പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­ന് വാ­ദ­ത്തി­നു വേ­ണ്ടി എഴു­തി­ക്കൊ­ടു­ക്കാം. പക്ഷേ, അതി­നു മറു­പ­ടി ഇര­വി­പു­ര­ത്ത് ലഭി­ക്കും. എ എ അസീ­സി­നോ­ടു­ളള വ്യ­ക്തി­പ­ര­മായ എതിര്‍­പ്പു­കള്‍ കാ­ര­ണം സ്ഥി­ര­മാ­യി പോള്‍ ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടാ­ത്ത ഇട­തു­വോ­ട്ടു­കള്‍ ഇര­വി­പു­ര­ത്തു­ണ്ട്. ഇട­തു­പ­ക്ഷ­ത്തി­ന്റെ സം­ഘ­ട­നാ­സ്വാ­ധീ­നം മു­ഴു­വന്‍ വി­നി­യോ­ഗി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്ന ഈ തെ­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പില്‍ ഏതു നി­ല­യില്‍ നോ­ക്കി­യാ­ലും ആ വോ­ട്ടു­കള്‍ ഇക്കു­റി പോള്‍ ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടും. ചവറ പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­ന് നല്‍­കാ­നി­ട­യു­ളള നേ­ട്ടം ഇര­വി­പു­രം നി­ക­ത്തും.  </p> <p>­നാ­യര്‍ വോ­ട്ടു ധ്രു­വീ­ക­ര­ണ­മാ­ണ് പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­ന്റെ ആകെ­യു­ളള പ്ര­തീ­ക്ഷ. സു­ദീര്‍­ഘ­മായ കാ­ല­യ­ള­വില്‍ ഇട­തു­പ­ക്ഷ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/29" class="taxonomyterm_tag">­രാ­ഷ്ട്രീ­യം­</a> കൈ­കാ­ര്യം ചെ­യ്ത പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­നും ആര്‍എ­സ്പി­യും ചെ­ന്നു വീണ കു­പ്പ­ത്തൊ­ട്ടി എത്ര ദുര്‍­ഗ­ന്ധ­പൂ­രി­ത­മാ­ണെ­ന്നു നോ­ക്കു­ക. തൊ­ഴി­ലാ­ളി­വര്‍ഗ രാ­ഷ്ട്രീയ പ്ര­വര്‍­ത്ത­ന­ത്തി­ലൂ­ടെ നേ­ടിയ അം­ഗീ­കാ­ര­വും ആദ­ര­വും വലി­ച്ചെ­റി­ഞ്ഞ് സവര്‍­ണ­ത­യു­ടെ സം­ഘ­ബ­ല­ത്തില്‍ തെ­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പു പ്ര­തീ­ക്ഷ­യര്‍­പ്പി­ക്കു­മ്പോള്‍ അധ­പ­ത­ന­ത്തി­ന്റെ അങ്ങേ­യ­റ്റ­ത്താ­ണ് പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്രന്‍ നില്‍­ക്കു­ന്ന­ത്. ഏതൊ­ക്കെ മണ്ഡ­ല­ങ്ങ­ളില്‍ എത്ര ബൂ­ത്തു­ക­ളില്‍ ആ സം­ഘ­ബ­ലം പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­നെ തു­ണ­യ്ക്കാന്‍ സാ­ധ്യ­ത­യു­ണ്ടെ­ന്ന് നാം കണ്ടു­ക­ഴി­ഞ്ഞു. എത്ര വലി­ച്ചു­നീ­ട്ടി കണ­ക്കാ­ക്കി­യാ­ലും അങ്ങ­നെ­യൊ­രു പതി­നാ­യി­രം വോ­ട്ട് എല്‍­ഡി­എ­ഫില്‍ നി­ന്ന് യു­ഡി­എ­ഫി­ലേ­യ്ക്ക് ഒഴു­ക­ണ­മെ­ങ്കില്‍, അത്യ­ത്ഭു­ത­ങ്ങള്‍ പല­തും ഒന്നി­ച്ചു സം­ഭ­വി­ക്ക­ണം. ജാ­തി­യ്ക്കും മത­ത്തി­നും അതീ­ത­മായ ഒരി­ട­തു­പ­ക്ഷ മന­സ് കൊ­ല്ല­ത്തു­ണ്ട് എന്ന­തി­ന് തെ­ളി­വാ­ണ് 2011ല്‍ ഈ നി­യോ­ജ­ക­മ­ണ്ഡ­ല­ങ്ങ­ളില്‍ നി­ന്ന് തെ­ര­ഞ്ഞെ­ടു­ക്ക­പ്പെ­ട്ട സ്ഥാ­നാര്‍­ത്ഥി­ക­ളും അവര്‍ നേ­ടിയ ഭൂ­രി­പ­ക്ഷ­വും. അതൊ­ക്കെ അട്ടി­മ­റി­ക്ക­പ്പെ­ട­ണ­മെ­ങ്കില്‍ പല­ശ­തം കാ­ക്ക­കള്‍ ചവറ - നാ­വാ­യി­ക്കു­ളം റൂ­ട്ടില്‍ ഒരു­മി­ച്ചു മലര്‍­ന്നു പറ­ക്കേ­ണ്ടി വരും­. </p> <p>­ത­ന്റെ ആറ­ടി­പൊ­ക്ക­ത്തി­ലും സു­മു­ഖ­സു­ന്ദര വദ­ന­ത്തി­ലും കൊ­ല്ലം ഭ്ര­മി­ച്ചു നില്‍­ക്കു­ക­യാ­ണ് എന്നാ­ണ് പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­ന്റെ ധാ­ര­ണ. ആ തോ­ന്നല്‍ മെ­യ് 16­ന് അവ­സാ­നി­ക്കും. ഫ്‌­ള­ക്‌­സ് ബോര്‍­ഡു­ക­ളു­ടെ എണ്ണ­വും വലി­പ്പ­വു­മ­ള­ന്ന് കൊ­ല്ല­ത്ത് ഇഞ്ചോ­ടി­ഞ്ച് മത്സ­രം എന്ന് വി­ധി­യെ­ഴു­തിയ മാ­ധ്യ­മ­ങ്ങള്‍­ക്കും മെ­യ് 16 ഒരു തി­രി­ച്ച­റി­വാ­കും. പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്ര­ന്റെ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­വ­ഞ്ച­ന­യ്ക്ക് കൊ­ല്ലം ഒരു­ക്കി­വെ­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്ന­ത് കന­ത്ത തി­രി­ച്ച­ടി­യാ­ണ്. നി­ല­വി­ലു­ളള സാ­ഹ­ച­ര്യ­ത്തില്‍ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/2567" class="taxonomyterm_tag">എം എ ബേ­ബി­</a> ഒരു ലക്ഷ­ത്തോ­ളം വോ­ട്ടി­ന് ജയി­ക്കും. അത്ഭു­ത­ങ്ങള്‍ സം­ഭ­വി­ച്ചാല്‍ ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം അമ്പ­തി­നാ­യി­രം വരെ ചു­രു­ങ്ങി­യേ­ക്കാം. അത്യ­ത്ഭു­ത­ങ്ങ­ളു­ടെ തി­ര­മാല ആഞ്ഞ­ടി­ച്ചാല്‍ പതി­നാ­യി­രം വോ­ട്ടി­ന് ബേ­ബി ജയി­ക്കും­.</p> <p>ഇ­നി­യ­ത­ല്ല, ഏപ്രില്‍ പത്തി­നു­ള­ളില്‍ വല്ല പേ­മാ­രി­യോ പകര്‍­ച്ച­വ്യാ­ധി­യോ വന്ന് ഇട­തു­മു­ന്ന­ണി പ്ര­വര്‍­ത്ത­ക­രും അനു­ഭാ­വി­ക­ളും കൂ­ട്ട­ത്തോ­ടെ കു­ടും­ബ­സ­മേ­തം മരി­ച്ചു­പോ­യാല്‍ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/11165" class="taxonomyterm_tag">എന്‍ കെ പ്രേ­മ­ച­ന്ദ്രന്‍</a> ചി­ല­പ്പോള്‍ നി­സാര ഭൂ­രി­പ­ക്ഷ­ത്തി­ന് കൊ­ല്ല­ത്ത് ജയി­ച്ചേ­ക്കാം­.</p> <p><strong>­മാ­രീ­ചൻ</strong></p></p> <div class="field field-type-filefield field-field-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://malayal.am/sites/default/files/imagecache/story-teaser-img/cpm1.jpg" alt="story image" title="" class="imagecache imagecache-story-teaser-img imagecache-default imagecache-story-teaser-img_default" width="200" height="150" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> കേരളം </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-story-country"> <div class="field-label">Country:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Default Home Page </div> <div class="field-item even"> UK Home Page </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-story-author"> <div class="field-label">Authors:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/users/mareechan" title="View user profile.">mareechan</a> </div> </div> </div> http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82/22691/%E0%B4%95%E0%B5%8A%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D-%E0%B4%95%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4-%E0%B4%AE%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B5%8B-%E0%B4%92%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%81-%E0%B4%AA%E0%B5%8B-%E0%B4%86%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%87#comments ആര്‍ എസ് പി എ എ അസീസ് എം എ ബേബി എന്‍ കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എൽഡിഎഫ് കേരളം കൊല്ലം പാര്‍ലമെന്റ് യുഡിഎഫ് രാഷ്ട്രീയം ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സിപിഐ(എം) Fri, 04 Apr 2014 13:57:54 +0000 mareechan 22691 at http://malayal.am സുധീരന്‍ ധീരനായ കഥ http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82/22685/%E0%B4%B8%E0%B5%81%E0%B4%A7%E0%B5%80%E0%B4%B0%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%A7%E0%B5%80%E0%B4%B0%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%AF-%E0%B4%95%E0%B4%A5 <p><p>­ചെ­ത്തു­തൊ­ഴി­ലാ­ളി­ക­ളു­ടെ­യും കയര്‍ തൊ­ഴി­ലാ­ളി­ക­ളു­ടെ­യും വി­യര്‍­പ്പും കണ്ണീ­രും ചോ­ര­യും വീ­ണു പശ­പ്പാര്‍­ന്നു ഇട­ത്തേ­ക്ക് ഉറ­ച്ചു പോയ മണ്ണാ­ണ് അന്തി­ക്കാ­ട്ടേ­ത്. അവി­ടെ നി­ന്നും വഴി­മാ­റി ചി­ന്തി­ച്ച് ഉയ­ര­ങ്ങള്‍ താ­ണ്ടിയ ആളാ­ണ്‌ വൈ­ലോ­പ്പി­ള്ളി ശങ്ക­രന്‍ മാമ മകന്‍ സു­ധീ­രന്‍ എന്ന വി എം സു­ധീ­രന്‍. ഗോ­ഡ്‌ ഫാ­ദര്‍­മാ­രു­ടെ കൃ­പ­യില്‍ മാ­ത്രം വളര്‍­ച്ച സാ­ധ്യ­മാ­കു­ന്ന കോ­ൺ­ഗ്ര­സിൽ പക്ഷെ സു­ധീ­ര­ന്റെ പ്ര­യാ­ണം വ്യ­ത്യ­സ്ത­മാ­യി­രു­ന്നു. കണ്ട­ശ്ശാം­ക­ട­വ് സ്കൂള്‍ പാര്‍­ല­മെ­ന്റില്‍ നി­ന്നും ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍­ല­മെ­ന്റി­ലേ­ക്കു­ള്ള വളര്‍­ച്ച­യില്‍ ലി­ഫ്റ്റും റോ­ക്ക­റ്റും ഇല്ലാ­യി­രു­ന്നു. </p> <p>എ­ങ്ങി­നെ­യാ­ണ് സു­ധീ­രന്‍ വീ­ര­നും ധീ­ര­നും ആദര്‍ശ കു­ബേ­ര­നും ഒക്കെ­യാ­യി അറി­യ­പ്പെ­ടാന്‍ തു­ട­ങ്ങി­യ­ത്? അതി­നു­ള്ള ഉത്ത­രം കണ്ടെ­ത്താ­നു­ള്ള ശ്ര­മ­മാ­ണ്‌ ഇവി­ടെ­.</p> <p>­സ­പ്ത­ക­ക്ഷി മു­ന്ന­ണി­യു­ടെ­യും മാര്‍­ക്സി­സ്റ്റ്‌ ഭര­ണ­ത്തി­ന്റെ­യും ഒടു­വില്‍ സി അച്യു­ത­മേ­നോന്‍ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/17507" class="taxonomyterm_tag">­കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്</a> പി­ന്തു­ണ­യോ­ടെ ഭരി­ക്കു­ന്ന കാ­ലം. രൂ­ക്ഷ­മായ വി­ദ്യാര്‍­ത്ഥി സമ­ര­ങ്ങ­ളു­ടെ­യും കാ­ല­മാ­യി­രു­ന്നു അത്. സി­പി­എ­മ്മി­ന്റെ വി­ദ്യാര്‍­ത്ഥി വി­ഭാ­ഗം എസ് എഫ് ഐ അങ്ങി­ങ്ങ് വേ­ര് പി­ടി­ച്ചു വരു­ന്ന­തേ­യു­ള്ളൂ. കോ­ൺ­ഗ്ര­സി­ലെ യു­വ­തുര്‍­ക്കി­ക­ളാ­ക­ട്ടെ തെ­രു­വില്‍ സമ­ര­ത്തി­ലാ­യി­രു­ന്നു. കോ­ളേ­ജ്‌ മാ­നേ­ജര്‍­മാ­രും മത സാ­മു­ദാ­യിക ശക്തി­ക­ളു­മാ­യി­രു­ന്നു എതിര്‍ സ്ഥാ­ന­ത്ത്‌. ഫീ­സ്‌ ഏകീ­ക­ര­ണം, അധ്യാ­പ­കര്‍­ക്ക് നേ­രി­ട്ടു­ള്ള ശമ്പ­ളം എന്നി­വ­യാ­യി­രു­ന്നു ലക്ഷ്യം. ഒരു സം­ഘ­ടന എന്ന നി­ല­യില്‍ കെ എസ് യു­വും അതി­ന്റെ പ്ര­സി­ഡ­ണ്ട് സു­ധീ­ര­നും ആ സമ­ര­ത്തി­ന്റെ നെ­ടു­നാ­യ­ക­ത്വം വഹി­ച്ചു. മറു­വ­ശ­ത്ത് സി­പി­ഐ­(എം) ആക­ട്ടെ മി­ച്ച­ഭൂ­മി സമ­രം പെ­രു­പ്പി­ക്കുക വഴി അച്ചു­ത­മേ­നോ­നെ പു­ക­യ്ക്കാന്‍ കോ­പ്പ് കൂ­ട്ടു­ക­യാ­യി­രു­ന്നു. അന്ന് മു­ഴ­ങ്ങി കേ­ട്ട മു­ദ്രാ­വാ­ക്യ­മാ­ണ്</p> <blockquote><p>“­ധീ­രാ വീ­രാ വി എം സു­ധീ­രാ ധീ­ര­ത­യോ­ടെ നയി­ച്ചോ­ളൂ­...<br />­പ­ണ്ടൊ­രു കാ­ലം തെ­രു­വി­ലി­റ­ങ്ങി യേ­ശു­ദേ­വന്‍ കല്പി­ച്ചു­<br />­സീ­സ­രി­നു­ള്ള­ത് സീ­സ­റി­ന് ,ദൈ­വ­ത്തി­നു­ള്ള­ത് ദൈ­വ­ത്തി­ന്...<br />ഇ­ന്നി­താ നമ്മു­ടെ തെ­രു­വി­ലി­റ­ങ്ങി ബി­ഷ­പ്പു­മാര്‍ കല്പി­ച്ചു­.<br />­ചെ­ല­വു­ക­ളെ­ല്ലാം സര്‍­ക്കാ­രി­ന് വര­വു­ക­ളെ­ല്ലാം ഞങ്ങള്‍­ക്ക്...”</p> </blockquote> <p>­പ­ള്ളി­പ്പ­ട­യു­ടെ പു­ളി­വ­ടി ശല്യം പണ്ടേ­പ്പോ­ലെ ഫലി­ച്ചി­ല്ല. ഫീ­സ്‌ ഏകീ­ക­ര­ണം സാ­ധ്യ­മാ­യി. അമാ­നു­ഷിക പരി­വേ­ഷ­മു­ള്ള വി­ദ്യാര്‍­ത്ഥി നേ­താ­വാ­യി സു­ധീ­രന്‍ പാ­ടി പു­ക­ഴ്ത്ത­പ്പെ­ട്ടു. സമ­ര­ത്തിന്‍­റെ ഓരോ ദി­ന­ത്തി­ലും സു­ധീ­ര­ന്റെ പ്ര­സ്താ­വ­ന­കള്‍­ക്കാ­യി പത്ര­ങ്ങള്‍ കോ­ള­ങ്ങള്‍ മാ­റ്റി­വെ­ച്ചു. അന്ന­ത്തെ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/1019" class="taxonomyterm_tag">­കെ­പി­സി­സി­</a> അധ്യ­ക്ഷന്‍ ആന്‍­റ­ണി­യെ­യും കെ എസ് യു പ്ര­സി­ഡ­ന്റ് സു­ധീ­ര­നെ­യും സ്വ­കാ­ര്യ കോ­ളേ­ജ്‌ സം­ര­ക്ഷണ സമി­തി­യു­ടെ ആള്‍­ക്കാര്‍ പല­ത­വണ ആക്ര­മി­ച്ചു. അന്നു­മു­തല്‍ തങ്ക­ച്ച­നും സു­ധീ­ര­നും ഇരു­മെ­യ്യാ­ണെ­ങ്കി­ലും ഒറ്റ­ക്ക­ര­ളും ജീ­വ­ന്റെ ജീ­വ­നു­മാ­യി­.</p> <table border="0"><tbody><tr><td><img src="/sites/default/files/images/2014/February/14/Photo%201.jpg" alt="­കെ കരു­ണാ­ക­രൻ പ്ര­സം­ഗി­ക്കു­ന്നു. വേ­ദി­യിൽ ആന്റ­ണി­യേ­യും സു­ധീ­ര­നേ­യും കാ­ണാം­." title="­കെ കരു­ണാ­ക­രൻ പ്ര­സം­ഗി­ക്കു­ന്നു. വേ­ദി­യിൽ ആന്റ­ണി­യേ­യും സു­ധീ­ര­നേ­യും കാ­ണാം­." width="648" height="423" /></td> </tr><tr><td><strong>­കെ കരു­ണാ­ക­രൻ പ്ര­സം­ഗി­ക്കു­ന്നു. വേ­ദി­യിൽ ആന്റ­ണി­യേ­യും സു­ധീ­ര­നേ­യും കാ­ണാം­.</strong></td> </tr></tbody></table> <p>ആ­ദ്യ­കാ­ല­ത്ത് അന്ന­ത്തെ അഭ്യ­ന്ത­ര­മ­ന്ത്രി ആയി­രു­ന്ന കെ കരു­ണാ­ക­ര­നും സു­ധീ­ര­നും തമ്മില്‍ വള­രെ­യേ­റെ ആത്മ­ബ­ന്ധം ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്ന­താ­യി ചെ­റി­യാന്‍ ഫി­ലി­പ്പ്‌ സാ­ക്ഷ്യ­പ്പെ­ടു­ത്തു­ന്നു. കെ. എസ്. യു. പ്ര­സി­ഡ­ന്റ് എന്ന നി­ല­യില്‍ ആഭ്യ­ന്ത­ര­മ­ന്ത്രി­യു­ടെ ഔദ്യോ­ഗിക വസ­തി­യില്‍ സു­ധീ­ര­ന് ഒരു മു­റി തന്നെ ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നു­വ­ത്രെ. പില്‍­ക്കാ­ല­ത്ത് ആന്റ­ണി­യും ഉപ­ഗ്ര­ഹ­ങ്ങ­ളും കരു­ണാ­ക­ര­നെ നി­ഗ്ര­ഹി­ക്കാന്‍ കച്ച­മു­റു­ക്കി­യ­പ്പോള്‍ ആ കൂ­ട്ട­ത്തില്‍ സു­ധീ­രന്‍ പെ­ട­രു­ത് എന്ന് കരു­ണാ­ക­രന്‍ ആഗ്ര­ഹി­ച്ചു­വ­ത്രേ. എന്നാല്‍ തന്‍­റെ ആവര്‍­ത്തി­ച്ചു­ള്ള അഭ്യര്‍­ത്ഥന മാ­നി­ക്കാ­തെ സു­ധീ­രന്‍ എതിര്‍­ക്യാ­മ്പില്‍ എത്തി­പ്പെ­ട്ട­തി­ന്റെ­യും നി­ശിത വി­മര്‍­ശ­ക­നാ­യി മാ­റി­യ­തി­ന്റെ­യും മനോ­വ്യഥ അവ­സാ­നം വരെ കരു­ണാ­ക­രന്‍ കൊ­ണ്ടു­ന­ട­ക്കു­ക­യും പങ്കു­വെ­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്ത­താ­യി ചെ­റി­യാന്‍ ഫി­ലി­പ്പ് സാ­ക്ഷ്യ­പെ­ടു­ത്തു­ന്നു. (ക­രു­ണാ­ക­ര­ന്റെ മരണ ശേ­ഷം ഒരു പ്ര­മുഖ രാ­ഷ്ട്രീയ വാ­രി­ക­യില്‍ കരു­ണാ­ക­ര­നെ അനു­സ്മ­രി­ച്ചു ചെ­റി­യാന്‍ ഫി­ലി­പ്പ്‌ എഴു­തിയ ലേ­ഖ­ന­ത്തി­ലാ­ണ് ഈ വി­വ­ര­ങ്ങൾ)</p> <p>എ­ന്താ­യാ­ലും സു­ധീ­ര­ന്റെ നേ­തൃ­ത്വ­ത്തിന്‍ കീ­ഴില്‍ ഏതാ­ണ്ടെ­ല്ലാ കലാ­ല­യ­ങ്ങ­ളും കെ എസ് യു നേ­ടി­.</p> <blockquote><p>“­ചോര തു­ടി­ക്കും ചെ­റു കയ്യു­ക­ളെ <br />­പേ­റുക വന്നീ­പ്പ­ന്ത­ങ്ങള്‍<br />ഏ­റിയ തല­മുറ പേ­റിയ പാ­രിന്‍ <br />­വാ­രൊ­ളി മം­ഗ­ള­ക­ന്ദ­ങ്ങൾ”</p> </blockquote> <p>എ­ന്ന കവിത കെ എസ് യു ക്യാ­മ്പു­ക­ളി­ലും കോ­ളേ­ജ്‌ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പു­ക­ളി­ലും മു­ഴ­ങ്ങി­ക്കേ­ട്ടു­.</p> <p>­കെ. എസ്. യു. പ്ര­സി­ഡന്‍­റ് കഴി­ഞ്ഞാല്‍ പി­ന്നെ യൂ­ത്ത്‌­കോണ്‍­ഗ്ര­സ്‌, അതി­നും ശേ­ഷം മൂ­ത്ത കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്. അതാ­ണ് കോ­ൺ­ഗ്ര­സ് ശൈ­ലി. ആന്‍­റ­ണി – കരു­ണാ­ക­രന്‍ ഗ്രൂ­പ്പു­വ­ഴ­ക്ക് കൊ­ടു­മ്പി­രി­ക്കൊ­ണ്ട കാ­ല­ത്ത് അതൊ­ക്കെ താ­ഴേ­ക്കും പടര്‍­ന്നു. ഏറ­ണാ­കു­ള­ത്ത് യൂ­ത്ത്‌­കോണ്‍­ഗ്ര­സ്‌ സം­സ്ഥാന അധ്യ­ക്ഷ­നെ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­ക്കാ­നു­ള്ള യോ­ഗം അടി­ക­ല­ശ­ലില്‍ ചെ­ന്ന് ചേര്‍­ന്നു. നഗ­ര­മ­ധ്യ­ത്തില്‍ നി­ന്നും കലൂര്‍ വരെ നീ­ണ്ട കൂ­ട്ട­ത്ത­ല്ലി­ലൂ­ടെ യൂ­ത്ത്‌­കോണ്‍­ഗ്ര­സില്‍ ജനാ­ധി­പ­ത്യം സം­ര­ക്ഷി­ക്ക­പ്പെ­ട്ടു. സു­ധീ­രന്‍ യൂ­ത്ത്‌­കോണ്‍­ഗ്ര­സ്‌ സം­സ്ഥാന ഘട­കം അധ്യ­ക്ഷ­നാ­യി “തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­ക്ക­പ്പെ­ട്ടു­”.</p> <p>­കു­രി­ശി­ങ്കല്‍ ലോ­നന്‍ പി­ള്ള മകന്‍ ഓമന പി­ള്ള തൊ­ഴി­ലില്‍ അഭി­ഭാ­ഷ­ക­നാ­യി­രു­ന്നു. 1965 ല്‍ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/476" class="taxonomyterm_tag">ആ­ല­പ്പു­ഴ</a> നി­യ­മ­സ­ഭാ മണ്ഡ­ല­ത്തി­ലും 1967 ല്‍ അമ്പ­ല­പ്പുഴ ലോക സഭാ മണ്ഡ­ല­ത്തി­ലും തീ­ര­ദേശ റയില്‍­വേ എന്നു­ള്ള ആശ­യ­വു­മാ­യി K.L ഓമ­ന­പ്പി­ള്ള ജന­ഹി­തം തേ­ടി­. ആ­ല­പ്പു­ഴ­ക്കാര്‍ അദ്ദേ­ഹ­ത്തെ ഒട്ടൊ­രു സ്നേ­ഹ­ത്തോ­ടെ തീ­വ­ണ്ടി­പ്പി­ള്ള എന്ന് വി­ളി­ച്ചു പരി­ഹ­സി­ച്ചു. അദ്ദേ­ഹ­ത്തി­ന്റെ കെ­ട്ടി വെ­ച്ച പണം സര്‍­ക്കാ­രി­ലേ­ക്ക് മു­തല്‍­കൂ­ട്ടി­.</p> <p>അ­ടി­യ­ന്തി­രാ­വ­സ്ഥ­ക്ക് ശേ­ഷം 1977 ല്‍ നട­ന്ന തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പില്‍ ആല­പ്പു­ഴ­യില്‍ സു­ധീ­രന്‍ അങ്കം കു­റി­ച്ചു. സമു­ന്നത മാര്‍­ക്സി­സ്റ്റ്‌ നേ­താ­വ് ഇ ബാ­ലാ­ന­ന്ദ­നു­മാ­യി നേ­രി­ട്ടു­ള്ള മത്സ­രം­.</p> <p>­സാ­മാ­ന്യ­ബു­ദ്ധി­യു­ടെ ആശാ­നായ സു­ധീ­രന്‍ പള്‍­സ് കൃ­ത്യ­മാ­യി കണ്ട­റി­ഞ്ഞു. “ഓ­മ­ന­പ്പി­ള്ള­യു­ടെ തീ­ര­ദേശ പാ­ത” ­സ്വ­ന്തം അജ­ണ്ട­യാ­യി ഏറ്റെ­ടു­ത്തു. ഓരോ കോര്‍­ണര്‍ മീ­റ്റി­ങ്ങു­ക­ളി­ലും "കൂ കൂ കൂ­വും തീ­വ­ണ്ടി, കൂ­കി­പ്പാ­യും തീ­വ­ണ്ടി" ഒരു ശരാ­ശ­രി ആല­പ്പു­ഴ­ക്കാ­ര­ന്റെ മന­സ്സി­ലേ­ക്ക് ഇര­മ്പി­യെ­ത്തി. ഫല­മോ 64000 വോ­ട്ടി­ന്റെ വ്യ­ക്ത­മായ ഭൂ­രി­പ­ക്ഷ­ത്തി­നു സു­ധീ­രന്‍ ഡല്‍­ഹി­ക്ക് ട്രെ­യിന്‍ കയ­റി­.</p> <p>1979 ല്‍ തീ­ര­ദേശ റയില്‍­വേ ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ട്ടു­കൊ­ണ്ട് കേ­രള നി­യ­മ­സഭ പ്ര­മേ­യം പാ­സ്സാ­ക്കി. ഓമ­ന­പ്പി­ള്ള­യുള്‍­പ്പെ­ടെ ഒരു സര്‍­വ­ക­ക്ഷി സം­ഘം മൊ­റാര്‍­ജി­യെ കണ്ടു സങ്ക­ടം പറ­യാ­നെ­ത്തി. നി­യ­മ­സ­ഭാ പ്ര­മേ­യ­വും കൈ­മാ­റി. സു­ധീ­ര­നാ­ക­ട്ടെ തീ­ര­ദേശ റയില്‍­വേ ബജ­റ്റില്‍ ഉള്‍­പെ­ടു­ത്തു­ന്ന­ത് വരെ­യോ മര­ണം വരെ­യോ നി­രാ­ഹാ­ര­വും പ്ര­ഖ്യാ­പി­ച്ചു­.</p> <p>­ജ­ന്മ­നാ മര്‍­ക്കട മു­ഷ്ടി­ക്കാ­ര­നായ മൊ­റാര്‍­ജി­യു­ണ്ടോ ഒരു ചെ­റു ബാ­ല്യ­ക്കാ­ര­ന്റെ ഉണ്ണാ­വ്ര­ത­ത്തി­നു വഴ­ങ്ങു­ന്നു. ഒടു­വില്‍ അടു­പ്പ­മു­ള്ള പല­രു­ടെ­യും ആവര്‍­ത്തി­ച്ചു­ള്ള അഭ്യര്‍­ത്ഥ­ന­ക്ക് വഴ­ങ്ങി മൊ­റാര്‍­ജി തീ­ര­ദേശ റയില്‍­വേ പ്ര­ഖ്യാ­പി­ച്ചു. (കൊ­ള്ളാ­വു­ന്ന ചെ­റു­പ്പ­ക്കാ­ര­നായ സു­ധീ­ര­നെ കൂ­ടു­തല്‍ കു­ഴ­പ്പ­ത്തി­ലാ­ക്കാ­തെ ഇരി­ക്കാന്‍ താ­നും മറ്റു പല­രും മൊ­റാര്‍­ജി­യോ­ട് അപേ­ക്ഷി­ച്ചു എന്ന് വി വി­ശ്വ­നാ­ഥ­മേ­നോന്‍ തന്‍­റെ ആത്മ­ക­ഥ­യില്‍ സത്യം ചെ­യ്തു പറ­യു­ന്നു. (അ­മ്പാ­ടി വി­ശ്വം എന്ന വി­ശ്വ­നാഥ മേ­നോന്‍ അന്ന് മാര്‍­ക്സി­സ്റ്റ്‌ പാര്‍­ട്ടി­യു­ടെ പട­ക്കു­തി­ര­യും രാ­ജ്യ­സ­ഭാം­ഗ­വും ആയി­രു­ന്നു­)</p> <p>എ­ന്താ­യാ­ലും തൊ­ട്ട­ടു­ത്ത വർ­ഷ­വും ഓമ­ന­പ്പി­ള്ള ആല­പ്പു­ഴ­യില്‍ സു­ശീല ഗോ­പാ­ല­നോ­ട് കോ­ൺ­ഗ്ര­സ് പി­ന്തു­ണ­യില്‍ മത്സ­രി­ച്ചു തോ­റ്റു. പി­ന്നീ­ട് കോ­ൺ­ഗ്ര­സ് പി­ളര്‍­ന്നു. ആന്റ­ണി­യും ഉപ­ഗ്ര­ഹ­ങ്ങ­ളും ദേ­വ­രാ­ജ് അര­ശി­ന് പി­ന്തുണ പ്ര­ഖ്യാ­പി­ച്ചു. ഇന്ദി­രാ വി­രോ­ധം ആദര്‍­ശ­ശാ­ലി­ക­ളു­ടെ വാ­ക്കി­ലും നോ­ക്കി­ലും പ്ര­തി­ഫ­ലി­ച്ചു. അര­ശു കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സി­ന്റെ­യും ഇട­തു­പ­ക്ഷ­ത്തി­ന്റെ­യും സം­യു­ക്ത സ്ഥാ­നാര്‍­ഥി­യാ­യി സു­ധീ­രന്‍ 1980ൽ മണ­ലൂ­രില്‍ മത്സ­രി­ച്ചു. തത്വ­ത്തില്‍ സ്വ­ന്തം രാ­ഷ്ട്രീയ ഗു­രു­നാ­ഥന്‍ കൂ­ടി­യായ പഴയ വി­മോ­ചന സമര നേ­താ­വ് എന്‍ ഐ ദേ­വ­സ്സി­ക്കു­ട്ടി­യെ വ്യ­ക്ത­മായ വ്യ­ത്യാ­സ­ത്തില്‍ സു­ധീ­രന്‍ മലര്‍­ത്തി­യ­ടി­ച്ചു. അതോ­ടെ എന്‍ ഐ ദേ­വ­സ്സി­ക്കു­ട്ടി വന­വാ­സ­ത്തി­നു പോ­യി­.</p> <p>­പ­ള്ളി­യ­ല്ല പള്ളി­ക്കൂ­ടം. കരു­ണാ­ക­ര­ന­ല്ല നാ­യ­നാര്‍, കോ­ൺ­ഗ്ര­സ് അല്ല മാര്‍­ക്സി­സ്റ്റ്‌ പാര്‍­ട്ടി. ആന്റ­ണി­ക്കും മറ്റു ഉപ­ഗ്ര­ഹ­ങ്ങള്‍­ക്കും ഇത് മന­സ്സി­ലാ­കു­ന്ന­തി­ന്റെ ഒരു ദി­വ­സം മുന്‍­പേ സു­ധീ­ര­ന് കാ­ര്യം മന­സ്സി­ലാ­യി. നി­യ­മ­സ­ഭാ മന്ദി­ര­ത്തി­നു മു­ന്നില്‍ ധര്‍ണ നട­ത്തിയ ജന­താ­പാര്‍­ട്ടി നേ­താ­വും എം­എല്‍എ­യു­മായ കൃ­ഷ്ണന്‍ കു­ട്ടി­യെ പൊ­ലീ­സു­കാര്‍ തല്ലി­യോ­ടി­ച്ചു. വ്യാ­കു­ല­നായ സു­ധീ­രന്‍ ഇത് നി­യ­മ­സ­ഭാ സമി­തി­യെ കൊ­ണ്ട് അന്വേ­ഷി­പ്പി­ക്ക­ണം എന്ന് ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ട്ടു­.</p> <p><strong>­മാര്‍­ക്സി­സ്റ്റ്‌ തമ്പു­രാ­ന്റെ മുന്‍­പില്‍ അര­ശിന്‍­കു­ഞ്ഞ് തത്വ</strong><strong>­ശാ­സ്ത്രം­</strong><strong> പറ­യു­ക­യോ­</strong><strong>?</strong><strong> </strong></p> <p>­സു­ധീ­ര­ന്റെ അധിക പ്ര­സം­ഗം സഹി­ക്കാ­തെ സാ­ക്ഷാല്‍ എം വി രാ­ഘ­വന്‍ സഭ­യ്ക്കു­ള്ളില്‍ സു­ധീ­ര­നെ നിര്‍­ത്തി­പ്പൊ­രി­ച്ചു. ലാ­ത്തി­ക്ക് എം­എല്‍എ­യെ തി­രി­ച്ച­റി­യാന്‍ ആറാ­മി­ന്ദ്രി­യ­മി­ല്ല­ല്ലോ! മാര്‍­ക്സി­സ്റ്റ്‌ മധു­വി­ധു­വി­ന്റെ രസ­ത്തി­ലാ­യി­രു­ന്ന ആന്റ­ണി­യും ഉമ്മന്‍­ചാ­ണ്ടി­യും സു­ധീ­ര­നെ ശാ­സി­ച്ചു. അര­ശ് കോ­ൺ­ഗ്ര­സ് സു­ധീ­ര­നെ താ­ക്കീ­ത്‌ ചെ­യ്ത­താ­യി പത്ര­ങ്ങള്‍ അച്ചു­നി­ര­ത്തി. സു­ധീ­ര­നാ­ക­ട്ടെ പി­റ്റേ­ന്ന് തന്നെ അര­ശു­വി­ഭാ­ഗം കോ­ൺ­ഗ്ര­സി­ന്റെ പി­സി­സി ജന­റല്‍­സെ­ക്ര­ട്ട­റി സ്ഥാ­നം രാ­ജി­വ­ച്ചു. അപ­ക­ടം മണ­ത്ത ഉമ്മന്‍­ചാ­ണ്ടി സു­ധീ­ര­നെ സമാ­ശ്വ­സി­പ്പി­ച്ചു. ഉപ­ജാ­പക സം­ഘം പല­തും ചെ­യ്തെ­ങ്കി­ലും വീ­ണ്ടും സു­ധീ­രന്‍ പി­സി­സി ജന­റല്‍­സെ­ക്ര­ട്ട­റി­യാ­യി മാ­റി­.</p> <table border="0"><tbody><tr><td><img src="/sites/default/files/images/2014/February/14/Photo%202.jpg" alt="ഉ­മ്മൻ ചാ­ണ്ടി­യും എ കെ ആന്റ­ണി­യും" title="ഉ­മ്മൻ ചാ­ണ്ടി­യും എ കെ ആന്റ­ണി­യും" width="640" height="350" /></td> </tr><tr><td><strong>ഉ­മ്മൻ ചാ­ണ്ടി­യും എ കെ ആന്റ­ണി­യും­</strong></td> </tr></tbody></table> <p>1982 ലെ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പില്‍ സു­ധീ­രന്‍ വീ­ണ്ടും മണ­ലൂ­രില്‍ നി­ന്നും വി­ജ­യി­ച്ചു. <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/2680" class="taxonomyterm_tag">­കെ കരു­ണാ­ക­രന്‍</a> മു­ഖ്യ­മ­ന്ത്രി­യാ­യി. സ്പീ­ക്കര്‍ വക്കം ബി പു­രു­ഷോ­ത്ത­മന്‍ ആല­പ്പുഴ നി­ന്നും പാര്‍­ല­മെ­ന്റി­ലേ­ക്ക് പോ­കു­വാ­നാ­യി തല്‍­സ്ഥാ­നം രാ­ജി­വ­ച്ചു. നി­യ­മ­സ­ഭ­യില്‍ തനി­ക്കേ­റ്റ­വും ശല്യ­മു­ണ്ടാ­ക്കു­ന്ന സു­ധീ­ര­നെ അട­ക്കാന്‍ ഒരു പക്ഷെ സ്പീ­ക്കര്‍ സ്ഥാ­നം കൊ­ണ്ട് കഴി­ഞ്ഞേ­ക്കും എന്ന് കരു­ണാ­ക­ര­ന് തോ­ന്നി. അങ്ങി­നെ കെ വി സു­രേ­ന്ദ്ര­നാ­ഥി­നെ തോല്‍­പ്പി­ച്ച് സു­ധീ­രന്‍ 1985 ഇല്‍ നി­യ­മ­സ­ഭാ സ്പീ­ക്ക­റാ­യി. കെ­പി­സി­സി ജന­റല്‍ സെ­ക്ര­ട്ട­റി സ്ഥാ­ന­വും രാ­ജി വച്ചു­.</p> <p>­കേ­രള നി­യ­മ­സ­ഭ­യു­ടെ ചരി­ത്ര­ത്തി­ലെ ഏറ്റ­വും സൂ­പ്പര്‍­താ­ര­മാ­യി­രു­ന്ന സ്പീ­ക്കര്‍ ആയി­രു­ന്നു സു­ധീ­രന്‍. ഭരണ ഭാഷ മല­യാ­ള­മാ­ക്കു­ന്ന­തി­നു വേ­ണ്ടി അതി­നു മു­ന്നേ തന്നെ സഭ­ക്ക­ക­ത്തും പു­റ­ത്തും പ്ര­വര്‍­ത്തി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ട് സു­ധീ­രന്‍. സ്പീ­ക്കര്‍ എന്ന നി­ല­യി­ലു­ള്ള ആദ്യ റൂ­ളിം­ഗു­ക­ളില്‍ ഒന്ന് “നോ­ട്ടീ­സ്‌ നല്‍­കി അവ­ത­രി­പ്പി­ക്കു­ന്ന ബി­ല്ലു­കള്‍ മല­യാ­ള­ത്തില്‍ ആയി­രി­ക്ക­ണം എന്നു­ള്ള­താ­യി­രു­ന്നു. രേ­ഖാ­മൂ­ലം ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ടു­ന്ന അം­ഗ­ങ്ങള്‍­ക്ക് മാ­ത്രം ആം­ഗ­ലേയ പരി­ഭാഷ കൊ­ടു­ത്താല്‍ മതി എന്നു­കൂ­ടി സ്പീ­ക്കര്‍ വി­ധി­ച്ചു. ”</p> <p>­യ­ഥാര്‍­ത്ഥ യു­ദ്ധം വരാന്‍ പോ­കു­ന്ന­തെ ഉള്ളാ­യി­രു­ന്നു. സം­സ്ഥാ­ന­ത്ത് അന്ന് നി­ല­നി­ന്നി­രു­ന്ന­തു ഓര്‍­ഡി­നന്‍­സ്‌ രാ­ജ് ആയി­രു­ന്നു. ഒരേ ഓര്‍­ഡി­നന്‍­സ്‌ കാ­ലാ­വ­ധി കഴി­യു­മ്പോള്‍ നി­യ­മ­സ­ഭ­യില്‍ അവ­ത­രി­പ്പി­ക്കാ­തെ പല­ത­വണ പു­തു­ക്കി­യി­റ­ക്കു­ക. നി­യ­മ­സഭ കൂ­ടു­ന്ന കാ­ല­ത്ത് പോ­ലും അങ്ങി­നെ ഓര്‍­ഡി­നന്‍­സ്‌ പു­തു­ക്കി­യി­റ­ക്കി. ഈ പണി പറ്റി­ല്ല എന്ന് സു­ധീ­രന്‍ കട്ടാ­യം പറ­ഞ്ഞു. സ്പീ­ക്കര്‍ ഭര­ണ­മു­ന്ന­ണി­യു­ടെ റബ്ബര്‍ സ്റ്റാ­മ്പ്‌ അല്ല എന്നും നി­യ­മ­സ­ഭ­യ്ക്ക് മഹോ­ന്ന­ത­മായ അവ­കാ­ശ­ങ്ങള്‍ ഉണ്ടെ­ന്നും സു­ധീ­ര­വ­ച­നം­.</p> <p><strong>­വേ­ലി­യില്‍ കി­ട­ന്ന പാ­മ്പി­നെ എടു­ത്തു ചെ­യ­റില്‍ ഇരു­ത്തി­യ­ല്ലോ എന്നോര്‍­ത്ത് കരു­ണാ­ക­രന്‍ വി­ഷ­ണ്ണ­നാ­യി ഇരു­ന്നു­</strong>.</p> <p>അ­വി­ടം കൊ­ണ്ടും സു­ധീ­രന്‍ നിര്‍­ത്തി­യി­ല്ല. പ്രി­വി­ലേ­ജ­സ് കമ്മി­റ്റി­യു­ടെ ചെ­യര്‍­മാന്‍ സ്ഥാ­ന­ത്ത് നി­ന്നും മു­ഖ്യ­മ­ന്ത്രി­യെ നീ­ക്കം ചെ­യ്തു. പക­രം അന്ന­ത്തെ ഡെ­പ്യൂ­ട്ടി സ്പീ­ക്കര്‍ കെ എം ഹം­സ­ക്കു­ഞ്ഞി­നെ നി­യ­മി­ച്ചു­.</p> <p>ഇ­ന്ന­ത്തെ ഉമ്മന്‍­ചാ­ണ്ടി­യാ­യി­രു­ന്നി­ല്ല അന്ന­ത്തെ കരു­ണാ­ക­രന്‍. ഘട­ക­ക­ക്ഷി­ക­ളു­ടെ മു­ക­ളില്‍ ലീ­ഡര്‍­ക്ക് കൃ­ത്യ­മായ നി­യ­ന്ത്ര­ണം ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നു. കരു­ണാ­ക­രന്‍ കു­നി­യാന്‍ പറ­ഞ്ഞാല്‍ മു­ട്ടി­ലി­ഴ­യു­മാ­യി­രു­ന്നു അവർ. അതു­കൊ­ണ്ടു­ത­ന്നെ ലീ­ഡര്‍ കണ്ണു­രു­ട്ടി­യ­പ്പോള്‍ പ്രി­വി­ലെ­ജ­സ് കമ്മി­റ്റി­യി­ലെ മറ്റു ഭര­ണ­പ­ക്ഷ അം­ഗ­ങ്ങള്‍ രാ­ജി­വെ­ച്ചു. കരു­ണാ­ക­രന്‍ കു­രു­ക്ക്മു­റു­ക്കി. പത്തൊന്‍­പ­തു ദി­വ­സ­ത്തെ പ്രി­വി­ലെ­ജ­സ് കമ്മി­റ്റി­യു­ടെ ചെ­യര്‍­മാന്‍ പദ­വി എന്ന മുള്‍­കി­രീ­ടം ഹം­സ­ക്കു­ഞ്ഞു വലി­ച്ചെ­റി­ഞ്ഞു. ലീ­ഗു­കാര്‍­ക്ക്‌ അതു­കൊ­ണ്ടും അരി­ശം തീര്‍­ന്നി­ല്ല. അവര്‍ ഹം­സ­ക്കു­ഞ്ഞി­നെ ഡെ­പ്യൂ­ട്ടി സ്പീ­ക്കര്‍ പദ­വി­യില്‍ നി­ന്ന് തന്നെ രാ­ജി വെ­പ്പി­ച്ചു. പക­രം കൊ­ര­മ്പ­യില്‍ അഹ­മ്മ­ദ്‌ ഹാ­ജി ഡെ­പ്യൂ­ട്ടി സ്പീ­ക്ക­റാ­യി. എന്നി­ട്ടും സു­ധീ­രന്‍ കീ­ഴ­ട­ങ്ങി­യി­ല്ല. നി­യ­മ­സ­ഭാ പ്രി­വി­ലേ­ജ് കമ്മി­റ്റി­യു­ടെ അധ്യ­ക്ഷ സ്ഥാ­നം മുന്‍­സ്പീ­ക്കര്‍ എ സി ജോ­സി­ന് നല്‍­കി. രാ­ഷ്ട്രീ­യ­മാ­യി അനാ­ഥ­നായ ഹം­സ­ക്കു­ഞ്ഞാ­ക­ട്ടെ പില്‍­ക്കാ­ല­ത്ത് വീ­ണ്ടും ഏറ­ണാ­കു­ളം കോര്‍­പ്പ­റേ­ഷ­നി­ലേ­ക്ക് മത്സ­രി­ച്ചു സാ­യൂ­ജ്യ­മ­ട­ഞ്ഞു. ഒടു­വില്‍ കരു­ണാ­ക­രന്‍ ഡി ഐ സി ഉണ്ടാ­ക്കി­യ­പ്പോള്‍ അതി­ലും ചേര്‍­ന്നു­.</p> <p>1990 ല്‍ ആന്റ­ണി കെ­പി­സി­സി പ്ര­സി­ഡ­ണ്ടാ­യി­രു­ന്ന­പ്പോള്‍ വൈ­സ്‌­പ്ര­സി­ഡ­ണ്ട് ആയി സു­ധീ­രന്‍ “നി­യ­മി­ക്ക­പ്പെ­ട്ടു­.” ഏതാ­ണ്ട് ആ കാ­ല­ത്ത് എ ഗ്രൂ­പ്പില്‍ ശക്ത­മായ ഉരുള്‍­പൊ­ട്ടല്‍ ഉണ്ടാ­യി. കരു­ണാ­ക­ര­വി­രോ­ധ­ത്തി­ന് ഇനി പ്ര­സ­ക്തി­യി­ല്ല എന്ന് കണ്ട­റി­ഞ്ഞ പഴയ യു­വ­തുര്‍­ക്കി വയ­ലാര്‍­ര­വി ലീ­ഡ­റു­ടെ പാ­ദാ­ര­വി­ന്ദ­ങ്ങ­ളില്‍ അഭ­യം പ്രാ­പി­ച്ചു. 1991 ലെ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പില്‍ ചേര്‍­ത്ത­ല­യില്‍ തോല്‍­ക്കുക കൂ­ടി ചെ­യ്ത­പ്പോള്‍ രവി­ക്ക് ആന്റ­ണി­യെ പൂര്‍­ണ­മാ­യി മതി­യാ­യി­.</p> <p>­ക­രു­ണാ­ക­രന്‍ അധി­കാ­ര­ത്തില്‍ വന്ന­പ്പോള്‍ തന്റെ ഗ്രൂ­പ്പിന്‍­റെ പ്ര­തി­നി­ധി­യാ­യി ആന്റ­ണി വി എം സു­ധീ­ര­ന്റെ പേ­ര് നിര്‍­ദേ­ശി­ച്ചു. എന്നാല്‍ മന്ത്രി സഭാം­ഗ­ങ്ങ­ളെ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­ക്കു­ന്ന­ത് മു­ഖ്യ­മ­ന്ത്രി­യു­ടെ വി­വേ­ച­നാ­ധി­കാ­ര­ത്തില്‍ പെ­ടു­ന്ന­താ­ണ് എന്ന തി­ക­ച്ചും ന്യാ­യ­മായ കാ­ര്യം പറ­ഞ്ഞു കരു­ണാ­ക­രന്‍ സ്നേ­ഹ­പൂര്‍­വ്വം ആ കു­രു­ക്ക് ഒഴി­വാ­ക്കി. പക­രം ആന്‍­റ­ണി­വി­ഭാ­ഗ­ത്തില്‍ തന്നെ­യു­ള്ള <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/719" class="taxonomyterm_tag">ഉ­മ്മന്‍ ചാ­ണ്ടി­</a> , കെ­പി വി­ശ്വ­നാ­ഥന്‍ , ടി എച്ച് മു­സ്തഫ എന്നി­വര്‍ മന്ത്രി­മാ­രാ­യി. കോ­ഴി കൂ­വു­ന്ന­തി­നു മുന്‍­പ് മു­സ്ത­ഫാ ഹാ­ജി ആദര്‍ശ ധീ­ര­നെ തള്ളി­പ്പ­റ­ഞ്ഞു­.</p> <p>എ­ന്താ­യാ­ലും അവി­ടു­ന്ന­ങ്ങോ­ട്ട് ആന്‍­റ­ണി ഒഴി­കെ­യു­ള്ള മറ്റു എ ഗ്രൂ­പ്പ് നേ­താ­ക്ക­ളു­മാ­യി അത്ര നല്ല ബന്ധ­മാ­യി­രു­ന്നി­ല്ല സു­ധീ­ര­ന്. നി­യ­മ­സ­ഭ­യില്‍ പല­പ്പോ­ഴും പ്ര­തി­പ­ക്ഷ­ത്തി­നെ­ക്കാള്‍ തി­ള­ങ്ങിയ സര്‍­ക്കാര്‍ വി­മര്‍­ശ­നം സു­ധീ­രന്‍ നട­ത്തി. 1992ല്‍ ആല­പ്പുഴ- കാ­യം­കു­ളം തീ­ര­ദേ­ശ­പാ­ത­യില്‍ കൂ­ടി തീ­വ­ണ്ടി കൂ­കി­പ്പാ­ഞ്ഞു. ആ വി­വ­രം അതി­നു ഒരു പരി­ധി­വ­രെ കാ­ര­ണ­ക്കാ­ര­നായ സു­ധീ­രന്‍ പത്ര­ത്തില്‍ വാ­യി­ച്ച­റി­ഞ്ഞു­.</p> <p>(­പ­ണ്ടൊ­ക്കെ ദൈ­വം പി­ന്നെ പി­ന്നെ എന്നാ­രു­ന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഗു­രു­വാ­യൂ­ര­പ്പ­നും കൂ­ടെ­ക്കൂ­ടെ കൂ­ലി കൊ­ടു­ക്കും. നെ­ടു­മ്പാ­ശ്ശേ­രി വി­മാ­ന­ത്താ­വള ഉദ്ഘാ­ട­നം നട­ക്കു­ന്ന വി­വ­രം കെ കരു­ണാ­ക­ര­നും പത്ര­ത്തില്‍ വാ­യി­ച്ചാ­ണ് അറി­ഞ്ഞ­ത്)</p> <p>­മ­റു­വ­ശ­ത്ത് ഉമ്മന്‍­ചാ­ണ്ടി­യാ­ക­ട്ടെ എ (A) ഗ്രൂ­പ്പി­നെ ഉ (Oo) ഗ്രൂ­പ്പാ­ക്കി മാ­റ്റു­ന്ന തി­ര­ക്കി­ലാ­യി­രു­ന്നു. പ്ര­ച­ണ്ഡ­മായ പ്ര­ചാ­ര­ണ­ത്തോ­ട്കൂ­ടി മറി­യം റഷീ­ദ, ഫൌ­സിയ ഹസ്സന്‍ എന്നീ രണ്ടു ചാ­ര­സു­ന്ദ­രി­മാര്‍ പത്ര­ത്താ­ളു­ക­ളില്‍ നി­റ­ഞ്ഞു. ചാ­ര­ക്കേ­സില്‍ പെ­ട്ട് വല­ഞ്ഞ കരു­ണാ­ക­ര­നെ മാ­റ്റ­ണം എന്ന ആവ­ശ്യ­വു­മാ­യി എ വി­ഭാ­ഗം എം എല്‍ എ മാര്‍ ഹൈ­ക്ക­മാ­ണ്ടി­ന് കത്തെ­ഴു­തി. ആ ആ കത്തില്‍ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/2938" class="taxonomyterm_tag">­വി എം സു­ധീ­രന്‍</a> ഒപ്പി­ട്ടി­ല്ല. ഇതേ ആവ­ശ്യ­വു­മാ­യി ഒറ്റ­യ്ക്ക് വേ­റൊ­രു നി­വേ­ദ­നം ഹൈ­ക്ക­മാ­ണ്ടി­ന് സമര്‍­പ്പി­ച്ചു. മറ്റു­ള്ള എ ഗ്രൂ­പു­കാര്‍­ക്കു­ള്ള ആത്മാര്‍­ത്ഥ­ത­യില്‍ തനി­ക്കു­ള്ള സം­ശ­യം സു­ധീ­രന്‍ തു­റ­ന്നു പ്ര­ക­ടി­പ്പി­ച്ചു. ഉ ഗ്രൂ­പ്പിന്‍­റെ മാ­നേ­ജ­രായ ഒരു മുന്‍­യു­വ­തുര്‍­ക്കി “സു­ധീ­രന്‍ എന്റെ നേ­താ­വ­ല്ല” എന്ന ബൈ­റ്റ് കൊ­ടു­ത്തു­.</p> <p>­നാ­ടെ­ങ്ങും സാ­ധാ­രണ കോ­ൺ­ഗ്ര­സു­കാർ സു­ധീ­ര­ന് കീ­ജ­യ്‌ വി­ളി­ച്ചു. സാം­സ്കാ­രി­ക­സ­മ്മേ­ള­ന­ങ്ങ­ളില്‍ നി­ത്യ­സാ­ന്നി­ധ്യ­മാ­യി. സര്‍­ക്കാ­രി­ന്റെ പൊ­ലീ­സ്‌ നയ­ത്തെ നി­ശി­ത­മാ­യി വി­മര്‍­ശി­ച്ച സു­ധീ­ര­ന്റെ കാ­യം­കു­ള­ത്തെ യോ­ഗ­ത്തി­ലേ­ക്ക് ഒരു പോ­ലീ­സ് ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥന്‍ ജീ­പ്പ്‌ ഓടി­ച്ചു­ക­യ­റ്റി. പൂ­മ്പൊ­ടി അലര്‍­ജി­യായ സു­ധീ­ര­നാ­ക­ട്ടെ പൂ­വു­കള്‍­ക്ക് പോ­ലും തന്നോ­ട് ഇഷ്ട­മി­ല്ല എന്ന് പതം­പ­റ­ഞ്ഞു­.</p> <p>അ­തു­വ­രെ കാ­ണി­ക­ളാ­യി­രു­ന്ന ഇട­തു­പ­ക്ഷം അവ­സ­രം മു­ത­ലാ­ക്കാന്‍ തീ­രു­മാ­നി­ച്ചു­. <strong>“ഉ­ല­ക­ത്തി­ലെ­വി­ടെ­യും തകി­ടം മറി­യു­ന്ന ഭര­ണ­ത്തി­ല­ല്ല­യോ നോ­ട്ടം” </strong>എ­ന്ന കവി വാ­ക്യം അന്വര്‍­ഥ­മാ­ക്കി അവി­ശ്വാസ പ്ര­മേ­യം അവ­ത­രി­പ്പി­ക്ക­പ്പെ­ട്ടു. കരു­ണാ­ക­ര­നെ മാ­റ്റ­ണം എന്ന് ഘോ­ര­ഘോ­രം പ്ര­സം­ഗി­ച്ച എ ഗ്രൂ­പ്പു­കാര്‍ ചര്‍­ച്ച­യില്‍ പങ്കെ­ടു­ത്ത് ഈ സര്‍­ക്കാര്‍ അഞ്ചു­വര്‍­ഷം പൂര്‍­ത്തി­യാ­ക്കും എന്ന് ഉറ­പ്പി­ച്ചു പറ­ഞ്ഞു. എന്നാല്‍ സു­ധീ­ര­നാ­ക­ട്ടെ, തന്‍­റെ വാ­ക്ക് മാ­റ്റാന്‍ തയ്യാ­റാ­യി­ല്ല. വോ­ട്ടെ­ടു­പ്പില്‍ നി­ന്ന് വി­പ്പ് ലം­ഘി­ച്ചു വി­ട്ടു­നില്‍­ക്കുക എന്ന ഗു­രു­ത­ര­മായ അച്ച­ട­ക്ക­ലം­ഘ­നം നട­ത്തി വീ­ണ്ടും ആദര്‍­ശ­ധീ­ര­നാ­യി­.</p> <p>(അ­തേ വോ­ട്ടെ­ടു­പ്പില്‍­നി­ന്ന് തി­രു­വ­ഞ്ചൂര്‍ രാ­ധാ­കൃ­ഷ്ണ­നും വി­ട്ടു­നി­ന്നി­രു­ന്നു. എന്നാല്‍ താന്‍ വി­പ്പ് ലം­ഘി­ച്ച­ത­ല്ല എന്നും സഭ­യി­ലെ­ത്തി­ച്ചേ­രാന്‍ താ­മ­സി­ച്ച­താ­ണ് എന്നും വി­ശ­ദീ­ക­രി­ച്ച് കരു­ണാ­കര സവി­ധ­ത്തില്‍ ദണ്ഡ­ന­മ­സ്ക്കാ­രം ചെ­യ്തു. )</p> <p>­സു­ധീ­രന്‍ കോ­ൺ­ഗ്ര­സ് വി­ട്ടു­പോ­യേ­ക്കും എന്നൊ­രു കിം­വ­ദ­ന്തി ഉപ­ശാ­ല­ക­ളില്‍ കറ­ങ്ങി നട­ന്നു­.</p> <p><strong>അ­റ­ക്കല്‍ ബീ­വി­യെ കെ­ട്ടാന്‍ അര സമ്മ­തം എന്ന മട്ടില്‍ </strong><strong>ഓ­നു വേ­ണേല്‍ ഇങ്ങോ­ട്ട് പോ­രാം എന്ന് നാ­യ­നാ­രും­, </strong><strong>ഇ­ന്ദു­ലേഖ മാ­ത്ര­മ­ല്ല തോ­ഴി­മാര്‍ കൂ­ടി ആയി­ക്കോ­ട്ടെ </strong><strong>എ­ന്ന് തി­രു­മേ­നി­യും തട്ടി മൂ­ളി­ച്ചു­</strong>. <strong> ­വേ­ളി പറ്റി­ല്ല സം­ബ­ന്ധം ആകാം­ </strong><strong>എ­ന്ന് മാ­ത്രം­</strong>.</p> <p>അ­തെ­ക്കു­റി­ച്ച് പത്ര­ക്കാര്‍ ചോ­ദി­ച്ച­പ്പോള്‍ “ആ­ചാ­ര്യ കൃ­പ­ലാ­നി­യും നേ­താ­ജി സു­ഭാ­ഷ് ചന്ദ്ര­ബോ­സ്സും പോ­യി­ട്ട് കോ­ൺ­ഗ്ര­സി­ന് ഒന്നും സം­ഭ­വി­ച്ചി­ല്ല. പി­ന്നെ­യാ ഈ...  ” എന്നാ­യി­രു­ന്നു കരു­ണാ­ക­ര­ന്റെ സു­ചി­ന്തി­ത­മായ മറു­പ­ടി­.</p> <p>എ­ന്താ­യാ­ലും കു­ഞ്ഞൂ­ഞ്ഞും കൂ­ട്ടാ­ളി­ക­ളും ആഞ്ഞു­പി­ടി­ച്ചു. കരു­ണാ­ക­രന്‍ പു­റ­ത്താ­യി. പതി­വ് പോ­ലെ മണ്ണും ചാ­രി നി­ന്ന ആന്‍­റ­ണി, പവാ­റി­ന്റെ പഞ്ച­സാ­ര­ച്ചാ­ക്ക് എറി­ഞ്ഞു­ക­ള­ഞ്ഞ്, സര്‍­ക്കാര്‍ വി­മാ­ന­ത്തില്‍ പറ­ന്നി­റ­ങ്ങി മു­ഖ്യ­മ­ന്ത്രി­യാ­യി. സു­ധീ­രന്‍ ആരോ­ഗ്യ­വ­കു­പ്പ് മന്ത്രി­യാ­യി. <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/2" class="taxonomyterm_tag">­കേ­ര­ളം­</a> കണ്ട ഏറ്റ­വും നല്ല ആരോ­ഗ്യ­മ­ന്ത്രി ആയി­രു­ന്നു സു­ധീ­രന്‍. ശി­വ­ഗി­രി­യി­ലെ പോ­ലീ­സ്‌ നട­പ­ടി­ക്ക് ആന്‍­റ­ണി­യു­ടെ പി­ന്നില്‍ സു­ധീ­രന്‍ പാറ പോ­ലെ ഉറ­ച്ചു­നി­ന്നു. അന്നു­വ­രെ മു­ഖ­സ്തു­തി പറ­ഞ്ഞ പല­രും കളം­മാ­റ്റി ചവി­ട്ടി. ”ശി­വ­ഗി­രി പോ­ലീ­സ് ചവു­ട്ടി­പ്പൊ­ളി­ച്ചു” എന്ന് കേ­രള കൌ­മു­ദി കണ്ണു­നീ­രോ­ഴു­ക്കി. ”എ­ന്റെ ആദര്‍ശ വേ­ദന പോ­യി” എന്ന് പറ­ഞ്ഞു ആശു­പ­ത്രി­യില്‍ കി­ട­ക്കു­ന്ന സു­ധീ­ര­ന്റെ ചി­ത്ര­മു­ള്ള ഗോ­പീ­കൃ­ഷ്ണന്‍­റെ കാര്‍­ടൂണ്‍ കൌ­മു­ദി ഒന്നാം പേ­ജില്‍ കൊ­ടു­ത്തു­.</p> <p>1996­ലെ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പില്‍ സു­ധീ­രന്‍ ആല­പ്പുഴ നി­ന്നും പാര്‍­ലി­മെ­ന്റി­ലേ­ക്ക് മത്സ­രി­ച്ചു. ടി ജെ ആഞ്ച­ലോ­സ് “മീന്‍ പെ­റു­ക്കി ചെ­റു­ക്കന്‍” ആവു­ന്ന­തി­നു മുന്‍­പാ­ണ് കാ­ലം. പക്ഷെ സു­ധീ­രന്‍ 25000 വോ­ട്ടു­കള്‍­ക്ക് ആഞ്ച­ലോ­സി­നെ തോ­ല്പി­ച്ചു. 1977­ലെ ആല­പ്പു­ഴ­യാ­യി­രു­ന്നി­ല്ല 1996 ലെ ആല­പ്പു­ഴ. ജി­ല്ല­യി­ലെ ജന­പ്ര­തി­നി­ധി­ക­ളും നേ­താ­ക്ക­ളും സ്ഥാ­നആര്‍­ത്തി­ക്കാ­രും ഏതു പാര്‍­ടി­യാ­ക­ട്ടെ പക്ഷ­മാ­ക­ട്ടെ അവ­രെ “അ­ന്ന­വ­സ്ത്രാ­ദി മു­ട്ടാ­തെ തന്നു രക്ഷി­ച്ചു ധന്യ­രാ­ക്കു­ന്ന ഒരു തമ്പു­രാന്‍” കണി­ച്ചു­കു­ള­ങ്ങ­ര­യില്‍ ഉദ­യം കൊ­ണ്ടി­രു­ന്നു. സാ­ക്ഷാല്‍ വെ­ള്ളാ­പ്പ­ള്ളി നടേ­ശന്‍. കോ­ളേ­ജ്‌ സമര കാ­ല­ത്ത് ആര്‍ ശങ്ക­റി­നെ മി­സ്റ്റര്‍ ശങ്കര്‍ എന്ന് വി­ളി­ച്ചു ശീ­ല­മു­ള്ള സു­ധീ­ര­ന് വെ­ള്ളാ­പ്പ­ള്ളി നടേ­ശ­ന്റെ അപ്ര­മാ­ദി­ത്വം അം­ഗീ­ക­രി­ക്കു­വാന്‍ കഴി­ഞ്ഞി­ല്ല. ഫല­മോ ഇരു­വ­രും ബദ്ധ­ശ­ത്രു­ക്ക­ളാ­യി മാ­റി­.</p> <p>“­ജാ­തി­ഭേ­ദം മത­ദ്വേ­ഷ­മേ­തു­മി­ല്ലാ­തെ സര്‍­വ്വ­രും” സോ­ദ­ര­ത്വേന കു­ടി­ക്കു­ന്ന ആ മാ­തൃ­കാ പാ­നീ­യ­മാ­ണ് വെ­ള്ളാ­പ്പ­ള്ളി­യെ എതിര്‍­ക്കാന്‍ പറ്റിയ ആയു­ധം എന്ന് സു­ധീ­രന്‍ മന­സ്സി­ലാ­ക്കി. വെ­ള്ളാ­പ്പ­ള്ളി­യു­ടെ ഷഷ്ടി­പൂര്‍­ത്തി­യാ­ഘോ­ഷ­ത്തി­നു സം­ഗീ­താര്‍­ച്ചന നട­ത്താന്‍ പറ­ന്നി­റ­ങ്ങിയ ഗാ­ന­ഗ­ന്ധര്‍­വ്വ­നെ സു­ധീ­രന്‍ അക്ഷ­രാര്‍­ത്ഥ­ത്തില്‍ റാ­ഞ്ചി. ഷഷ്ടി­പൂര്‍­ത്തി­യു­ടെ മുന്‍ ദി­വ­സം ആല­പ്പു­ഴ­യില്‍ കൂ­ടിയ മദ്യ­വി­രു­ദ്ധ മഹാ­സ­മ്മേ­ള­ന­ത്തില്‍ മു­ഖ്യാ­തി­ഥി ഡോ­ക്ടര്‍ കെ. ജെ. യേ­ശു­ദാ­സ് ആയി­രു­ന്നു. പ്ര­സം­ഗ­ത്തില്‍ യേ­ശു­ദാ­സ്‌ പേ­രെ­ടു­ത്തു പരാ­മര്‍­ശി­ക്കുക കൂ­ടി ചെ­യ്ത­പ്പോള്‍ ഇനി സു­ധീ­ര­നെ വെ­ച്ചു­കൊ­ണ്ടി­രി­ക്ക­രു­ത് എന്ന് വെ­ള്ളാ­പ്പ­ള്ളി മന­സ്സി­ലു­റ­പ്പി­ച്ചു­.</p> <p>­ദേ­വ­ഗൌഡ –ഗു­ജ്റാള്‍ പരീ­ക്ഷ­ണ­ത്തി­നു ശേ­ഷം കേ­ന്ദ്ര സര്‍­ക്കാര്‍ വീ­ണു. 1998 ഇല്‍ വീ­ണ്ടും തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് വന്നു. ചരി­ത്ര­ത്തി­ലാ­ദ്യ­മാ­യി എസ്. എന്‍ . ഡി. പി. യോ­ഗം ജി­ല്ലാ­സ­മ്മേ­ള­നം നട­ത്തി, സു­ധീ­ര­നെ കു­ലം­കു­ത്തി­യാ­യി പ്ര­ഖ്യാ­പി­ച്ചു. കള­രി­പ­ര­മ്പര ദൈ­വ­ങ്ങ­ളാ­ണെ, കാ­വില്‍ ഭഗ­വ­തി­യാ­ണെ സു­ധീ­ര­നെ തോ­ല്പി­ക്കും എന്ന് ചേ­ക­വ­ന്മാര്‍ കട്ടാ­യം പറ­ഞ്ഞു. എല്‍ ഡി എഫ് ബൂ­ത്ത്‌ കമ്മി­റ്റി­യും ശാ­ഖാ­യോ­ഗ­ങ്ങ­ളും ഒറ്റ­മ­ന­സ്സാ­യി പ്ര­വര്‍­ത്തി­ച്ചു. പെ­ട്ടി തു­റ­ന്ന­പ്പോള്‍ എതിര്‍ സ്ഥാ­നാര്‍­ഥി­യും നാ­യര്‍ സമു­ദായ അം­ഗ­വു­മായ അഡ്വ­ക്കേ­റ്റ്‌ സി എസ് സു­ജാ­ത­യെ 40637 വോ­ട്ടു­കള്‍­ക്ക് സു­ധീ­രന്‍ തോ­ല്പി­ച്ചു­.</p> <p>1999ല്‍ വീ­ണ്ടും തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് വന്നു. ഇത്ത­വണ വെ­ള്ളാ­പ്പ­ള്ളി പര­സ്യ­മാ­യി രം­ഗ­ത്തി­റ­ങ്ങി­യി­ല്ല. എതിര്‍­സ്ഥാ­നാര്‍­ഥി നടന്‍ മു­ര­ളി­യെ 35094 വോ­ട്ടു­കള്‍­ക്ക് സു­ധീ­രന്‍ തോ­ല്പി­ച്ചു­.</p> <p>ഈ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പു­ക­ളി­ലെ­ല്ലാം പണ­ദൌര്‍­ല­ഭ്യം സു­ധീ­ര­ന് ഒരു പ്ര­ധാന പ്ര­ശ്ന­മാ­യി­രു­ന്നു. സം­സ്ഥാ­ന­ത്തെ എല്ലാ യു. ഡി. എഫ്‌. സ്ഥാ­നാര്‍­ഥി­ക­ളും ബഹു­വര്‍ണ പോ­സ്റ്റര്‍ ഇറ­ക്കു­മ്പോള്‍ സു­ധീ­രന്‍ ബ്ളാ­ക്ക്‌ &amp; വൈ­റ്റ് പോ­സ്റ്റര്‍ കൊ­ണ്ട് തൃ­പ്തി­പ്പെ­ട്ടു. തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് പ്ര­ചാ­ര­ണ­ത്തി­ന് മദ്യ വ്യ­വ­സാ­യി­യില്‍ നി­ന്ന് പണം വാ­ങ്ങിയ നേ­താ­വി­നെ­ക്കൊ­ണ്ട് അത് തി­രി­ച്ചു കൊ­ടു­പ്പി­ച്ചു മാ­തൃക കാ­ട്ടി­.</p> <table border="0"><tbody><tr><td><img src="/sites/default/files/images/2014/February/14/Photo%203.jpg" width="648" height="486" alt="Photo%203.jpg" /></td> </tr><tr><td> </td> </tr></tbody></table> <p>ആ­ന്റ­ണി­യു­ടെ പു­തിയ മന്ത്രി­സഭ 2001 ല്‍ അധി­കാ­ര­ത്തില്‍ വന്നു. ജിം എന്ന പേ­രില്‍ ഒരു മഹാ­മ­ഹം സം­ഘ­ടി­പ്പി­ക്ക­പ്പെ­ട്ടു. അതി­ന്റെ മറ­വില്‍ തോ­ട്ട­പ്പ­ള്ളി മു­തല്‍ തൃ­ക്കു­ന്ന­പ്പുഴ വരെ­യു­ള്ള കരി­മ­ണല്‍ തീ­ര­ത്ത് കഴു­ക­ന്മാര്‍ വട്ട­മി­ട്ടു പറ­ന്നു. ജന­പ്ര­തി­നി­ധി­ക­ളും അല്ലാ­ത്ത­വ­രു­മായ യു­ഡി­എ­ഫ്‌ എല്‍ ഡി­എ­ഫ്‌ നേ­താ­ക്കള്‍ സി­എം ആര്‍ എലി­നും കര്‍­ത്താ­വി­നും സ്തോ­ത്രം ചൊ­ല്ലാന്‍ തു­ട­ങ്ങി. ദേ­വ­കു­മാ­രന്‍ ഒളി­ഞ്ഞും, ശ്യാ­മ­സു­ന്ദ­രന്‍ തെ­ളി­ഞ്ഞും കര്ത്താ­വി­നെ വാ­ഴ്ത്തി­പ്പാ­ടി. കേ­ര­ള­ത്തി­ന്റെ ക്രൂ­ഡ്ഓ­യില്‍ ആണ് കരി­മ­ണല്‍ എന്ന് കു­ഞ്ഞാ­ലി വാ­യ്മൊ­ഴി­യു­മു­ണ്ടാ­യി­.</p> <p>ആ­രും ശ്ര­ദ്ധി­ക്കാ­തെ­കി­ട­ന്ന ഈ വി­ഷ­യം അന്ന­ത്തെ പ്ര­തി­പ­ക്ഷ നേ­താ­വ് വി­എ­സ് അച്യു­താ­ന­ന്ദ­നു­മാ­യു­ള്ള നി­ര­ന്തര സം­വാ­ദ­ത്തി­ലൂ­ടെ (പ്ര­സ്താ­വ­ന­യും എതിര്‍ പ്ര­സ്താ­വ­ന­യും) പു­റ­ത്ത് കൊ­ണ്ടു­വ­ന്ന­ത് വി എം സു­ധീ­ര­നാ­ണ്. (ഇ­രു­വ­രും അറി­ഞ്ഞു­കൊ­ണ്ട് നട­ത്തിയ ഒരു നാ­ട­ക­മാ­ണ് അതെ­ന്നു ഈ ലേ­ഖ­കന്‍ വി­ശ്വ­സി­ക്കു­ന്നു, ഒരു­പ­രി­ധി വരെ ആന്റ­ണി­യു­ടെ മൌന സമ്മ­ത­വും അതി­നു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു ).</p> <blockquote><p>“­ദുര മൂ­ത്ത് നമ്മൾ­ക്ക് മല വെ­ളു­ത്തു . . . . . <br /> കൊ­തി മൂ­ത്ത് നമ്മൾ­ക്ക് നദി കറു­ത്തു . . . . <br /> തിര മു­ത്ത­മി­ട്ടൊ­രു കരി­മ­ണല്‍ തീ­ര­ത്ത്<br />­വ­ര­യി­ട്ടു നമ്മള്‍ പകു­ത്തെ­ടു­ത്തു­”</p> </blockquote> <p>എ­ന്ന് മു­രു­കന്‍ കാ­ട്ടാ­ക്കട ഗദ്ഗ­ദം മു­ഴ­ക്കി­.</p> <p><img src="/sites/default/files/images/2014/February/14/Photo%204.jpg" alt="­വി എസ് അച്യു­താ­ന­ന്ദ­നും വി എം സു­ധീ­ര­നും" title="­വി എസ് അച്യു­താ­ന­ന്ദ­നും വി എം സു­ധീ­ര­നും" width="192" height="176" style="margin:2px;float:right;" />ഒ­ടു­വില്‍ ഒരു കൊ­ട്ടാ­ര­വി­പ്ള­വ­ത്തി­ലൂ­ടെ ഉമ്മന്‍­ചാ­ണ്ടി ആന്റ­ണി­യെ­പു­റ­ത്താ­ക്കി. കു­ഞ്ഞാ­ലി­ക്കു­ട്ടി ഭര­ണ­ത്തില്‍ സര്‍­വ്വ­ശ­ക്ത­നാ­യി. കരി­മ­ണല്‍ ഖന­ന­ത്തി­നെ­തി­രെ പതി­നാ­യി­ര­ങ്ങള്‍ പങ്കെ­ടു­ത്ത മനു­ഷ്യ­ച്ച­ങ്ങല നി­ര­ന്നു­.</p> <p>അ­ഡ്വ: ബി ബാ­ബു­പ്ര­സാ­ദ് ഒന്നാം കരി­മ­ണല്‍ പദ്ധ­തി ക്കാ­ല­ത്ത് ഹരി­പ്പാ­ട്ടെ MLA സ്ഥാ­ന­ത്തി­ന്റ ഭൈ­മീ കാ­മു­ക­ന്മാ­രില്‍ പ്ര­മു­ഖന്‍ ആയി­രു­ന്നു. കരി­മ­ണല്‍ പദ്ധ­തി വന്നാല്‍ അതി­ന്റെ ഇര­കള്‍ അനു­ഭ­വി­ക്കാന്‍ സാ­ധ്യത ഉള്ള ദു­രി­ത­ങ്ങ­ളു­ടെ രേ­ഖാ­ചി­ത്രം അക്കാ­ല­ത്തു കൂ­ടിയ KPCC സമ്മേ­ള­ന­ത്തില്‍ അദ്ദേ­ഹം ഹരി­ക­ഥ­യാ­യി അവ­ത­രി­പ്പി­ച്ച­ത്രേ. അത് അന്ന­ത്തെ മാ­തൃ­ഭൂ­മി പത്ര­ത്തില്‍ അച്ച­ടി­ച്ച്‌ വന്നു. എന്താ­യാ­ലും പി­ന്നാ­ലെ വന്ന തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പില്‍ കരി­മ­ണല്‍ പദ്ധ­തി വന്നാല്‍ നേ­രി­ട്ട് ബാ­ധി­ക്കാ­ത്ത ഹരി­പ്പാ­ട്ടെ മറ്റു പ്ര­ദേ­ശ­ങ്ങ­ളില്‍ നി­ന്ന് വ്യ­ക്ത­മായ ഭൂ­രി­പ­ക്ഷ­ത്തോ­ടെ ടി­യാന്‍ നി­യ­മ­സഭ പൂ­കി­. </p> <p>­ജ­യി­ച്ച ശേ­ഷം സ്വീ­ക­ര­ണം ഏറ്റു വാ­ങ്ങാന്‍ ആറാ­ട്ടു­പു­ഴ­യില്‍ ചെ­ന്ന MLA യെ സഖാ­ക്കള്‍ സ്വ­ത­സി­ദ്ധ­മായ ശൈ­ലി­യില്‍ തന്നെ സ്വീ­ക­രി­ച്ചു. മാ­ല­കൾ­ക്ക് പക­രം കവി­ളന്‍ മടൽ, പൂ­ക്കൾ­ക്ക് പക­രം കരി­മ­ണൽ... ആ “ഗ­ദ­ന­ഗ­ദ” യും മാ­തൃ­ഭൂ­മി അക­ത്തെ പേ­ജില്‍ പ്ര­സി­ദ്ധീ­ക­രി­ച്ചു­.</p> <p>ഒ­ടു­വില്‍ സര്‍­ക്കാ­രി­നു ഖന­ന­നീ­ക്കം പര­ണ­ത്ത് വെ­ക്കേ­ണ്ടി വന്നു. ഐസ്ക്രീം കേ­സ് വന്നു. ഉമ്മന്‍ ചാ­ണ്ടി­ക്കും കു­ഞ്ഞാ­ലി­ക്കു­ട്ടി­ക്കും എതി­രെ മു­ന­വെ­ച്ച വാ­ക്കു­കള്‍ സു­ധീ­രന്‍ തൊ­ടു­ത്തു. ഒടു­വില്‍ കു­ഞ്ഞാ­ലി­ക്കു­ട്ടി­ക്ക് രാ­ജി വെ­ക്കേ­ണ്ടി വന്നു­.</p> <p>2004ല്‍ പി­ന്നാ­ലെ പാര്‍­ല­മെ­ന്റ് തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് വന്നു. കരു­ണാ­ക­രന്‍ ഉണ്ടാ­ക്കിയ പ്ര­ശ്ന­ങ്ങ­ളു­ടെ പാ­പ­ഭാ­ര­വും പേ­റി കേ­ര­ള­ത്തില്‍ എല്ലാ­വ­രും മത്സ­രി­ച്ചു. വി­എ­സ് സു­ധീ­രന്‍ എന്നൊ­രു പു­മാന്‍ ഷട്ടില്‍ കൊ­ക്ക് അട­യാ­ള­ത്തില്‍ അങ്ക­ത്ത­ട്ടി­ലേ­ക്ക് കയ­റി. കൈ­പ്പ­ത്തി­യും ഷട്ടില്‍ കൊ­ക്കും തമ്മില്‍ 8282 വോ­ട്ടര്‍­മാര്‍­ക്ക് തെ­റ്റി­പ്പോ­യി. ഫല­ത്തില്‍ എതിര്‍ സ്ഥാ­നാര്‍­ഥി ഡോ­ക്ടര്‍ കെ എസ് മനോ­ജി­നേ­ക്കാള്‍ 1009 വോ­ട്ടു­കള്‍­ക്ക് സു­ധീ­രന്‍ തോ­റ്റു­.</p> <p>2005 ല്‍ ഒന്നാം യു­പിഎ സര്‍­ക്കാ­രി­ന്റെ കാ­ല­ത്ത് യൂ­ണി­യന്‍ ബാ­ങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ­യു­ടെ ഡയ­റ­ക്ടര്‍ ബോര്‍­ഡ് അം­ഗ­മാ­യി സു­ധീ­രന്‍ നി­യ­മി­ക്ക­പ്പെ­ട്ടു. 2009 ലെ പാര്‍­ല­മെ­ന്റ് തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പി­ലും 2011­ലെ നി­യ­മ­സ­ഭാ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പി­ലും വി­വിധ മണ്ഡ­ല­ങ്ങ­ളില്‍ സു­ധീ­ര­ന്റെ പേ­ര് വന്നെ­ങ്കി­ലും സു­ധീ­രന്‍ ഒഴി­ഞ്ഞു­മാ­റി­.</p> <table border="0"><tbody><tr><td><img src="/sites/default/files/images/2014/February/14/Photo%205.jpg" width="648" height="362" alt="Photo%205.jpg" /></td> </tr><tr><td> </td> </tr></tbody></table> <p>­പ­ഞ്ച­ഭൂ­ത­ങ്ങ­ളി­ലും ഇട­തു­പ­ക്ഷ പു­രോ­ഗ­മന വി­കാ­രം നി­റ­ഞ്ഞ മണ്ണില്‍ നി­ന്നും വന്ന­തു­കൊ­ണ്ടാ­കാം വാ­ക്കി­ലും പ്ര­വര്‍­ത്തി­യി­ലും ഒരു ഇട­തു­പ­ക്ഷ സ്വ­ഭാ­വം സു­ധീ­രന്‍ പു­ലര്‍­ത്തു­ന്ന­ത്. വയ­ലാർ രവി, എ കെ ആന്‍­റ­ണി, ഉമ്മൻ ചാ­ണ്ടി എന്നീ മുന്‍­ഗാ­മി­ക­ളില്‍ നി­ന്നും സു­ധീ­ര­നെ വ്യ­ത്യ­സ്ത­നാ­ക്കു­ന്ന­ത് അദ്ദേ­ഹം വി­മോ­ച­ന­സ­മ­ര­പൈ­തൃ­കം എടു­ത്ത­ണി­യു­ക­യോ അതി­നെ ന്യാ­യീ­ക­രി­ക്കാന്‍ ശ്ര­മി­ക്കു­ക­യോ ചെ­യ്തി­ട്ടി­ല്ല എന്നു­ള്ള­താ­ണ്. കോ­ൺ­ഗ്ര­സി­ലെ ആദര്‍­ശ­മു­ഖ­മാ­യി­ട്ടാ­ണ് സു­ധീ­രന്‍ അവ­ത­രി­പ്പി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്ന­ത്.</p> <p>എ­ന്നാല്‍ സു­ധീ­ര­നെ­പ്പോ­ലെ ഒരാള്‍­ക്ക്‌ കോ­ൺ­ഗ്ര­സി­ന്റെ അടി­സ്ഥാ­ന­ന­യ­ങ്ങ­ളില്‍ എന്തു­മാ­ത്രം മാ­റ്റം വരു­ത്താന്‍ പറ്റും എന്നു­ള്ള­ത് ചോ­ദ്യ­മാ­ണ്. ബി ഓ ടി റോ­ഡ്‌ വി­ക­സ­നം, ആറ­ന്മുള വി­മാ­ന­ത്താ­വ­ളം എന്നി­വ­യില്‍ കൃ­ത്യ­മായ വി­യോ­ജ­നം നട­ത്തി­യെ­ങ്കി­ലും കോ­ടി­ക­ളു­ടെ അഴി­മ­തി നട­ത്തിയ യു പി എ സര്‍­ക്കാ­രി­നെ­യോ പാര്‍­ട്ടി നേ­തൃ­ത്വ­ത്തെ­യോ വി­മര്‍­ശി­ക്കാന്‍ സു­ധീ­ര­ന് ഇതു­വ­രെ കഴി­ഞ്ഞി­ട്ടി­ല്ല.</p> <p>­സു­ധീ­ര­ന് കോ­ൺ­ഗ്ര­സ് നയം നട­പ്പി­ലാ­ക്കാ­നെ കഴി­യൂ. കോ­ൺ­ഗ്ര­സ് സു­ധീ­ര­ന്റെ നയം നട­പ്പി­ലാ­ക്കാന്‍ പോ­കു­ന്നി­ല്ല. സു­ധീ­ര­ന് ലഭി­ക്കു­ന്ന വ്യാ­പ­ക­മായ ജന പി­ന്തുണ അദ്ദേ­ഹ­ത്തി­ന്റെ നി­ല­പാ­ടു­കൾ­ക്കാ­ണ്. കോ­ൺ­ഗ്ര­സ് എടു­ത്തി­രു­ന്ന ജന­വി­രു­ദ്ധ നി­ല­പാ­ടു­കള്‍­ക്ക്‌ ജന­പ­ക്ഷ­ത്തു നി­ന്ന് കൊ­ണ്ട് മറു­പ­ടി പറ­യു­ക­യാ­യി­രു­ന്നു സു­ധീ­രന്‍. പദ­വി­ക­ളു­ടെ ഭാ­ര­മി­ല്ലാ­തി­രു­ന്ന­ത് അതി­നു സഹാ­യ­ക­മാ­യി. രഞ്ജി പണി­ക്കര്‍ സി­നി­മ­യി­ലെ സം­ഭാ­ഷ­ണം പോ­ലെ ജനം സു­ധീര വച­ന­ങ്ങള്‍­ക്ക്‌ കയ്യ­ടി­ച്ചു­.</p> <p><img src="/sites/default/files/images/2014/February/14/Photo%206.jpg" alt="­വി എം സു­ധീ­രൻ" title="­വി എം സു­ധീ­രൻ" width="350" height="245" style="float:left;" />­സു­ധീ­ര­ന്റെ നി­ര­വ­ധി നി­ല­പാ­ടു­കള്‍ യു. ഡി. എഫി­നും ഒരു പരി­ധി വരെ എൽ. ഡി. എഫി­നും സൃ­ഷ്ടി­ച്ച തല­വേ­ദന കു­റ­ച്ചൊ­ന്നു­മ­ല്ല. ഗ്രൂ­പ്പി­ന്റെ വക്താ­ക്ക­ളാ­യി ചെ­ന്നി­ത്ത­ല­യും ഉമ്മൻ­ചാ­ണ്ടി­യും പ്ര­വർ­ത്തി­ക്കു­ക­യാ­ണെ­ന്ന് അദ്ദേ­ഹം ആരോ­പി­ച്ചി­രു­ന്നു. സം­സ്ഥാ­ന­ത്ത് പല കാ­ര്യ­ങ്ങ­ളി­ലും രണ്ട് മു­ന്ന­ണി­ക­ളും തമ്മില്‍ ഒത്തു­ക­ളി നട­ത്തു­ന്നു­വെ­ന്ന് സു­ധീ­രന്‍ ആരോ­പി­ച്ചി­രു­ന്നു.  ലാ­വ്‌­ലിന്‍ കേ­സില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍­കാന്‍ സി. ബി. ഐ തയാ­റാ­കാ­തി­രു­ന്ന­പ്പോള്‍ അതി­നെ­തി­രെ പ്ര­സ്താ­വ­ന­യു­മാ­യി അദ്ദേ­ഹം രം­ഗ­ത്തു­വ­ന്നു. ടി. പി. ചന്ദ്ര­ശേ­ഖ­രന്‍ വധ­ക്കേ­സില്‍ സി­ബിഐ അന്വേ­ഷ­ണ­ത്തി­ന് സര്‍­ക്കാര്‍ മടി­ച്ചു­നി­ന്ന­പ്പോ­ഴും ഇതേ നി­ല­പാ­ടാ­യി­രു­ന്നു സു­ധീ­ര­ന്. ഈ ആവ­ശ്യ­മു­ന്ന­യി­ച്ച് അദ്ദേ­ഹം മു­ഖ്യ­മ­ന്ത്രി­ക്ക് കത്തു നൽ­കു­ക­യും ചെ­യ്തു. ഇക്കാ­ര്യ­ത്തില്‍ താന്‍ വി. എസി­നൊ­പ്പ­മാ­ണെ­ന്ന് അദ്ദേ­ഹം വ്യ­ക്ത­മാ­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്തു. ആറ­ന്മുള വി­മാ­ന­ത്താ­വള പദ്ധ­തി­ക്ക് അനു­മ­തി നൽ­ക­രു­തെ­ന്ന ശക്ത­മായ നി­ല­പാ­ടാ­ണ് സു­ധീ­രന്‍ സ്വീ­ക­രി­ച്ച­ത്.</p> <p><img src="/sites/default/files/images/2014/February/14/Photo%207.jpg" width="318" height="206" style="float:right;" alt="Photo%207.jpg" /></p> <p>­ക­രി­മ­ണൽ ഖന­ന­ത്തില്‍ കു­ത്ത­ക­ക­ളെ ഒഴി­വാ­ക്ക­ണ­മെ­ന്നും പൊ­തു­മേ­ഖ­ലാ സ്ഥാ­പ­ന­ങ്ങ­ളെ ഖന­നം ഏല്പി­ക്ക­ണ­മെ­ന്നു­മു­ള്ള നി­ല­പാ­ടു­കാ­ര­നാ­ണ് അദ്ദേ­ഹം. എന്‍­ഡോ സ‍ള്‍­ഫാന്‍ വി­രു­ദ്ധ സമ­ര­ത്തില്‍ സജീ­വ­മാ­യി പങ്കെ­ടു­ക്കു­മെ­ന്ന മു­ന്ന­റി­യി­പ്പു­മാ­യി അദ്ദേ­ഹം രം­ഗ­ത്തു വരി­ക­യും ചെ­യ്തു. സോ­ളാര്‍ കേ­സില്‍ ഇട­പെ­ട്ട വി. എം. സു­ധീ­രന്‍ മു­ഖ്യ­മ­ന്ത്രി­യു­ടെ മുന്‍ ഗൺ­മാ­നായ സലീം­രാ­ജി­നെ സര്‍­ക്കാര്‍ സം­ര­ക്ഷി­ക്കു­ന്ന നട­പ­ടി­കള്‍ ശരി­യ­ല്ലെ­ന്ന് ആരോ­പി­ച്ചു­.</p> <p>അ­ന്തം­വി­ട്ട ആദര്‍­ശം വേ­വി­ച്ചാല്‍ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തില്‍ അരി­യാ­വി­ല്ല എന്ന് തി­രി­ച്ച­റി­ഞ്ഞ ആന്‍­റ­ണി സമ­വാ­യം എന്ന വാ­ക്കി­ലൂ­ടെ സമ­ര­സ­പ്പെ­ട­ലി­ന്റെ ലോ­ക­ത്ത് പരി­ല­സി­ക്കു­മ്പോള്‍ അതേ റോ­ളില്‍ സമ­നില പി­ടി­ക്കാന്‍ കഴി­ഞ്ഞു എന്നു­ള്ള­താ­ണ് സു­ധീ­ര­ന്റെ ഗു­ണം. പദ­വി­ക­ളു­ടെ ഭാ­ര­മി­ല്ലാ­തി­രു­ന്ന­ത് ഒരു പരി­ധി­വ­രെ സു­ധീ­ര­നെ അതി­നു സഹാ­യി­ച്ചു­.</p> <p>എ­ന്താ­യാ­ലും സു­ധീ­രന്‍ മഹാ­ഭാ­ഗ്യ­വാ­നാ­ണ്. നാ­യ­നാ­രും ഇ എം എസ്സും ചന്ദ്ര­പ്പ­നും ഇല്ലാ­ത്ത , വി എസ്സ് അച്യു­താ­ന­ന്ദന്‍ പു­ക­ഞ്ഞ കൊ­ള്ളി­യാ­യ, സര്‍­വോ­പ­രി പി­ണ­റാ­യി വി­ജ­യ­നും കോ­ടി­യേ­രി ബാ­ല­കൃ­ഷ്ണ­നും നയി­ക്കു­ന്ന ഒരു ഇട­തു­പ­ക്ഷ­ത്തെ­യാ­ണ് സു­ധീ­ര­ന് നേ­രി­ടാന്‍ ലഭി­ക്കു­ന്ന­ത്. ജാ­ത­ക­ത്തില്‍ ശു­ക്രന്‍ തെ­ളി­ഞ്ഞാല്‍ അങ്ങി­നെ­യാ­ണ്.</p> <p>­പ­ക്ഷെ താന്‍ കെ­പി­സി­സി അധ്യ­ക്ഷ­നാ­യി­രു­ന്ന­പ്പോള്‍ സു­ധീ­രന്‍ നല്‍­കിയ പി­ന്തുണ തി­രി­ച്ചും ഉണ്ടാ­കു­മെ­ന്ന് രമേ­ശ്‌­ചെ­ന്നി­ത്തല അസ­ന്നി­ഗ്ധ­മാ­യി പ്ര­സ്താ­വി­ച്ചു കഴി­ഞ്ഞു­.</p> <table border="0"><tbody><tr><td><img src="/sites/default/files/images/2014/February/14/Photo%208.jpg" alt="­വി എം സു­ധീ­രൻ കെ കെ മാ­ധ­വ­നും കെ കെ രമ­യ്ക്കു­മൊ­പ്പം" title="­വി എം സു­ധീ­രൻ കെ കെ മാ­ധ­വ­നും കെ കെ രമ­യ്ക്കു­മൊ­പ്പം" width="648" height="333" /></td> </tr><tr><td><strong>­വി എം സു­ധീ­രൻ കെ കെ മാ­ധ­വ­നും കെ കെ രമ­യ്ക്കു­മൊ­പ്പം­</strong></td> </tr></tbody></table> <p><strong>­വാല്‍­ക്ക­ഷ­ണം­</strong></p> <p>­ഷാ­ജി കൈ­ലാ­സ്‌ സം­വി­ധാ­നം ചെ­യ്തു ബി­ജു മേ­നോന്‍ നാ­യ­ക­നാ­യി അഭി­ന­യി­ച്ച ശി­വം എന്ന ചി­ത്ര­ത്തില്‍ ഒരു രം­ഗ­മു­ണ്ട്. മദ്യ വ്യ­വ­സാ­യി­യായ ദേ­വ­രാ­ജ­നെ കു­ടു­ക്കാന്‍ തെ­ളി­വു­കള്‍ കൈ­മാ­റു­ന്ന എം പി സു­ധാ­ക­ര­നോ­ട് (മു­ര­ളി ) ഇന്‍­സ്പെ­ക്ടര്‍ ഭദ്രന്‍ പറ­യു­ന്നു­:</p> <p>“­സാര്‍ ഇട­യ്ക്കി­ടെ ഒന്ന് കണ്ണാ­ടി­യില്‍ നോ­ക്ക­ണം. മു­ട്ട­നാ­ടു­കള്‍ തമ്മില്‍ കൂ­ട്ടി ഇടി­ക്കു­മ്പോള്‍ ചോര നു­ണ­യാന്‍ വരു­ന്ന ചെ­ന്നാ­യ­യു­ടെ മു­ഖം ഒരു പക്ഷെ കാ­ണു­വാന്‍ സാ­ധി­ക്കു­മാ­യി­രി­ക്കും. ”</p> <p><strong>­ര­ഞ്ജി­ത്ത് ജി കാ­ഞ്ഞി­ര­ത്തില്‍</strong></p></p> <div class="field field-type-filefield field-field-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://malayal.am/sites/default/files/imagecache/story-teaser-img/sudheeran_1.jpg" alt="story image" title="" class="imagecache imagecache-story-teaser-img imagecache-default imagecache-story-teaser-img_default" width="200" height="150" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-description"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> വി എം സുധീരൻ </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> കേരളം </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-story-country"> <div class="field-label">Country:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Default Home Page </div> <div class="field-item even"> UK Home Page </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-story-author"> <div class="field-label">Authors:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/users/renjith-g-kanjirathil" title="View user profile.">Renjith G Kanjirathil</a> </div> </div> </div> http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82/22685/%E0%B4%B8%E0%B5%81%E0%B4%A7%E0%B5%80%E0%B4%B0%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%A7%E0%B5%80%E0%B4%B0%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%AF-%E0%B4%95%E0%B4%A5#comments അച്ചുതവാര്യര്‍ ആലപ്പുഴ ഇ കെ നായനാര്‍ ഇഎംഎസ് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി എ കെ ആന്റണി കെ കരുണാകരന്‍ കെപിസിസി കേരളം കോൺഗ്രസ് തീരദേശപാത തൃശൂർ മണലൂർ രാഷ്ട്രീയം വി എം സുധീരന്‍ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ Fri, 14 Feb 2014 16:17:14 +0000 Renjith G Kanjirathil 22685 at http://malayal.am വീട്ടുജോലി എന്ന നന്ദികെട്ട തൊഴിൽ http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%B0%E0%B4%82/22680/%E0%B4%B5%E0%B5%80%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%9C%E0%B5%8B%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%8E%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8-%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%86%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F-%E0%B4%A4%E0%B5%8A%E0%B4%B4%E0%B4%BF%E0%B5%BD <p><p>ഇ­ന്ത്യ, <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/17495" class="taxonomyterm_tag">­നേ­പ്പാ­ൾ</a>, <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/17496" class="taxonomyterm_tag">­ഫി­ലി­പ്പൈൻ­സ്</a>, ഇന്തോ­നേ­ഷ്യ: എന്നാ­ണ് ഈ നാ­ലു­രാ­ജ്യ­ങ്ങൾ­ക്കു­മു­ള്ള സമാ­നത എന്ന­ല്ലേ? ഗാ­ർ­ഹിക ജോ­ലി­ക്ക് ആളു­ക­ളെ കയ­റ്റി അയ­ക്കു­ന്ന രാ­ജ്യ­ങ്ങ­ളിൽ പ്ര­ഥ­മ­സ്ഥാ­ന­ത്ത് നി­ല്ക്കു­ന്ന ഏതാ­നം ചില രാ­ജ്യ­ങ്ങ­ളാ­ണി­വ. ലോ­ക­ത്ത് ഇന്ന് ഏതാ­ണ്ട് 52 മി­ല്യൺ ആളു­കൾ (ഇ­തിൽ 80 ശത­മാ­ന­വും സ്ത്രീ­കൾ) ആണ് ഗാ­ർ­ഹിക ജോ­ലി­ചെ­യ്യു­ന്ന­വ­രാ­യി­ട്ടു­ള്ള­ത്. ഇവ­രിൽ പല­രും ധനിക ഭവ­ന­ങ്ങ­ളി­ലെ ജോ­ലി­ക്കാ­രാ­ണ്. അവ­രിൽ നയ­ത­ന്ത്ര പ്ര­തി­നി­ധി­ക­ളു­ടെ വീ­ടു­ക­ളും പെ­ടും. മറ്റൊ­രു വി­ഭാ­ഗം ആളു­കൾ നി­യ­മ­വി­രു­ദ്ധ­മാ­യി കു­ടി­യേ­റി­യ­രാ­ണ്. ഒരു വീ­ട്ടി­ലെ അമ്മ­യ്ക്കും അച്ഛ­നും ശേ­ഷം ആ വീ­ട്ടിൽ ഏറ്റ­വും വി­ശ്വ­സി­ക്കാ­വു­ന്ന ബന്ധു­വാ­ണ് ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി. അതേ സമ­യം തന്നെ ഏറ്റ­വും അധി­കം ചൂ­ഷ­ണ­ത്തി­നു വി­ധേ­യ­മാ­കു­ന്ന­വ­രും, ഏറ്റ­വും കു­റ­ഞ്ഞ കൂ­ലി­ക്ക് കൂ­ടു­തൽ ജോ­ലി ചെ­യ്യു­ന്ന­വ­രും ഒക്കെ ഇതേ ആളു­കൾ ആണ്.</p> <p>അ­മേ­രി­ക്ക­യി­ലെ ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി­ക­ളു­ടെ ചരി­ത്രം തന്നെ അടി­മ­ത്വ­കാ­ല­ത്തി­ന്റെ­താ­ണ്. ആഫ്രി­ക്കൻ അമേ­രി­ക്കൻ വം­ശ­ജർ അടി­മ­ക­ളാ­യി കട­ന്നു­വ­ന്ന­തും അവ­രു­ടെ സ്ത്രീ­കൾ ഗാ­ർ­ഹിക പണി­കൾ ചെ­യ്യു­ന്ന­തി­ലൂ­ടെ രൂ­പ­പ്പെ­ട്ട­തു­മാ­ണ് ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി എന്ന സം­വർ­ഗ്ഗം തന്നെ. വ്യ­ക്തി­ക­ളു­ടെ സ്വ­കാ­ര്യ­ത­ക്ക് ഉന്നത മൂ­ല്യം കല്പി­ക്ക­യും ഭര­ണ­കൂ­ട­ത്തി­ന്റെ ഇട­പെ­ട­ലി­നെ­തി­രെ പ്ര­തി­ഷേ­ധം ഉയ­രു­ക­യും ചെ­യ്യു­ന്ന അമേ­രി­ക്കൻ സമൂ­ഹ­ത്തിൽ തൊ­ഴിൽ കരാ­റു­കൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാ­തെ അട­ച്ചി­ട്ട വാ­തി­ലി­നു­ള്ളിൽ തൊ­ഴിൽ ചെ­യ്യേ­ണ്ടി­വ­രു­ന്ന ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി­കൾ മി­ക്ക­പ്പോ­ഴും അസ്വ­ത­ന്ത്ര­രാ­ണ്. ഒരു സഹ­പ്ര­വർ­ത്ത­ക­യു­ടെ ആശ്വാ­സ­വാ­ക്കു­കൾ കേ­ൾ­ക്കാൻ പോ­ലും­കി­ട്ടാ­ത്ത­ത്ര ഏകാ­ന്ത­ത­യിൽ തൊ­ഴിൽ ദാ­താ­വി­ന്റെ ചു­റ്റും പണി ചെ­യ്യു­വാൻ വി­ധി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട­വ­രാ­ണ് ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി­കൾ. അവർ­ക്ക് എതി­രെ­യു­ള്ള ചൂ­ഷ­ണ­ങ്ങൾ ഏറ്റ­വും മു­ന്തിയ സാ­മൂ­ഹി­ക­പ്ര­വർ­ത്ത­ക­രു­ടെ ശ്ര­ദ്ധ­യിൽ വരു­ക­യൊ റി­പ്പോ­ർ­ട്ട് ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടു­ക­യൊ ഒക്കെ വള­രെ ശ്ര­മ­ക­ര­മായ കാ­ര്യ­മാ­ണ്.</p> <p>­ന­യ­ത­ന്ത്ര പ്ര­തി­നി­ധി­ക­ളു­ടെ ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി­ക­ളു­ടെ സ്ഥി­തി­യാ­ണ് ഏറ്റ­വും പരി­താ­പ­ക­ര­മാ­യ­ത്. ചൂ­ഷ­ണ­ത്തി­നും, പീ­ഡ­ന­ത്തി­നു­മൊ­ക്കെ ഏറ്റ­വും സാ­ധ്യത ഏറി­യു­ള്ള­ത് ഈ ചെ­റിയ കൂ­ട്ട­ത്തിൽ പെ­ട്ട ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി­കൾ­ക്കാ­ണ്. ഒന്നാ­മ­താ­യി നയ­ത­ന്ത്ര പ്ര­തി­നി­ധി­ക­ളു­ടെ ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി­കൾ­ക്ക് അവ­രു­ടെ വി­സ­യു­ടെ ആവ­ശ്യ­ത്തി­നും, തൊ­ഴി­ലി­നും അവ­രു­ടെ തൊ­ഴി­ൽ­ദാ­താ­വി­നെ പൂ­ർ­ണ്ണ­മാ­യും ആശ്ര­യി­ക്കേ­ണ്ടി­യി­രി­ക്കു­ന്നു. രണ്ടാ­മ­ത് തൊ­ഴിൽ ദാ­താ­വി­നു നയ­ത­ന്ത്ര പരി­ര­ക്ഷ എന്ന നി­യ­മം നല്കു­ന്ന സം­ര­ക്ഷ­യു­ടെ വല­യം. നയ­ത­ന്ത്ര പ്ര­തി­നി­ധി­യു­ടെ ആ രാ­ജ്യ­ത്തെ നി­യ­മ­ന­കാ­ലാ­വ­ധി­യെ മാ­ത്രം ആശ്ര­യി­ച്ചു തങ്ങ­ളു­ടെ തൊ­ഴി­ലി­നെ കാ­ണേ­ണ്ടി­വ­രു­ന്ന ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി­ക്ക് തൊ­ഴിൽ ദാ­താ­വി­നെ മാ­റ്റു­വാൻ ഒരു രീ­തി­യി­ലും സാ­ധി­ക്കി­ല്ല. 1961­ലെ വി­യ­ന്ന കൺ‌­വൻ­ഷൻ അനു­സ­രി­ച്ചു­ള്ള നയ­ത­ന്ത്ര ബന്ധ­ങ്ങ­ളും നി­യമ പരി­ര­ക്ഷ വകു­പ്പ് അനു­സ­രി­ച്ച് നയ­ത­ന്ത്ര പ്ര­തി­നി­ധി­കൾ­ക്കു­ള്ള നി­യ­മ­പ­ര­മായ പരി­ര­ക്ഷ­യും ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി ചൂ­ഷ­ണ­ത്തെ തട­യു­ന്ന­തി­നു­ള്ള ഒരു വലിയ പ്ര­തി­സ­ന്ധി­യാ­ണ്.</p> <p>­ന­യ­ത­ന്ത്ര പ്ര­തി­നി­ധി­ക­ളു­ടെ ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി­കൾ­ക്കി­ട­യിൽ വലിയ ചൂ­ഷ­ണ­വും, അസ­മ­ത്വ­വും നി­ല­നി­ല്ക്കു­ന്ന­താ­യി­ട്ടാ­ണ് ബാൻ യിം­ഗ് എന്ന എൻ.­ജി­.ഒ പറ­യു­ന്ന­ത്. സ്ത്രീ­ക­ളു­ടെ ഭവ­നം എന്നർ­ത്ഥ­മു­ള്ള പദ­മാ­ണ് ബാൻ യിം­ഗ്. താ­യ്ലാ­ണ്ടി­ലെ ബാ­ങ്കോ­ക് ആസ്ഥാ­ന­മാ­യു­ള്ള ഈ സം­ഘ­ടന കു­ടി­യേ­റ്റ­ക്കാ­രയ ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി സ്ത്രി­കൾ­ക്കി­ട­യിൽ പ്ര­വർ­ത്തി­ക്കു­ന്നു­.</p> <p>­ന­യ­ത­ന്ത്ര­പ്ര­തി­നി­ധി­ക­ളു­ടെ ഭവ­ന­ങ്ങ­ളിൽ തൊ­ഴിൽ ചെ­യ്യു­ന്ന­വ­രിൽ ഭൂ­രി­പ­ക്ഷ­വും ഇമ്മി­ഗ്ര­ന്റ് സ്ത്രി­ക­ളാ­ണ്. തൊ­ടു­വാ­നൊ, അടു­ത്തു­കൂ­ടെ പോ­കു­വാ­നൊ പോ­ലും സാ­ധി­ക്കാ­ത്ത­ത്ര ഉയർ­ന്ന പദ­വി­യു­ള്ള ഒരു തൊ­ഴി­ൽ­ദാ­താ­വാ­യി­രി­ക്കും മി­ക്ക­പ്പോ­ഴും നയ­ത­ന്ത്ര­പ്ര­തി­നി­ധി­യും, നയ­ത­ന്ത്ര കാ­ര്യാ­ല­യ­ത്തി­ലെ ജീ­വ­ന­ക്കാ­രും. കൂ­ടാ­തെ വി­യ­ന്ന കൺ‌­വൻ­ഷൻ നല്കു­ന്ന പരി­ര­ക്ഷ വള­രെ ഭീ­ക­ര­മായ രീ­തി­യിൽ ആണ് ദു­രു­പ­യോ­ഗം ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടു­ന്ന­ത്. നയ­ത­ന്ത്ര പ്ര­തി­നി­ധി­ക­ളും അവ­രു­ടെ സ്വ­കാ­ര്യ ഭവ­ന­ങ്ങ­ളും വി­യ­ന്ന കൺ‌­വൻ­ഷൻ ആക്ടി­ലൂ­ടെ പരി­ര­ക്ഷി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്ന­തി­നാൽ അവി­ടെ ജോ­ലി ചെ­യ്യു­ന്ന സ്ത്രീ­ക­ളും മറ്റും ചൂ­ഷ­ണ­ത്തി­നും, കി­ട്ടാ­തെ പോ­കു­ന്ന വേ­ത­ന­ത്തി­നു­മാ­യി കോ­ട­തി­യിൽ പോ­കു­ന്ന­ത് മി­ക്ക രാ­ജ്യ­ങ്ങ­ളി­ലും അസാ­ധ്യ­മായ കാ­ര്യ­മാ­ണ്.</p> <p>­ചു­രു­ക്ക­ത്തിൽ നയ­ത­ന്ത്ര പ്ര­തി­നി­ധി­യെ അയ­ക്കു­ന്ന രാ­ജ്യ­ത്തി­നു മാ­ത്ര­മാ­ണ് എന്തെ­ങ്കി­ലും രീ­തി­യി­ലു­ള്ള നി­യമ നട­പ­ടി­കൾ എടു­ക്കു­വാൻ സാ­ധി­ക്കു­ക. പക്ഷെ ബാൻ യിം­ഗ് പറ­യു­ന്ന­ത് ഇന്നു­വ­രെ അങ്ങ­നെ ഏതെ­ങ്കി­ലും രാ­ജ്യം ഒരു നി­യ­മ­ന­ട­പ­ടി എടു­ത്ത­താ­യി കേ­ട്ടു­കേ­ൾ­വി പോ­ലും ഇല്ല എന്നാ­ണ്. നയ­ത­ന്ത്ര ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ­രു­ടെ ഭവ­ന­ങ്ങ­ളി­ലെ തൊ­ഴിൽ ചെ­യ്യു­ന്ന സ്ത്രീ­കൾ അക്ഷ­രാ­ർ­ഥ­ത്തിൽ bonded labor ആണ് ചെ­യ്യു­ന്ന­ത്. ഏതെ­ങ്കി­ലും രീ­തി­യി­ലു­ള്ള ചൂ­ഷ­ണ­മൊ, ഉപ­ദ്ര­വ­മൊ, ലൈം­ഗിക അതി­ക്ര­മ­മൊ, മോ­ശ­മായ പെ­രു­മാ­റ്റ­മൊ ഉണ്ടാ­യാൽ പോ­ലും തൊ­ഴി­ലി­ടം മാ­റു­വാൻ അവ­കാ­ശ­മി­ല്ലാ­ത്ത ഒരു കൂ­ട്ടം അടി­മ­ത്തൊ­ഴി­ലാ­ളി­കൾ മാ­ത്ര­മാ­ണ് അവർ. അധി­കാ­ര­ത്തി­ന്റെ ശക്തി ഏറ്റ­വു­മ­ധി­കം ദു­രു­പ­യോ­ഗം ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടാ­വു­ന്ന സ്വ­കാ­ര്യ­ത­യാ­ണ് നി­യമ പരി­ര­ക്ഷ­യു­ള്ള ഈ തൊ­ഴി­ലി­ടം­.</p> <p>­കൌ­ൺ­സി­ലിം­ഗ് സെ­ന്റ­റു­കൾ­ക്കും നയ­ത­ന്ത്ര­കാ­ര്യാ­ല­യ­ങ്ങ­ളി­ലെ ജീ­വ­ന­ക്കാ­രു­ടെ ഭവ­ന­ങ്ങ­ളിൽ തൊ­ഴിൽ ചെ­യ്യു­ന്ന­വ­രു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ടു­ന്ന­തി­നും സം­സാ­രി­ക്കു­ന്ന­തി­നു­മൊ­ക്കെ വലിയ വെ­ല്ലു­വി­ളി­ക­ളെ നേ­രി­ടേ­ണ്ട­താ­യി­ട്ടു­ണ്ട്. ഈ സ്ത്രീ­കൾ­ക്ക് ബാ­ഹ്യ­ലോ­ക­വു­മാ­യി പറ­യ­ത്ത­ക്ക ബന്ധം ഒന്നും തന്നെ കാ­ണാ­റി­ല്ല. മറ്റ് ഗാ­ർ­ഹിക ജോ­ലി­ക്കാ­രിൽ നി­ന്നും വ്യ­ത്യ­സ്ത­മാ­യി ഈ ന്യൂ­ന­പ­ക്ഷ­വു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ടു­ന്ന­തു­ത­ന്നെ വിസ പ്രൊ­ട്ടോ­ക്കോ­ളു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട ഓഫീ­സു­കൾ മാ­ത്ര­മാ­ണ്. അതു­കൊ­ണ്ട് അവ­രു­മാ­യി ബാ­ഹ്യ­ലോ­ക­ത്തി­നു­ള്ള ബന്ധം വള­രെ പരി­മി­ത­മാ­ണ്.</p> <p>അ­മേ­രി­ക്ക­യിൽ വ്യാ­പ­ക­മായ ചർ­ച്ച­കൾ­ക്ക് അടി­സ്ഥാ­ന­മായ <a href="http://www.washingtoncitypaper.com/articles/6480/capital-slaves">ക്യാപിറ്റൽ സ്ലേ­വ്സ് എന്ന മാ­ർ­ത്താ ഹണി­യു­ടെ ലേ­ഖ­നം­</a> വാ­ഷിം­ഗ്ടൺ ഡി­.­സി­.­ക്കു സമീ­പം നോ­ർ­ത്തേൺ വി­ർ­ജീ­നി­യ­യിൽ അവർ കണ്ട ഒരു വീ­ട്ടിൽ താ­മ­സ­മാ­ക്കിയ ഒളി­ച്ചോ­ടി­പ്പോ­യ, ഡി­പ്ലൊ­മാ­റ്റ് പദ­വി­യി­ലു­ള്ള അതി­സ­മ്പ­ന്ന­രു­ടെ വീ­ടു­ക­ളി­ലെ ജോ­ലി­ക്കാ­രാ­യി­രു­ന്ന സ്ത്രീ­ക­ളു­ടെ ദു­രി­ത­പൂ­ർ­ണ്ണ­മായ ജി­വീ­ത­ത്തെ­പ്പ­റ്റി­യും അവർ­ക്കു­വേ­ണ്ടി ഒരു വീ­ട് തു­റ­ന്നു­കൊ­ടു­ത്തി­രി­ക്കു­ന്ന ഒരു ഫി­ലി­പ്പി­നൊ സ്ത്രീ­യെ­ക്കു­റി­ച്ചു­മു­ള്ള കഥ­യാ­‍­ണ്.</p> <p>­മാ­ർ­ത്താ ഹണി പറ­യു­ന്ന­ത് ഒളി­ച്ചോ­ടിയ ഭൂ­രി­പ­ക്ഷം സ്ത്രി­ക­ളും നയ­ത­ന്ത്ര പ്ര­തി­നി­ധി­ക­ളു­ടെ­യൊ, വേ­ൾ­ഡ് ബാ­ങ്ക്, ഐ.എം­.എ­ഫ്, ഐ.­ഡി­.­ബി തു­ട­ങ്ങിയ സ്ഥ­ല­ങ്ങ­ളിൽ ഉന്നത പദ­വി­യിൽ ഇരി­ക്കു­ന്ന­വ­രു­ടെ­യും ഭവ­ന­ങ്ങ­ളി­ലെ തൊ­ഴിൽ ചെ­യ്തി­രു­ന്ന­വർ ആണെ­ന്നാ­ണ്. ഒരു വർ­ഷം 4000ൽ അധി­കം വി­സ­കൾ ആണ് <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/337" class="taxonomyterm_tag">അ­മേ­രി­ക്ക</a> ഈ വി­ഭാ­ഗം ആളു­കൾ­ക്കു വേ­ണ്ടി ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി­ക­ളെ കണ്ടെ­ത്തു­വാൻ അനു­വ­ദി­ക്കു­ന്ന­ത്.</p> <p>­ദേ­വ­യാ­നി കോ­ബ്ര­ഗ­ഡെ- സു­നി­താ റി­ച്ചാ­ർ­ഡ് കേ­സിൽ ഏറ്റ­വും ശ്ര­ദ്ധേ­യ­മായ കാ­ര്യം ദേ­വ­യാ­നി­ക്ക് ഡി­പ്ലൊ­മാ­റ്റി­ക് പരി­ര­ക്ഷ ലഭി­ക്കി­ല്ല എന്ന­താ­ണ്. നയ­ത­ന്ത്ര പ്ര­തി­നി­ധി­കൾ­ക്ക് പരി­ര­ക്ഷ നല്കു­ന്ന­ത് രണ്ട് വ്യ­ത്യ­സ്ത രീ­തി­യി­ലു­ള്ള വി­യ­ന്ന നി­യ­മ­ങ്ങ­ളി­ലൂ­ടെ­യാ­ണ്. വി­യ­ന്ന കൺ‌­വൻ­ഷൻ ഓൺ ഡി­പ്ലൊ­മാ­റ്റി­ക് റി­ലേ­ഷൻ 1961 ഉം; വി­യ­ന്ന കൺ‌­വൻ­ഷൻ ഓൺ കോ­ൺ­സു­ലർ റി­ലേ­ഷൻ­സ് ആക്ട് 1963ഉം 1961­ലെ ഡി­പ്ലൊ­മാ­റ്റി­ക് ആക്ട് അനു­സ­രി­ച്ച് അമ്പാ­സി­ഡർ­മാ­ർ, സെ­ക്ര­ട്ട­റി­മാ­ർ, ഓഫീ­സ് മാ­നേ­ജർ­മാ­ർ, ചില പ്ര­ത്യേക സെ­ക്യൂ­രി­റ്റി ഓഫീ­സർ­മാർ എന്നി­വർ­ക്കാ­ണ് പൂ­ർ­ണ്ണ­മാ­യു­ള്ള നയ­ത­ന്ത്ര പരി­ര­ക്ഷ ലഭി­ക്കു­ക. വി­യ­ന്ന കോ­ൺ­സു­ലർ റി­ലേ­ഷൻ­സ് ആക്ട് 1963 അനു­സ­രി­ച്ച് തങ്ങ­ളു­ടെ ദേ­ശ­ത്തേ­ക്കു­ള്ള യാ­ത്രാ രേ­ഖ­കൾ തയ്യാ­റാ­ക്കു­ന്ന­വർ, എം­ബ­സി­യും കോ­ൺ­സു­ലേ­റ്റും സ്ഥി­തി­ചെ­യ്യു­ന്ന രാ­ജ്യ­ത്തു­ള്ള സ്വ­ന്തം പൌ­ര­ന്മാ­രു­ടെ പ്ര­ശ്ന­ങ്ങ­ളു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട കോ­ൺ­സു­ലർ ഓഫീ­സേ­ഴ്സ് എന്നി­വർ­ക്ക് ഭാ­ഗി­ക­മായ നയ­ത­ന്ത്ര പരി­ര­ക്ഷ­മാ­ത്ര­മേ ഉള്ളൂ. വി­യ­ന്ന കോ­ൺ­സു­ലർ റി­ലേ­ഷൻ­സ് ആക്ട് 1963 അനു­സ­രി­ച്ച് <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/1947" class="taxonomyterm_tag">­ദേ­വ­യാ­നി­</a> കോ­ബ്ര­ഗ­ഡെ­ക്ക് ഔദ്യോ­ഗിക പരി­പാ­ടി­ക­ളു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ടു­ള്ള നയ­ത­ന്ത്ര പരി­ര­ക്ഷ മാ­ത്ര­മാ­ണ് ലഭി­ക്കു­ക.</p> <p>­ദേ­വ­യാ­നി കോ­ബ്ര­ഗ­ഡെ- സു­നി­താ റി­ച്ചാ­ർ­ഡ് കേ­സിൽ വള­രെ ഗു­രു­ത­ര­മായ വീ­ഴ്ച­ക­ളാ­ണ് ഇന്ത്യൻ സർ­ക്കാ­രി­ന്റെ ഭാ­ഗ­ത്തു­നി­ന്നും ഉണ്ടാ­യി­ട്ടു­ള്ള­ത്. അമേ­രി­ക്ക­യിൽ അറ­സ്റ്റി­ന്റെ ഭാ­ഗ­മാ­യു­ള്ള നട­പ­ടി­ക്ര­മ­ങ്ങൾ ഉയർ­ത്തി­ക്കാ­ട്ടി ഇന്ത്യ­യിൽ പൊ­തു­ബോ­ധം സൃ­ഷ്ടി­ച്ച് വി­ദേ­ശ­കാ­ര്യ­വ­കു­പ്പി­ന്റെ പരാ­ജ­യം മറ­ച്ചു­പി­ടി­ക്കു­വാ­നു­ള്ള ശ്ര­മ­ങ്ങൾ ആണ് നട­ന്നു­കൊ­ണ്ടി­രി­ക്കു­ന്ന­ത്.</p> <p>­ന­വം­ബർ 2012ൽ ആണ് സു­നി­താ റി­ച്ചാ­ർ­ഡ് അമേ­രി­ക്ക­യിൽ എത്തു­ന്ന­ത്. മാ­ർ­ച്ച് 2013ൽ ഏതാ­ണ്ട് 4 മാ­സ­ങ്ങൾ­ക്കു­ശേ­ഷം സു­നിത പു­റ­ത്ത് ജോ­ലി ചെ­യ്യാൻ അനു­വ­ദി­ക്ക­ണം എന്ന് ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ട്ടു എന്നാ­ണ് ഇന്ത്യൻ കേ­ന്ദ്ര­ങ്ങൾ പറ­യു­ന്ന­ത്. അമേ­രി­ക്ക­യിൽ വരു­ന്ന ഒരാ­ൾ­ക്ക് സാ­ധാ­രണ പര­സ­ഹാ­യം കൂ­ടാ­തെ ശരി­യായ രീ­തി­യിൽ ഒന്ന് ചു­റ്റി­ക്ക­റ­ങ്ങു­വാൻ കു­റ­ഞ്ഞ­ത് ഒരു 6 മാ­സ­ത്തെ സമ­യം വേ­ണം അപ്പോൾ ഒരു നയ­ത­ന്ത്ര ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ­യു­ടെ വീ­ട്ടി­ലേ­ക്ക് തൊ­ഴിൽ വി­സ­യിൽ വരു­ന്ന ഒരാ­ൾ­ക്ക് പു­റം ലോ­ക­വു­മാ­യി എത്ര­മാ­ത്രം ബന്ധം കാ­ണും എന്ന­ത് ഊഹി­ക്കാ­വു­ന്ന­തേ ഉള്ളൂ. അതു­മാ­ത്ര­മ­ല്ല പു­റ­ത്ത് ഒരു തൊ­ഴിൽ കണ്ടെ­ത്തുക എന്ന­ത് അത്ര എളു­പ്പ­മു­ള്ള ഒരു കാ­ര്യ­വു­മ­ല്ല. ഒരു സ്ത്രി­ക്ക് നി­യ­മ­വി­രു­ദ്ധ­മാ­യി തൊ­ഴിൽ ചെ­യ്യ­ണ­മെ­ങ്കിൽ പരി­പൂ­ർ­ണ്ണ­മാ­യി വി­ശ്വ­സി­ക്കാ­വു­ന്ന ഒരി­ടം കണ്ടെ­ത്തേ­ണ്ട­തു­ണ്ട്. അല്ലെ­ങ്കിൽ സഹാ­യി­ക്കു­വാൻ അതു­പോ­ലെ കഴി­വു­ള്ള ആളു­കൾ അമേ­രി­ക്ക­യിൽ ഉണ്ടാ­യി­രി­ക്ക­ണം­.</p> <p>ഇ­ത് തു­ടർ­ച്ച­യാ­യി മൂ­ന്നാം പ്രാ­വ­ശ്യ­മാ­ണ് ഇത്ത­രം കേ­സു­ക­ളിൽ ഇന്ത്യൻ എം­ബ­സി പെ­ടു­ന്ന­ത്. 2010­ലും, 2011­ലും ഇതേ­പോ­ലു­ള്ള ഗാ­ർ­ഹിക പീ­ഡന-ഗാ­ർ­ഹിക ചൂ­ഷണ കേ­സു­കൾ ഇന്ത്യൻ എം­ബ­സി­ക്ക് എതി­രെ ഉയർ­ന്നി­ട്ടു­ണ്ട്. ഒരു കേ­സിൽ 2012ൽ ന്യൂ­യോ­ർ­ക്ക് കോ­ർ­ട്ടി­ന്റെ വി­ധി വന്ന­ത് വീ­ട്ടു­ജോ­ലി­ചെ­യ്ത സ്ത്രി­ക്ക് 1.5 മി­ല്യൺ ഡോ­ളർ നല്കു­വാൻ ആണ്. ഇങ്ങ­നെ ഒക്കെ നി­ര­ന്ത­ര­മാ­യി കേ­സു­ക­ളും വഴ­ക്കും സ്ത്രി­ക­ളെ വീ­ട്ടു­ജോ­ലി­ക്കു വച്ചി­ട്ട് അപ­മാ­നി­ക്കു­ന്ന സം­ഭ­വ­ങ്ങൾ വരെ­യും ഉണ്ടാ­യി­ട്ടും കേ­ന്ദ്ര സർ­ക്കാർ വി­ദേ­ശ­കാ­ര്യ ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥർ­ക്ക് എതി­രെ ഒരു നട­പ­ടി എടു­ത്തി­ട്ടി­ല്ല. ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ­കൾ നയ­ത­ന്ത്ര ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ­രു­ടെ ഭവ­ന­ങ്ങ­ളിൽ ചൂ­ഷ­ണ­ത്തി­നു വി­ധേ­യ­മാ­കു­ന്നു­ണ്ട് എന്ന പരാ­തി നി­ല­നി­ൽ­ക്കെ അവ­രു­ടെ അവ­കാ­ശ­ങ്ങൾ സം­ര­ക്ഷി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്നു­വൊ എന്ന് അന്വേ­ഷി­ക്കു­വാ­നൊ അതി­നാ­യി ഒരു കമ്മീ­ഷ­നെ നി­യോ­ഗി­ക്കാ­നോ പോ­ലും ശ്ര­ദ്ധി­ച്ചി­ട്ടി­ല്ല. ഏതെ­ങ്കി­ലും ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി­ക്ക് പരാ­തി­യു­ണ്ടെ­ങ്കിൽ അത് അന്വേ­ഷി­ക്കു­വാ­നൊ അവ­രെ സഹാ­യി­ക്കു­വാ­നൊ ഭാ­വി­യിൽ ഇത്ത­രം പ്ര­തി­സ­ന്ധി­കൾ ഉണ്ടാ­കാ­തി­രി­ക്കു­വാ­നാ­വ­ശ്യ­മായ മാ­ർ­ഗ്ഗ നി­ർ­ദ്ദേ­ശ­ങ്ങൾ പു­റ­പ്പെ­ടു­വി­ച്ചി­ട്ടി­ല്ല.</p> <p>­സ­മൂ­ഹ­ത്തി­ലെ ഏറ്റ­വും ദു­ർ­ബ­ല­യായ ഒരു സ്ത്രീ നേ­രി­ടു­ന്ന ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴിൽ ചൂ­ഷ­ണം എന്ന­തി­ലു­പ­രി നയ­ത­ന്ത്ര ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥർ നട­ത്തു­ന്ന ഇര­ട്ട­ചൂ­ഷ­ണ­മാ­യി­ട്ട് ഇതി­നെ കാ­ണു­വാ­നും നട­പ­ടി എടു­ക്കു­വാ­നും അമേ­രി­ക്ക­യിൽ സർ­ക്കാർ ശ്ര­ദ്ധി­ക്കു­ന്നു എന്ന­താ­ണ് ഈ കേ­സ് തെ­ളി­യി­ക്കു­ന്ന­ത്. ഒരു ഗാ­ർ­ഹിക തൊ­ഴി­ലാ­ളി­യു­ടെ പരാ­തി കി­ട്ടി­യാ­ലു­ടൻ അവർ­ക്ക് ആവ­ശ്യ­മായ അടി­യ­ന്തര സഹാ­യ­ങ്ങൾ എത്തി­ക്കു­ക, രാ­ജ്യ­ത്ത് കേ­സ് നട­ത്തു­വാൻ ആവ­ശ്യ­മായ വിസ (റ്റി 4) ഉറ­പ്പാ­ക്കു­ക, അടു­ത്ത ബന്ധു­ക്ക­ളെ എത്തി­ക്കുക തു­ട­ങ്ങിയ നട­പ­ടി­കൾ അടി­യ­ന്ത­ര­മാ­യി തന്നെ സർ­ക്കാർ ഏജൻ­സി­കൾ നട­ത്തും. ടി 4 വി­സ­യിൽ 4 വർ­ഷം തു­ട­രു­ക­യും ആ വി­സ­യിൽ നി­ന്നും ഗ്രീൻ കാ­ർ­ഡി­ലേ­ക്ക് മാ­റു­വാ­നും സാ­ധി­ക്കും­. </p> <p><strong>­റെ­ജി പി ജോ­ർ­ജ്ജ്</strong></p></p> <div class="field field-type-filefield field-field-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://malayal.am/sites/default/files/imagecache/story-teaser-img/Devyani-twitter-new1.jpg" alt="story image" title="" class="imagecache imagecache-story-teaser-img imagecache-default imagecache-story-teaser-img_default" width="200" height="150" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-description"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ദേവയാനി </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ദേശാന്തരം </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-story-country"> <div class="field-label">Country:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Default Home Page </div> <div class="field-item even"> UK Home Page </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-story-author"> <div class="field-label">Authors:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/users/regi-p-george" title="View user profile.">Regi P George</a> </div> </div> </div> http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%B0%E0%B4%82/22680/%E0%B4%B5%E0%B5%80%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%9C%E0%B5%8B%E0%B4%B2%E0%B4%BF-%E0%B4%8E%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8-%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%86%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F-%E0%B4%A4%E0%B5%8A%E0%B4%B4%E0%B4%BF%E0%B5%BD#comments അമേരിക്ക ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്ത്യ ഗാർഹികത്തൊഴിൽ തൊഴിൽപീഡനം ദേവയാനി നയതന്ത്രം നേപ്പാൾ ഫിലിപ്പൈൻസ് യുഎസ്എ രാഷ്ട്രീയം വീട്ടുജോലി ദേശാന്തരം Fri, 17 Jan 2014 13:16:42 +0000 Regi P George 22680 at http://malayal.am ദേവയാനിയും ചില ദളിത്‌, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ, ജനാധിപത്യ, നീതി സമസ്യകളും http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%B0%E0%B4%82/22668/%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B5%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%82-%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%B2-%E0%B4%A6%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E2%80%8C-%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%97-%E0%B4%9C%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%A7%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF-%E0%B4%A8%E0%B5%80%E0%B4%A4%E0%B4%BF-%E0%B4%B8%E0%B4%AE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%82 <p><p>­ദേ­വ­യാ­നി ഖോ­ബ്ര­ഗ­ഡെ എന്ന ഇന്ത്യൻ നയ­ത­ന്ത്രഉ­ദ്യോ­ഗ­സ്ഥ­യ്ക്ക് അമേ­രി­ക്ക­യിൽ നേ­രി­ടേ­ണ്ടി­വ­ന്ന അറ­സ്റ്റി­നെ­യും തു­ടർ­ന്നു­ണ്ടായ തു­ണി­യു­രി­ഞ്ഞു­ള്ള ദേ­ഹ­പ­രി­ശോ­ധ­ന­യു­ൾ­പ്പെ­ടെ­യു­ള്ള പീ­ഡ­ന­ങ്ങ­ളെ­യും നമ്മു­ടെ ജനാ­ധി­പ­ത്യ സമൂ­ഹം ഏതു വീ­ക്ഷ­ണ­കോ­ണി­ലൂ­ടെ­യാ­ണ് നോ­ക്കി­ക്കാ­ണേ­ണ്ട­ത്? അമേ­രി­ക്കൻ മാ­ർ­ഷൽ സർ­വീ­സി­ന്റെ ഈ നട­പ­ടി വം­ശീയ വി­ദ്വേ­ഷ­ത്തി­ൽ­നി­ന്ന് ഉണ്ടാ­യ­താ­ണോ? അവർ ഒരു ദളി­ത്‌ സ്ത്രീ­യാ­യ­തു­കൊ­ണ്ടാ­ണോ നമ്മു­ടെ സർ­ക്കാർ വേ­ണ്ട വി­ധം ഇതി­നോ­ട് പ്ര­തി­ക­രി­ക്കാ­തി­രു­ന്ന­ത്?</p> <p>­സം­ഭ­വ­ത്തെ­ക്കു­റി­ച്ചു­ള്ള വാ­ർ­ത്ത പു­റ­ത്തു­വ­ന്ന­ത് മു­തൽ ഇന്നു­വ­രെ­യു­ള്ള കാ­ല­യ­ള­വി­നു­ള്ളിൽ ഈ ചോ­ദ്യ­ങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മു­ടെ സമൂ­ഹം ചർ­ച്ച ചെ­യ്യു­ന്ന­തും അവ­യിൽ പ്ര­തി­ഫ­ലി­ച്ച പൊ­തു­ബോ­ധം സർ­ക്കാ­രി­നെ­യും, പ്ര­തി­പ­ക്ഷം ഉൾ­പ്പെ­ടെ­യു­ള്ള രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ക­ക്ഷി­ക­ളു­ടെ ഈ പ്ര­ശ്ന­ത്തി­ലു­ള്ള നി­ല­പാ­ടു­ക­ളെ­യും സ്വ­ധീ­നി­ക്കു­ന്ന­തും നാം കണ്ടു. ഇന്ത്യൻ സർ­ക്കാർ മു­ൻ­പൊ­ന്നും കണ്ടി­ട്ടി­ല്ലാ­ത്ത­ത്ര ശക്ത­മായ ഭാ­ഷ­യി­ലാ­ണ് പ്ര­തി­ക­രി­ച്ച­ത്. ഭൂ­ത­കാ­ല­ത്തെ സമാ­ന­സാ­ഹ­ച­ര്യ­ങ്ങ­ളിൽ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/864" class="taxonomyterm_tag">ഇ­ന്ത്യ</a> പ്ര­തി­ക­രി­ച്ച വി­ധം ഓർ­ത്തെ­ടു­ക്കു­മ്പോൾ അത് സ്വാ­ഗ­താ­ർ­ഹ­മായ കാ­ര്യം തന്നെ­.</p> <p>­മാ­യാ­വ­തി ദേ­വ­യാ­നി­യ്ക്ക് പി­ന്തു­ണ­യു­മാ­യി രം­ഗ­ത്തു­വ­ന്നു. ബി ജെ പി ഒരു പടി­യും കൂ­ടെ കട­ന്ന് അതി­നെ ഇന്ത്യൻ ഭര­ണ­വ്യ­വ­സ്ഥ­യു­ടെ നട്ടെ­ല്ലി­ല്ലാ­യ്മ­യാ­യി വ്യാ­ഖ്യാ­നി­ച്ചു. ദേ­വ­യാ­നി­ക്ക് മത്സ­രി­ക്കാൻ പാ­ർ­ല­മെ­ന്റ് സീ­റ്റ് വരെ വാ­ഗ്ദാ­നം ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ടു. പക്ഷേ ഈ കോ­ലാ­ഹ­ല­ങ്ങൾ­ക്കി­ട­യിൽ പ്ര­സ­ക്ത­മായ എന്തെ­ങ്കി­ലും നമ്മു­ടെ പൊ­തു­ബോ­ധം കാ­ണാ­തെ പോ­കു­ന്നു­ണ്ടോ­?</p> <p>[blurb:1:right] അമേ­രി­ക്ക­യി­ലെ ഇന്ത്യൻ നയ­ത­ന്ത്ര­കാ­ര്യാ­ല­യ­ത്തിൽ ഡെ­പ്യൂ­ട്ടി കോണ്‍­സിൽ ജെ­ന­റ­ലാ­യി ജോ­ലി­ചെ­യ്തു­വ­രു­ന്ന ദേ­വ­യാ­നി­യു­ടെ അറ­സ്റ്റി­നു വഴി­വ­ച്ച <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/2407" class="taxonomyterm_tag">­പ­രാ­തി­</a> പ്രാ­ഥ­മി­ക­മാ­യി ഒരു തൊ­ഴിൽ കരാ­റി­ന്റെ ലം­ഘ­ന­മാ­യി­രു­ന്നു . ഇത്ത­രം ഒരു പരാ­തി­യെ­ത്തു­ടർ­ന്ന് നട­ന്ന അറ­സ്റ്റിൽ പൂ­ർ­ണ്ണ­ന­ഗ്ന­യാ­ക്കി­ക്കൊ­ണ്ടു­ള്ള ഒരു ദേ­ഹ­പ­രി­ശോ­ധന അമേ­രി­ക്കൻ നി­യ­മ­ങ്ങൾ പ്ര­കാ­രം നി­ർ­ബ­ന്ധി­ത­മാ­യി­രു­ന്നോ? സം­ശ­യ­മു­ള്ള സാ­ഹ­ച­ര്യ­ങ്ങ­ളിൽ അതാ­വാം എങ്കി­ലും അറ­സ്റ്റ് ചെ­യ്യു­ന്ന എല്ലാ­വ­രെ­യും നഗ്ന­രാ­ക്കി­യു­ള്ള ശരീ­ര­പ­രി­ശോ­ധന അമേ­രി­ക്ക­യിൽ ഒരു പതി­വ് മുറ മാ­ത്ര­മാ­ണോ­?</p> <p>അ­തെ എന്ന് പറ­ഞ്ഞു­കൊ­ണ്ടാ­ണ് അമേ­രി­ക്കൻ മാ­ർ­ഷൽ സർ­വീ­സ് തങ്ങ­ളു­ടെ പ്ര­വർ­ത്തി­യെ ന്യാ­യീ­ക­രി­ക്കു­ന്ന­തെ­ങ്കി­ലും അത­ല്ല യാ­ഥാ­ർ­ത്ഥ്യ­മെ­ന്ന് മന­സി­ലാ­ക്കാൻ സാ­മാ­ന്യ യു­ക്തി മാ­ത്രം മതി­യാ­വും­. <span style="font-size:18px;line-height:18px;">­മ­റ്റൊ­രു രാ­ജ്യ­ത്തി­ന്റെ നയ­ത­ന്ത്ര ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ­യെ­ന്ന നി­ല­യിൽ അമേ­രി­ക്ക­യി­ലെ­ത്തിയ ദേ­വ­യാ­നി­യു­ടെ പേ­രിൽ രണ്ടാ­യി­ര­ത്തി പന്ത്ര­ണ്ടു­മു­തൽ ഇന്നു­വ­രെ­യു­ള്ള അമേ­രി­ക്കൻ­വാ­സ­ത്തി­നി­ട­യിൽ മറ്റു പരാ­തി­ക­ളൊ­ന്നും ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നി­ല്ല. ഒരു­ത­ര­ത്തി­ലു­മു­ള്ള ക്രി­മി­നൽ പശ്ച­ത്ത­ല­വു­മി­ല്ലാ­ത്ത, ഒരു രാ­ജ്യ­ത്തി­ന്റെ നയ­ത­ന്ത്ര ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ­യെ­ന്ന നി­ല­യിൽ പ്രാ­ധാ­ന്യ­മു­ള്ള ഒരു സ്ഥാ­നം വഹി­ക്കു­ന്ന ആൾ എന്ന നി­ല­യിൽ അവർ ഇത്ത­രം ഒരു അപ­മാ­ന­ക­ര­മായ അനു­ഭ­വം അർ­ഹി­ക്കു­ന്നി­ല്ല എന്ന് കടു­ത്ത അമേ­രി­ക്കൻ പക്ഷ­പാ­ത­മി­ല്ലാ­ത്ത ആരും അം­ഗീ­ക­രി­ക്കും­. </span><span style="font-size:18px;line-height:18px;">അ­വർ­ക്കെ­തി­രെ­യു­ള്ള പരാ­തി മയ­ക്കു­മ­രു­ന്ന് കള്ള­ക­ട­ത്തോ, തീ­വ്ര­വാദ പ്ര­വർ­ത്ത­ന­മോ, കൊ­ല­പാ­ത­ക­മോ, ഭവ­ന­ഭേ­ദ­ന­മോ ഒന്നും ആയി­രു­ന്നി­ല്ല എന്ന­തും പരി­ഗ­ണി­ക്ക­പ്പെ­ടെ­ണ്ട­തു­ണ്ട്. </span></p> <p><span style="font-size:18px;line-height:18px;">ആ നി­ല­യ്ക്ക് യു എസ് മാ­ർ­ഷൽ സർ­വീ­സി­ന്റെ ഈ പ്ര­വർ­ത്തി­യെ നാം ദേ­വ­യാ­നി എന്ന ഇന്ത്യാ­ക്കാ­രി­യായ വ്യ­ക്തി­യു­ടെ സ്വ­കാ­ര്യ­ത­ക­ളി­ലേ­യ്ക്കും, മനു­ഷ്യാ­വ­കാ­ശ­ങ്ങ­ളി­ലേ­യ്ക്കും ഒരു വി­ദേശ രാ­ജ്യം നട­ത്തിയ കട­ന്നു­ക­യ­റ്റം എന്ന­ത് മാ­ത്ര­മാ­യി കണ്ടാൽ പോ­ര. നമ്മു­ടെ രാ­ജ്യ­ത്തി­ന്റെ ഒരു നയ­ത­ന്ത്ര­പ്ര­തി­നി­ധി എന്ന നി­ല­യിൽ അവർ അമേ­രി­ക്കൻ സി­വിൽ ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ­രാൽ അപ­മാ­നി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട­തി­നെ നാം നമ്മു­ടെ ആത്മാ­ഭി­മാ­നം ചോ­ദ്യം ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടു­ന്ന­തി­ന്റെ സാ­ക്ഷ്യം എന്ന നി­ല­യിൽ കൂ­ടി കാ­ണേ­ണ്ട­തു­ണ്ട്. അതു­കൊ­ണ്ട് തന്നെ അമേ­രി­ക്ക മാ­പ്പ് പറ­യ­ണ­മെ­ന്ന ഇന്ത്യൻ സർ­ക്കാ­രി­ന്റെ ആവ­ശ്യം തി­ക­ച്ചും ന്യാ­യ­വു­മാ­ണ്. എന്നാൽ അവ­രു­ടെ പേ­രി­ലു­ള്ള കേ­സ് പി­ൻ­വ­ലി­ക്ക­ണ­മെ­ന്ന ആവ­ശ്യ­മോ­?</span></p> <p>ഒ­രു പരാ­തി ലഭി­ച്ചാൽ അതി­ന്റെ സാ­ധു­ത­യെ­ക്കു­റി­ച്ച് അന്വേ­ഷി­ക്കു­ക­യും അത് പ്ര­ഥ­മ­ദൃ­ഷ്ട്യാ നി­ല­നി­ൽ­ക്കു­ന്ന­താ­ണെ­ങ്കിൽ നട­പ­ടി എടു­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്യുക എന്ന­തി­ലു­പ­രി­യാ­യി ഈ കേ­സിൽ അമേ­രി­ക്ക­യ്ക്ക് മറ്റെ­ന്തെ­ങ്കി­ലും താ­ല്പ­ര്യ­മോ ലക്ഷ്യ­മോ ഉണ്ടെ­ന്ന് അനു­മാ­നി­ക്കാ­നാ­വി­ല്ല. കാ­ര­ണം ഇവി­ടെ അറ­സ്റ്റ് ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ട വ്യ­ക്തി­യെ­പ്പോ­ലെ പരാ­തി­ക്കാ­രി­യും ഒരു ഇന്ത്യൻ വം­ശ­ജ­യാ­ണെ­ന്ന­തു­ത­ന്നെ­.</p> <p>­ദേ­വ­യാ­നി ഖോ­ബ്ര­ഗ­ഡെ എന്ന ഇന്ത്യൻ നയ­ത­ന്ത്ര ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ അമേ­രി­ക്ക­യിൽ വച്ച് അറ­സ്റ്റ് ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ട­ത് അവർ വീ­ട്ടു­ജോ­ലി­ക്കാ­യി ഇന്ത്യ­യി­ൽ­നി­ന്ന് കൊ­ണ്ടു­വ­ന്ന സം­ഗീ­താ റി­ച്ചാ­ർ­ഡ് എന്ന സ്ത്രീ നല്കിയ പരാ­തി­യെ തു­ടർ­ന്നാ­ണ്. മു­ൻ­കൂർ പറ­ഞ്ഞു­റ­പ്പി­ച്ചി­രു­ന്ന വേ­ത­നം ലഭി­ച്ചി­ല്ല എന്ന­താ­യി­രു­ന്നു അവ­രു­ടെ പരാ­തി. ഒരു ഇന്ത്യാ­ക്കാ­രി­യെ­ക്കു­ക്കു­റി­ച്ച് മറ്റൊ­രു ഇന്ത്യാ­ക്കാ­രി വി­ദേശ രാ­ജ്യ­ത്ത് വച്ച് ഉന്ന­യി­ച്ച പരാ­തി­യെ അതി­ന്റെ സാ­ധു­ത­യെ­ക്കു­റി­ച്ച് യാ­തൊ­രു അന്വേ­ഷ­ണ­വും കൂ­ടാ­തെ നി­രു­പാ­ധി­കം തള്ളി­ക്ക­ള­യാൻ ആ രാ­ജ്യ­ത്തി­ന്റെ സർ­ക്കാ­രി­നോ­ട് ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ടാൻ ഇന്ത്യ­യ്ക്കെ­ങ്ങ­നെ സാ­ധ്യ­മാ­കു­ന്നു? ഇവി­ടെ­യാ­ണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ നയ­ത­ന്ത്ര ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ­യെ കു­പ്ര­സി­ദ്ധ­കു­റ്റ­വാ­ളി­യെ എന്ന­പോ­ലെ തു­ണി­യു­രി­ഞ്ഞ് പരി­ശോ­ധി­ച്ച അമേ­രി­ക്കൻ മാ­ർ­ഷൽ സർ­വീ­സി­ന്റെ നട­പ­ടി വം­ശീ­യ­മായ വി­വേ­ച­നം എന്ന് സം­ശ­യി­ക്കാ­വു­ന്ന­തും അപ­ല­പ­നീ­യ­വും ആവു­മ്പൊ­ഴും അവ­രു­ടെ പേ­രി­ലു­ള്ള കേ­സ് നി­രു­പാ­ധി­കം പി­ൻ­വ­ലി­ക്ക­ണം എന്ന ഇന്ത്യൻ സർ­ക്കാ­രി­ന്റെ വാ­ദ­വും അതു­പോ­ലെ വി­വേ­ച­ന­പ­ര­മ­ല്ലേ­യെ­ന്ന സന്ദേ­ഹ­മു­ദി­ക്കു­ന്ന­ത്.</p> <p>[blurb:2:left] ഈ കേ­സ് അന്വേ­ഷി­ച്ച­ത് അമേ­രി­ക്കൻ ഡി­പ്ലൊ­മാ­റ്റി­ക് സർ­വീ­സി­ലെ സ്പെ­ഷ്യൽ ഏജ­ന്റായ മാ­ർ­ക്ക് ജെ സ്മി­ത്ത് ആയി­രു­ന്നു. അദ്ദേ­ഹ­ത്തി­ന്റെ റി­പ്പോ­ർ­ട്ട് പ്ര­കാ­രം രണ്ടാ­യി­ര­ത്തി പന്ത്ര­ണ്ടി­ന്റെ അവ­സാന ഘട്ട­ത്തി­ലാ­ണ് ദേ­വ­യാ­നി അമേ­രി­ക്ക­യിൽ തന്റെ കു­ട്ടി­ക­ളെ നോ­ക്കാ­നും വി­ട്ടു­പ­ണി­കൾ ചെ­യ്യാ­നും പറ്റിയ ഒരാ­ളി­നെ അന്വേ­ഷി­ക്കു­ന്ന­തി­ന്റെ ഭാ­ഗ­മാ­യി സം­ഗീത റി­ച്ചാ­ർ­ഡ് എന്ന സ്ത്രീ­യെ സമീ­പി­ക്കു­ന്ന­ത്. മാ­സം ഇരു­പ­ത്ത­യ്യാ­യി­രം രൂപ വേ­ത­നം, അയ്യാ­യി­രം രൂപ ഓവർ ടൈം, ആഴ്ച­യിൽ ഒരു ദി­വ­സം അവ­ധി എന്നി­ങ്ങ­നെ­യു­ള്ള വ്യ­വ­സ്ഥ­കൾ പര­സ്പ­രം സമ്മ­തി­ച്ച ശേ­ഷം ഇവ­രു­ടെ തൊ­ഴിൽ വൈ­ദ­ഗ്ദ്ധ്യം ഉറ­പ്പു­വ­രു­ത്താ­നാ­യി കു­റ­ച്ചു ദി­വ­സം ഇന്ത്യ­യി­ലെ തന്റെ വീ­ട്ടിൽ പണി­യെ­ടു­ക്കാൻ സം­ഗീ­ത­യോ­ട് ദേ­വ­യാ­നി ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ടു­ക­യും അതിൻ പ്ര­കാ­രം അവർ അത് നി­വർ­ത്തി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്യു­ന്നു. അങ്ങ­നെ ബോ­ധ്യ­പ്പെ­ട്ടാ­ണ് ദേ­വ­യാ­നി സം­ഗീ­ത­യു­ടെ അമേ­രി­ക്കൻ വി­സ­യ്ക്കാ­വ­ശ്യ­മായ നട­പ­ടി­കൾ തു­ട­ങ്ങു­ന്ന­ത്.</p> <p>അ­മേ­രി­ക്കൻ നി­യ­മ­പ്ര­കാ­രം മണി­ക്കു­റി­ന് 9.75 ഡോ­ളർ പ്ര­തി­ഫ­ലം കൊ­ടു­ക്ക­ണം. ആഴ്ച­യിൽ 40 മണി­ക്കൂർ ജോ­ലി­സ­മ­യം എന്ന കണ­ക്കിൽ 390 ഡോ­ളർ. അത് രണ്ടാ­ഴ്ച കൂ­ടു­മ്പൊ­ഴെ­ങ്കി­ലും ജോ­ലി­ക്കാ­രി­യു­ടെ പേ­രിൽ ഏതെ­ങ്കി­ലും അമേ­രി­ക്കൻ ബാ­ങ്കിൽ തു­ട­ങ്ങിയ അക്കൗ­ണ്ടിൽ നി­ക്ഷേ­പി­ച്ചി­രി­ക്ക­ണം. കൂ­ടാ­തെ അധിക സമ­യ­ത്തി­നു വേ­റെ പണം. ആഴ്ച­യിൽ ചു­രു­ങ്ങി­യ­ത് ഒരു അവ­ധി. താ­മ­സം, ഭക്ഷ­ണം, വൈ­ദ്യ സഹാ­യം, ഇൻ­ഷു­റൻ­സ് തു­ട­ങ്ങിയ ചെ­ല­വു­കൾ ജോ­ലി­യ്ക്കാ­യി ആളി­നെ കൊ­ണ്ടു­വ­രു­ന്ന ആൾ വഹി­ക്ക­ണം. ഈ നി­ബ­ന്ധ­ന­കൾ ഒക്കെ അം­ഗീ­ക­രി­ക്കു­ക­യും അതി­ൻ­പ്ര­കാ­രം പ്ര­വർ­ത്തി­ച്ചു­കൊ­ള്ളാ­മെ­ന്ന് സത്യ­വാ­ങ്ങ്മൂ­ലം നല്കു­ക­യും, അത് നി­വർ­ത്തി­ക്കു­വാൻ തക്ക വരു­മാ­നം ദേ­വ­യാ­നി­ക്ക് ഉണ്ടെ­ന്ന് ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട അധി­കാ­രി­ക­ളെ ബോ­ധ്യ­പ്പെ­ടു­ത്തു­ക­യും ചെ­യ്തി­നെ തു­ടർ­ന്നാ­ണ് <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/6759" class="taxonomyterm_tag">­വി­സ</a> പാ­സാ­ക്ക­പ്പെ­ട്ട­തും സം­ഗീത അമേ­രി­ക്ക­യിൽ എത്തു­ന്ന­തും. ദേ­വ­യാ­നി­യ്ക്ക് മാ­സം 4500 ഡോ­ളർ ശമ്പ­ളം ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നു എന്നും മാ­ർ­ക്കി­ന്റെ റി­പ്പോ­ർ­ട്ടിൽ പറ­യു­ന്നു­ണ്ട്.</p> <p>അ­മേ­രി­ക്കൻ സി­വിൽ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/565" class="taxonomyterm_tag">­നി­യ­മം­</a> അനു­ശാ­സി­ക്കു­ന്ന മണി­ക്കൂ­റി­ന് 9.75 ഡോ­ളർ വേ­ത­നം പോ­ട്ടെ, നാ­ട്ടിൽ വച്ച് പറ­ഞ്ഞു­റ­പ്പി­ച്ച മു­പ്പ­തി­നാ­യി­ര­വും ലഭി­ക്കു­ന്നി­ല്ല എന്ന് വന്ന­പ്പൊ­ഴാ­ണ് സം­ഗീത പരാ­തി­പ്പെ­ടു­ന്ന­തും, അന്വേ­ഷ­ണ­ത്തിൽ ആ പരാ­തി­യിൽ കഴ­മ്പു­ണ്ടെ­ന്ന് ബോ­ധ്യ­പ്പെ­ട്ട­തി­നെ തു­ടർ­ന്ന് അമേ­രി­ക്കൻ ഡി­പ്ലൊ­മാ­റ്റി­ക് സെ­ർ­വീ­സ് ദേ­വ­യാ­നി­യെ അറ­സ്റ്റ് ചെ­യ്യു­ന്ന­തും. ഇതാ­ണ് കേ­സി­ന്റെ മെ­റി­റ്റെ­ങ്കിൽ ഇന്ത്യ­യ്ക്ക് എങ്ങ­നെ അവ­രു­ടെ പേ­രി­ലു­ള്ള കേ­സ് പി­ൻ­വ­ലി­ക്ക­ണ­മെ­ന്ന് ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ടാ­നാ­വും­?</p> <p>­ദേ­വ­യാ­നി അം­ഗീ­ക­രി­ച്ച് ഒപ്പി­ട്ടു­കൊ­ടു­ത്ത അമേ­രി­ക്കൻ സി­വിൽ നി­യമ നി­ബ­ന്ധ­ന­കൾ പ്ര­കാ­രം വീ­ട്ടു­ജോ­ലി­യ്ക്കാ­യി താൻ കൊ­ണ്ടു­വ­ന്ന ആളി­ന്റെ പേ­രിൽ അവർ ഒരു അമേ­രി­ക്കൻ ബാ­ങ്കിൽ അക്കൗ­ണ്ട് തു­റ­ക്കു­ക­യും രണ്ടാ­ഴ്ച കൂ­ടു­മ്പൊ­ഴെ­ങ്കി­ലും നി­ശ്ചിത വേ­ത­നം നി­ക്ഷേ­പി­ക്കു­ക­യും വേ­ണം. അതാ­യ­ത് ദേ­വ­യാ­നി <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/6958" class="taxonomyterm_tag">­തൊ­ഴില്‍</a> കരാർ ലം­ഘി­ച്ചു എന്ന സം­ഗീ­ത­യു­ടെ ആരോ­പ­ണം സാ­ധു­വോ അല്ല­യോ എന്ന് മന­സി­ലാ­ക്കാൻ അവ­രു­ടെ ബാ­ങ്ക് അക്കൗ­ണ്ട് പരി­ശോ­ധി­ച്ചാൽ മാ­ത്രം മതി. എന്നാൽ ഇതി­നൊ­ന്നും നി­ല്ക്കാ­തെ പരാ­തി­യിൽ ദേ­വ­യാ­നി­യു­ടെ ഭാ­ഗം മാ­ത്രം മു­ഖ­വി­ല­യ്ക്കെ­ടു­ത്തു­കൊ­ണ്ട് സം­ഗീത അവ­രെ ബ്ളാ­ക്ക് മെ­യിൽ ചെ­യ്യു­ക­യാ­ണെ­ന്ന നി­ഗ­മ­ന­ത്തിൽ എത്തു­ന്നു നമ്മു­ടെ സർ­ക്കാ­ർ. ഇവി­ടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗ­ര­യ്ക്കു­വേ­ണ്ടി മറ്റൊ­രു ഇന്ത്യൻ പൗ­ര­യ്ക്ക് നീ­തി നി­ഷേ­ധി­യ്ക്കു­വാൻ ഒരു വി­ദേശ സർ­ക്കാ­രി­നോ­ട് ശു­പാ­ർശ ചെ­യ്യു­ക­യ­ല്ലേ നമ്മു­ടെ അധി­കാ­രി­കൾ ചെ­യ്യു­ന്ന­ത്?</p> <p>ഇ­തൊ­ക്കെ പര­ക്കെ നട­ക്കു­ന്ന കാ­ര്യ­ങ്ങ­ളാ­ണെ­ന്നോ , വീ­ട്ടു­ജോ­ലി­യ്ക്ക് മു­പ്പ­തി­നാ­യി­രം പോ­യി­ട്ട് പതി­നാ­യി­രം തന്നെ ഇന്ത്യൻ സാ­ഹ­ച­ര്യ­ങ്ങ­ളിൽ വൻ പ്ര­തി­ഫ­ല­മാ­ണെ­ന്നോ ഉള്ള വാ­ദ­ങ്ങ­ളൊ­ന്നും നി­ല­നി­ല്ക്കു­ന്ന­വ­യ­ല്ല. അതു­കൊ­ണ്ടു­ത­ന്നെ തൊ­ഴി­ലാ­ളി വി­രു­ദ്ധ­വും, ദരി­ദ്ര­ന്റെ പോം­വ­ഴി­യി­ല്ലാ­യ്മ­ക­ളെ ചൂ­ഷ­ണം ചെ­യ്യു­ന്ന­വ­യു­മായ ഇന്ത്യൻ മധ്യ­വർ­ഗ്ഗ­യു­ക്തി­കൾ വച്ച് ദേ­വ­യാ­നി­യു­ടെ പ്ര­വർ­ത്തി­യെ വെ­ള്ള­പൂ­ശി­യെ­ടു­ക്ക­നാ­വി­ല്ല. <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/14817" class="taxonomyterm_tag">­നി­യ­മ­ലം­ഘ­നം­</a> വ്യാ­പ­ക­മാ­യി നട­ക്കു­ന്ന ഒന്നാ­ണ് എന്ന­തു­കൊ­ണ്ട് അതി­നെ നി­യ­മ­വി­ധേ­യ­മാ­ക്ക­ണ­മെ­ന്ന് വാ­ദി­ക്കാ­നാ­വി­ല്ല­ല്ലോ­.</p> <p>[blurb:3:right] അമേ­രി­ക്കൻ സർ­ക്കാ­രി­നെ സം­ബ­ന്ധി­ച്ചി­ട­ത്തോ­ളം ദേ­വ­യാ­നി സം­ഗീ­ത­യു­മാ­യി ഉണ്ടാ­ക്കിയ സ്വ­കാ­ര്യ കരാർ തന്നെ നി­യമ സാ­ധു­ത­യു­ള്ള ഒന്ന­ല്ല. അവി­ടെ സം­ഗീ­ത­യു­ടെ വി­സ­യ്ക്ക് അപേ­ക്ഷി­ക്കു­ന്ന­തി­ന്റെ ഭാ­ഗ­മാ­യി ദേ­വ­യാ­നി എഴു­തി ഒപ്പി­ട്ടു­കൊ­ടു­ത്ത വ്യ­വ­സ്ഥ­ക­ളാ­ണ് പ്ര­ധാ­നം. അതി­ലെ വെ­ള്ളം ചേ­ർ­ക്ക­ലു­കൾ ആ സര്‍­ക്കാ­രി­നെ സം­ബ­ന്ധി­ച്ചി­ട­ത്തോ­ളം അവ­രു­ടെ നി­യ­മ­ങ്ങ­ളു­ടെ ലം­ഘ­ന­വും അതു­കൊ­ണ്ട് ശി­ക്ഷാ­ർ­ഹ­വും ആണ്. നമു­ക്ക് ഇതൊ­ക്കെ പതി­വാ­യ­തു­കൊ­ണ്ട് അവ­രും അങ്ങ­നെ അത് അം­ഗീ­ക­രി­ച്ചു­ത­ര­ണം എന്നി­ല്ല­ല്ലോ­.</p> <p>ഇ­ത്ത­രം തൊ­ഴിൽ കരാർ ലം­ഘ­ന­ങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്ര­വാ­സി സമൂ­ഹ­ത്തി­നെ സം­ബ­ന്ധി­ച്ചി­ട­ത്തോ­ളം പു­ത്ത­രി­യ­ല്ല. ഇത്ത­രം മി­ക്ക­വാ­റും കേ­സു­ക­ളിൽ ഇര­യും വേ­ട്ട­ക്കാ­ര­നും ഇന്ത്യ­ക്കാർ തന്നെ ആയി­രി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്യും. ഗൾ­ഫ് രാ­ജ്യ­ങ്ങ­ളി­ലേ­യ്ക്കു­ള്ള തൊ­ഴി­ലാ­ളി­ക­ളു­ടെ റി­ക്രൂ­ട്ട്മെ­ന്റു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട് ഇത്ത­രം പരാ­തി­കൾ വ്യാ­പ­ക­മാ­യി വരാ­റു­ള്ള­ത് നമു­ക്കും നമ്മു­ടെ പ്ര­വാ­സ­കാ­ര്യ വകു­പ്പി­നും മന്ത്രി­ക്കും ഒക്കെ അറി­യാ­വു­ന്ന­തു­മാ­ണ്. സം­ഭ­വം നട­ന്നു കഴി­ഞ്ഞു­ള്ള ചാ­നൽ ചർ­ച്ച­ക­ളി­ലെ മു­ത­ല­ക്ക­ണ്ണി­രൊ­ഴു­ക്ക­ല­ല്ലാ­തെ ഇത്ത­രം കേ­സു­ക­ളിൽ ഒരു നട­പ­ടി­യും ഉണ്ടാ­വാ­റി­ല്ല. അത്ത­രം കെ­ടു­കാ­ര്യ­സ്ഥ­ത­ക­ളു­ടെ ചരി­ത്ര­വും കട­ന്ന് ദേ­വ­യാ­നി­യു­ടെ കേ­സിൽ നമ്മു­ടെ സർ­ക്കാ­രും, രാ­ഷ്ട്രീയ സം­ഘ­ട­ന­ക­ളും പൊ­തു­ബോ­ധ­വും ഒരു­പോ­ലെ തങ്ങ­ളിൽ അന്തർ­ലീ­ന­മായ തൊ­ഴി­ലാ­ളി വി­രു­ദ്ധ­ത­യെ പ്ര­ത്യ­ക്ഷ­മാ­യി തന്നെ പ്ര­ഖ്യാ­പി­ക്കു­ക­യാ­ണ്.</p> <p>­ദേ­വ­യാ­നി ഒരു ദളി­ത് വം­ശ­ജ­യാ­യ­തു­കൊ­ണ്ട് അവർ നേ­രി­ട്ട അപ­മാ­നം ഇന്ത്യൻ സർ­ക്കാർ ഗൌ­ര­വ­ത്തിൽ എടു­ക്കു­ന്നി­ല്ല എന്ന വി­മർ­ശ­ന­വും വസ്തു­താ വി­രു­ദ്ധ­വും വി­ചി­ത്ര­വു­മാ­ണ്. നമ്മു­ടെ രാ­ഷ്ട്ര­പ­തി­യെ വി­മാ­ന­ത്താ­വ­ള­ത്തിൽ വച്ച് അമേ­രി­ക്കൻ സു­ര­ക്ഷാ ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥർ ശരീ­ര­പ­രി­ശോ­ധ­ന­യ്ക്ക് വി­ധേ­യ­മാ­ക്കി­യ­പ്പോൾ പോ­ലും ഇന്ത്യ ഇത്ര ശക്ത­മാ­യി പ്ര­തി­ക­രി­ച്ചി­ട്ടി­ല്ല. കു­റ്റം ആരോ­പി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട് അറ­സ്റ്റ് ചെ­യ്ത­പ്പോ­ഴ­ല്ല, സന്ദർ­ശ­ന­ത്തി­നെ­ത്തി­യ­പ്പൊ­ഴാ­ണ്: ഒരു ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ­യെ അല്ല, ഒരു രാ­ജ്യ­ത്തി­ന്റെ പ്ര­ഥമ പൗ­ര­നെ­യാ­ണ് സമാ­ന­മായ അപ­മാ­ന­ത്തി­നു വി­ധേ­യ­നാ­ക്കി­യ­ത്. ഇത് മാ­ത്ര­മോ, അന്താ­രാ­ഷ്ട്ര പ്ര­ശ­സ്ത­നായ ചല­ച്ചി­ത്ര നടൻ ഷാ­രു­ഖ് ഖാ­നെ­... എല്ലാം പോ­ട്ടെ, മും­ബൈ ആക്ര­മ­ണ­ത്തി­ന്റെ മു­ഖ്യ സൂ­ത്ര­ധാ­ര­നായ ഹെ­ഡ്ലി­യെ അന്വേ­ഷ­ണ­ത്തി­നു വി­ട്ടു­ത­രി­ല്ല എന്ന് നി­ർ­ല­ജ്ജം അമേ­രി­ക്ക നി­ല­പാ­ടെ­ടു­ത്ത­പ്പോൾ ഇന്ത്യ­യു­ടെ പ്ര­തി­ക­ര­ണ­ത്തി­ന് ഇതി­ന്റെ പകു­തി തി­ള­പ്പു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നൊ­?</p> <p>­തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് തൊ­ട്ടു­മു­മ്പിൽ വന്നു നി­ൽ­ക്കു­മ്പോൾ പൊ­തു­ബോ­ധ­ത്തിൽ ചില വ്യാ­ജ­ദേ­ശാ­ഭി­മാ­ന­പു­ള­ക­ങ്ങൾ ഉണർ­ത്തി­വി­ട്ട് അതി­നെ വോ­ട്ടാ­ക്കി മാ­റ്റാൻ ഭരണ-പ്ര­തി­പ­ക്ഷ­ഭേ­ദ­മി­ല്ലാ­തെ നമ്മു­ടെ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ക­ക്ഷി­കൾ കളി­ക്കു­ന്ന കളി­യ­ല്ലാ­തെ മറ്റൊ­ന്നു­മ­ല്ല ഈ വി­വാ­ദ­വും മു­മ്പെ­ങ്ങും കണ്ടി­ട്ടി­ല്ലാ­ത്ത ഈ വീ­ര­സ്യം വി­ള­മ്പ­ലും. സമീ­പ­കാല തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പു­ക­ളിൽ നേ­രി­ട്ട തി­രി­ച്ച­ടി­യും, മോ­ഡി എന്ന വീ­ർ­പ്പി­ച്ചു കെ­ട്ടിയ അഭി­നവ ഉരു­ക്കു­മ­നു­ഷ്യ­ന്റെ ബിം­ബ­ത്തോ­ടു­ള്ള ഭയ­വും, സ്വ­ന്തം കാ­മ്പി­ല്ലാ­യ്മ­ക­ളെ­ക്കു­റി­ച്ചു­ള്ള വേ­ദ­നി­പ്പി­ക്കു­ന്ന തി­രി­ച്ച­റി­വും ഒക്കെ­യാ­ണ് അമേ­രി­ക്കൻ ഇമ്പീ­രി­യ­ലി­സ­ത്തി­ന്റെ പര­മ്പ­രാ­ഗത കു­ടി­യാ­ന്മാ­രു­ടെ ഈ കോ­ൺ­ഗ്ര­സ് സർ­ക്കാ­രി­നെ ഇക്ക­ണ്ട നാ­ക്കു­കൊ­ണ്ടു­ള്ള സർ­ക്ക­സി­നൊ­ക്കെ നി­ർ­ബ­ന്ധി­ത­രാ­ക്കു­ന്ന­തെ­ന്ന് വ്യ­ക്തം­.</p> <p><span style="font-size:18px;line-height:18px;">[blurb:4:left]</span><span style="font-size:18px;line-height:18px;"> </span>ഇ­തിൽ നി­ന്ന് ഒട്ടും വ്യ­ത്യ­സ്ഥ­മ­ല്ല ഇപ്പൊ നട്ടെ­ല്ലി­നെ­ക്കു­റി­ച്ച് വാ­ചാ­ല­രാ­കു­ന്ന എൻ ഡി എയു­ടെ വി­ദേശ നയ­ങ്ങ­ളും. അധി­കാ­രം കി­ട്ടി­യ­പ്പോ­ഴൊ­ക്കെ ബി ജെ പി സർ­ക്കാ­രി­ന്റെ അമേ­രി­ക്കൻ സാ­മ്രാ­ജ്യ­ത്ത­ത്തോ­ടു­ള്ള ദാ­സ്യം നമ്മൾ അനു­ഭ­വി­ച്ച­റി­ഞ്ഞി­ട്ടു­ള്ള­താ­ണ്. അങ്ങ­നെ പ്ര­ത്യ­ക്ഷ­മായ ഒരു നയ­വു­മി­ല്ലാ­ത്ത പ്രാ­ദേ­ശി­ക­ക­ക്ഷി­ക­ളു­ടെ കാ­ര്യം പറ­യു­ക­യും വേ­ണ്ട. ദേ­വ­യാ­നി­യ്ക്ക് പി­ന്തു­ണ­യും പാ­ർ­ല­മെ­ന്റ് സീ­റ്റു­മാ­യി കക്ഷി­കൾ ക്യൂ നി­ൽ­ക്കു­ക­യാ­ണ്.</p> <p>എ­ന്താ­ണ് ഇവ­രെ­യൊ­ക്കെ ഇതി­നു പ്രേ­രി­പ്പി­ക്കും വി­ധം ദേ­വ­യാ­നി ഖോ­ബ്ര­ഗ­ഡെ എന്ന ഇന്ത്യൻ നയ­ത­ന്ത്ര ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ ചെ­യ്ത വീര കൃ­ത്യം? ഇവി­ടെ­വ­ച്ച് നമ്മൾ ലേ­ഖ­ന­ത്തി­ന്റെ തു­ട­ക്ക­ത്തിൽ ചോ­ദി­ച്ച ചോ­ദ്യ­ങ്ങ­ളെ വീ­ണ്ടും ഒരാ­വർ­ത്തി വാ­യി­ക്കാം. ദളി­ത്, വം­ശീ­യ, ദേ­ശീയ പരി­പ്രേ­ക്ഷ്യ­ങ്ങ­ളി­ലൂ­ടെ നമ്മു­ടെ പൊ­തു­സ­മൂ­ഹ­വും, അതി­ന്റെ ജന­പ്രി­യ­മാ­ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളും ദേ­വ­യാ­നി ഖോ­ബ്ര­ഗ­ഡെ കേ­സ് പരി­ശോ­ധി­ച്ചു. പക്ഷേ സൈ­ബർ മാ­ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളി­ലൂ­ടെ­യ­ല്ലാ­തെ ഇതിൽ തമ­സ്ക­രി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട ഒരു പരി­പ്രേ­ക്ഷ്യം ഏറെ ആരും ചർ­ച്ച­ചെ­യ്തു കണ്ടി­ല്ല. ദേ­വ­യാ­നി എന്ന ഒരു റി­ട്ട.ഐ പീ എസ് ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ­ന്റെ മക­ളായ ഇന്ത്യൻ വി­ദേ­ശ­കാ­ര്യ­മ­ന്ത്രാ­ലയ ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ­യു­ടെ ദളി­ത, ദേ­ശീയ സ്വ­ത്വ­ങ്ങൾ മുൻ നി­ർ­ത്തി­യു­ള്ള രാ­ഷ്ട്രീയ വി­ല­പേ­ശൽ മു­ക്കി­ക്ക­ള­യു­ന്ന­ത് അതേ ദേ­ശീ­യത പങ്കു­വ­യ്ക്കു­മ്പോ­ഴും ദേ­വ­യാ­നി­യു­ടെ ഉപ­രി­മ­ധ്യ­വർ­ഗ്ഗ പശ്ചാ­ത്ത­ല­ത്തി­നു മൈ­ലു­കൾ താ­ഴെ­യു­ള്ള സം­ഗീത എന്ന അടി­സ്ഥാന വർ­ഗ്ഗ­ത്തിൽ പെ­ട്ട സ്ത്രീ­യു­ടെ നീ­തി­യ്ക്കു­മേ­ലു­ള്ള അവ­കാ­ശ­മാ­ണ്.</p> <p>­ദേ­വ­യാ­നി­യെ രക്ഷി­ക്കാ­നാ­യി അവ­രെ ഐക്യ­രാ­ഷ്ട്ര­സ­ഭ­യ്ക്ക് കീ­ഴി­ലേ­യ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സർ­ക്കാർ സ്ഥ­ലം മാ­റ്റി. നയ­ത­ന്ത്ര­ത­ല­ത്തിൽ വൻ സമ്മർ­ദ്ദം ചെ­ലു­ത്തി. ഒരു­പ­ക്ഷേ നാ­ളെ അവ അമേ­രി­ക്ക­യു­ടെ നി­ല­പാ­ടി­നെ തന്നെ മാ­റ്റി­മ­റി­ക്കു­മാ­യി­രി­ക്കും. സം­ഗീത എന്ന അടി­സ്ഥാന വർ­ഗ്ഗ­ത്തി­ൽ­പെ­ട്ട ഗാ­ർ­ഹി­ക­ത്തൊ­ഴി­ലാ­ളി­യു­ടെ അവ­കാ­ശ­ങ്ങ­ളെ­യും നീ­തി­യെ­യും കു­റി­ച്ച് അവ­രു­ടെ രാ­ജ്യ­ത്തി­നി­ല്ലാ­ത്ത ആശ­ങ്ക ഒരു വി­ദേ­ശ­രാ­ജ്യ­ത്തി­ന് ഉണ്ടാ­വേ­ണ്ട കാ­ര്യ­മി­ല്ല­ല്ലോ­.</p> <p>­മ­ധ്യ­വർ­ഗ്ഗ­പൊ­തു­ബോ­ധ­ത്തി­ന്റെ വ്യാ­ജ­വും ആഴ­മി­ല്ലാ­ത്ത­തു­മായ ദേ­ശാ­ഭി­മാ­ന­ത്തി­നും, അതിൽ അന്തർ­ലീ­ന­മായ നീ­തി­ബോ­ധ­ത്തി­നും എത്ര­ത്തോ­ളം വി­ധേ­യ­മാ­ണ് നമ്മു­ടെ പാ­ർ­ല­മെ­ന്റ­റി രാ­ഷ്ട്രീ­യ­വും കക്ഷി­ക­ളും എന്ന് തെ­ളി­യി­ക്കു­ന്നു ഈ വി­വാ­ദ­വും. നമ്മു­ടെ ജനാ­ധി­പ­ത്യ­ത്തിൽ എല്ലാ­വ­രും തു­ല്യർ എന്നാ­ണ് വയ്പ്പ് . പക്ഷേ പണ്ട് ഓർ­വൽ പറ­ഞ്ഞ­തു­പോ­ലെ ചി­ലർ മറ്റു­ള്ള­വ­രെ­ക്കാൾ കു­റ­ച്ച് ഏറെ തു­ല്യ­രാ­ണെ­ന്ന് മാ­ത്രം. ആ മറ്റു­ള്ള­വ­രിൽ തൊ­ഴി­ലാ­ളി വർ­ഗ്ഗ­വും ലൈം­ഗിക ന്യൂ­ന­പ­ക്ഷ­ങ്ങ­ളും പൊ­തു­വി­ലും, ജാ­തി- മത- വംശ സ്വ­ത്വ­ങ്ങൾ പ്ര­ത്യേ­കി­ച്ചും ഉൾ­പ്പെ­ടു­ന്നു­.</p> <p>­പ­തി­റ്റാ­ണ്ടു­ക­ളാ­യി സത്യാ­ഗ്ര­ഹ­സ­മ­രം നട­ത്തി­യി­ട്ടും ഇറോം ഷർ­മി­ള­യ്ക്ക് ഇന്നു­വ­രെ ആരും പാ­ർ­ല­മെ­ന്റ് സീ­റ്റ് വാ­ഗ്ദാ­നം ചെ­യ്തി­ല്ല. ഇനി ചെ­യ്യു­ക­യു­മി­ല്ല.­പ­ക്ഷേ ദേ­വ­യാ­നി­മാർ മത്സ­രി­ക്കും. ജയി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്യും. അത് ഇന്നും പാ­ർ­ശ്വ­വൽ­ക്ക­രി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട് തു­ട­രു­ന്ന ഇന്ത്യൻ ദളി­ത് സമൂ­ഹ­ത്തി­ന്റെ വേ­ദ­ന­ക­ളു­ടെ സ്വ­ത്വ­ത്തെ ചാ­രി­നി­ന്നാ­വ­ണ­മോ എന്ന് മാ­ത്രം നമ്മൾ ഒന്നു­കൂ­ടി ആലോ­ചി­ക്കേ­ണ്ടി­യി­രി­ക്കു­ന്നു­.</p> <p style="text-align:right;"><strong>­വി­ശാ­ഖ് ശങ്കര്‍</strong></p></p> <fieldset class="fieldgroup group-newsquotes"><legend>News Quotes</legend><div class="field field-type-text field-field-quote"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരിയെക്കുക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു ഇന്ത്യാക്കാരി വിദേശ രാജ്യത്ത് വച്ച് ഉന്നയിച്ച പരാതിയെ അതിന്റെ സാധുതയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അന്വേഷണവും കൂടാതെ നിരുപാധികം തള്ളിക്കളയാൻ ആ രാജ്യത്തിന്റെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കെങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു? </div> <div class="field-item even"> നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയെ വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് അമേരിക്കൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശരീരപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ പോലും ഇന്ത്യ ഇത്ര ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴല്ല, സന്ദർശനത്തിനെത്തിയപ്പൊഴാണ്: ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയെ അല്ല, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പൗരനെയാണ് സമാനമായ അപമാനത്തിനു വിധേയനാക്കിയത്. ഇത് മാത്രമോ, അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തനായ ചലച്ചിത്ര നടൻ ഷാരുഖ് ഖാനെ... എല്ലാം പോട്ടെ, മുംബൈ ആക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനായ ഹെഡ്ലിയെ അന്വേഷണത്തിനു വിട്ടുതരില്ല എന്ന് നിർലജ്ജം അമേരിക്ക നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണത്തിന് ഇതിന്റെ പകുതി തിളപ്പുണ്ടായിരുന്നൊ? </div> <div class="field-item odd"> ദേവയാനി എന്ന ഒരു റിട്ട.ഐ പീ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകളായ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ദളിത, ദേശീയ സ്വത്വങ്ങൾ മുൻ നിർത്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിലപേശൽ മുക്കിക്കളയുന്നത് അതേ ദേശീയത പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴും ദേവയാനിയുടെ ഉപരിമധ്യവർഗ്ഗ പശ്ചാത്തലത്തിനു മൈലുകൾ താഴെയുള്ള സംഗീത എന്ന അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട സ്ത്രീയുടെ നീതിയ്ക്കുമേലുള്ള അവകാശമാണ്. </div> <div class="field-item even"> പതിറ്റാണ്ടുകളായി സത്യാഗ്രഹസമരം നടത്തിയിട്ടും ഇറോം ഷർമിളയ്ക്ക് ഇന്നുവരെ ആരും പാർലമെന്റ് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തില്ല. ഇനി ചെയ്യുകയുമില്ല.പക്ഷേ ദേവയാനിമാർ മത്സരിക്കും. ജയിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ഇന്നും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് തുടരുന്ന ഇന്ത്യൻ ദളിത് സമൂഹത്തിന്റെ വേദനകളുടെ സ്വത്വത്തെ ചാരിനിന്നാവണമോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-filefield field-field-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://malayal.am/sites/default/files/imagecache/story-teaser-img/devyani_khobragade.jpg" alt="Devayani Khobragade" title="" class="imagecache imagecache-story-teaser-img imagecache-default imagecache-story-teaser-img_default" width="200" height="150" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-description"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ദേവയാനി കൊബ്രഗാഡെ </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ദേശാന്തരം </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-story-country"> <div class="field-label">Country:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Default Home Page </div> <div class="field-item even"> UK Home Page </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-story-author"> <div class="field-label">Authors:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/users/visakh-sankar" title="View user profile.">Visakh Sankar</a> </div> </div> </div> http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%B0%E0%B4%82/22668/%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B5%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%82-%E0%B4%9A%E0%B4%BF%E0%B4%B2-%E0%B4%A6%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E2%80%8C-%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%97-%E0%B4%9C%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%A7%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF-%E0%B4%A8%E0%B5%80%E0%B4%A4%E0%B4%BF-%E0%B4%B8%E0%B4%AE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%82#comments ഇന്ത്യ ഇറോം ശര്‍മ്മിള ഡിപ്ലോമാറ്റ് തൊഴില്‍ തൊഴില്‍ നിയമം ദേവയാനി കൊബ്രഗാഡെ നയതന്ത്രം നിയമം നിയമലംഘനം നിരാഹാരം പരാതി പരിശോധന യുഎസ്എ രാഷ്ട്രീയം വിദേശസര്‍വ്വീസ് വിസ വീട്ടുവേല സംഗീത റിച്ചാര്‍ഡ്സ് ദേശാന്തരം Sat, 21 Dec 2013 04:34:01 +0000 Visakh Sankar 22668 at http://malayal.am വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാവി എന്ത്? http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82/22663/%E0%B4%B5%E0%B4%B2%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%AA%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7-%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86-%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B4%BF-%E0%B4%8E%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D <p><p>­സി­പി­ഐ­(എം­)­ന്റെ പ്ലീ­നം പറ­യാ­തെ പറ­ഞ്ഞു­വ­ച്ച ഒരു കാ­ര്യ­മു­ണ്ട്. കേ­ര­ള­ത്തി­ലെ വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­ന്റെ ഭാ­വി എന്ത്? <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/291" class="taxonomyterm_tag">­യു­ഡി­എ­ഫ്</a> തകർ­ച്ച­യു­ടെ വക്കിൽ എന്നു­പ­റ­യു­മ്പോൾ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/716" class="taxonomyterm_tag">­സി­പി­ഐ­(എം­)</a> പ്ലീ­നം യു­ഡി­എ­ഫി­ലെ കക്ഷി­ക­ളായ മു­സ്ലിം­ലീ­ഗൊ, കേ­ര­ളാ­കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സൊ ഒരു തകർ­ച്ച­യെ നേ­രി­ടു­ന്നു എന്ന് പറ­ഞ്ഞി­ട്ടു­മി­ല്ല. അതെ സമ­യം വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീയ തകർ­ച്ച­യിൽ ഭര­ണ­മാ­റ്റം സം­ഭ­വി­ക്കം എന്നു­പ­റ­യു­ന്നു­മു­ണ്ട്.</p> <p>ഒ­രു ഇട­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ക്കാ­രൻ, രാ­ഷ്ട്രീയ വി­ദ്യാ­ർ­ഥി എന്ന നി­ല­യിൽ ആ ചോ­ദ്യം ഞാ­നും ചോ­ദി­ക്കു­ക­യാ­ണ്. കേ­ര­ള­ത്തി­ലെ വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­ന്റെ ഭാ­വി എന്ത്? കേ­ര­ള­ത്തി­ലെ വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തെ നി­യ­ന്ത്രി­ച്ചി­രു­ന്ന കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സി­ന്റെ നേ­തൃ­ത്വം കൈ­യാ­ളി­യി­രു­ന്ന കെ. കരു­ണാ­ക­രൻ അന്ത­രി­ച്ചു. അദ്ദേ­ഹ­ത്തി­ന്റെ മകൻ മു­ര­ളീ­ധ­രൻ കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സിൽ അപ്ര­സ­ക്ത­നായ ഒരു നേ­താ­വാ­യി മാ­റി­യി­രി­ക്കു­ന്നു. കരു­ണാ­ക­ര­നെ­തി­രെ നി­ല­കൊ­ണ്ട് കേ­ര­ള­ത്തി­ലെ കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സിൽ ശക്തി­യാ­ർ­ജ്ജി­ച്ച എ.­കെ. ആന്റ­ണി ദേ­ശീയ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തിൽ തനി­ക്കു കി­ട്ടി­യി­രി­ക്കു­ന്ന പകി­ട്ടേ­റിയ പദ­വി­ക­ളിൽ നി­ന്നും താ­ഴേ­ക്ക് ഇറ­ങ്ങി വീ­ണ്ടും കേ­രള രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­ലേ­ക്ക് വരു­വാൻ തയ്യാ­റാ­കു­ന്നു­മി­ല്ല, കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സി­ന്റെ ദേ­ശീയ നേ­തൃ­ത്വം ആന്റ­ണി­യെ മാ­റ്റി മറ്റൊ­രാ­ളെ ദേ­ശീയ തല­ത്തിൽ പ്ര­തി­ഷ്ഠി­ക്കു­വാ­നും ആഗ്ര­ഹി­ക്കു­ന്നി­ല്ല. ഭാ­വി രാ­ഷ്ട്ര­പ­തി ആയി റി­ട്ട­യർ ചെ­യ്യുക എന്ന­താ­വും ഒരു­പ­ക്ഷെ ആന്റ­ണി­യും ആഗ്ര­ഹി­ക്കു­ന്ന­ത്.</p> <p>ഇ­ത്ത­രം സാ­ഹ­ച­ര്യ­ങ്ങ­ളു­ടെ സൃ­ഷ്ടി ആയ ഉമ്മൻ ചാ­ണ്ടി അതി­ഗു­രു­ത­ര­മായ പ്ര­തി­സ­ന്ധി­യി­ലാ­ണ്. സ്വ­ന്തം പ്ര­തി­ച്ഛാ­‍യ കൂ­ടെ നി­ല്ക്കു­ന്ന ഘട­ക­ക­ക്ഷി­ക­ളും, കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സി­നു­ള്ളി­ലും അം­ഗീ­ക­രി­ക്കാ­ത്ത ഒരു സാ­ഹ­ച­ര്യം. അദ്ദേ­ഹ­ത്തി­ന്റെ സ്ഥി­രം­മാ­ധ്യമ നമ്പ­റു­ക­ളി­ലൂ­ടെ ഒന്നും ഇനി അധി­ക­കാ­ലം പി­ടി­ച്ചു­നി­ല്ക്കു­വാൻ കഴി­യാ­ത്ത അത്ര ഗു­രു­ത­ര­മായ ഒരു പ്ര­തി­സ­ന്ധി­യാ­ണ് ഉമ്മൻ ചാ­ണ്ടി എന്ന നേ­താ­വ് നേ­രി­ടു­ന്ന­ത്. കേ­രള രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തിൽ ഇത്ര അധി­കം കള­ങ്ക­പ്പെ­ട്ട് ഒരു നേ­താ­വും ഒരു കാ­ല­ത്തും തന്റെ രാ­ഷ്ട്രീയ ഉന്ന­തി­യു­ടെ ദി­ന­ങ്ങ­ളിൽ തകർ­ന്നു­പോ­യി­ട്ടി­ല്ല എന്നു­ത­ന്നെ പറ­യാം. കെ. കരു­ണാ­ക­രൻ ഉമ്മൻ ചാ­ണ്ടി­യാൽ കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സ് രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തിൽ നി­ന്നും ഇല്ലാ­തു­കു­മ്പോൾ പോ­ലും ഇത്ര­യ­ധി­കം രാ­ഷ്ട്രീ­യ­മാ­യി അപ്ര­സ­ക്ത­നാ­യി­ല്ല എന്ന­താ­ണ് സത്യം. ഉമ്മൻ ചാ­ണ്ടി­ക്ക് ഒപ്പം അധി­ക­കാ­ലം നി­ല്ക്കു­വാ­നും അതി­ലൂ­ടെ തങ്ങ­ളു­ടെ പ്ര­തി­ച്ഛായ കള­ങ്ക­പ്പെ­ടു­ത്തു­വാ­നും ഘട­ക­ക­ക്ഷി­കൾ ഒന്നും തയ്യാ­റാ­കു­ന്നി­ല്ല. എങ്ങ­നെ­യും യു­ഡി­എ­ഫ് <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/29" class="taxonomyterm_tag">­രാ­ഷ്ട്രീ­യം­</a> പൊ­ളി­ച്ചെ­ഴു­തു­ക: അതി­നു­വേ­ണ്ടി അല്പ­കാ­ലം ഇട­തു­പ­ക്ഷ മു­ന്ന­ണി­യി­ലേ­ക്ക് ചേ­ക്കേ­റു­ന്ന­തു­പോ­ലും പോ­ലും തങ്ങൾ­ക്ക് സമ്മ­ത­മാ­ണെ­ന്നാ­ണ് അവ­രു­ടെ നി­ല­പാ­ട്.</p> <p>അ­തെ സമ­യം ഉമ്മന്‍ ചാ­ണ്ടി­ക്കു പക­ര­ക്കാ­ര­നാ­യി വരു­വാ­നും യു­ഡി­എ­ഫി­ലെ ഘടക കക്ഷി­ക­ളു­ടെ അം­ഗീ­കാ­ര­വും പി­ന്തു­ണ­യും ആർ­ജ്ജി­ക്കു­വാ­നും കഴി­യു­ന്ന ഒരാ­ളി­ല്ലാ­തെ കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സ് കു­ഴ­ഞ്ഞു മറി­യു­ക­യാ­ണ്. ഇത്ര­യും നാൾ തങ്ങൾ കെ­ട്ടി­പ്പ­ടു­ത്ത രാ­ഷ്ട്രീ­യ­വും രാ­ഷ്ട്രീയ മു­ന്ന­ണി­യും പി­ന്തു­ടർ­ന്നു പോ­ന്ന ജാ­തി മത സമു­ദായ രാ­ഷ്ട്രീ­യം ഇത്ര­മാ­ത്രം തകർ­ന്നു­പോ­കു­ന്ന അവ­സ്ഥ ഇതി­നു മു­മ്പ് ഒരി­ക്ക­ലും കേ­ര­ള­ത്തിൽ ഉണ്ടാ­യി­ട്ടി­ല്ല. ക്രൈ­സ്തവ സഭ­കൾ, മു­സ്ലിം­ന്യൂ­ന­പ­ക്ഷം, എൻഎ­സ്എ­സ്, എസ്എ­ൻ­ഡി­പി യോ­ഗം എന്നി­ങ്ങ­നെ യു­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ ശക്തി­കേ­ന്ദ്ര­ങ്ങൾ കേ­ര­ള­ത്തി­നു മു­ന്നിൽ നി­ർ­ജ്ജീ­വ­മാ­കു­ന്ന ഒരു അവ­സ്ഥ.</p> <p>­വി­മോ­ചന സമ­ര­ത്തി­ലൂ­ടെ നി­ർ­ണ്ണ­യി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട കേ­ര­ള­ത്തി­ലെ വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­വും അതി­ന്റെ സാ­മു­ദാ­യിക പി­ന്തു­ണ­യും ഇത്ര­യും നാൾ ക്രി­സ്ത്യൻ കേ­ന്ദ്രീ­കൃ­ത­മാ­യി­രു­ന്നു. കത്തോ­ലി­ക്കാ സഭ­യും മറ്റ് ക്രൈ­സ്തവ മത വർ­ഗ്ഗീയ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­വും തല­പ്പ­ത്ത് ഇരു­ന്നു­കൊ­ണ്ട് നട­ത്തി­പ്പോ­ന്ന ഒരു ഐക്യ സമു­ദായ മു­ന്ന­ണി തക­രു­ന്ന­ത് അത്ര നി­സ്സാ­ര­കാ­ര്യ­മൊ­ന്നു­മ­ല്ല. ഇത്ര­യും നാൾ ക്രി­സ്ത്യൻ മത­നേ­തൃ­ത്വം ഇഷ്ട­പ്പെ­ട്ടി­രു­ന്ന ഒരു രാ­ഷ്ട്രീയ നേ­തൃ­ത്വം വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­ന് ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നു എന്ന­താ­യി­രു­ന്നു കേ­രള രാ­ഷ്ട്രീ­യം അധി­കം ശ്ര­ദ്ധി­ക്കാ­തെ പോ­യ­ത്. ഉമ്മൻ ചാ­ണ്ടി ഇന്ന് ആ ക്രി­സ്ത്യൻ നേ­തൃ­ത്വ­ത്തി­നു സ്വീ­കാ­ര്യ­മാ­യാൽ പോ­ലും ക്രൈ­സ്ത­വർ­ക്ക് പൂ­ർ­ണ്ണ­മാ­യി സ്വീ­കാ­ര്യ­മ­ല്ലാ­ത്ത ഒരു അവ­സ്ഥ സം­ജാ­ത­മാ­യി­ട്ടു­ണ്ട്. പൊ­തു­സ­മൂ­ഹ­ത്തി­നു ഉമ്മൻ ചാ­ണ്ടി-പി­.­സി ജോ­ർ­ജ്ജ് രാ­ഷ്ട്രീ­യം മതി­യാ­യി­രി­ക്കു­ന്നു. മത­നേ­തൃ­ത്വം ഇനി എത്ര ആഗ്ര­ഹി­ച്ചാ­ലും അത് മു­ന്നോ­ട്ടു­കൊ­ണ്ടു­പോ­കു­വാൻ കഴി­യാ­ത്ത ഒരു അവ­സ്ഥ. ഇത് അസാ­ധാ­ര­ണ­മാ­ണ്. ക്രൈ­സ്തവ മത നേ­തൃ­ത്വ­വും, പൌ­രോ­ഹി­ത്യ­വും ആഗ്ര­ഹി­ക്കു­ന്ന, തങ്ങ­ളു­ടെ പൂ­ർ­ണ്ണ­പി­ന്തു­ണ­യു­ള്ള ഒരു നേ­താ­വി­ന്റെ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ജീ­വി­തം അസ്ത­മി­ക്കു­ന്ന­ത് കൈ­യും­കെ­ട്ടി നോ­ക്കി­നി­ന്ന് നെ­ടു­വീ­ർ­പ്പി­ടേ­ണ്ടി­വ­രു­ന്ന അവ­സ്ഥ.</p> <p>അ­ങ്ങ­നെ ക്രി­സ്ത്യൻ പൌ­രോ­ഹി­ത്യ­വും മത­നേ­തൃ­ത്വ­വും അണി­യി­ച്ചൊ­രു­ക്കിയ ഒരു മത സാ­മു­ദാ­യിക മു­ന്ന­ണി­യാ­ണ് അപ്ര­സ­ക്ത­മാ­യി­രി­ക്കു­ന്ന­ത്. കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സി­നു­ള്ളിൽ നി­ന്നും വരു­ന്ന മറ്റൊ­രു നേ­താ­വി­നെ­യൊ, മു­സ്ലിം ലീ­ഗു­പോ­ലെ ഒരു പാ­ർ­ട്ടി­യു­ടെ നേ­താ­വി­നെ­യൊ തല­പ്പ­ത്തു­പ്ര­തി­ഷ്ഠി­ച്ച് ഈ മു­ന്ന­ണി ഇനി­യും മു­ന്നോ­ട്ടു പാ­യി­ക്കാ­വു­ന്ന­തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ക്രൈ­സ്തവ വർ­ഗ്ഗീ­യ­ത­യ്ക്ക് അതി­നോ­ട് ഒത്തു­പോ­കു­വാൻ കഴി­യു­ന്നി­ല്ല. അത് എന്തു­കൊ­ണ്ട് എന്ന­ത് അവ­രു­ടെ വർ­ഗ്ഗീ­യ­ത­യ്ക്കു­മാ­ത്ര­മെ ഉത്ത­രം പറ­യു­വാൻ കഴി­യൂ­.</p> <p>­കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സ് പാ­ർ­ട്ടി നേ­രി­ടു­ന്ന അതി­ഗു­രു­ത­ര­മായ ഒരു പ്ര­തി­സ­ന്ധി­യാ­ണ് “ഉ­മ്മൻ ചാ­ണ്ടി­”! കയ്ച്ചി­ട്ട് തു­പ്പാ­നും വയ്യ മധു­രി­ച്ചി­ട്ട് ഇറ­ക്കാ­നും വയ്യ. സമു­ദാ­യ, ജാ­തി മത പ്ര­സ്ഥാ­ന­ങ്ങൾ ഇന്ന­ലെ വരെ നല്കിയ പ്രാ­ധാ­ന്യം ഒന്നും ഇന്ന് ഉമ്മൻ­ചാ­ണ്ടി­ക്ക് നല്കു­ന്നി­ല്ല. യു­ഡി­എ­ഫ് ഘട­ക­ക­ക്ഷി­ക­ളെ സം­ബ­ന്ധി­ച്ച് കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സ് തീ­ർ­ത്തും ബല­ഹീ­ന­മാ­യി­രി­ക്കു­ന്നു കേ­ര­ള­ത്തിൽ തങ്ങ­ളു­ടെ ശക്തി­യിൽ ഒരു മു­ന്ന­ണി അതി­ന്റെ പേ­രിൽ നേ­തൃ­ത്വം ഏറ്റെ­ടു­ത്ത് ഭര­ണം നയി­ക്കു­ന്നു. എത്ര­നാൾ ഈ നില തു­ട­രും? കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സ് ക്ഷ­യി­ക്കു­മ്പോൾ ഈ മു­ന്ന­ണി­ക്ക് പ്ര­സ­ക്തി വര­ണ­മെ­ങ്കിൽ എന്താ­ണ് ഒരു പോം­വ­ഴി­?</p> <p>അ­ങ്ങ­നെ ക്രി­സ്ത്യൻ മത­നേ­തൃ­ത്വം കൈ ഒഴി­യു­മ്പോ­ഴും, കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സ് അപ്ര­സ­ക്ത­മാ­യാ­ലും കേ­ര­ള­ത്തിൽ യു­ഡി­എ­ഫ് നി­ല­നി­ന്നു പോ­ക­ണ­മെ­ങ്കിൽ കൂ­ടു­തൽ ഘട­ക­ക­ക്ഷി­ക­ളെ അതി­ലേ­ക്ക് ആകർ­ഷി­ച്ചെ­ങ്കി­ലെ മതി­യാ­വൂ. അതി­നു­ഇ­ട­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തിൽ നി­ന്നും ആരും വല­തു­പ­ക്ഷ മു­ന്ന­ണി­യി­ലേ­ക്ക് കയ­റി ചെ­ന്നി­ട്ട് കാ­ര്യ­മി­ല്ല മറി­ച്ച് കൂ­ടു­തൽ മത, വർ­ഗ്ഗീ­യ, സമു­ദാ­യ, ജാ­തി പി­ന്തു­ണ­യു­ള്ള സം­ഘ­ട­ന­ക­ളു­ടെ ഒത്തു­ചേ­രൽ മാ­ത്ര­മാ­ണ് പരി­ഹാ­രം. അങ്ങ­നെ­യു­ള്ള ഒരു­മു­ന്ന­ണി­യെ നയി­ക്കു­വാ­നും മു­ന്നോ­ട്ടു­കൊ­ണ്ടു­പോ­കു­വാ­നും ഇന്ന് കേ­ര­ള­ത്തിൽ കഴി­യു­ന്ന­ത് സം­ഘ­പ­രി­വാ­റി­നും, ബി­ജെ­പ്പി­ക്കും മാ­ത്ര­മാ­ണ്.</p> <p>­സി­പി­ഐ­(എം) പ്ലീ­ന­ത്തിൽ പറ­യു­ന്ന യു­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ തകർ­ച്ച അനി­വാ­ര്യ­മായ ഒരു പത­നം മാ­ത്ര­മാ­ണ്. അത് ഏതു നി­മി­ഷ­വും കേ­ര­ള­ത്തിൽ സം­ഭ­വി­ക്കാം എന്നു­ള്ള­താ­ണ് മു­സ്ലിം ലീ­ഗി­നെ­യും, കേ­ര­ള­കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സി­നെ­യും പോ­ലു­ള്ള പ്ര­ബ­ല­ക­ക്ഷി­ക­ളെ അല­ട്ടു­ന്ന­ത്. എന്നാൽ ദീ­ർ­ഘ­കാ­ല­മാ­യി യു­ഡി­എ­ഫി­ലു­ള്ള ഈ കക്ഷി­ക­ളൊ­ക്കെ­യും യു­ഡി­എ­ഫി­ന്റെ സം­ഘ­ട­നാ സം­വി­ധാ­ന­ത്തി­ന്റെ ഭാ­ഗ­മാ­യി­ട്ട് സം­ഘ­പ­രി­വാ­റു­മാ­യി നല്ല ബന്ധ­ത്തി­ലാ­ണ്. തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പ് രഹ­സ്യ­ബാ­ന്ധ­വ­ങ്ങ­ളിൽ തു­ട­ങ്ങി പര­സ്യ­മായ ബന്ധ­ങ്ങ­ളിൽ വരെ അത് എത്തി­നില്‍­ക്കു­ന്നു. കത്തോ­ലി­ക്കാ സഭ­ക്കും അവർ­ക്കു മേ­ൽ­ക്കൈ ഉണ്ടെ­ന്നു പറ­യു­ന്ന കേ­ര­ളാ കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സി­നും, മു­സ്ലിം ന്യൂ­ന­പ­ക്ഷ­ങ്ങ­ളൂ­ടെ രാ­ഷ്ട്രീ­യം കളി­ക്കു­ന്ന മു­സ്ലിം­ലീ­ഗി­നു­മൊ­ക്കെ സം­ഘ­പ­രി­വാർ ബാ­ന്ധ­വം അത്ര മോ­ശ­പ്പെ­ട്ട കാ­ര്യം ഒട്ട് അല്ല­താ­നും. ഈ പറ­യു­ന്ന ക്രി­സ്ത്യൻ, മു­സ്ലിം ന്യൂ­ന­പ­ക്ഷ­ങ്ങൾ­ക്കും സം­ഘ­പ­രി­വാ­റു­മാ­യി അത്ര വലിയ ശത്രു­ത­യൊ എതി­ർ­പ്പൊ ഒന്നും കേ­രള രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തിൽ ഇല്ല എന്ന­തു­മാ­ണ് കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സ് നേ­തൃ­ത്വം നല്കു­ന്ന വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­ന്റെ അനി­വാ­ര്യ­മായ പത­ന­ത്തെ­പ്പ­റ്റി വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീയ ചേ­രി­യെ അത്ര ഭയ­പ്പെ­ടു­ത്തു­ന്ന ഒരു വി­ഷ­യ­മാ­ക്കി മാ­റ്റാ­തെ പോ­കു­ന്ന­ത്.</p> <p>­സി­പി­ഐ­(എം­)­ന്റെ പ്ലീ­ന­ത്തിൽ നട­ന്ന ചർ­ച്ച­കൾ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­മാ­റ്റ­ത്തി­ന്റേ­തും, അഴി­മ­തി വി­രു­ദ്ധ­ത­യു­ടെ­യും, പാ­ർ­ട്ടി ശു­ദ്ധി­ക­ര­ണ­ത്തി­ന്റേ­തു­മൊ­ക്കെ ആയി­രു­ന്നു. പക്ഷെ അതെ­പ്പ­റ്റി അധി­കം ചർ­ച്ച­കൾ­ക്ക് തു­നി­യാ­തെ വല­തു­പ­ക്ഷ മാ­ധ്യ­മ­ങ്ങൾഎ­ന്തൊ­ക്കെ­യൊ പു­ക­ച്ചു­രു­ളു­കൾ തട്ടി­ക്കൂ­ട്ടി അതി­ലേ­ക്ക് ജന­ശ്ര­ദ്ധ തി­രി­ച്ചു­വി­ടു­മ്പോൾ സി­പി­ഐ­(എം) പ്ലീ­നം ഒരു പരാ­ജ­യ­മാ­യി­പ്പോ­യി എന്നാ­ണ് പൊ­തു­വെ വി­ല­യി­രു­ത്ത­പ്പെ­ടു­ന്ന­ത്. അതേ­സ­മ­യം ആ പ്ലീ­നം മു­ന്നോ­ട്ടു­വ­ച്ച വി­ഷ­യ­ങ്ങൾ ഒന്നും­ത­ന്നെ ചർ­ച്ച­ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ടു­മി­ല്ല. അപ്പോൾ ആ പ്ലീ­നം മു­ന്നോ­ട്ടു­വ­ച്ച് വി­ഷ­യ­ങ്ങൾ ചർ­ച്ച­ക്ക് ഏടു­ക്കു­ക­പോ­ലും ചെ­യ്യാ­തെ പ്ലീ­നം പരാ­ജ­യം എന്ന് വി­ധി എഴു­തു­മ്പോൾ പ്ലീ­ന­മൊ അത് മു­ന്നോ­ട്ടു­വ­യ്ക്കു­ന്ന വി­ഷ­യ­ങ്ങ­ളോ അല്ല പരാ­ജ­യ­പ്പെ­ടു­ന്ന­ത്. ഇത് ക്രി­സ്ത്യൻ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­ന്റെ ഒരു വി­ജ­യ­മാ­ണ്. കാ­ര­ണം അവ­രാ­ഗ്ര­ഹി­ക്കു­ന്ന­തും വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യം നേ­രി­ടു­ന്ന ഈ ദു­ർ­ഗ­തി ചർ­ച്ച­ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടു­ക­യൊ മു­ഖ­വി­ല­യ്ക്ക് എടു­ക്കു­ക­യൊ ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട­രു­തെ­ന്നാ­ണ്. കാ­ര­ണം വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തിൽ തങ്ങ­ളു­ടെ മേ­ധാ­വി­ത്വം അസ്ത­മി­ക്കു­ക­യാ­ണ്. സി­പി­ഐ­(എം) പ്ലീ­ന­ത്തോ­ട­നു­ബ­ന്ധി­ച്ച് രാ­ഷ്ട്രീയ മാ­ധ്യമ ചർ­ച്ച­കൾ­ക്ക് വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യം വി­ധേ­യ­മാ­കു­ക­യാ­ണെ­ങ്കിൽ കേ­ര­ള­ത്തിൽ വി­മോ­ച­ന­സ­മ­രാ­ന­ന്തര രാ­ഷ്ട്രീയ ചേ­രി­ക­ളു­ടെ വളർ­ച്ച, സമു­ദായ മു­ന്ന­ണി രാ­ഷ്ട്രീ­യം നേ­ടി എടു­ത്ത പ്ര­സ­ക്തി, അതി­നു നേ­തൃ­ത്വം നല്കിയ ക്രി­സ്ത്യൻ സഭ­ക­ളു­ടെ പങ്ക്, അവർ ഇന്ന് നേ­രി­ടു­ന്ന രാ­ഷ്ട്രീയ പ്ര­തി­സ­ന്ധി ഒക്കെ ചർ­ച്ച­ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടും. ഉമ്മൻ ചാ­ണ്ടി­ക്കു­ശേ­ഷം ആര് എന്ന ചോ­ദ്യം ഉയ­രും. ആ ഒരു ചോ­ദ്യം വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­വും കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സും ഏറ്റ­വും ഭയ­ക്കു­ന്ന ഒരു ചോ­ദ്യ­മാ­ണ്.</p> <p>­കേ­ര­ള­ത്തി­ലെ വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യം നേ­രി­ടു­ന്ന പ്ര­തി­സ­ന്ധി­യെ­പ്പ­റ്റി കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സ് ഒന്നും മന­സ്സി­ലാ­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്തി­ല്ല എന്ന­താ­ണ് ഇതിൽ നി­ന്നും നമ്മൾ മന­സ്സി­ലാ­ക്കേ­ണ്ട­ത്. വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­നു ഇട­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീയ നി­രീ­ക്ഷ­ണ­ങ്ങ­ളെ അഡ്ര­സ് ചെ­യ്യു­വാ­നൊ, അതെ­പ­റ്റി പ്ര­തി­ക­രി­ക്കു­വാ­നൊ പോ­ലും കഴി­യാ­ത്ത ദു­ര­വ­സ്ഥ. ഒരു ചാ­ക്ക് പര­സ്യം കൊ­ണ്ട്മ­റ­ച്ചു­വ­യ്ക്കു­വാൻ കഴി­യു­ന്ന­താ­ണൊ വല­തു­പ­ക്ഷ­രാ­ഷ്ട്രീ­യം നേ­രി­ടു­ന്ന ഈ പ്ര­തി­സ­ന്ധി? കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സ് കേ­രള രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തിൽ അപ്ര­സ­ക്ത­മാ­കു­ന്ന ദു­ര­വ­സ്ഥ ഉമ്മൻ ചാ­ണ്ടി അട­ക്ക­മു­ള്ള നേ­താ­ക്ക­ളെ തെ­ല്ലും അലോ­ര­സ­പ്പെ­ടു­ത്തു­ന്നി­ല്ല,അ­വ­രു­ടെ രാ­ഷ്ട്രീയ പ്ര­സ­ക്തി ചോ­ദ്യം ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടു­ന്ന ഒരു രാ­ഷ്ട്രീയ പ്ര­ക്രി­യ­ക്ക് മു­ന്നിൽ നി­ശ­ബ്ദം നി­ല്ക്കു­ക­യാ­‍­ണ് കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സ്.</p> <p>­ക്രി­സ്ത്യൻ നേ­തൃ­ത്വം ഉള്ള ഒരു മു­ന്ന­ണി­യു­ടെ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­പ്ര­സ­ക്തി ഇല്ലാ­താ­കു­മ്പോൾ ഉമ്മൻ ചാ­ണ്ടി­ക്കു­പ­ക­രം മറ്റൊ­രാൾ തീ­ർ­ച്ച­യാ­യും വരും. വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യം എത്ര അപ്ര­സ­ക്ത­മാ­യാ­ലും അത് ഒരു രാ­ഷ്ട്രീയ പ്ര­ക്രിയ എന്ന­നി­ല­യിൽ മു­ന്നോ­ട്ടു­പോ­കും. അതി­നു അണി­ക­ളും ജാ­തി മത വി­ല­പേ­ശ­ല­ക­ളും സാ­ധ്യ­മാ­കു­ന്നി­ട­ത്തോ­ളം ഇട­വു­മു­ണ്ട്. പക്ഷെ കേ­ര­ള­ത്തി­ലെ വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­ൽ ­ക്രി­സ്ത്യൻ നേ­തൃ­ത്വം­ അ­വ­സാ­നി­ക്കു­ക­യാ­ണ്. പക­രം ആരാ­യി­രി­ക്കും അതി­നു നേ­തൃ­ത്വം നല്കു­ക?</p> <p>ഒ­രു രാ­ഷ്ട്രീയ പ്ര­സ്ഥാ­നം തങ്ങ­ളു­ടെ അസ്തി­ത്വം ചോ­ദ്യം ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ടി­ട്ടും മറു­പ­ടി പറ­യു­വാൻ ഒരു വാ­ക്കി­ല്ലാ­തെ ഒരു പത്ര­പ്പ­ര­സ്യ­ത്തി­ലെ വി­വാ­ദ­ത്തി­നു­പി­ന്നിൽ ഒളി­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്ന രാ­ഷ്ട്രീയ ദു­ര­വ­സ്ഥ തന്നെ­യാ­ണ് കേ­ര­ള­ത്തി­ലെ­സം­ഘ­പ­രി­വാ­റി­ന്റെ ഇന്ന­ത്തെ ശക്തി. നാ­ളെ യു­ഡി­എ­ഫ് മു­ന്ന­ണി­ക്ക് നേ­തൃ­ത്വം നല്കു­ന്ന കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സ് അപ്ര­സ­ക്ത­മാ­യാൽ ആ സമു­ദായ മു­ന്ന­ണി­ക്കു് അതി­നെ­ക്കാൾ യോ­ജി­ക്കു­ന്ന ശക്ത­മായ നേ­തൃ­ത്വ­മാ­യി ബി­ജെ­പ്പി വരും എന്ന­താ­ണ് കേ­ര­ള­ത്തി­ലെ രാ­ഷ്ട്രീയ സ്ഥി­തി. കാ­ര­ണം കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സ് നേ­തൃ­ത്വം തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­പ്പു­ക­ളി­ലും, ഇട­തു­പ­ക്ഷ വി­രു­ദ്ധത തങ്ങ­ളു­ടെ അധി­കാര രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­നു ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­വാ­നും വേ­ണ്ടി തു­ട­ങ്ങിയ രഹ­സ്യ ബാ­ന്ധ­വ­ങ്ങൾ സം­ഘ­പ­രി­വാർ ബന്ധ­ങ്ങൾ, മത രാ­ഷ്ട്രീയ കളി­കൾ ഒക്കെ ഇന്ന് കേ­ര­ള­ത്തി­ലെ മധ്യ­വർ­ഗ്ഗ­ത്തി­നു­മു­ന്നിൽ വള­രെ എതി­ർ­പ്പു­കൾ ഒന്നും ഉയ­രാ­ത്ത ഒരു രാ­ഷ്ട്രീ­യ­മാ­യി മാ­റി­യി­ട്ടു­ണ്ട്. മു­സ്ലിം ലീ­ഗും, ക്രി­സ്ത്യൻ ന്യൂ­ന­പ­ക്ഷ­വും ഒരു­പോ­ലെ അം­ഗീ­ക­രി­ച്ചും, പങ്കി­ട്ടും പടു­ത്തു­യർ­ത്തി­യ­താ­ണ് ഈ സം­ഘ­പ­രി­വാർ ബാ­ന്ധ­വം. അത് ആ സം­ഘ­ട­ന­കൾ ഇന്ന് എതി­ർ­ത്താല്‍ പോ­ലും ന്യൂ­ന­പ­ക്ഷ സമൂ­ഹ­ത്തി­ലും വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­ലും സം­ഘ­പ­രി­വാർ ബാ­ന്ധ­വ­ത്തി­ലൂ­ടെ കെ­ട്ടി­പ്പൊ­ക്കിയ ആ ബന്ധ­ങ്ങൾ സു­ദൃ­ഢ­മാ­ണ്. അത് കൂ­ടു­തൽ ശക്ത­മാ­യി കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സി­നു ബദ­ലാ­യി രൂ­പ­പ്പെ­ടു­ക­യാ­ണെ­ങ്കിൽ അത്ഭു­ത­പ്പെ­ടു­വാൻ ഒന്നും ഇല്ല. യു­ഡി­എ­ഫി­നു പി­ന്നിൽ ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്ന ക്രി­സ്ത്യൻ സം­ഘ­ട­നാ­പാ­ട­വ­വും ഒപ്പം കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സും അപ്ര­സ­ക്ത­മാ­കു­ന്ന ഒരു രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­ലെ ശൂ­ന്യത നി­ക­ത്തു­വാൻ സം­ഘ­പ­രി­വാർ ശക്തി­കൾ­ക്ക് ഇന്ന് കേ­ര­ള­ത്തിൽ കഴി­യും­.</p> <p>­മാ­ധ്യ­മ­ങ്ങൾ വി­ല­യ്ക്കു­വാ­ങ്ങ­പ്പെ­ട്ട കേ­ര­ള­ത്തിൽ സം­ഘ­പ­രി­വാ­റി­നു ഏറ്റ­വും ശക്ത­മായ പി­ന്തുണ ഇന്നു­ള്ള­ത് കേ­ര­ള­ത്തി­ലെ മാ­ധ്യ­മ­രം­ഗ­ത്താ­ണ്. അതു­കൊ­ണ്ടു­ത­ന്നെ മാ­ധ്യ­മ­ങ്ങൾ സി­പി­ഐ­(എം) പ്ലീ­ന­ത്തെ ഒരു പഴ­ഞ്ചാ­ക്കു­കൊ­ണ്ട് മറ­ക്കു­വാൻ ശ്ര­മി­ക്കു­ന്ന­ത് വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യ­ത്തി­ലെ ഈ പു­തിയ രൂ­പ­മാ­റ്റ­ങ്ങ­ളെ­യാ­ണ് എന്ന­ത് മറ­ന്നു­കൂ­ടാ. അപ്ര­സ­ക്ത­മാ­കു­ന്ന ക്രി­സ്ത്യൻ വി­മോ­ച­ന­സ­മ­ര­കാല രാ­ഷ്ട്രീ­യം, അപ്ര­സ­ക്ത­മാ­കു­ന്ന കോ­ൺ­ഗ്ര­സ്സ് രാ­ഷ്ട്രീ­യം, എന്നാ­ലും പ്ര­സ­ക്തി നശി­ക്കാ­ത്ത വല­തു­പ­ക്ഷ രാ­ഷ്ട്രീ­യം: ഇതാ­ണ് മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളെ ഭ്ര­മി­പ്പി­ക്കു­ന്ന ആ കോ­ക്‍­ടെ­യ്ല്‍ .</p> <p><strong>­റെ­ജി പി ജോര്‍­ജ്ജ്</strong></p></p> <div class="field field-type-filefield field-field-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://malayal.am/sites/default/files/imagecache/story-teaser-img/OC_2.jpg" alt="story image" title="" class="imagecache imagecache-story-teaser-img imagecache-default imagecache-story-teaser-img_default" width="200" height="150" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-description"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> കേരളം </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-story-country"> <div class="field-label">Country:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Default Home Page </div> <div class="field-item even"> UK Home Page </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-story-author"> <div class="field-label">Authors:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/users/regi-p-george" title="View user profile.">Regi P George</a> </div> </div> </div> http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82/22663/%E0%B4%B5%E0%B4%B2%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%AA%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7-%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%86-%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B4%BF-%E0%B4%8E%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D#comments ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി എല്‍ഡിഎഫ് കെ കരുണാകരന്‍ കെ മുരളീധരന്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് കേരളം കോണ്‍ഗ്രസ് മുസ്ലീം ലീഗ് യുഡിഎഫ് രാഷ്ട്രീയം സിപിഐ(എം) Fri, 06 Dec 2013 03:27:40 +0000 Regi P George 22663 at http://malayal.am പരസ്യപ്പുകിലില്‍ തേഞ്ഞുതീരുന്ന രാഷ്ട്രീയച്ചര്‍ച്ച http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82/22661/%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%A4%E0%B5%87%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B5%80%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8-%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A <p><p>‌­ഫ­ല­പ്ര­ദ­മാ­യി ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാ­വു­ന്ന ഊർ­ജ്ജ­വും, സമ­യ­വും ‌വി­വാ­ദ­ങ്ങൾ­ക്കും, വി­ഭാ­ഗീ­യ­ത­യ്ക്കു­മാ­യി ചി­ല­വ­ഴി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട­തി­നാൽ ഉണ്ടായ പി­ഴ­വു­കൾ പരി­ഹ­രി­ക്ക­ണ­മെ­ന്ന് നി­ർ­ദ്ദേ­ശ­മെ­ടു­ത്ത പാ­ർ­ടി പ്ലീ­ന­വു­മാ­യി ‌ബ­ന്ധ­പ്പെ­ട്ടു വന്നൊ­രു <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/1574" class="taxonomyterm_tag">­പ­ര­സ്യം­</a> ആ ‌നി­ർ­ദ്ദേ­ശ­ത്തെ തന്നെ ഫല­ത്തിൽ റദ്ദു ചെ­യ്യാൻ ശ്ര­മി­ക്കു­ക­യെ­ന്ന വൈ­രു­ദ്ധ്യ­മാ­ണ് ‌വി­വാദ പര­സ്യം ‌നി­ർ­വ്വ­ഹി­ച്ച­ത്. ഒരു പര­സ്യ­ത്തി­ലെ­ന്തി­രി­ക്കു­ന്നു എന്നാ­ണ് ‌ചോ­ദ്യ­മെ­ങ്കിൽ ഒരു പര­സ്യ­ത്തിൽ പല­തു­മി­രി­ക്കു­ന്നു എന്നാ­ണ് പറ­യേ­ണ്ടി വരു­ന്ന­ത്.</p> <p>­നൂ­റു­ശ­ത­മാ­നം സം­ശു­ദ്ധത തെ­ളി­യി­ക്കാ­ത്ത ഒരു­വിധ പര­സ്യ­വും സ്വീ­ക­രി­ക്കാൻ പാ­ടി­ല്ലാ­യെ­ന്ന് വച്ചാൽ അത് നട­പ്പി­ലാ­ക്കാൻ കഴി­യാ­ത്തൊ­രു കമ്പോള-സാ­മ്പ­ത്തിക വ്യ­വ­ഹാര കാ­ല­ത്തി­ലൂ­ടെ­യാ­ണ് മാ­ധ്യ­മ­ങ്ങൾ ‌ക­ട­ന്നു പൊ­യ്ക്കൊ­ണ്ടി­രി­ക്കു­ന്ന­ത്. അത് നി­ല­നി­ൽ­പ്പി­നെ തന്നെ ബാ­ധി­ക്കു­ന്ന കാ­ര്യ­മാ­ണ് താ­നും­.</p> <p>­പ­ക്ഷേ മാ­ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളി­ലേ­യ്ക്ക് പര­സ്യ­ങ്ങൾ സ്വീ­ക­രി­ക്കു­മ്പോൾ ‌പാ­ലി­ക്കേ­ണ്ട മര്യാ­ദ­ക­ളും, നയ­ങ്ങ­ളും ‌‌‌­സാ­മാ­ന്യ യു­ക്തി­യു­ടെ ‌മാ­ത്രം സാ­ന്നി­ദ്ധ്യ­ത്താൽ പ്ര­യോ­ഗ­ത്തി­ലാ­ക്കാ­വു­ന്ന­താ­ണ്. ഒരു വ്യാ­പാ­ര­സ്ഥാ­പ­ന­വു­മാ­യി നേ­രി­ട്ട് ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട­തോ, അല്ലെ­ങ്കിൽ അവ­രു­ടെ ഉത്പ്പ­ന്ന­ത്തി­ന്റെ വി­പ­ണ­ന­വു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട­തോ ആയ ഒരു പര­സ്യം സ്വീ­ക­രി­ക്കു­ന്ന­തും പാ­ർ­ടി പ്ലീ­ന­ത്തി­ന് അഭി­വാ­ദ്യ­മർ­പ്പി­ച്ചു­കൊ­ണ്ട് ഒരു വ്യാ­പാ­രി നൽ­കു­ന്ന പര­സ്യം കൊ­ടു­ക്കു­ന്ന­തും തമ്മിൽ ‌കാ­ര്യ­മായ ‌വ്യ­ത്യാ­സ­മു­ണ്ട്.</p> <p>­മൂ­ല­ധന സം­ബ­ന്ധി­യാ­ണെ­ന്ന­ത് ‌നി­ൽ­നി­ൽ­ക്കെ തന്നെ സ്ഥാ­പ­നം എന്ന­ത് തൊ­ഴി­ൽ, വ്യാ­പാ­രം വി­പ­ണ­നം അങ്ങ­നെ പല­തു­മാ­യും ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട­താ­ണ്. പക്ഷേ ഒരു രാ­ഷ്ട്രീയ പാ­ർ­ടി­യു­ടെ പ്ലീ­ന­മെ­ന്ന­ത്, ആ പാ­ർ­ടി­യു­ടെ കാ­ര്യ-നയ-പരി­പാ­ടി­കൾ ചർ­ച്ച ചെ­യ്യാ­നും, പു­നർ വി­ചി­ന്ത­നം നട­ത്താ­നു­മു­ള്ള ‌ആ­ളു­ക­ളും, ചി­ന്ത­ക­ളും കൂ­ടി­ച്ചേ­രു­ന്ന പരി­സ­ര­മാ­ണ്. തങ്ങ­ളു­ടെ മു­ന്നോ­ട്ടു­ള്ള പോ­ക്കി­ന് എന്തൊ­ക്കെ നയ­ങ്ങൾ സ്വീ­ക­രി­ക്ക­ണ­മെ­ന്ന് ആഹ്വാ­നം ചെ­യ്യു­ക­യും, തെ­റ്റെ­ന്ന് തോ­ന്നി­യ­ത് ‌തി­രു­ത്ത­ണ­മെ­ന്ന് ‌‌­നി­ർ­ദ്ദേ­ശി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്യു­ന്ന പ്ലീ­ന­വു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട് ഇറ­ങ്ങിയ ഒരു പര­സ്യ­മാ­ണി­പ്പോൾ മു­ക­ളിൽ സൂ­ചി­പ്പി­ച്ച ഊർ­ജ്ജ പാ­ഴ്ച്ചി­ല­വും സമയ നഷ്ട­വും ഉണ്ടാ­കു­ന്ന­ത്.</p> <p>[blurb:1:right] പര­സ്യ­ങ്ങ­ളും, സം­ഭാ­വ­ന­ക­ളു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട വി­വാ­ദ­ങ്ങൾ മു­ൻ­കാ­ല­ങ്ങ­ളി­ലും ഉണ്ടാ­യി­ട്ടു­ണ്ട്. സാ­ന്റി­യാ­ഗോ മാ­ർ­ട്ടി­ന്റെ ഏജൻ­സി­യു­ടെ പ്രാ­ദേ­ശിക സ്ഥാ­പ­ന­ത്തിൽ നി­ന്ന് ‌കൈ­പ്പ­റ്റിയ പണം (ര­ശീ­തി കൊ­ടു­ത്ത് ‌വാ­ങ്ങിയ ബോ­ണ്ട്) വി­വാ­ദ­മാ­യ­തി­നെ തു­ടർ­ന്ന് അത് മട­ക്കി­ക്കൊ­ടു­ക്കു­ക­യും ഇട­പാ­ടു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട് ഇ.­പി ജയ­രാ­ജ­ന് ജന­റൽ മാ­നേ­ജർ സ്ഥാ­നം താ­ൽ­ക്കാ­ലി­ക­മാ­യി നഷ്ട­മാ­കു­ക­യു­മു­ണ്ടാ­യി. <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/13429" class="taxonomyterm_tag">­ലി­സ്</a> ആയി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട് ‌ന­ട­ന്ന­ത് വ്യ­ക്തി­ഗ­ത­മാ­യി നട­ന്ന ഒരു ‌പ­ണ­മി­ടാ­യി­രു­ന്നു എന്നാ­ണ് വ്യ­ക്ത­മാ­യ­ത്. ആ ‌ഇ­ട­പാ­ട് നട­ത്തി­യ­യാ­ൾ­ക്കെ­തി­രെ നട­പ­ടി­യെ­ടു­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്തു­.</p> <p>എ­ന്നി­രു­ന്നാ­ലും പല ചർ­ച്ച­ക­ളി­ലേ­യും ചൂ­ടേ­റിയ വാ­ഗ്‌­വാ­ദ­ങ്ങ­ളിൽ ഇട­തു­പ­ക്ഷ­ത്തി­നെ­തി­രേ, വി­ശേ­ഷി­ച്ച് സി­പി­എ­മ്മി­നെ­തി­രേ ഉയ­രു­ന്ന വി­മർ­ശ­ന­ങ്ങ­ളിൽ ‌ചില താ­ക്കോൽ വാ­ക്കു­ക­ളു­ണ്ട്. അതാ­ക­ട്ടെ പരാ­മർ­ശി­ത­മായ സാ­ന്റി­യാ­ഗോ മാ­ർ­ട്ടി­ൻ, ലി­സ് ചാ­ക്കോ, ഫാ­രി­സ് അബൂ­ബ­ക്കർ എന്നി­വ­യാ­കും. ഇവ­യു­ടെ­യൊ­ക്കെ ‌വി­ശ­ദ­മായ വശ­ങ്ങ­ളോ, ‌പ­രി­ണാ­മ­ഗു­പ്തി­യോ ഒന്നും ആരും ചി­ക­ഞ്ഞു നോ­ക്കാൻ ഇട­തു­പ­ക്ഷ­ത്തി­നെ­തി­രേ ഇട­ഞ്ഞു നി­ൽ­ക്കു­ന്ന പൊ­തു­ബോ­ധം ശ്ര­മി­ക്കാ­റി­ല്ല. ആയ­തി­ലേ­യ്ക്ക് കോ­പ്പു കൂ­ട്ടു­ന്ന വി­ധ­ത്തി­ലാ­യി ഇപ്പോൾ ഇറ­ങ്ങിയ പര­സ്യ­വും­.</p> <p>­പ­തി­വു പോ­ലെ അച്ചു­താ­ന­ന്ദ­നു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട് പ്ലീ­ന­ത്തി­ലു­ണ്ടായ വി­മർ­ശ­നം, അവ­സാന നാ­ളിൽ പങ്കെ­ടു­ക്കി­ല്ലെ­ന്ന ‌വാ­ർ­ത്ത, കൂ­റു­മാ­റി­ല്ലെ­ന്ന മാ­ണി­യു­ടെ പ്ര­ഖ്യാ­പ­നം എന്നി­വ­യ്ക്കാ­ണ് പ്ലീ­ന­ത്തി­ലെ ‌ന­യ­രേ­ഖ­ക­ളേ­ക്കാ­ളും പ്ര­മേ­യ­ങ്ങ­ളേ­ക്കാ­ളും മാ­ധ്യ­മ­ലോ­കം ശ്ര­ദ്ധ നൽ­കി­യ­ത്. അച്ചു­താ­ന­ന്ദ­നെ­തി­രെ­യു­ള്ള വി­മർ­ശ­ന­ങ്ങ­ളു­മാ­യി മാ­ത്ര­മി­നി ടാം റേ­റ്റി­ങ്ങ് ഉയർ­ത്താ­നാ­കി­ല്ലെ­ന്ന് അറി­യാ­വു­ന്ന­തി­നാൽ , പി­ന്നീ­ട് ശ്ര­ദ്ധ ലഭി­ച്ച­ത് മാ­ണി­യ്ക്കാ­ണ്. എന്നാൽ കമ്യൂ­ണി­സ്റ്റ് 'മാ­ണി­'­ഫെ­സ്റ്റോ എന്ന് മാ­ണി­യു­ടെ സാ­ന്നി­ദ്ധ്യ­ത്തെ ‌ക­ളി­യാ­ക്കു­ന്ന­വർ­ക്ക് ‌പോ­ലും അത് ‌മു­ന്ന­ണി­യു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട് അട­വു നയ­ത്തി­ന്റെ ഭാ­ഗ­മാ­യു­ള്ള സാ­ന്നി­ദ്ധ്യ­മാ­ണെ­ന്നും അതി­ന്റെ യഥാ­ർ­ത്ഥ ഉപ­യോ­ക്താ­ക്കൾ (ഭാ­വി സാ­ദ്ധ്യ­ത­യും, ഐക്യ­ജ­നാ­ധി­പ­ത്യ മു­ന്ന­ണി­യി­ലെ ഇട­യി­ള­ക്ക­ങ്ങ­ളു­മ­ട­ക്കം) പാ­ർ­ടി തന്നെ­യെ­ന്നും അറി­യാം­.</p> <p>എ­ന്നാൽ ഈ പര­സ്യ­ത്തി­ന്റെ കാ­ര്യ­ത്തിൽ മേൽ പറ­ഞ്ഞ ‌യു­ക്തി പ്ര­യോ­ഗി­ക്കുക വയ്യ. വി­വാദ വ്യ­വ­സാ­യി­ക­ളു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ടു­ണ്ടായ ‌പ­ല­വിധ ആരോ­പണ പ്ര­ത്യാ­രോ­പ­ണ­ങ്ങൾ­ക്ക് ‌ശേ­ഷ­വും ഇത്ത­ര­ത്തി­ലൊ­ന്ന്, അതും മേ­ൽ‌ സൂ­ചി­പ്പി­ച്ച­തു പോ­ലെ നേ­രി­ട്ട് വ്യാ­പാര സം­ബ­ന്ധി­യ­ല്ലാ­ത്ത ഒന്ന്, അതാ­ക­ട്ടെ പാ­ർ­ടി പ്ലീ­ന­ത്തി­ന് അഭി­വാ­ദ്യ­മർ­പ്പി­ച്ചു­കൊ­ണ്ട് വി­വാദ വ്യ­വ­സാ­യി പു­ഞ്ചി­രി­ച്ച് നി­ൽ­ക്കു­ന്ന വി­ധ­ത്തിൽ ‌പ്ര­സി­ദ്ധ­പ്പെ­ടു­ത്തു­മ്പോൾ അത് ‌പൊ­തു­ബോ­ധ­ത്തി­ലേ­യ്ക്കും, അണി­ക­ളു­ടെ മനോ­വ്യാ­പാ­ര­ങ്ങ­ളി­ലേ­യ്ക്കും ചെ­ലു­ത്തു­ന്ന പ്ര­ക്ഷേ­പ­ണ­ത്തി­ലെ ഗു­ണ­ക­ര­മ­ല്ലാ­ത്ത സാ­ധ്യ­ത­കൾ സാ­മാ­ന്യ യു­ക്തി­യോ­ടെ പരി­ഗ­ണി­ക്കാ­തെ ‌പ­ത്ര­ത്തി­ന്റെ പ്ര­ധാന താ­ളിൽ കൊ­ടു­ക്കു­ന്ന­തി­ന്റെ സാം­ഗ­ത്യം ചി­ക­യേ­ണ്ടി­യി­രി­ക്കു­ന്നു­.</p> <p>­രാ­ഷ്ട്രീയ നേ­താ­ക്കൾ, ചാ­ന­ലിൽ പ്ര­ത്യ­ക്ഷ­പ്പെ­ടു­ന്ന രാ­ഷ്ട്രീയ നി­രീ­ക്ഷ­കർ തു­ട­ങ്ങി ഇത് ചർ­ച്ച ചെ­യ്യു­ന്ന എല്ലാ­യി­ട­ത്തും (എ­ഴു­ത­പ്പെ­ട്ട ഈ കു­റി­പ്പ­ട­ക്കം) ഊർ­ജ്ജ-സമയ നഷ്ട­മു­ണ്ടാ­കു­ന്നു. പ്ലീ­ന­ത്തി­ലെ തീ­രു­മാ­ന­ങ്ങ­ളെ ‌രാ­ഷ്ട്രീ­യ­മാ­യി ‌വി­ശ­ക­ല­നം ചെ­യ്യു­ക­യും വി­മർ­ശ­നം നട­ത്തു­ക­യും ചെ­യ്യേ­ണ്ട സാ­ഹ­ച­ര്യം വി­വാ­ദ­ത്തി­ലേ­ക്ക് ‌വ­ഴി മാ­റു­ന്നു. ഇത്ത­രം വി­വാ­ദ­ങ്ങ­ളു­ടെ അവ­സ്ഥ­യു­ണ്ടാ­ക്കു­ന്ന ‌കു­ത്സിത വി­പ­ണന തന്ത്ര­മാ­ണ് ‌താൻ ലക്ഷ്യ­മി­ടു­ന്ന­തെ­ന്ന് ‌വ്യ­വ­സാ­യി ഏറ്റു പറ­യു­ന്ന­തി­ലൂ­ടെ ചില നി­ക്ഷി­പ്ത താ­ൽ­പ്പ­ര്യ­ങ്ങൾ ഫല­ത്തിൽ ‌വി­ജ­യി­ക്കു­ന്നു. ചന്ദ­ന­ക്കു­ടം നേ­ർ­ച്ച­യ്ക്കും, പള്ളി­പ്പെ­രു­ന്നാ­ളി­നും, ‌ഷ­ഷ്ഠി­ക്കു­മെ­ല്ലാം DYFI ഫ്ല­ക്സ­ടി­ച്ച് ‌തെ­രു­വിൽ കെ­ട്ടു­ന്ന­തി­ന്റെ നൈ­തി­ക­ത­യും, രാ­ഷ്ട്രീ­യ­വും, യു­ക്തി­യു­മൊ­ക്കെ ഒട്ടൊ­രു പ‌­രി­ധി­വ­രെ പരി­ഹാസ യു­ക്തി­യാൽ ചർ­ച്ച ചെ­യ്യു­ന്ന ഒരു ഇട­ത്തി­ലും, പൊ­തു ബോ­ധ­ത്തി­ലും ഇങ്ങ­നെ­യൊ­രു പര­സ്യ­മു­ണ്ടാ­ക്കു­ന്ന ചല­ന­ങ്ങ­ളെ­ക്കു­റി­ച്ച് രാ­ഷ്ട്രീ­യ­മാ­യി അജ്ഞ­രാ­കു­ന്ന­ത് ആർ­ക്കാ­ണ് ഭൂ­ഷ­ണ­മാ­കു­ന്ന­ത് ?</p> <p><strong>­വി എം ദേ­വ­ദാ­സ്</strong></p></p> <fieldset class="fieldgroup group-newsquotes"><legend>News Quotes</legend><div class="field field-type-text field-field-quote"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, ചാനലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ തുടങ്ങി ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എല്ലായിടത്തും (എഴുതപ്പെട്ട ഈ കുറിപ്പടക്കം) ഊർജ്ജ-സമയ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു. പ്ലീനത്തിലെ തീരുമാനങ്ങളെ ‌രാഷ്ട്രീയമായി ‌വിശകലനം ചെയ്യുകയും വിമർശനം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വിവാദത്തിലേക്ക് ‌വഴി മാറുന്നു. ഇത്തരം വിവാദങ്ങളുടെ അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുന്ന ‌കുത്സിത വിപണന തന്ത്രമാണ് ‌താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ‌വ്യവസായി ഏറ്റു പറയുന്നതിലൂടെ ചില നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഫലത്തിൽ ‌വിജയിക്കുന്നു. </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-filefield field-field-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://malayal.am/sites/default/files/imagecache/story-teaser-img/cpm-plenum-palakkad.jpg" alt="story image" title="" class="imagecache imagecache-story-teaser-img imagecache-default imagecache-story-teaser-img_default" width="200" height="150" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-description"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> പാലക്കാട് സിപിഐ(എം) പാര്‍ട്ടി പ്ലീനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനകവാടം </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> കേരളം </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-story-country"> <div class="field-label">Country:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Default Home Page </div> <div class="field-item even"> UK Home Page </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-story-author"> <div class="field-label">Authors:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/users/vm-devadas" title="View user profile.">vm_devadas</a> </div> </div> </div> http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82/22661/%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%A4%E0%B5%87%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B5%80%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8-%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A#comments അടവുനയം ഇ പി ജയരാജന്‍ കെ എം മാണി കേരളം ചാക്ക് രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഡിവൈഎഫ്ഐ ദേശാഭിമാനി പരസ്യം പാലക്കാട് പ്ലീനം ബോണ്ട് മൂലധനം രാഷ്ട്രീയം ലിസ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ വിവാദം സാന്റിയാഗോ മാര്‍ട്ടിന്‍ സിപിഐ(എം) സൂര്യ ഗ്രൂപ്പ് Sat, 30 Nov 2013 14:54:29 +0000 vm_devadas 22661 at http://malayal.am വിശുദ്ധ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു സഹദായുടെ ജനസമ്പര്‍ക്ക തിരുനാള്‍... http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B4%82/22648/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B6%E0%B5%81%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%A7-%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B5%81-%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%A6%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86-%E0%B4%9C%E0%B4%A8%E0%B4%B8%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95-%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D <p><p>അ­മ്മ ദൈ­വ­ങ്ങ­ളും ആള്‍ ദൈ­വ­ങ്ങ­ളും മധ്യ­സ്ഥ പ്രാര്‍­ത്ഥ­ന­ക്കാ­രും സാ­ക്ഷ്യം­പ­റ­ച്ചി­ലു­കാ­രും ജാ­റ­ങ്ങ­ളില്‍ ഉറ­ങ്ങു­ന്ന സി­ദ്ധ­രും നിര്‍­ഭ­യം വി­ഹ­രി­ക്കു­ന്ന ദൈ­വ­ങ്ങ­ളു­ടെ സ്വ­ന്തം നാ­ട്. ആട്, തേ­ക്ക്, മാ­ഞ്ചി­യം, ലബെ­ല്ല മു­തല്‍ സോ­ളാര്‍ സരിത വരെ കോ­ടി­കള്‍ കട്ടു­മു­ടി­ച്ച സാ­ക്ഷ­ര­കേ­ര­ളം. ആ കേ­ര­ള­ത്തില്‍ പു­തു­താ­യി അവ­ത­രി­ച്ച ആള്‍ ദൈ­വ­മ­ത്രേ വി­ശു­ദ്ധ കു­ഞ്ഞു­കു­ഞ്ഞു സഹ­ദാ. പു­തു­പ്പ­ള്ളി­യില്‍ പൂ­ത്ത മന്ദാ­രം. കണ്ട­ത്തില്‍­ക്കാര്‍ കണ്ടെ­ത്തിയ ദീ­ന­ബ­ന്ധു. കാ­രോ­ട്ടു വള്ള­ക്കാ­ലി­ലെ കറു­ത്ത മു­ത്ത്...</p> <p>അ­വന്‍ അഞ്ച­പ്പം കൊ­ണ്ട് അയ്യാ­യി­രം പേ­രെ ഊട്ടി­യ­പ്പോള്‍ ഇവന്‍ ദു­രി­താ­ശ്വാ­സ­ഫ­ണ്ട് ഉപ­യോ­ഗി­ച്ച് ജന­ങ്ങ­ളെ മയ­ക്കു­ന്നു­... </p> <p>അ­വന്‍ കു­രു­ട­നു­കാ­ഴ്ച കൊ­ടു­ക്കു­ന്നു. ഇവന്‍ കു­രു­ട­ന് കാ­ശു കൊ­ടു­ക്കു­ന്നു­...</p> <p>അ­വന്‍ പാ­പി­ക­ളെ രക്ഷി­ക്കു­ന്നു; ഇവ­നോ, പാ­പി­ക­ളെ മാ­ത്രം രക്ഷി­ക്കു­ന്നു­...</p> <p>­സോ­ണി­യ­യു­ടെ സ്നേ­ഹി­ത­നും വി­ശ്വ­സ്ത ദാ­സ­നു­മ­ത്രേ വി­ശു­ദ്ധ കു­ഞ്ഞു­കു­ഞ്ഞു സഹ­ദാ. ടി വി­ശു­ദ്ധ­ന്റെ തി­രു­നാള്‍ ഭക്തര്‍ ജന­സ­മ്പര്‍­ക്ക തി­രു­നാ­ളാ­യി കൊ­ണ്ടാ­ടു­ന്നു. പത്ര­ങ്ങ­ളി­ലും ചാ­ന­ലു­ക­ളി­ലും വി­ശു­ദ്ധ കു­ഞ്ഞു­കു­ഞ്ഞു സഹ­ദാ­യു­ടെ അദ്ഭുത പ്ര­വര്‍­ത്തി­ക­ളു­ടെ സാ­ക്ഷ്യ­പ്പെ­ടു­ത്ത­ലു­കള്‍. അവ­നാല്‍ ആശീര്‍­വാ­ദം­കി­ട്ടുക തന്നെ ഇഹ­പര സു­കൃ­ത­മ­ത്രേ. പാ­ണ­പ്പാ­ട്ടു­കള്‍ അര­ങ്ങ് തകര്‍­ക്കു­ന്ന വി­ശു­ദ്ധ കു­ഞ്ഞൂ­ഞ്ഞ് സഹ­ദാ­യു­ടെ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/17405" class="taxonomyterm_tag">­ജ­ന­സ­മ്പര്‍­ക്കം­</a> എന്ന രോ­ഗ­ശാ­ന്തി­ശു­ശ്രൂ­ഷാ നാ­ട­കം ഒരു ദാ­ന­ധര്‍­മ്മ പ്ര­വര്‍­ത്തി­യും തദ്വാര പു­ണ്യ­കര്‍­മ്മ­വു­മാ­യി കൊ­ട്ടി­ഘോ­ഷി­ക്കു­ക­യാ­ണ്.</p> <p>അന്‍­പ­ത്തൊ­ന്നു വെ­ട്ടും അര­ക്ക­ഴ­ഞ്ചു ലാ­വ­ലി­നും ചേര്‍­ത്തു­ള്ള വി­ശു­ദ്ധ അനു­ഗ്ര­ഹ­പ്ര­ഭാ­ഷ­ണ­മാ­ണ് ആദ്യ ഇനം. പി­ന്നെ­യാ­ണ് ദി­വ്യ പ്ര­വര്‍­ത്ത­ന­ങ്ങള്‍. ദി­വ­സ­ങ്ങ­ളോ­ളം അപേ­ക്ഷ സമര്‍­പ്പി­ച്ചു കാ­ത്തി­രു­ന്നു ഒടു­ക്കം പന്ത­ലി­ലെ ചൂ­ടി­ലും ആം­ബു­ലന്‍­സി­ലും ഒക്കെ സ്ഥ­ല­ത്ത് കെ­ട്ടി­ക്കി­ട­ക്കു­ന്ന രോ­ഗി­ക­ളെ ഡസ്ക് ചാ­ടി­വ­ന്നു­കാ­ണു­ക, കസേ­ര­യില്‍ കയ­റി­നി­ന്ന് എത്തി­നോ­ക്കുക എന്നി­വ­യും ഒടു­ക്കം ഒരു കി­ഴി എറി­ഞ്ഞു കൊ­ടു­ക്കു­ക­യും­.</p> <p>­പി­റ്റേ ദി­വ­സ­ത്തെ പത്ര­ങ്ങ­ളില്‍ ദീ­ന­ത­യു­ടെ പര്യാ­യ­ങ്ങള്‍ നാ­ലു­കോ­ളം വാര്‍­ത്ത­യും കളര്‍ ചി­ത്ര­വും. ഉദ്ദി­ഷ്ട കാ­ര്യ­ത്തി­നു ഉപ­കാര സ്മ­രണ ചൊ­ല്ലു­ന്ന വി­ശ്വാ­സി­കള്‍.</p> <blockquote><p>“ഇ­ഹ­പര സു­കൃ­തം ഏകി­ടു­മാര്‍­ക്കും­<br />ഇ­തു സം­സാ­ര­വി­മോ­ച­ന­മാര്‍­ഗം­!”</p> </blockquote> <p>ഏ­റ്റ­വും ഒടു­വി­ലെ ജന­സ­മ്പര്‍­ക്ക­ത്തി­രു­നാ­ളില്‍ വി­ശു­ദ്ധന്‍ ഒരു നെ­ടു­ങ്കന്‍ ഗി­രി പ്ര­ഭാ­ഷ­ണ­മ­ങ്ങു കാ­ച്ചി. കേ­വ­ലം <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/17406" class="taxonomyterm_tag">­ദു­രി­താ­ശ്വാ­സ­നി­ധി­</a> വി­ത­ര­ണം മാ­ത്ര­മ­ല്ല ജന­സ­മ്പര്‍­ക്കം, മറി­ച്ച്, ഇവി­ടെ നി­ന്നു കി­ട്ടു­ന്ന അനു­ഭ­വ­ങ്ങള്‍ വാ­രി­ക്കൊ­ണ്ടു­പോ­യി ഒടു­ക്കം അതി­നെ ആസ്പ­ദ­മാ­ക്കി­യാ­ണ് ഇനി ഉത്ത­ര­വു­ക­ളി­റ­ക്കുക എന്ന്! ഹോ അപാ­രം തന്നെ­!</p> <p>ഒ­രു ചോ­ദ്യം മന­സ്സില്‍. അല്പം കരുണ ഉള്ള ഒരു വി­ശു­ദ്ധ­നാ­യി­രു­ന്നെ­ങ്കില്‍ രോ­ഗി­ക­ളെ­യും കൊ­ണ്ട് ആം­ബു­ലന്‍­സില്‍ ഒക്കെ വരു­ന്ന കാ­ഴ്ച കാ­ണു­മ്പോള്‍, ”അ­യ്യോ എന്തി­നാ ഇങ്ങ­നെ ഒരു രോ­ഗി­യെ കഷ്ട­പ്പെ­ടു­ത്തു­ന്ന­ത്, ഇദ്ദേ­ഹ­ത്തി­ന് രോ­ഗം ഉണ്ടെ­ന്ന വി­ദ­ഗ്ധ ഡോ­ക്ട­റു­ടെ സര്‍­ട്ടി­ഫി­ക്ക­റ്റ് മതി­യാ­യി­രു­ന്ന­ല്ലോ, അത് നോ­ക്കി വേ­ണ്ട­ത് ചെ­യ്യാ­മാ­യി­രു­ന്ന­ല്ലോ­?” എന്നൊ­രു പ്ര­തി­ക­ര­ണ­മ­ല്ലേ വേ­ണ്ടി­യി­രു­ന്ന­ത്? അതി­നു പക­രം ആദ്യ­ത്തെ ജന­സ­മ്പര്‍­ക്കം മു­തല്‍ ഒടു­ക്ക­ത്തേ­ത് വരെ ഈ തര­ത്തില്‍ രോ­ഗി­കള്‍ കഷ്ട­പ്പെ­ടു­ന്ന­തില്‍ അദ്ദേ­ഹം ഒന്നും ചെ­യ്തു കണ്ടി­ല്ല.</p> <p>അ­വ­ശന്‍­മാ­രാര്‍­ത്ത­ന്മാ­രാ­ലം­ബ­ഹീ­ന­ന്മാര്‍ <br />അ­വ­രു­ടെ സങ്ക­ട­മാ­ര­റി­യാന്‍..?”</p> <p>­യ­ഥാര്‍­ഥ­ത്തില്‍ ഇത്ത­രം രോ­ഗി­ക­ളു­ടെ ലി­സ്റ്റ് പ്രാ­ഥ­മിക ആരോ­ഗ്യ കേ­ന്ദ്രം മു­ഖേന തയ്യാ­റാ­ക്കി, വേ­ണ്ട വി­ധ­ത്തില്‍ പരി­ശോ­ധി­ച്ച് അവര്‍­ക്ക് നല്‍­കാന്‍ ഉദ്ദേ­ശി­ക്കു­ന്ന തുക ചെ­ക്ക് ആയി വീ­ട്ടില്‍ എത്തി­ച്ചു കൊ­ടു­ക്കു­ന്ന ഒരു പദ്ധ­തി ആവി­ഷ്ക­രി­ച്ചു നട­പ്പാ­ക്കു­ക­യ­ല്ലെ ചെ­യ്യേ­ണ്ട­ത്?</p> <p>അ­ക്ക­രെ നി­ന്നൊ­രു മാ­രന്‍ എന്ന സി­നി­മ­യില്‍ മണി­യന്‍­പി­ള്ള­യു­ടെ കഥാ­പാ­ത്രം സ്വ­ന്തം മേ­നി കാ­ണി­ക്കാ­നും ഗള്‍­ഫില്‍ നി­ന്ന് വന്ന­താ­ണെ­ന്നും നാ­ട്ടു­കാ­രെ അറി­യി­ക്കാന്‍ പറ­യു­ന്ന ഒരു ഡയ­ലോ­ഗ് ഓര്‍­മ്മ വരു­ന്നു. ”അ­മ്മാ­വാ എന്നെ കാ­ണാന്‍ വരു­ന്ന­വര്‍­ക്കെ­ല്ലാം ഓരോ റി­സ്റ്റ്‌ വാ­ച്ച് വെ­ച്ച് കൊ­ടു­ത്തേ­ക്കൂ­”</p> <p>അര്‍­ഹ­ത­പ്പെ­ട്ട­വര്‍­ക്ക് മാ­ത്ര­മാ­ണോ ഇത് കൊ­ടു­ക്കു­ന്ന­ത് എന്ന ചോ­ദ്യം പ്ര­സ­ക്തം­...</p> <p>ഉ­ദ്യോ­ഗ­സ്ഥര്‍ നേ­രി­ട്ട് പരി­ശോ­ധി­ച്ച് ബോ­ധ്യ­പ്പെ­ട്ട കേ­സു­കള്‍ തി­ര­ഞ്ഞെ­ടു­ത്തു വച്ച­താ­ണ്, വി­ശു­ദ്ധന്‍ റോ­ഡില്‍ വച്ച്അ­നു­ഗ്ര­ഹി­ക്കു­ന്നു­വെ­ന്നു മാ­ത്രം എന്നാ­ണ് അപ­ദാ­നം പാ­ടു­ന്ന­വര്‍ പറ­യു­ന്ന­ത്.</p> <p>ഇ­ത്ത­രം നി­വേ­ദ­ന­ങ്ങ­ളില്‍ ന്യാ­യം എന്ന്/അര്‍­ഹ­ത­യു­ണ്ട് എന്ന് കണ്ടെ­ത്തി­യാല്‍ അത് തീര്‍­പ്പാ­ക്കാന്‍ വീ­ണ്ടും ഖജ­നാ­വ് തുക ചെ­ല­വാ­ക്കി എന്തി­നു ഒരു തെ­രു­വു­മാ­മാ­ങ്കം നട­ത്ത­ണം? ഇതൊ­ക്കെ ഓഫീ­സില്‍ ഇരു­ന്നു ചെ­യ്യാ­വു­ന്ന കാ­ര്യ­ങ്ങ­ള­ല്ലെ ?</p> <p>ഇ­ങ്ങി­നെ­യു­ള്ള മറു­ചോ­ദ്യ­ങ്ങള്‍ ഭക്ത­രെ കോ­പി­ഷ്ഠ­രാ­ക്കും. അങ്ങി­നെ­യു­ള്ള­വ­രെ ഘോര കും­ഭീ­പാക നര­ക­ത്തി­ലേ­ക്ക് നാ­ടു­ക­ട­ത്തും­... ദൈ­വ­ദൂ­തര്‍ അങ്ങി­നെ­യു­ള്ള­വ­രെ എണ്ണ­യി­ലി­ട്ട് പൊ­രി­ക്കും­.</p> <p>­നാ­ളി­തു­വ­രെ എല്ലാ സര്‍­ക്കാ­രു­ക­ളും മു­ഖ്യ­മ­ന്ത്രി­യു­ടെ ദു­രി­താ­ശ്വാ­സ­ഫ­ണ്ട് ഉള്‍­പ്പെ­ടെ ജന­ങ്ങള്‍­ക്കാ­യി ചെ­ല­വ­ഴി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ട്. ഈ പ്ര­വര്‍­ത്തി­കള്‍ ആദ്യ­മാ­യി ചെ­യ്യു­ന്ന ഒരാ­ള­ല്ല “ജ­ന­സ­മ്പര്‍­ക്കന്‍”. മറ്റു­ള്ള­വര്‍ അത് കൊ­ട്ടി­ഘോ­ഷി­ക്കാ­തെ സ്വ­ന്തം ഓഫീ­സില്‍ ഇരു­ന്നു ചെ­യ്തു എന്ന് മാ­ത്രം. പു­ണ്യ­പ്ര­വര്‍­ത്തി എന്ന് ഉദ്ഘോ­ഷി­ക്കു­ന്ന­ത് കേ­ട്ടാല്‍ തോ­ന്നുക വി­ശു­ദ്ധന്‍ അദ്ദേ­ഹ­ത്തി­ന്റെ കു­ടും­ബ­സ്വ­ത്ത് തന്നെ കാ­ണാന്‍ വരു­ന്ന പാ­വ­ങ്ങള്‍­ക്ക് വീ­തി­ച്ചു നല്‍­കു­ന്നു­വെ­ന്നാ­ണ്. നി­കു­തി­പ്പ­ണ­മാ­യും ദു­രി­താ­ശ്വാസ നി­ധി­യി­ലേ­ക്ക് പേ­ര് അറി­യി­ച്ചും അറി­യി­ക്കാ­തെ­യും സു­മ­ന­സ്സു­കള്‍ നല്‍­കിയ തു­ക­യും ഒക്കെ­യാ­ണ് തന്നെ മു­ഖം കാ­ണി­ക്കാന്‍ വരു­ന്ന­വര്‍­ക്ക് 5000-25000 വച്ച് സ്വ­ന്തം ഇഷ്ട­പ്ര­കാ­രം ദാ­നം ചെ­യ്യു­ന്ന­ത്. ഇത് ഭരണ സം­വി­ധാ­ന­ത്തില്‍ നി­ക്ഷി­പ്ത­മായ കട­മ­യാ­ണ്. അല്ലാ­തെ വി­ശു­ദ്ധ­ന്റെ ഔദാ­ര്യ­മ­ല്ല.</p> <p>ഈ നാ­ട­കം കണ്ടു നില്‍­ക്കു­ന്ന “പ്ര­ബു­ദ്ധ കേ­രള നി­വാ­സി­കള്‍” ഇതൊ­ന്നു വി­ശു­ദ്ധ­നെ ഓര്‍­മ്മി­പ്പി­ക്കേ­ണ്ട സമ­യം കഴി­ഞ്ഞു. അല്പം പു­ണ്യം ഈ കാ­ശൊ­ക്കെ ഖജ­നാ­വില്‍ എത്തി­ച്ച സാ­ധാ­രണ നി­കു­തി ദാ­യ­കര്‍­ക്കൂ­ടെ കി­ട്ടി­യാല്‍ മതി­യാ­യി­രു­ന്നു. ഈ പു­ണ്യ­വാന്‍ ഭരി­ക്കു­ന്ന നാ­ട്ടി­ലാ­ണ് ആദി­വാ­സി­കള്‍ പട്ടി­ണി കി­ട­ന്നു മരി­ക്കു­ന്ന­ത് എന്ന് കൂ­ടെ ഓര്‍­ക്കേ­ണ്ടി വരും­... അവ­ര് തമ്പ്രാ­നെ മു­ഖം കാ­ണി­ക്കാന്‍ വന്നി­ല്ല എന്ന­ത് അവ­രു­ടെ കു­റ്റം, അല്ലാ­തെ­ന്തു പറ­യാന്‍.</p> <p>ഈ രോ­ഗ­ശാ­ന്തി­ശു­ശ്രൂ­ഷാ­നാ­ട­കം കാ­ണു­മ്പോള്‍ ഉയ­രു­ന്ന പല ചോ­ദ്യ­ങ്ങ­ളു­ണ്ട് ... *അര്‍­ഹ­ത­പ്പെ­ട്ട­വര്‍ എന്ന് ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥര്‍ കണ്ടെ­ത്തി­ക്ക­ഴി­ഞ്ഞാല്‍ അവര്‍ അപേ­ക്ഷ സമര്‍­പ്പി­ച്ചു മു­ഖ്യ­ന്റെ ജന­സ­മ്പര്‍­ക്കം വരെ കാ­ത്തി­രു­ന്ന്, ഒടു­ക്കം തമ്പ്രാ­ന്റെ തി­രു സദ­സ്സില്‍ ഒരു ദി­വ­സം കേ­ട്ടി­ക്കി­ട­ന്നി­ട്ടു വേ­ണോ ഈ ആനു­കൂ­ല്യം കി­ട്ടാന്‍ ?! തളര്‍­വാത രോ­ഗി­ക­ളെ ഒക്കെ കട്ടി­ലില്‍ കി­ട­ത്തി­ക്കൊ­ണ്ടു­വ­ന്ന് ഒരു ദി­വ­സം ചൂ­ട­ത്ത് കി­ട­ത്തി­യി­രി­ക്കു­ന്ന­ത് ചൂ­ണ്ടി­ക്കാ­ണി­ക്കാന്‍ സ്വ­ബോ­ധം ഉള്ള ഒരാ­ളും ഈ കൂ­ടെ ഇല്ല­ല്ലോ­?</p> <p>­സം­ഗീത റി­യാ­ലി­റ്റി ഷോ യു­ടെ എല്ലാ സീ­സ­ണി­ലും ഒരു Physically challenged ആയ / അം­ഗ­വൈ­ക­ല്യ­മു­ള്ള മത്സ­രാര്‍­ഥി­കള്‍ ഒരാ­ളെ­ങ്കി­ലും കാ­ണും. സമാ­ന­മായ മാ­ന­സി­കാ­വ­സ്ഥ­യാ­ണ് എല്ലാ ജന­സ­മ്പര്‍­ക്ക­ത്തി­നും ഇത്ത­രം ദു­രി­തം അനു­ഭ­വി­ക്കു­ന്ന പാ­വം മനു­ഷ്യ­രെ കാ­ഴ്ച­വ­സ്തു­ക്ക­ളാ­യി കൊ­ണ്ടു­വ­രു­ന്ന­തി­ലൂ­ടെ ഉള്ള­തെ­ന്ന് കരു­തേ­ണ്ടി വരും. പ്ര­ത്യേ­കി­ച്ച് ഈ ചി­ന്ത ശരി­വെ­യ്ക്കു­ന്ന രീ­തി­യില്‍ പി­റ്റേ ദി­വ­സം പത്ര­ങ്ങ­ളില്‍ കാ­ണു­ന്ന കാ­രു­ണ്യ­വാ­നായ വി­ശു­ദ്ധന്‍ പ്ര­ത്യേക മു­ഖ­ഭാ­വ­ത്തോ­ടെ തളര്‍­ന്നു കി­ട­ക്കു­ന്ന ആളു­ടെ അടു­ത്തു തന്നെ എത്തി സമാ­ധാ­നി­പ്പി­ക്കു­ന്ന ഫോ­ട്ടോ­യും ഇയാള്‍­ക്ക് 25000 ക. അനു­വ­ദി­ച്ച വാര്‍­ത്ത­യും കൂ­ടെ കാ­ണു­മ്പോള്‍!!!</p> <p>*അര്‍­ഹ­ത­പ്പെ­ട്ട­വര്‍­ക്ക്‌ ആനു­കൂ­ല്യ­ങ്ങള്‍ കി­ട്ടാ­ത്ത­ത് ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ­രു­ടെ കു­ഴ­പ്പം കൊ­ണ്ട­ല്ല മറി­ച്ചു ചട്ട­ങ്ങള്‍ തട­സ്സം സൃ­ഷ്ട്ടി­ക്കു­ന്ന­ത് കൊ­ണ്ടാ­ണ് എന്ന് വി­ശു­ദ്ധന്‍!!! അങ്ങ­നെ ഉണ്ടെ­ങ്കില്‍ എന്തൊ­ക്കെ­യാ­ണ് ആ ചട്ട­ങ്ങള്‍ എന്ന് വി­വ­രി­ക്കു­മോ ?</p> <p>എ­ങ്കില്‍ എന്ത് കൊ­ണ്ട് ആ ചട്ട­ങ്ങള്‍ മാ­റ്റാന്‍ നട­പ­ടി എടു­ക്കു­ന്നി­ല്ല...?</p> <p>­നി­യ­മ­നിര്‍­മ്മാ­ണ­സ­ഭ­യു­ടെ പ്രാ­ഥ­മി­ക­മായ ഉത്ത­ര­വാ­ദി­ത്വം അത­ല്ലേ ?</p> <p>അ­ല്ലാ­തെ മീന്‍ മാര്‍­ക്ക­റ്റ് ഉല്‍­ഘാ­ട­നം ചെ­യ്തു നട­ക്കല്‍ ആണോ­?</p> <p>­സര്‍­ക്കാര്‍ ചട്ട­ങ്ങ­ളും മാ­ന­ദ­ണ്ഡ­ങ്ങ­ളും മറി കട­ന്നു നി­യമ വി­രു­ദ്ധ­മാ­യി തന്നി­ഷ്ട പ്ര­കാ­രം മു­ഖം കാ­ണി­ക്കാന്‍ വരു­ന്ന­വര്‍­ക്ക് ഒരു തുക അനു­വ­ദി­ച്ചു സന്തു­ഷ്ട­രാ­ക്കു­ക­യാ­ണ് താന്‍ എന്നാ­ണ് വി­ശു­ദ്ധന്‍­പ­റ­ഞ്ഞു വെ­ക്കു­ന്ന­ത്!</p> <p>­ചി­ല­രു­ടെ വാ­ദം, ഏതേ­ലും പാ­വ­ങ്ങള്‍­ക്ക് പ്ര­യോ­ജ­നം ഉണ്ടാ­വു­ന്നു­ണ്ടേല്‍ ഉണ്ടാ­യി­ക്കോ­ട്ടെ, എന്തി­നു വി­മര്‍­ശി­ക്ക­ണം എന്നാ­ണു (ആള്‍­ദൈ­വ­ങ്ങ­ളു­ടെ വക്താ­ക്ക­ളും ഇതേ വാ­ദം ആണ് ഉയര്‍­ത്തു­ന്ന­ത് ). *ഈ സന്ദര്‍­ഭ­ത്തില്‍ ഉയ­രു­ന്ന ചോ­ദ്യം സര്‍­ക്കാര്‍ ഖജ­നാ­വി­ലെ പണം അര്‍­ഹ­ത­പ്പെ­ട്ട­വര്‍­ക്ക് മാ­ത്രം, അര്‍­ഹ­മായ തോ­തില്‍ ആണോ ലഭ്യ­മാ­ക്കു­ന്ന­ത് എന്ന­താ­ണ്?!</p> <p>­ജ­ന­സ­മ്പര്‍­ക്കം റി­യാ­ലി­റ്റി­ഷോ­യു­ടെ കഴി­ഞ്ഞ സീ­സ­ണില്‍ ഇടു­ക്കി­യില്‍ നി­ന്ന് ഉയര്‍­ന്ന ഒരു പരാ­തി ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നു ഒരു ഡോ­ക്ടര്‍ തന്നെ ചു­രു­ങ്ങിയ സമ­യ­ത്തി­നി­ട­യില്‍ നൂ­റില്‍ കൂ­ടു­തല്‍ ആള്‍­ക്കാര്‍­ക്ക് രോ­ഗ­ബാ­ധി­തര്‍ എന്ന് സര്‍­ട്ടി­ഫി­ക്ക­റ്റ് നല്‍­കു­ക­യും ആ രേഖ ഉപ­യോ­ഗി­ച്ച് പലര്‍­ക്കും തുക അനു­വ­ദി­ച്ചു എന്ന്. ഇതി­നെ കു­റി­ച്ച് രണ്ടു ദി­വ­സം വാര്‍­ത്ത‍­ക­ണ്ടു. പി­ന്നെ എന്ത് സം­ഭ­വി­ച്ചു എന്ന­റി­യി­ല്ല. അതാ­യ­ത് ഒരു 200 രൂപ ഡോ­ക്ടര്‍­ക്ക്‌ കൈ­ക്കൂ­ലി കൊ­ടു­ത്ത് കി­ട്ടിയ സര്‍­ട്ടി­ഫി­ക്ക­റ്റ് വച്ച് ആയി­ര­ങ്ങള്‍ വാ­ങ്ങി എടു­ക്കു­ന്ന വി­ദ്യ. ഇതില്‍ ശ്ര­ദ്ധി­ക്കേ­ണ്ട കാ­ര്യം ആര്‍­ക്കും പരാ­തി ഉണ്ടാ­വി­ല്ല എന്ന­താ­ണ്. നി­വേ­ദ­ന­ക്കാ­ര­നും പൊ­തു­മു­തല്‍ എടു­ത്തു ചെ­ല­വാ­ക്കി പു­ണ്യാ­ളന്‍ ആവു­ന്ന വി­ശു­ദ്ധ­നും ഖു­ശി ഖു­ശി. (ഒ­രു വശ­ത്തു തളര്‍­വാത രോ­ഗി­ക­ളെ വരെ കാ­ഴ്ച വസ്തു­ക്കള്‍ ആക്കു­മ്പോള്‍ ആണ് ഈ ഇട­പാ­ട്).</p> <p>­ക­ഴി­ഞ്ഞ തവ­ണ­ത്തെ സമ്പര്‍­ക്ക തി­രു­നാ­ളു­കള്‍ കഴി­ഞ്ഞ­പ്പോള്‍ വി­ശു­ദ്ധന്‍ സ്തോ­ത്രം ചൊ­ല്ലി­യ­വര്‍ ഏറ്റ­വും കൂ­ടു­തല്‍ ആക്രി­ക്ക­ച്ച­വ­ട­ക്കാ­രാ­യി­രു­ന്നു. നി­വേ­ദ­ന­ങ്ങള്‍ പഴയ പേ­പ്പ­റു­ക­ളാ­യി പറ­ന്നു നട­ന്നു­.</p> <p>­മു­ഖം കാ­ണി­ക്കാന്‍ വരു­ന്ന­വര്‍­ക്കും അപ­ദാ­ന­ങ്ങള്‍ പാ­ടു­ന്ന­വര്‍­ക്കും മു­ഖ­ദാ­വില്‍ ആവ­ലാ­തി­കള്‍ ബോ­ധി­പ്പി­ക്കു­ന്ന­വര്‍­ക്കും ഒക്കെ അന്ന­ദാ­താ­വായ പൊ­ന്നു തമ്പു­രാന്‍ പണ­ക്കി­ഴി നല്‍­കു­ന്ന ഒരു പഴയ നാ­ടു­വാ­ഴി ഏര്‍­പ്പാ­ടി­ന്റെ പു­ന­രാ­ഖ്യാ­നം മാ­ത്ര­മാ­ണി­ത്. ഇത് തങ്ങള്‍­ക്കു അവ­കാ­ശ­പ്പെ­ട്ട­ത് ആണെ­ന്നും ജന­ങ്ങ­ളില്‍ നി­ന്ന് തന്നെ നിര്‍­ബ­ന്ധ­മാ­യും അല്ലാ­തെ­യും നി­കു­തി­യും കപ്പ­വും ഒക്കെ ആയി പി­രി­ച്ചെ­ടു­ക്കു­ന്ന പണ­മാ­ണ് തമ്പ്രാന്‍ കൈ­കാ­ര്യം ചെ­യ്യു­ന്ന­തെ­ന്നും ജന­ങ്ങള്‍­ക്ക്‌ ക്ഷേ­മം ഉറ­പ്പു വരു­ത്തേ­ണ്ട­ത് തമ്പ്രാ­ന്റെ ഔദാ­ര്യം അല്ല കട­മ­യാ­ണെ­ന്നും മറ­ന്നു തമ്പ്രാ­ന്റെ മു­ന്നില്‍ ഓച്ഛാ­നി­ച്ചു നി­ന്ന് കി­ട്ടിയ പൊന്‍­പ­ണ­വും ആയി തമ്പ്രാ­നെ വാ­ഴ്ത്തി­പ്പാ­ടി വീ­ട്ടില്‍ പോ­വു­ന്ന ജന­ങ്ങ­ളു­ടെ കാ­ലം അവ­സാ­നി­ച്ചു എന്ന് ആത്മാ­ഭി­മാ­ന­ത്തോ­ടെ കരു­തി­യി­രു­ന്ന ജന­ത­യു­ടെ പി­ന്നോ­ക്കം പോ­ക്കാ­ണി­ത്.</p> <p>­ചി­ല്ലറ കൊ­ടു­ത്ത് ജന­ങ്ങ­ളെ വശ­ത്താ­ക്കാന്‍ നട­ത്തു­ന്ന പ്ര­ക്രി­യ. തമി­ഴ്‌ നാ­ട്ടില്‍ പു­ര­ട്ട്ചി തലൈ­വി­യും കലൈ­ഞ്ജ­രും ആദ്യം തീ­പ്പെ­ട്ടി­പ്പ­ട­ത്തി­ലും പി­ന്നെ രജ­നീ­കാ­ന്തി­ന്റെ പട­ത്തി­ലും തു­ട­ങ്ങി ടി­വി, ഫ്രി­ഡ്ജ്, വാ­ഷിം­ഗ് മെ­ഷീന്‍ എന്നി­വ­യി­ലൊ­ക്കെ എത്തി­നില്‍­ക്കു­ന്ന പ്ര­ലോ­ഭ­ന­ങ്ങള്‍. അതി­ന്റെ കേ­രള പതി­പ്പ്. ഇവി­ടെ ആള്‍ ദൈ­വ­ങ്ങള്‍­ക്കും അത്ഭു­ത­രോ­ഗ­ശാ­ന്തി ശു­ശ്രൂ­ഷ­ക്കും കൂ­ടു­തല്‍ ആവ­ശ്യ­ക്കാ­രു­ള്ള­തി­നാല്‍ വി­ശു­ദ്ധന്‍ നേ­രി­ട്ടെ­ത്തി അനു­ഗ്ര­ഹി­ക്കു­ന്നു. രാ­ഷ്ട്രീയ തെ­രു­വു­നാ­ട­ക­ങ്ങള്‍­ക്ക­പ്പു­റം, അഴി­മ­തി­യി­ലും കെ­ടു­കാ­ര്യ­സ്ഥ­ത­യി­ലും അഭി­ര­മി­ക്കു­ന്ന ഭരണ ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥ സം­വി­ധാ­ന­ത്തെ അതില്‍ നി­ന്ന് മേല്‍­പ്പ­റ­ഞ്ഞ ദു­ഷ്‌­പ്ര­വ­ണ­ത­ക­ളില്‍ നി­ന്ന് വേര്‍­പെ­ടു­ത്തി സവി­ധാ­നം ജന­ങ്ങള്‍­ക്ക് വേ­ണ്ടി കാ­ര്യ­ക്ഷ­മ­മാ­യി പ്ര­വര്‍­ത്തി­ക്കു­ന്ന ഒരു സ്ഥി­തി­വി­ശേ­ഷം സൃ­ഷ്ടി­ക്കു­ക­യാ­ണ് ദീര്‍­ഘ­വീ­ക്ഷ­ണ­മോ ജന­ങ്ങ­ളോ­ട് പ്ര­തി­ബ­ദ്ധ­ത­യോ ഒക്കെ­യു­ള്ള ഒരു ഭര­ണാ­ധി­കാ­രി ചെ­യ്യേ­ണ്ട­ത്. ആ സ്ഥാ­ന­ത്ത് സ്വ­ന്തം ഓഫീ­സ് പോ­ലും കു­ത്ത­ഴി­ഞ്ഞ പു­സ്ത­കം പോ­ലെ കൊ­ണ്ടു­ന­ട­ക്കു­ന്ന ഒരു മു­ഖ്യ­ന് ഇമേ­ജ് വീ­ണ്ടെ­ടു­ക്കാ­നു­ള്ള പരി­താ­പ­ക­ര­മായ ശ്ര­മ­മാ­യി ഇത്ത­രം പൊ­റാ­ട്ട് നാ­ട­ക­ങ്ങ­ളാ­വ­ശ്യ­മാ­ണ്. എന്നാല്‍ ഇത്ത­രം പ്ര­വര്‍­ത്തി­ക­ളി­ലെ പൊ­ള്ള­ത്ത­ര­ങ്ങള്‍ വസ്തു­താ­പ­ര­മാ­യി തു­റ­ന്നു­കാ­ണി­ക്കാന്‍ ഇവി­ടു­ത്തെ മാ­ധ്യ­മ­ങ്ങ­ളോ പ്ര­തി­പ­ക്ഷ പാര്‍­ട്ടി­കള്‍ പോ­ലു­മോ ഫല­പ്ര­ദ­മാ­യി ഇട­പെ­ടാ­ത്ത­ത് നിര്‍­ഭാ­ഗ്യ­ക­രം­.</p> <p>­നി­ത്യ രോ­ഗം അനു­ഭ­വി­ക്കു­ന്ന­വര്‍­ക്ക് വേ­ണ്ട­ത് സ്ഥി­ര­മാ­യി കി­ട്ടു­ന്ന പെന്‍­ഷ­നും ചി­കി­ത്സ­യും മരു­ന്നു­ക­ളും ഒക്കെ­യാ­ണ്. അല്ലാ­തെ പര­മ­കാ­രു­ണി­ക­നായ തമ്പ്രാ­നെ മു­ഖ­ദാ­വില്‍ കാ­ണു­മ്പോള്‍ കി­ട്ടു­ന്ന പണ­ക്കി­ഴി­യ­ല്ല. ഈ രോ­ഗി­ക­ളെ പൊ­ക്കി കൊ­ണ്ട് വരു­ന്ന­വര്‍ ഈ തുക അവര്‍­ക്ക് വേ­ണ്ടി ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചാല്‍ മതി­യാ­യി­രു­ന്നു­.</p> <p>­ദീ­പ­സ്തം­ഭം മഹാ­ശ്ച­ര്യം നമ്മള്‍­ക്കും കി­ട്ട­ണം പണം അത­ന്നെ­...!!!<br /><br /><strong>­ര­ഞ്ജി­ത്ത് ജി കാ­ഞ്ഞി­ര­ത്തില്‍</strong></p></p> <div class="field field-type-filefield field-field-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://malayal.am/sites/default/files/imagecache/story-teaser-img/1383940081_1383940081_h0911k.jpg" alt="Janasamparkkam" title="" class="imagecache imagecache-story-teaser-img imagecache-default imagecache-story-teaser-img_default" width="200" height="150" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-description"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ജനസമ്പര്‍ക്കം </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> പരിഹാസം </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-story-country"> <div class="field-label">Country:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Default Home Page </div> <div class="field-item even"> UK Home Page </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-story-author"> <div class="field-label">Authors:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/users/renjith-g-kanjirathil" title="View user profile.">Renjith G Kanjirathil</a> </div> </div> </div> http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B4%82/22648/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B6%E0%B5%81%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%A7-%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B5%81-%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%A6%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86-%E0%B4%9C%E0%B4%A8%E0%B4%B8%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95-%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D#comments ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി കാണിക്ക കെട്ടുകാഴ്ച ജനസമ്പര്‍ക്കം ദുരിതാശ്വാസനിധി പൊന്നുതമ്പുരാന്‍ ഭരണം മുഖ്യമന്ത്രി രാജഭരണം രാഷ്ട്രീയം വില്ലേജ് ഓഫീസ് സഹായം പരിഹാസം Thu, 14 Nov 2013 05:44:39 +0000 Renjith G Kanjirathil 22648 at http://malayal.am അതിജീവനമേ, നിന്നെ ഞാന്‍ നമസ്കരിക്കട്ടെ http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%B0%E0%B4%82/22640/%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%9C%E0%B5%80%E0%B4%B5%E0%B4%A8%E0%B4%AE%E0%B5%87-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%86-%E0%B4%9E%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%A8%E0%B4%AE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%86 <p><p>ഒ­ന്നും സം­ഭ­വി­ച്ചി­ട്ടി­ല്ലാ­ത്ത­തു­പോ­ലെ കി­ട­ന്നു തണു­പ്പു­കാ­ല­ത്തെ റു­മൈ­ല. ബസ്ര­യു­ടെ പടി­ഞ്ഞാ­റന്‍ നഗ­രം­.</p> <p>­സ­മ­യം രാ­വി­ലെ എട്ടു­മ­ണി­യാ­വു­ന്ന­തേ­യു­ള്ളു. ജീ­വി­തം പതി­വ് ആവര്‍­ത്ത­ന­ങ്ങ­ളു­മാ­യി തു­ട­ങ്ങി­ക്ക­ഴി­ഞ്ഞു. ആളു­കള്‍ അന്ന­ത്തെ ജീ­വി­ത­നി­വൃ­ത്തി­ക്ക് പു­റ­ത്തേ­ക്കി­റ­ങ്ങു­ന്നു. വഴി­ക്ക­വ­ല­ക­ളില്‍, ഉന്തു­വ­ണ്ടി­യി­ലും പി­ക്ക­പ്പി­ലും പഴ­ങ്ങ­ളും പച്ച­ക്ക­റി­ക­ളും നി­ര­ന്നു­ക­ഴി­ഞ്ഞി­രു­ന്നു. കൃ­ഷി­യി­ട­ങ്ങ­ളില്‍ പണി­യെ­ടു­ക്കു­ന്ന സ്ത്രീ­ക­ളും പ്രാ­യ­മാ­യ­വ­രും. ചെ­മ്മ­രി­യാ­ടു­ക­ളെ മരു­ഭൂ­മി­യില്‍ മേ­യാന്‍ വി­ട്ട്, കു­ത്തി­യി­രി­ക്കു­ന്ന മനു­ഷ്യര്‍. ഇറ­ച്ചി­ക്ക­ട­ക­ളു­ടെ മു­ന്നില്‍ ഈച്ച­ക­ളും മനു­ഷ്യ­രും തി­ര­ക്കു­കൂ­ട്ടു­ന്നു­.</p> <p>­സ്കൂ­ളി­ലേ­ക്ക് ഒറ്റ­ക്കും കൂ­ട്ട­മാ­യും പോ­കു­ന്ന കു­ട്ടി­കള്‍. എവി­ടെ­യാ­ണാ സ്കൂള്‍? അടു­ത്തൊ­ന്നും അതി­ന്റെ ഒരു ലക്ഷ­ണ­വു­മി­ല്ല. കളി­ച്ചും ചി­രി­ച്ചും മടി­ച്ചും, ഉത്സാ­ഹ­ത്തി­മര്‍­പ്പോ­ടെ­യും അവര്‍ പോ­കു­ന്നു. ചി­ലര്‍­ക്ക് കൂ­ട്ടി­ന്‌ അമ്മ­യു­ണ്ട്. ചി­ലര്‍ ഒറ്റ­യ്ക്ക്. വഴി­യി­ലൂ­ടെ പോ­കു­ന്ന വാ­ഹ­ന­ങ്ങള്‍­ക്കു­നേ­രെ കൈ­വീ­ശി ചി­രി­ച്ച് ചി­ലര്‍ കൗ­തു­ക­ത്തോ­ടെ നോ­ക്കി­നില്‍­ക്കു­ന്നു­.</p> <p>­കു­വൈ­ത്തി­ന്റെ­യും ഇറാ­ഖി­ന്റെ­യും ഇട­യില്‍ പര­ന്നു­കി­ട­ക്കു­ന്ന ഒരു പ്ര­ദേ­ശ­മാ­യി­രു­ന്നു റു­മൈ­ല. ലോ­ക­ത്തെ മൂ­ന്നാ­മ­ത്തെ വലിയ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/17368" class="taxonomyterm_tag">എ­ണ്ണ­പ്പാ­ടം­</a>, <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/17367" class="taxonomyterm_tag">­റു­മൈ­ല</a> തങ്ങള്‍­ക്ക് അവ­കാ­ശ­പ്പെ­ട്ട­താ­ണെ­ന്ന് കു­വൈ­ത്തും ഇറാ­ഖും ഒരു­പോ­ലെ വി­ശ്വ­സി­ച്ചു. ഇറാ­ഖി­ലെ ഏറ്റ­വും എണ്ണ­സ­മ്പ­ത്തു­ള്ള സ്ഥ­ല­ങ്ങ­ളില്‍ ഒന്നാ­ണ്‌ റു­മൈ­ല. ആയി­ര­ത്തി­ല­ധി­കം എണ്ണ­ക്കി­ണ­റു­ക­ളു­ണ്ട് അവി­ടെ. ഇരു­കൂ­ട്ട­രും അതി­ന്റെ എണ്ണ­സ­മ്പ­ത്തി­നെ ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്തി­രു­ന്നു. റു­മൈല പഴയ ഓട്ടോ­മാന്‍ സാ­മ്രാ­ജ്യ­ത്തി­ന്റെ ഭാ­ഗ­മാ­ണെ­ന്നും, ഓട്ടോ­മാന്‍ സാ­മ്രാ­ജ്യ­ത്തി­ന്റെ യഥാര്‍­ത്ഥ പി­ന്തു­ടര്‍­ച്ച­ക്കാര്‍ തങ്ങ­ളാ­ണെ­ന്നും, ബ്രി­ട്ടീ­ഷു­കാ­രു­ടെ തെ­റ്റായ അതിര്‍­ത്തി നിര്‍­ണ്ണ­യ­ത്തി­ന്റെ ഭാ­ഗ­മാ­യി­ട്ടാ­ണ്‌ റു­മൈ­ല­ക്കു മേല്‍ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/1513" class="taxonomyterm_tag">­കു­വൈ­റ്റ്</a> അധി­കാ­രം പ്ര­ഖ്യാ­പി­ക്കു­ന്ന­തെ­ന്നും സദ്ദാം ഹു­സ്സൈന്‍ ഉറ­ച്ചു വി­ശ്വ­സി­ച്ചു. കാ­ലാ­കാ­ല­ങ്ങ­ളാ­യി ആ മണ്ണി­ന്റെ പേ­രില്‍ ഇരു­കൂ­ട്ട­രും പൊ­രു­തു­ക­യും ചാ­വു­ക­യും പി­ന്മാ­റു­ക­യും വി­ജ­യി­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്തു­.</p> <p>­റു­മൈ­ലി­യി­ലെ എണ്ണ­സ­മ്പ­ത്തി­ന്റെ പേ­രി­ലാ­യി­രു­ന്നു കു­വൈ­ത്തി­ലേ­ക്ക് ഇറാ­ഖി പട്ടാ­ളം കയ­റി­ച്ചെ­ന്ന­തും, റു­മൈ­ല­യി­ലെ എണ്ണ­പ്പാ­ട­ങ്ങ­ളില്‍ അവ­കാ­ശ­വാ­ദം ഉന്ന­യി­ച്ചി­രു­ന്ന കു­വൈ­ത്തി­നു­വേ­ണ്ടി, അതില്‍­നി­ന്നു കി­ട്ടു­ന്ന എണ്ണ­വ­രു­മാ­ന­ത്തി­നു­വേ­ണ്ടി, ജനാ­ധി­പ­ത്യ­ത്തി­ന്റെ­യും കൂ­ട്ട­ന­ശീ­ക­ര­ണാ­യു­ധ­മെ­ന്ന കല്ലു­വെ­ച്ച നു­ണ­യു­ടെ­യും പേ­രില്‍ അമേ­രി­ക്ക ഇറാ­ഖില്‍ കൂ­ട്ട­ക്കു­രു­തി അഴി­ച്ചു­വി­ട്ട­തും. അമേ­രി­ക്ക­യു­ടെ ഇറാ­ഖി അധി­നി­വേ­ശ­ത്തി­ന്റെ­യും അതി­നെ­തി­രെ­യു­ള്ള ഇറാ­ഖി­ക­ളു­ടെ പോ­രാ­ട്ട­ത്തി­ന്റെ­യും വലി­യൊ­രു വേ­ദി­യാ­യി മാ­റി അങ്ങി­നെ റു­മൈ­ല. കു­വൈ­റ്റും അമേ­രി­ക്ക­യും റു­മൈ­ല­യി­ലെ തങ്ങ­ളു­ടെ എണ്ണ­പ്പാ­ട­ത്തെ പി­ടി­ച്ചെ­ടു­ക്കു­മെ­ന്നാ­യ­പ്പോള്‍ അമേ­രി­ക്കന്‍ വി­രു­ദ്ധ പോ­രാ­ളി­കള്‍ റു­മൈ­ല­യി­ലെ നി­ര­വ­ധി എണ്ണ­പ്പാ­ട­ങ്ങള്‍­ക്ക് തീ­യി­ട്ടു. സദ്ദാ­മാ­ക­ട്ടെ, റു­മൈ­ല­യി­ലെ തരി­ശാ­യി­ക്കി­ട­ക്കു­ന്ന പ്ര­ദേ­ശ­ങ്ങ­ളില്‍ മു­ഴു­വന്‍ കു­ഴി­ബോം­ബു­കള്‍ അട­ക്കം ചെ­യ്തു­.</p> <p>­ക­ന­ത്ത പോ­രാ­ട്ട­മാ­യി­രു­ന്നു റു­മൈ­ല­യില്‍ നട­ന്ന­ത്. നൂ­റു­ക­ണ­ക്കി­നാ­ളു­കള്‍ കൊ­ല്ല­പ്പെ­ട്ടു. അമേ­രി­ക്ക­യു­ടെ­യും അതി­നു­പ­ക­ര­മാ­യി ഇറാ­ഖി സൈ­ന്യ­ത്തി­ന്റെ­യും ബോം­ബി­ങ്ങില്‍ റു­മൈല പനി­ച്ചു­വി­റ­ച്ചു. ഇറാ­ഖി­ലെ മറ്റു പ്ര­ധാ­ന­പ്പെ­ട്ട നഗ­ര­ങ്ങ­ളു­ടെ കൂ­ട്ട­ത്തില്‍ ബസ്ര­യി­ലും റു­മൈ­ല­യി­ലും അമേ­രി­ക്ക വി­കി­രണ യൂ­റേ­നി­യം ഘടി­പ്പി­ച്ച മി­സ്സൈ­ലു­കള്‍ വര്‍­ഷി­ച്ചു­.</p> <p>അ­ക­ലെ­യു­ള്ള മറ്റൊ­രു നാ­ട്ടി­ലെ, മറ്റൊ­രു യു­ദ്ധ­ത്തി­ന്റെ ചരി­ത്ര­ത്തി­ലും റു­മൈ­ല­യും റു­മൈല ഭാ­ഗ­മായ ബസ്ര­യും ഇടം പി­ടി­ക്കു­ക­യു­ണ്ടാ­യി. അമേ­രി­ക്കന്‍ അധി­നി­വേ­ശ­ത്തെ എതിര്‍­ക്കാന്‍ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/3019" class="taxonomyterm_tag">ഇ­റാ­ഖ്</a> സൈ­ന്യം ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചി­രു­ന്ന­ത് റഷ്യന്‍ പട­ക്കോ­പ്പു­ക­ളാ­യി­രു­ന്നു. പി­ന്തി­രി­ഞ്ഞോ­ടിയ അവര്‍ ആ ആയു­ധ­ങ്ങ­ളെ­ല്ലാം വഴി­വ­ക്കില്‍ ഉപേ­ക്ഷി­ച്ചു കട­ന്നു­ക­ള­ഞ്ഞു. അഫ്ഘാ­നി­സ്ഥാ­നി­ലെ റഷ്യന്‍ പി­ന്മാ­റ്റ­ത്തി­നു­ശേ­ഷ­വും, നജീ­ബു­ള്ള­യ്ക്കും കമ്മ്യൂ­ണി­സ്റ്റ് അനു­കൂല സര്‍­ക്കാ­രി­നു­മെ­തി­രെ മു­ജാ­ഹി­ദു­ക­ളെ സഹാ­യി­ക്കാന്‍ സി­.ഐ­.എ നട­ത്തിയ ഒളി­യു­ദ്ധ­ത്തില്‍ ഈ പട­ക്കോ­പ്പു­ക­ളാ­യി­രു­ന്നു ഉപ­യോ­ഗി­ച്ച­ത്. എങ്ങി­നെ­യെ­ന്ന­ല്ലേ? ഉപേ­ക്ഷി­ച്ചു­പോയ ഈ പട­ക്കോ­പ്പു­ക­ളെ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/17366" class="taxonomyterm_tag">­ബ­സ്ര</a> തു­റ­മു­ഖ­ത്തു­നി­ന്ന് കു­വൈ­ത്തി­ലേ­ക്കും അവി­ടെ­നി­ന്ന് കറാ­ച്ചി­യി­ലേ­ക്കും അമേ­രി­ക്ക­യും സി­.ഐ­.എ­യും കട­ത്തി. കറാ­ച്ചി­യില്‍ വെ­ച്ച് ആ ആയു­ധ­ങ്ങ­ളെ തു­ട­ച്ചു­മി­നു­ക്കി, അല്പ്പ­സ്വ­ല്പ്പം നവീ­ക­രി­ച്ച്, അഫ്ഘാ­നി­സ്ഥാ­നി­ലേ­ക്ക­യ­ച്ചു. വൃ­ത്തി­കെ­ട്ട ഒരു ഒളി­യു­ദ്ധ­ത്തി­ലെ ചി­ല­വു­ചു­രു­ക്കല്‍ അട­വു മാ­ത്ര­മാ­യി­രു­ന്നി­ല്ല അത്. പി­ടി­ച്ചെ­ടു­ക്ക­പ്പെ­ട്ടാല്‍ റഷ്യ­യു­ടെ തല­യില്‍ കു­റ്റം ചാര്‍­ത്താന്‍ കഴി­യു­മെ­ന്ന അതി­ബു­ദ്ധി­യും അതി­ന്റെ പി­ന്നി­ലു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു. കൊ­ന്നും കയ്യേ­റി­യും പി­ടി­ച്ചെ­ടു­ത്ത ആയു­ധ­ങ്ങ­ളെ കടല്‍ കട­ത്തി മറ്റൊ­രി­ട­ത്തു­കൊ­ണ്ടു­പോ­യി പി­ന്നെ­യും പി­ന്നെ­യും കൊ­ല്ലു­ക.</p> <p>എ­ന്നി­ട്ടും, ഇന്ന് കാ­ണു­മ്പോള്‍, ഒന്നും സം­ഭ­വി­ച്ചി­ട്ടി­ല്ലാ­ത്ത­തു­പോ­ലെ കി­ട­ക്കു­ന്നു ശി­ശി­ര­കാ­ല­ത്തെ റു­മൈ­ല. കൃ­ഷി­യി­ട­ങ്ങ­ളി­ലെ മനു­ഷ്യര്‍ . ഇറ­ച്ചി­ക്ക­ട­ക­ളു­ടെ­യും പച്ച­ക്ക­റി­ക­ളു­ടെ­യും മു­ന്നി­ലെ തി­ര­ക്ക്. തു­റ­ക്കു­ന്ന കട­ക­മ്പോ­ള­ങ്ങള്‍ . സ്കൂ­ളി­ലേ­ക്ക് പോ­കു­ന്ന കൊ­ച്ചു­കു­ട്ടി­കള്‍ . തണു­പ്പു വീണ തരി­ശു­നി­ല­ങ്ങ­ളു­ടെ മൗ­ന­ശ­യ­നം. പറ­യ­ത്ത­ക്ക ഒന്നു­മു­ണ്ടാ­യി­ട്ടി­ല്ല ഇവി­ടെ. നി­ങ്ങ­ളെ­ന്തോ ദു­:­സ്സ്വ­പ്നം കണ്ട­താ­ണെ­ന്ന്, ഞങ്ങ­ളി­താ ജീ­വി­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്നു എന്ന്, റു­മൈ­ല.</p> <p>അ­തി­ജീ­വ­ന­മേ, നി­ന്നെ ഞാന്‍ നമ­സ്ക്ക­രി­ക്ക­ട്ടെ­.</p> <p><strong>­രാ­ജീ­വ് ചേ­ല­നാ­ട്ട്</strong></p></p> <div class="field field-type-filefield field-field-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://malayal.am/sites/default/files/imagecache/story-teaser-img/RumailaRumala-oil-field-007.jpg" alt="story image" title="" class="imagecache imagecache-story-teaser-img imagecache-default imagecache-story-teaser-img_default" width="200" height="150" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-description"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> റുമൈലയിലെ എണ്ണപ്പാടങ്ങള്‍ക്കു് കുവൈറ്റ് - ഇറാഖ് യുദ്ധകാലത്തു തീയിട്ടപ്പോള്‍ </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ദേശാന്തരം </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-story-country"> <div class="field-label">Country:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Default Home Page </div> <div class="field-item even"> UK Home Page </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-story-author"> <div class="field-label">Authors:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/users/rajeeve-chelanat" title="View user profile.">rajeeve chelanat</a> </div> </div> </div> http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%B0%E0%B4%82/22640/%E0%B4%85%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%9C%E0%B5%80%E0%B4%B5%E0%B4%A8%E0%B4%AE%E0%B5%87-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%86-%E0%B4%9E%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%A8%E0%B4%AE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%86#comments അധിനിവേശം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ ഇറാഖ് എണ്ണപ്പാടം കുവൈറ്റ് ഗള്‍ഫ് യുദ്ധം പടക്കോപ്പ് ബസ്ര യുഎസ് രാഷ്ട്രീയം റഷ്യ റുമൈല ദേശാന്തരം Mon, 28 Oct 2013 05:35:46 +0000 rajeeve chelanat 22640 at http://malayal.am നിര്‍ഭയ, ദാമിനി, ജ്യോതി : പേരെന്തുമാകട്ടെ, ഈ പ്രകാശം നിലനില്‍ക്കട്ടെ http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/22633/%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%AD%E0%B4%AF-%E0%B4%A6%E0%B4%BE%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%BF-%E0%B4%9C%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%A4%E0%B4%BF-%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B5%86%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%86-%E0%B4%88-%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B6%E0%B4%82-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%86 <p><p>­ഡല്‍­ഹി­യില്‍ ഓടു­ന്ന ബസില്‍ യു­വ­തി­യെ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/17062" class="taxonomyterm_tag">­കൂ­ട്ട­ബ­ലാ­ത്സം­ഗം­</a> ചെ­യ്തു് തെ­രു­വി­ലെ­റി­ഞ്ഞ കേ­സില്‍ പ്ര­തി­കള്‍ കു­റ്റ­ക്കാ­രാ­ണെ­ന്ന കണ്ടെ­ത്തല്‍ ആരും എതിര്‍­ക്കു­മെ­ന്നു് കരു­തു­ന്നി­ല്ല. അവര്‍­ക്കു് നി­യ­മം അനു­ശാ­സി­ക്കു­ന്ന <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/1761" class="taxonomyterm_tag">­ശി­ക്ഷ</a> നല്‍­കു­ക­യും വേ­ണം. ശി­ക്ഷ എന്തി­നാ­ണെ­ന്ന ചോ­ദ്യം പക്ഷെ ഉയ­രേ­ണ്ട­തു­ണ്ടു­്. രണ്ടു­കാ­ര­ണ­ങ്ങ­ളാ­ലാ­ണു് കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ങ്ങള്‍­ക്കു ശി­ക്ഷ ഉറ­പ്പാ­ക്കേ­ണ്ട­തു­്. ഒന്നു­്, കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ങ്ങള്‍ വ്യ­ക്തി­ക്കും സമൂ­ഹ­ത്തി­നും എതി­രെ­യാ­ണെ­ന്ന­തി­നാല്‍. രണ്ടു­്, <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/1136" class="taxonomyterm_tag">­കു­റ്റ­കൃ­ത്യം­</a> ആവര്‍­ത്തി­ക്കി­ല്ലെ­ന്നു് ഉറ­പ്പാ­ക്കേ­ണ്ട­തു­ള്ള­തി­നാല്‍. നീ­തി­യു­ക്ത­മായ സമൂ­ഹം പു­ല­രേ­ണ്ട­തി­നു­വേ­ണ്ടി­യാ­ണു് നി­യ­മ­ങ്ങ­ളും നീ­തി­ന്യാ­യ­ക്കോ­ട­തി­യും വി­ചാ­ര­ണ­യും ശി­ക്ഷാ­വി­ധി­യും ഒക്കെ ഉണ്ടാ­കേ­ണ്ട­തു­്. എന്നാല്‍ കേ­വ­ലം deterrent എന്ന നി­ല­യില്‍, കു­റ്റ­വാ­ളി­കള്‍ എന്ന ശല്യ­ത്തെ ഒഴി­വാ­ക്കി­യേ­ക്കാം എന്ന നി­ല­യില്‍ മാ­ത്ര­മാ­യി ഇവ­യെ സമീ­പി­ക്കു­മ്പോള്‍ ആ കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­മു­ണ്ടാ­കാ­നി­ട­യാ­ക്കിയ സാ­മൂ­ഹ്യ­സാ­ഹ­ച­ര്യ­ത്തെ നാം വെ­റു­തെ വി­ടു­ക­യാ­ണു­്.</p> <p>ഈ അവ­സ­ര­ത്തി­ലാ­ണു് കു­റ്റ­ക്കാ­രെ­ന്നു കണ്ടെ­ത്തിയ പ്ര­തി­കള്‍­ക്കു് കോ­ട­തി വി­ധി­ച്ച ശി­ക്ഷ തു­ടര്‍­കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ങ്ങള്‍ തട­യാന്‍ പര്യാ­പ്ത­മാ­ണോ എന്ന ചി­ന്ത ഉയ­രു­ന്ന­തു­്. ആകെ ആറു­പ്ര­തി­ക­ളു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്ന കേ­സില്‍ ഒന്നാം­പ്ര­തി തീ­ഹാര്‍ ജയി­ലില്‍ തൂ­ങ്ങി­മ­രി­ച്ച നി­ല­യില്‍ കാ­ണ­പ്പെ­ട്ടു. അതു് കൊ­ല­പാ­ത­ക­മാ­ണെ­ന്ന സം­ശ­യം ഒരു­വ­ശ­ത്തു് നി­ല­നില്‍­ക്കു­ന്നു. മറ്റ് അഞ്ച് പ്ര­തി­ക­ളില്‍ ഒരാള്‍ പ്രാ­യ­പൂര്‍­ത്തി­യാ­യി­ല്ല എന്ന കാ­ര­ണ­ത്താല്‍ വലിയ ശി­ക്ഷ­യില്‍ നി­ന്നു രക്ഷ­പ്പെ­ട്ടു. ശേ­ഷി­ക്കു­ന്ന നാ­ലു­പേര്‍­ക്കു് വധ­ശി­ക്ഷ­യാ­ണു് കോ­ട­തി വി­ധി­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്ന­തു­്.</p> <p>ഈ ശി­ക്ഷ­യെ സം­ബ­ന്ധി­ച്ചു് സമ്മി­ശ്ര­പ്ര­തി­ക­ര­ണ­ങ്ങ­ളാ­ണു് ഉണ്ടാ­യി­രി­ക്കു­ന്ന­തു­്. കേ­ന്ദ്ര ആഭ്യ­ന്ത്ര­മ­ന്ത്രി സു­ശീല്‍­കു­മാര്‍­ഷിന്‍­ഡെ വി­ധി­യെ സ്വാ­ഗ­തം ചെ­യ്യുക മാ­ത്ര­മ­ല്ല, അതില്‍ ആഹ്ലാ­ദം പ്ര­ക­ടി­പ്പി­ക്കു­ക­കൂ­ടി ചെ­യ്തു. ബി­ജെ­പി­യും സന്തു­ഷ്ട­രാ­ണു­്. എന്നാല്‍ നി­രാ­ശ­പ്പെ­ടു­ത്തി­യ­തു­്, അഖി­ലേ­ന്ത്യാ ജനാ­ധി­പ­ത്യ മഹി­ളാ അസോ­സി­യേ­ഷ­ന്റെ കടി­ച്ചു­പി­ടി­ച്ചു­ള്ള പ്ര­തി­ക­ര­ണ­മാ­ണു­്. "The harsh punishment is within the parameters of the law" എന്ന­താ­ണു് AIDWA­യു­ടെ ഫേ­സ്ബു­ക്ക് പേ­ജില്‍ കണ്ട nuanced opinion. ജസ്റ്റി­സ് കെ ടി തോ­മ­സും ഏതാ­ണ്ടു് അതു­ത­ന്നെ­യാ­ണു് പറ­ഞ്ഞ­തു­്. ഇന്ത്യന്‍ നി­യ­മ­ത്തില്‍ <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/365" class="taxonomyterm_tag">­വ­ധ­ശി­ക്ഷ</a> ഉള്ളേ­ട­ത്തോ­ളം ഇതു് വധ­ശി­ക്ഷ വി­ധി­ക്കാ­വു­ന്ന കേ­സാ­ണു് എന്നാ­ണു് അദ്ദേ­ഹ­ത്തി­ന്റെ അഭി­പ്രാ­യം­.</p> <p>ഇ­തു് ഒരു­ത­രം എങ്ങും­തൊ­ടാ­ത്ത അഭി­പ്രാ­യ­മാ­ണു­്. ഒന്നു­കില്‍ വധ­ശി­ക്ഷ സ്വാ­ഗ­തം ചെ­യ്യു­ക. അല്ലെ­ങ്കില്‍ ചോ­ദ്യം ചെ­യ്യു­ക. വധ­ശി­ക്ഷ­യെ അം­ഗീ­ക­രി­ക്കു­ന്നു­ണ്ടോ ഇല്ല­യോ എന്ന­താ­ണു് പ്ര­ശ്നം. ഇന്ത്യ­യില്‍ സി­പി­ഐ, സി­പി­ഐ­(എം) എന്നീ പാര്‍­ട്ടി­കള്‍ മാ­ത്ര­മാ­ണു് വധ­ശി­ക്ഷ നിര്‍­ത്ത­ലാ­ക്ക­ണം എന്നു് ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ട്ടി­ട്ടു­ള്ള­തു­്. ഇട­തു­പ­ക്ഷ സ്ത്രീ­ശാ­ക്തീ­ക­രണ പ്ര­സ്ഥാ­നം അതി­ന്റെ ആവേ­ശം ഉള്‍­ക്കൊ­ണ്ടു് അല്‍­പ്പം­കൂ­ടി കരു­ത­ലോ­ടെ പ്ര­തി­ക­രി­ക്കേ­ണ്ടി­യി­രു­ന്ന സമ­യ­ത്തു് ഗ്യാ­ല­റി­ക്കു­വേ­ണ്ടി പ്ര­സ്താ­വ­ന­പു­റ­പ്പെ­ടു­വി­ക്കേ­ണ്ട കാ­ര്യം അവര്‍­ക്കി­ല്ലാ­യി­രു­ന്നു. അതേ സമ­യം വധ­ശി­ക്ഷ­യി­ലൂ­ടെ ഇന്ത്യ­യി­ലെ സ്ത്രീ­കള്‍­ക്കു­നേ­രെ­യു­ണ്ടാ­വു­ന്ന കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ങ്ങള്‍ ഇല്ലാ­താ­വു­ക­യി­ല്ല എന്നു് സി­പി­ഐ­(എം) പി­ബി അം­ഗം ബൃ­ന്ദ കാ­രാ­ട്ടി­ന്റേ­താ­യി റി­പ്പോര്‍­ട്ട് ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ട പ്ര­സ്താ­വന സ്വാ­ഗ­തം ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടേ­ണ്ട­തു­മാ­ണു­്.</p> <p>2013 മേ­യ് 13­ന്റെ സി­പി­ഐ­(എം) കമ്മ്യൂ­ണി­ക്കെ ഇങ്ങ­നെ പറ­യു­ന്നു­:</p> <blockquote><p>The Central Committee discussed a note presented by the Polit Bureau on the abolition of the death penalty. The Central Committee decided that the Party will advocate the abolition of the death penalty. In India, the death penalty, as it is in practice is arbitrarily implemented. It is inhuman and after execution irreversible. Instead of capital punishment, the Party wants in the “rarest of rare” cases and most heinous crimes, life imprisonment to be extended for the entire life of the person convicted with no scope for remission.</p> </blockquote> <p>­വ­ധ­ശി­ക്ഷ­യില്‍ ഇല്ലാ­തെ­യാ­വു­ന്ന­താ­ണു് കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ങ്ങള്‍ എന്ന ധാ­രണ അബ­ദ്ധ­മാ­ണു­്. അങ്ങ­നെ­യെ­ങ്കില്‍ ലോ­ക­ത്തു് യു­ദ്ധ­ങ്ങള്‍ തന്നെ ഉണ്ടാ­കു­മാ­യി­രു­ന്നി­ല്ല. ശി­ക്ഷ­യെ സം­ബ­ന്ധി­ച്ചു് നമ്മു­ടെ പ്രാ­ഥ­മിക ധാ­രണ തന്നെ തി­രു­ത്തേ­ണ്ട­തു­ണ്ടു­്. ഒരു തെ­റ്റ് തി­രു­ത്തു­ന്ന­തി­നാ­ണു് ശി­ക്ഷ­യി­ലൂ­ടെ പരി­ശ്ര­മി­ക്കേ­ണ്ട­തു­്. അല്ലാ­തെ ഭര­ണ­കൂ­ടം അനു­വര്‍­ത്തി­ക്കു­ന്ന മറ്റൊ­രു തെ­റ്റി­ലൂ­ടെ അതി­നെ ന്യൂ­ട്ര­ലൈ­സ് ചെ­യ്യു­ക­യ­ല്ല, ആധു­നി­ക­സ­മൂ­ഹം ചെ­യ്യേ­ണ്ട­തു­്. അവ­നെ ക്രൂ­ശി­ക്കുക എന്ന മു­റ­വി­ളി­കള്‍­ക്കു് ചെ­വി­കൊ­ടു­ക്കാ­തെ ഈ രക്ത­ത്തില്‍ എനി­ക്കു പങ്കി­ല്ലെ­ന്നു് കൈ­ക­ഴു­കാ­നു­ള്ള സത്യ­സ­ന്ധ­ത­യെ­ങ്കി­ലും നാ­മാര്‍­ജ്ജി­ക്കേ­ണ്ട­തു­ണ്ടു­്.</p> <p>എ­ത്ര­ത­ന്നെ വലിയ കു­റ്റം ചെ­യ്ത­വ­രാ­ണെ­ന്നു­വ­രി­കി­ലും ഒരു ദേ­ശം അതി­ന്റെ പ്ര­ജ­ക­ളെ / പൌ­ര­ന്മാ­രെ അതി­ന്റെ പേ­രില്‍ കൊ­ല­യ്ക്കു് എറി­ഞ്ഞു­കൊ­ടു­ക്കു­ന്ന­തി­നേ­ക്കാ­ളും ഹീ­ന­മായ മറ്റൊ­രു കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­മു­ണ്ടാ­വി­ല്ല. ഒരു പ്ര­ദേ­ശ­ത്തെ സം­ബ­ന്ധി­ച്ചി­ട­ത്തോ­ളം പര­മ­മായ അധി­കാ­ര­കേ­ന്ദ്രം എന്നു­പ­റ­യു­ന്ന­തു് ഭര­ണ­കൂ­ട­മാ­യി­രി­ക്കേ, ആ അധി­കാ­ര­സ്ഥാ­ന­ത്തു­നി­ന്നു് നി­വര്‍­ത്തി­ക്കു­ന്ന ശി­ക്ഷാ­വി­ധി പ്ര­തി­കാ­ര­ത്തി­ന്റെ യു­ക്തി ആവാ­തി­രി­ക്കേ­ണ്ട­തു­ണ്ടു­്. അതാ­ണു് ജനാ­ധി­പ­ത്യം ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ടു­ന്ന സമ­ത.</p> <p>­പ്രാ­ഥ­മി­ക­മാ­യും അതി­ന്റെ പൌ­ര­ന്മാ­രു­ടെ ജീ­വ­നും സ്വ­ത്തി­നും സം­ര­ക്ഷ­ണം നല്‍­കുക എന്ന ബാ­ധ്യ­ത­യാ­ണു് ദേ­ശ­രാ­ഷ്ട്ര­ത്തി­നു­ള്ള­തു­്. അവി­ടെ സം­ഭ­വി­ക്കു­ന്ന ഓരോ കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­വും ഈ ബാ­ധ്യ­ത­യെ പരാ­ജ­യ­പ്പെ­ടു­ത്തു­ക­യാ­ണു­്. അതി­നി­ട­യാ­ക്കി­യ­വ­രും പൌ­ര­ന്മാര്‍ തന്നെ­യാ­ണെ­ന്നി­രി­ക്കെ, മരി­ച്ചു­പോ­വു­ക­യോ കൊ­ല്ല­പ്പെ­ടു­ക­യോ ചെ­യ്ത ഒരാള്‍­ക്കു­പോ­ലും ജീ­വന്‍ തി­രി­കെ­ക്കൊ­ടു­ക്കാന്‍ ന്യാ­യാ­ധി­പര്‍­ക്കോ ഭര­ണ­കൂ­ട­ത്തി­നോ ദേ­ശ­രാ­ഷ്ട്ര­ത്തി­നോ ആവി­ല്ലെ­ന്നു­മി­രി­ക്കെ, അതു പറി­ച്ചെ­ടു­ക്കാന്‍ വെ­മ്പു­ന്ന­തില്‍ അനീ­തി­യു­ണ്ടു­്. തങ്ങള്‍­ക്കു് നല്‍­കാ­നാ­വാ­തെ­യി­രു­ന്ന ഒരു കാ­ര്യം നഷ്ട­പ്പെ­ടാന്‍ ഇട­യാ­ക്കി­യ­വ­രോ­ടു ചെ­യ്യു­ന്ന പ്ര­തി­കാ­ര­മാ­യി ശി­ക്ഷ മാ­റു­ന്ന­തി­ലൂ­ടെ ആ കു­റ്റ­കൃ­ത്യം ചെ­യ്ത­വര്‍­ക്കു് തി­രു­ത്താ­നു­ള്ള അവ­സ­രം നഷ്ട­പ്പെ­ടു­ത്തുക മാ­ത്ര­മ­ല്ല, ആ സാ­ഹ­ച­ര്യ­ത്തെ അതേ­പ­ടി നി­ല­നിര്‍­ത്തു­ന്ന­തി­ലൂ­ടെ അതേ കു­റ്റ­കൃ­ത്യം മറ്റാ­ളു­ക­ളി­ലൂ­ടെ വീ­ണ്ടു­മാ­വര്‍­ത്തി­ക്കാ­നു­ള്ള സാ­ധ്യ­ത­യെ അവ­ശേ­ഷി­പ്പി­ക്കു­ക­കൂ­ടി­യാ­ണു് ചെ­യ്യു­ന്ന­തു­്.</p> <p><span style="font-size:18px;">[blurb:1:right]</span><span style="font-size:18px;"> </span>­ചെ­യ്ത കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ത്തി­ന്റെ തീ­വ്ര­ത­യ്ക്ക­നു­സ­രി­ച്ചു് ഒരേ കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ത്തി­നു തന്നെ നല്‍­കു­ന്ന ശി­ക്ഷ­യു­ടെ കാ­ഠി­ന്യം വ്യ­ത്യാ­സ­പ്പെ­ടേ­ണ്ട­തു­ണ്ടു­്. ഒരു സമ­യ­ത്തു് നി­വര്‍­ത്തി­ച്ച വി­വിധ കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ങ്ങള്‍­ക്കാ­യി വെ­വ്വേ­റെ വി­ധി­ക്കു­ന്ന തട­വു­ശി­ക്ഷ­ക­ളു­ടെ കാ­ലാ­വ­ധി ഒരു­മി­ച്ചു ചേര്‍­ക്കു­ന്ന രീ­തി­ക്കു­പ­ക­രം അവ പ്ര­ത്യേ­കം പ്ര­ത്യേ­ക­മാ­യി കൂ­ട്ടു­ക­യും അവ­യു­ടെ ഒരു നി­ശ്ചി­ത­ശ­ത­മാ­നം പൂര്‍­ത്തി­യാ­ക്കി­യ­തി­നു­ശേ­ഷം അതേ­വ­രെ­യു­ള്ള ജയില്‍­വാ­സ­ത്തി­നി­ട­യില്‍ ആ കു­റ്റ­വാ­ളി­യു­ടെ സ്വ­ഭാ­വ­ത്തില്‍ വന്നി­ട്ടു­ള്ള മാ­റ്റം വി­ല­യി­രു­ത്തി തു­ടര്‍­ശി­ക്ഷ വേ­ണോ വേ­ണ്ട­യോ എന്നു് പു­നഃ­പ­രി­ശോ­ധി­ക്കു­ക­യു­മാ­വാം. അതി­ലൂ­ടെ നമ്മു­ടെ നീ­തി­ന്യാ­യ­സം­വി­ധാ­നം കൂ­ടു­തല്‍ പു­ഷ്ടി­പ്പെ­ടു­ക­യേ­യു­ള്ളൂ­.</p> <p>Repeated offenders­നെ­യും‍ പു­റ­ത്തു­വ­ന്നാല്‍ സമൂ­ഹ­ത്തി­നു് ദോ­ഷം ചെ­യ്യും എന്നു് ഉറ­പ്പു­ള്ള­വ­രേ­യു­മൊ­ഴി­കെ സാ­ഹ­ച­ര്യ­ത്തി­ന്റെ കൂ­ടി ഫല­മാ­യി ഒരി­ക്കല്‍ തെ­റ്റു­ചെ­യ്ത­വര്‍ എന്നു­മാ­ത്രം കണ­ക്കാ­ക്കി സൌ­മ­ന­സ്യ­ത്തോ­ടെ സമീ­പി­ക്കാ­വു­ന്ന­താ­ണു­്. അല്ലാ­തെ വി­ധി­ക്കു­ന്ന ബ്ലാ­ങ്ക­റ്റ് പണീ­ഷ്മെ­ന്റു­കള്‍ അവ­യു­ടെ ഫലം ചെ­യ്യി­ല്ലെ­ന്നു­മാ­ത്ര­മ­ല്ല, അത്ത­രം ശി­ക്ഷ­ക­ളില്‍ നി­ന്നു് ഒഴി­വാ­കാന്‍ കു­റ്റ­കൃ­ത്യം കൂ­ടു­തല്‍ സമര്‍­ത്ഥ­മാ­യി മറ­ച്ചു­വ­യ്ക്കാന്‍ മാ­ത്ര­മേ അധി­കാ­ര­വും ബു­ദ്ധി­യും ഉള്ള കു­റ്റ­വാ­ളി­കള്‍ ശ്ര­മി­ക്കു­ക­യു­ള്ളൂ. <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/7188" class="taxonomyterm_tag">­ബ­ലാ­ത്സം­ഗം­</a> പോ­ലെ­യു­ള്ള അങ്ങേ­യ­റ്റം മലീ­മ­സ­മായ കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ങ്ങള്‍­ക്കു് വധ­ശി­ക്ഷ നട­പ്പാ­കു­ന്ന­പ­ക്ഷം അതി­നി­ട­യാ­ക്കാ­വു­ന്ന corraborative evidence ഇല്ലാ­തെ­യാ­ക്കാ­നു­ള്ള ശ്ര­മം കു­റ്റ­വാ­ളി­യില്‍ നി­ന്നു­ണ്ടാ­വും. അതു് കൂ­ടു­തല്‍ വി­ന­യാ­വുക കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ത്തി­നു് വി­ധേ­യ­രാ­കു­ന്ന­വര്‍­ക്കാ­ണു­്.</p> <p>ഇ­വി­ടെ പ്ര­ത്യേ­കം പരാ­മര്‍­ശി­ക്കേ­ണ്ട ഒരു കാ­ര്യ­മു­ണ്ടു­്. പൊ­തു­വെ ലൈം­ഗി­കാ­തി­ക്ര­മ­ക്കേ­സു­ക­ളില്‍ ഇര­യു­ടെ മൊ­ഴി­ക്കു് വലിയ വി­ല­കല്‍­പ്പി­ക്കാ­റു­ണ്ടു് എന്നാ­ണു് നാ­മൊ­ക്കെ കരു­തു­ന്ന­തു­്. എന്നാല്‍ മറ്റു തെ­ളി­വു­ക­ളൊ­ന്നും ഹാ­ജ­രാ­ക്കാ­നി­ല്ലാ­ത്ത അവ­സ­ര­ത്തില്‍ ഇര­യു­ടെ മൊ­ഴി വി­ശ്വാ­സ്യ­യോ­ഗ്യ­മ­ല്ലെ­ന്നു് തെ­ളി­യി­ക്കാ­നാ­യാല്‍ അതു­മ­തി, ഒരു കു­റ്റ­വാ­ളി­ക്കു് ശി­ക്ഷ­യില്‍ നി­ന്നു് ഊരി­പ്പോ­കാന്‍. ഇക്കാ­ര്യം വെ­റു­തെ പറ­യു­ന്ന­ത­ല്ല. കേ­രള ഹൈ­ക്കോ­ട­തി­യില്‍ ജസ്റ്റി­സ് ഭവ­ദാ­സ­ന്റെ ബഞ്ചില്‍ തീര്‍­പ്പാ­ക്കി­യ <a title="Kerala HighCourt" href="http://judis.nic.in/judis_kerala/qrydisp.aspx?filename=315089">Manojan Vs State of Kerala [2013 (3) KHC 642]</a> Crl A. No. 1811 of 2011*, decided on 18th July, 2013 എന്ന കേ­സ് ഒന്നു­നോ­ക്കു­ക. (*Arising out of Judgment in S.C.No:732 of 2007 of Additional District and Sessions Court, Fast Track (Ad hoc-1), Kozhikode dt. 23/12/2010). 2013 ജൂ­ലാ­യ് 18­നു് കേ­രള ഹൈ­ക്കോ­ട­തി വെ­റു­തെ­വി­ട്ട ഒരു കേ­സാ­ണി­തു­്. ഒരു യു­പി സ്കൂള്‍ വി­ദ്യാര്‍­ത്ഥി­നി­യെ നി­ര­ന്ത­രം ലൈം­ഗി­ക­മാ­യി ദു­രു­പ­യോ­ഗം ചെ­യ്ത­യാള്‍­ക്കെ­തി­രെ കീ­ഴ്‌­ക്കോ­ട­തി വി­ധി­ച്ച ഏഴു­വര്‍­ഷ­ത്തെ കഠി­ന­ത­ട­വും 25000 രൂപ പി­ഴ­യും റദ്ദ് ചെ­യ്തു­കൊ­ണ്ടു് അയാ­ളെ വി­ട്ട­യ­യ്ക്കു­ന്ന­താ­ണു് വി­ധി­.</p> <p>­ശാ­രീ­രിക പരി­ശോ­ധ­ന­യില്‍ ലൈം­ഗി­കാ­തി­ക്ര­മം നട­ന്ന­തി­നു­ള്ള തെ­ളി­വു­ണ്ടെ­ങ്കി­ലും പെണ്‍­കു­ട്ടി­യു­ടെ മൊ­ഴി വി­ശ്വാ­സ്യ­യോ­ഗ്യ­മ­ല്ല എന്നാ­ണു് വി­ട്ട­യ­യ്ക്കു­ന്ന­തി­നു് കാ­ര­ണം പറ­യു­ന്ന­തു­്. മേല്‍­ക്കോ­ട­തി­ക്കു് അങ്ങ­നെ വി­ധി­ക്കാ­നേ കഴി­യു­മാ­യി­രു­ന്നു­ള്ളൂ. കാ­ര­ണം, എഫ്ഐ­ആ­റില്‍ പറ­യു­ന്ന­തും കു­ട്ടി കോ­ട­തി­യില്‍ പറ­ഞ്ഞ­തും തമ്മില്‍ പൊ­രു­ത്ത­ക്കേ­ടു­ണ്ടു­്. അതി­ക്ര­മം നട­ന്ന സ്ഥ­ലം സം­ബ­ന്ധി­ച്ച പൊ­ലീ­സ് റി­പ്പോര്‍­ട്ട് സു­ഭ­ദ്ര­മ­ല്ല. അതി­ക്ര­മ­വു­മാ­യി ബന്ധ­പ്പെ­ട്ട് സ്കൂള്‍ ഹെ­ഡ്മാ­സ്റ്റ­റു­ടെ മൊ­ഴി ആശാ­വ­ഹ­മാ­യി­രു­ന്നി­ല്ല. ചു­രു­ക്ക­ത്തില്‍ പൊ­ലീ­സി­ന്റെ സമര്‍­ത്ഥ­മായ ഇട­പെ­ട­ലി­ല്ലെ­ങ്കില്‍ സ്വാ­ധീ­ന­മു­ള്ള പ്ര­തി­ക്കു് സു­ഖ­മാ­യി രക്ഷ­പെ­ട്ടു­പോ­കാ­വു­ന്ന സാ­ഹ­ച­ര്യം ഇത്ത­രം കേ­സു­ക­ളില്‍ നി­ല­നില്‍­ക്കു­ന്നു. ഒരി­ക്കല്‍ കൊ­ടു­ത്ത മൊ­ഴി വള്ളി­പു­ള്ളി­വി­സര്‍­ഗ്ഗം വ്യ­ത്യാ­സ­മി­ല്ലാ­തെ ഓര്‍­ത്തു­വ­ച്ചു് അതേ­പ­ടി പു­നഃ­സൃ­ഷ്ടി­ക്കേ­ണ്ട­താ­ണെ­ന്ന കോ­ട­തി­ന്യാ­യം ഇര­യ്ക്കു് അറി­യ­ണ­മെ­ന്നി­ല്ല­ല്ലോ. മൊ­ഴി എഫ്ഐ­ആ­റില്‍ എങ്ങ­നെ രേ­ഖ­പ്പെ­ടു­ത്ത­ണം, മജി­സ്രേ­ട്ടി­ന്റെ മു­ന്നില്‍ എങ്ങ­നെ ആവര്‍­ത്തി­ക്ക­ണം തു­ട­ങ്ങിയ കാ­ര്യ­ങ്ങ­ളും ഇര­കള്‍­ക്കു് അറി­യി­ല്ല­ല്ലോ­.</p> <p>ഇ­തു് മൊ­ഴി നല്‍­കാന്‍ ഇര ജീ­വി­ച്ചി­രു­ന്നാ­ല­ത്തെ സ്ഥി­തി­യാ­ണു­്. അല്ലെ­ങ്കില്‍ അതി­നും പ്ര­സ­ക്തി­യി­ല്ല. ഇര­യു­ടെ മൊ­ഴി­യു­ടെ അടി­സ്ഥാ­ന­ത്തില്‍ താന്‍ തൂ­ക്കി­ലേ­റ്റ­പ്പെ­ടാന്‍ സാ­ധ്യ­ത­യു­ണ്ടെ­ന്നു് അതി­ക്ര­മാ­ന­ന്ത­രം ഒരു ബലാ­ത്സം­ഗി തി­രി­ച്ച­റി­ഞ്ഞാല്‍ ഇരു­ചെ­വി­യ­റി­യാ­തെ ആ ജീ­വന്‍­കൂ­ടി എടു­ത്തേ­ക്കാ­നും മതി­. </p> <p>ആ­ളു­കള്‍­ക്കു് ജീ­വ­നില്‍ ഭയ­മു­ള്ള­പ്പോള്‍ കു­റ്റ­കൃ­ത്യം നട­ന്നാല്‍ ആദ്യം ശ്ര­ദ്ധി­ക്കു­ക, കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ത്തി­നു് തെ­ളി­വി­ല്ലാ­തെ­യാ­ക്കാ­നാ­ണു­്. പി­ടി­ക്ക­പ്പെ­ട്ടാല്‍ വധ­ശി­ക്ഷ ഉറ­പ്പാ­ണെ­ന്നു­ണ്ടെ­ങ്കില്‍ ലൈം­ഗിക അതി­ക്ര­മ­ങ്ങള്‍­ക്കു് ശേ­ഷം ഇര­യെ വെ­റു­തെ­വി­ടാ­ന­ല്ല, ഇല്ലാ­താ­ക്കാ­നാ­ണു­്, കു­റ്റ­വാ­ളി ശ്ര­മി­ക്കു­ക. ഈ പ്ര­ത്യേക കേ­സില്‍ അതി­ക്ര­മ­ത്തി­നു­ശേ­ഷം രണ്ടാ­ഴ്ച­യോ­ളം ആ പെണ്‍­കു­ട്ടി ആശു­പ­ത്രി­യില്‍ കി­ട­ന്നി­രു­ന്നു എന്ന വസ്തുത പ്ര­ത്യേ­കം ശ്ര­ദ്ധി­ക്കു­ക. അതാ­യ­തു­്, ഈ ക്രൂ­ര­ത­യെ­ല്ലാം ചെ­യ്ത കൂ­ട്ടര്‍ അവ­ളും സഹ­യാ­ത്രി­ക­നായ പു­രു­ഷ­നും മരി­ച്ചു എന്നു് ഉറ­പ്പാ­ക്കി­യി­രു­ന്നി­ല്ല. എന്നാല്‍ അവര്‍­ക്കു് തങ്ങള്‍ ചെ­യ്ത കു­റ്റ­കൃ­ത്യം കൊ­ല­ക്ക­യര്‍ നേ­ടി­ത്ത­രു­മെ­ന്നു് അറി­വു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നെ­ങ്കില്‍ അതു് അവര്‍ ഉറ­പ്പു­വ­രു­ത്തു­മാ­യി­രു­ന്നു. ഒന്നി­നു­പ­ക­രം രണ്ടു­നി­ഷ്ക­ള­ങ്ക­ജീ­വന്‍ അവി­ടെ­ത്ത­ന്നെ തീ­രു­മാ­യി­രു­ന്നു. ഇവ­രി­രു­വ­രു­ടെ­യും മൊ­ഴി­യു­ടെ അടി­സ്ഥാ­ന­ത്തി­ലാ­ണു് പ്ര­തി­കള്‍­ക്കെ­തി­രായ കു­റ്റം സ്ഥാ­പി­ക്ക­പ്പെ­ട്ടി­രി­ക്കു­ന്ന­തു­്. ഇരു­വ­രും ജീ­വി­ച്ചി­രു­ന്ന­തു­കൊ­ണ്ടു­മാ­ത്ര­മാ­ണു് അതു നട­ന്ന­തും­. </p> <p><span style="font-size:18px;">­പ­ശ്ചാ­ത്താ­പ­ലേ­ശ­മി­ല്ലാ­ത്ത കൊ­ടും­കു­റ്റ­വാ­ളി­ക­ളെ സമൂ­ഹ­ത്തില്‍ നി­ന്നു് ദീര്‍­ഘ­കാ­ല­ത്തേ­ക്കു് മാ­റ്റി­നിര്‍­ത്താന്‍, അവ­രു­ടെ പല­വി­ധ­ത്തി­ലു­ള്ള സ്വാ­ത­ന്ത്ര്യ­ങ്ങള്‍ നി­ഷേ­ധി­ക്കാ­നും നി­യ­ന്ത്ര­ണ­വി­ധേ­യ­മാ­ക്കാ­നും നി­ല­വില്‍ മാര്‍­ഗ്ഗ­ങ്ങ­ളു­ണ്ടെ­ന്നി­രി­ക്കെ അവ­യെ സമ­യ­ത്തും കാ­ല­ത്തും നട­പ്പാ­ക്കുക എന്ന­തേ ചെ­യ്യേ­ണ്ട­താ­യു­ള്ളൂ. പ്ര­തി­കാ­ര­മ­ല്ല, തി­രു­ത്താ­ണു് ശി­ക്ഷ­യി­ലൂ­ടെ ഉദ്ദേ­ശി­ക്കു­ന്ന­തു് എന്നു് എപ്പോ­ഴു­മോര്‍­ക്കു­ക.</span></p> <table border="0" align="center"><tbody><tr><td><img src="/sites/default/files/images/2013/September/13/330751-new-delhi-gang-rape-protests.jpg" alt="­ഡല്‍­ഹി പ്ര­തി­ഷേ­ധ­ത്തി­നു­നേ­രെ പൊ­ലീ­സ് ബലം പ്ര­യോ­ഗി­ച്ച­പ്പോള്‍" title="­പ്ര­തി­ഷേ­ധം അടി­ച്ച­മര്‍­ത്താന്‍ പൊ­ലീ­സ് ശ്ര­മി­ച്ച­പ്പോള്‍" width="640" height="451" /></td> </tr><tr><td style="text-align:right;"><strong>­ഡല്‍­ഹി­യില്‍ തടി­ച്ചു­കൂ­ടിയ യു­വാ­ക്കള്‍­ക്കു് നേ­രെ പൊ­ലീ­സി­ന്റെ ബല­പ്ര­യോ­ഗം­</strong></td> </tr></tbody></table> <p>­ഡല്‍­ഹി കേ­സില്‍ പ്ര­തി­കള്‍ ചെ­യ്ത കു­റ്റം വധ­ശി­ക്ഷ­യ്ക്കു് അര്‍­ഹ­മാ­വു­ന്ന തര­ത്തില്‍ അപൂര്‍­വ്വ­ങ്ങ­ളില്‍ അപൂര്‍­വ്വ­മാ­ണെ­ന്ന നി­ഗ­മ­ന­ത്തി­ലേ­ക്കു് എത്തു­ന്ന­തു­്, ബലാ­ത്സം­ഗം ചെ­യ്യ­പ്പെ­ട്ട യു­വ­തി­യു­ടെ ശരീ­ര­ത്തില്‍ അവ­രേല്‍­പ്പി­ച്ച അതി­ക്രൂ­ര­മായ പരി­ക്കു­കള്‍ മൂ­ല­മാ­ണു­്. ദാ­മി­നി­/­നിര്‍­ഭയ പേ­രെ­ന്തു­മാ­ക­ട്ടെ, അവ­രു­ടെ ജന­നേ­ന്ദ്രി­യ­ത്തി­ലേ­ക്കു് ബസി­ന്റെ ലി­വര്‍ കു­ത്തി­യി­റ­ക്കുക എന്ന ക്രൂ­ര­കൃ­ത്യം ബലാ­ത്സം­ഗ­ത്തി­നു ശേ­ഷം ചെ­യ്തു എന്ന­താ­ണു് കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ത്തി­ന്റെ ഗ്രാ­വി­റ്റി കൂ­ട്ടി­യ­തു­്. അതും പോ­രാ­ഞ്ഞു് സ്വ­ന്തം കൈ­കൊ­ണ്ടു് കു­ടല്‍­മാല വലി­ച്ചു പു­റ­ത്തി­ടു­ക­യും ചെ­യ്തു. ഇതു് രണ്ടും ചെ­യ്ത പ്ര­തി പ്രാ­യ­ത്തെ സം­ബ­ന്ധി­ച്ച സാ­ങ്കേ­തി­ക­ത്വ­ത്തി­ന്റെ ആനു­കൂ­ല്യ­ത്തില്‍ മാ­സ­ങ്ങള്‍­ക്ക­കം മോ­ചി­ത­നാ­കും. (ചി­ല­പ്പോള്‍ അതു് ഇതി­ന­കം തന്നെ നട­ന്നു­ക­ഴി­ഞ്ഞി­ട്ടു­മു­ണ്ടാ­വ­ണം­)</p> <p>­മൂ­ന്നു­വര്‍­ഷ­ത്തെ ശി­ക്ഷ­യാ­ണു് അവ­നു് ലഭി­ച്ച­തെ­ങ്കി­ലും ജൂ­വ­നൈല്‍ ജസ്റ്റി­സ് ആക്റ്റ് പ്ര­കാ­രം പ്രാ­യ­പൂര്‍­ത്തി­യാ­കു­ന്ന ദി­വ­സം അവന്‍ സ്വ­ത­ന്ത്ര­നാ­യേ തീ­രൂ. അതി­നു ശേ­ഷം അവ­നെ ജൂ­വ­നൈല്‍ ഹോ­മില്‍ പാര്‍­പ്പി­ക്കാന്‍ നി­യ­മം അനു­വ­ദി­ക്കു­ന്നി­ല്ല. കു­ട്ടി­യാ­യി­രി­ക്കു­മ്പോള്‍ ചെ­യ്ത കു­റ്റ­ത്തി­നു് മു­തിര്‍­ന്ന­വര്‍­ക്കു­ള്ള ജയി­ലില്‍ പാര്‍­പ്പി­ക്കാ­നു­മാ­വി­ല്ല. നി­ല­വി­ലു­ള്ള നി­യ­മ­ത്തി­നു് അത്ര­യേ ചെ­യ്യാ­നാ­വൂ. ആ കു­റ്റ­വാ­ളി­യു­ടെ പേ­രു­പോ­ലും അച്ച­ടി­ക്ക­രു­തെ­ന്നാ­ണു് നി­യ­മം അനു­ശാ­സി­ക്കു­ന്ന­തു­്. </p> <p>­പ­തി­നാ­റു­വ­യ­സ്സില്‍ നട­ക്കു­ന്ന പെണ്‍­കു­ട്ടി­യു­ടെ വി­വാ­ഹം ഒരി­ക്കല്‍ നട­ന്നു­ക­ഴി­ഞ്ഞാല്‍ അവള്‍ പ്രാ­യ­പൂര്‍­ത്തി­യാ­യ­ശേ­ഷം എതിര്‍­നി­ല­പാ­ടെ­ടു­ത്തി­ല്ലെ­ങ്കില്‍ സാ­ധു­വാ­യി പരി­ഗ­ണി­ക്കു­ന്ന നാ­ട്ടില്‍, സെ­ക്ഷ്വല്‍ കണ്‍­സെ­ന്റി­നു­ള്ള കു­റ­ഞ്ഞ­പ്രാ­യം പതി­നാ­റായ നാ­ട്ടില്‍ പതി­നെ­ട്ടു­തി­ക­യാന്‍ മൂ­ന്നു­മാ­സ­ത്തെ കു­റ­വു­ണ്ടെ­ന്ന­തി­ന്റെ പേ­രില്‍ ഒരു കൊ­ടും­കു­റ്റ­വാ­ളി നി­യ­മ­ത്തി­ന്റെ വല­യില്‍­നി­ന്നു് ഊരി­പ്പോ­കു­ന്ന ഈ വൈ­ചി­ത്ര്യ­ത്തി­നും അന്ത്യ­മാ­കേ­ണ്ട­തു­ണ്ടു­്. പ്ര­ത്യേ­കി­ച്ചു് ഇന്നു് ഇതേ കേ­സില്‍ വധ­ശി­ക്ഷ­യ്ക്കു് വി­ധി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട മറ്റൊ­രു പ്ര­തി­യു­ടെ പ്രാ­യം 19 ആണെ­ന്ന­തു് പരി­ഗ­ണി­ക്കു­മ്പോള്‍ 18 വയ­സ്സ് എന്ന സു­വര്‍­ണ്ണ­പ്രാ­യ­ത്തി­നു് തൊ­ട്ടു­മു­ക­ളി­ലും തൊ­ട്ടു­താ­ഴെ­യും നില്‍­ക്കു­ന്ന­വര്‍­ക്കു് രണ്ടു­നീ­തി­യാ­ണു് നല്‍­കു­ന്ന­തു് എന്ന­തു് ഏതു സഹാ­നു­ഭൂ­തി­യു­ടെ തട്ടില്‍ വച്ച­ള­ന്നാ­ലും നീ­തീ­ക­രി­ക്കാ­വു­ന്ന­ത­ല്ല.</p> <p><span style="font-size:18px;">[blurb:2:left]</span><span style="font-size:18px;"> </span>­കൌ­മാ­ര­ക്കാ­ര­നായ ആ പതി­നേ­ഴു­വ­യ­സ്സു­കാ­രന്‍ ചെ­യ്ത ക്രൂ­ര­ത­യു­ടെ പു­റ­ത്തു് ഇന്ത്യ­യില്‍ നി­ര­ന്ത­രം നട­ക്കു­ന്ന ബലാ­ത്സം­ഗ­ത്തി­ന്റെ പട്ടി­ക­യി­ലെ കേ­വ­ലം ഒരെ­ണ്ണം മാ­ത്ര­മായ ഈ കേ­സി­ലെ ജീ­വി­ച്ചി­രി­പ്പു­ള്ള മറ്റു നാ­ലു പ്ര­തി­ക­ളെ വൈ­കാ­തെ ദേ­ശം തൂ­ക്കി­ക്കൊ­ല്ലും. അതാ­യ­തു­്, ആ ഒരാള്‍ ചെ­യ്ത കു­റ്റ­ത്തി­ന്റെ ഗ്രാ­വി­റ്റി മു­ഴു­വന്‍ അനു­ഭ­വി­ക്കേ­ണ്ടി വരു­ന്ന­തു് അവ­ന­ല്ല, കൂ­ട്ടു­പ്ര­തി­ക­ളാ­ണു­്. സൂ­ര്യ­നെ­ല്ലി­ക്കേ­സി­ലെ ആരോ­പ­ണ­വി­ധേ­യന്‍ രാ­ജ്യ­സഭ നി­യ­ന്ത്രി­ക്കു­ന്ന നാ­ട്ടി­ലാ­ണി­തെ­ന്നു് ഓര്‍­ക്ക­ണം. ആസാ­റാം ബാ­പ്പു­മാര്‍­ക്കോ ജേ­ക്ക­ബ് സ്റ്റീ­ഫന്‍­മാര്‍­ക്കോ ഒരു­കാ­ല­ത്തും നല്‍­കി­ല്ലെ­ന്നു് നമു­ക്കു് നി­ശ്ച­യ­മു­ള്ള വധ­ശി­ക്ഷ­യാ­ണു് ഇവര്‍­ക്കു് ലഭി­ക്കു­ന്ന­തു­്.</p> <p>ഈ കൂ­ട്ടായ ചെ­യ്തി­യില്‍ ഓരോ­രു­ത്ത­രു­ടെ­യും പങ്കു് പ്ര­ത്യേ­ക­മെ­ടു­ത്തു് പരി­ശോ­ധി­ച്ചു് അതി­ന­നു­സൃ­ത­മാ­യി ശി­ക്ഷ വി­ധി­ക്കു­ക­യ­ല്ല, പക­രം ബ്ലാ­ങ്ക­റ്റ് ആയി വധ­ശി­ക്ഷ നല്‍­കു­ക­യാ­ണു് ചെ­യ്തി­ട്ടു­ള്ള­തു­്. ഉദാ­ഹ­ര­ണ­ത്തി­നു് പ്ര­തി­ക­ളില്‍ ഒരാള്‍ ആയ മു­കേ­ഷ്, ബലാ­ത്സം­ഗം നട­ക്കു­ന്ന സമ­യ­മ­ത്ര­യും ആ ബസ് ഓടി­ക്കു­ക­യാ­യി­രു­ന്നു. അതാ­യ­തു­്, അയാള്‍ ഈ ക്രൂ­രത നട­ക്കു­മ്പോള്‍ അതി­നെ aid ചെ­യ്ത ആളാ­ണു­്. എന്നാല്‍ കൃ­ത്യ­ത്തില്‍ നേ­രി­ട്ടു പങ്കെ­ടു­ത്തി­ട്ടി­ല്ല. എങ്കി­ലും അയാള്‍­ക്കു് വധ­ശി­ക്ഷ ലഭി­ച്ചു. അതേ സമ­യം, പെണ്‍­കു­ട്ടി മരി­ക്കാ­നി­ട­യാ­യ­തു­്, അവ­ളു­ടെ യോ­നി­യില്‍ ഇരു­മ്പു­ക­മ്പി കു­ത്തി­യി­റ­ക്കു­ക­യും കു­ടല്‍­മാല വലി­ച്ചു പു­റ­ത്തി­ടു­ക­യും ചെ­യ്ത­തു­മൂ­ല­മാ­ണു­്. കൂ­ട്ട­ത്തില്‍ ഏറ്റ­വും ക്രൂ­ര­മായ മാ­ന­സി­ക­നില പ്ര­ക­ടി­പ്പി­ച്ച ആ പയ്യന്‍ ജൂ­വ­നൈല്‍ ജസ്റ്റി­സ് ആക്റ്റി­ന്റെ ആനു­കൂ­ല്യ­ത്തില്‍ കൊ­ല­ക്ക­യ­റില്‍ നി­ന്നു­ര­ക്ഷ­പെ­ടു­ന്നു­ണ്ടു­്. അതേ സമ­യം തന്നെ കൃ­ത്യ­ത്തില്‍ നേ­രി­ട്ടു പങ്കെ­ടു­ക്കാ­ത്ത­യാള്‍­ക്കു് കൊ­ല­ക്ക­യര്‍ ലഭി­ക്കു­ന്നു­മു­ണ്ടു­്. ഇതി­നെ ഏങ്ങ­നെ­യാ­ണു് ന്യാ­യീ­ക­രി­ക്കു­ക?</p> <p>­കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ത്തെ എയ്ഡ് ചെ­യ്യു­ന്ന­യാള്‍­ക്കു് അതി­ന­നു­സൃ­ത­മായ ശി­ക്ഷ കൊ­ടു­ക്ക­ണം. അല്ലാ­തെ അയാള്‍­ക്കും കൊ­ല­ക്ക­യര്‍ നല്‍­കാന്‍ നി­ല­വി­ലു­ള്ള നി­യ­മ­ത്തില്‍ എന്തു വ്യ­വ­സ്ഥ­യാ­ണു­ള്ള­തു­്? കു­റ്റ­വാ­ളി­ക­ളെ വെ­റു­തെ­വി­ടാ­ന­ല്ല, ഞാ­നോ വധ­ശി­ക്ഷ­യെ എതിര്‍­ക്കു­ന്ന­വ­രോ ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ടു­ന്ന­തു­്. അവര്‍­ക്കു് അര്‍­ഹ­മായ തട­വു­ശി­ക്ഷ നല്‍­ക­ട്ടെ. ജീ­വന്‍ തന്നെ അപ­ഹ­രി­ക്കു­ന്ന­തെ­ന്തി­നു­്? </p> <p>­ഞാന്‍ അതി­ക്ര­മ­ക്കാര്‍­ക്കാ­യി സം­സാ­രി­ക്കു­ന്നു എന്നു് ധരി­ക്കേ­ണ്ട. ഇവര്‍ ചത്തോ ജീ­വി­ച്ചോ എന്ന­തു് മദ്ധ്യ­വര്‍­ഗ്ഗ മല­യാ­ളി­യായ എന്നെ അലോ­സ­ര­പ്പെ­ടു­ത്തേ­ണ്ട കാ­ര്യം തന്നെ­യി­ല്ല. സ്ത്രീ­വി­രു­ദ്ധ­വും പു­രു­ഷാ­ധി­പ­ത്യ­പ­ര­വു­മായ ഒരു സമൂ­ഹ­ത്തി­ന്റെ സന്ത­തി­ക­ളാ­ണ­വര്‍. ആ മൂ­ല്യ­വ്യ­വ­സ്ഥ­യെ കട­പു­ഴ­ക്കാ­നു­ള്ള പോ­രാ­ട്ട­ത്തി­ലാ­ണു് ഏര്‍­പ്പെ­ടേ­ണ്ട­തു് എന്ന അഭി­പ്രാ­യ­മാ­ണു് എനി­ക്കു­ള്ള­തു­്. അതി­നു് <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/1762" class="taxonomyterm_tag">­വി­ധി­</a> സഹാ­യ­ക­മോ അല്ല­യോ എന്ന­തു­മാ­ത്ര­മേ, ഞാന്‍ നോ­ക്കു­ന്നു­ള്ളൂ. അവി­ടെ­യാ­ണു­്, ഏതാ­യാ­ലും വധ­ശി­ക്ഷ ഉറ­പ്പാ­ണു­്, എന്നാല്‍­പ്പി­ന്നെ ഇര­യെ വക­വ­രു­ത്തി­യേ­ക്കാം എന്നു വയ്ക്കാ­നി­ട­യു­ള്ള അതി­ക്ര­മി­യു­ടെ മനോ­ഗ­തം പ്ര­ശ്ന­വല്‍­ക്ക­രി­ക്കേ­ണ്ടി­വ­രു­ന്ന­തു­്. അതാ­യ­തു­്, ഇനി­യും അക്ര­മി­ക്ക­പ്പെ­ടാ­നി­രി­ക്കു­ന്ന 'ഭാ­ര­തീ­യ­നാ­രി­'­യു­ടെ ഉട­ലി­ന്റെ വി­ല­യാ­ണു­്, ഇവ­രെ തൂ­ക്കി­ലേ­റ്റു­ന്ന­തി­ലൂ­ടെ നാം ലേ­ല­മു­റ­പ്പി­ക്കു­ന്ന­തു­്.</p> <p>­ക്രൂ­ര­മാ­യി ബലാ­ത്സം­ഗം ചെ­യ്തു് കൊ­ല്ല­പ്പെ­ട്ട പെണ്‍­കു­ട്ടി ഇതാ­ണു ആഗ്ര­ഹി­ച്ചി­രു­ന്ന­തു് എന്ന വാ­ദ­ത്തി­ന്റെ പരി­മി­തി അതു് വ്യ­ക്തി­കേ­ന്ദ്രീ­കൃ­ത­മാ­കു­ന്നു എന്ന­തു­ത­ന്നെ­യാ­ണു­്. കു­ട്ടി­ക്കാ­ലം മു­തല്‍­ത­ന്നെ പെണ്‍­കു­ട്ടി­ക­ളെ ബഹു­മാ­നി­ക്കാന്‍ ആണ്‍­കു­ട്ടി­ക­ളെ പഠി­പ്പി­ക്കാ­ത്ത, സ്വ­യം വി­ല­വ­യ്ക്കാന്‍ പെണ്‍­കു­ട്ടി­ക­ളെ പരി­ശീ­ലി­പ്പി­ക്കാ­ത്ത, ഒരു സമൂ­ഹ­ത്തി­ലും പെ­ണ്ണി­ന്റെ ഉടല്‍ സു­ര­ക്ഷി­ത­മ­ല്ല. ആ നി­ല­യ്ക്കു് നമ്മു­ടെ അങ്ങേ­യ­റ്റം പു­രു­ഷാ­ധി­പ­ത്യ­പ­ര­മാ­യി നിര്‍­മ്മി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട സാ­മൂ­ഹ്യ­മ­ന­സ്ഥി­തി­യാ­ണു് ഇത്ത­രം കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ങ്ങ­ളി­ലെ പ്ര­ധാ­ന­വി­ല്ലന്‍. ഇതു് ഒരു­ത­ര­ത്തി­ലും പ്ര­തി­കള്‍ ചെ­യ്ത കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ത്തെ ന്യാ­യീ­ക­രി­ക്കാന്‍ പറ­യു­ന്ന­ത­ല്ല. അവ­രെ ശി­ക്ഷി­ക്കു­ക­ത­ന്നെ വേ­ണം. പക്ഷം വീ­ണ്ടും ചോ­ദി­ക്ക­ട്ടെ, ശി­ക്ഷ തി­രു­ത്താ­നാ­ണോ പ്ര­തി­കാ­ര­ത്തി­നാ­ണോ­?</p> <p>ഇ­ന്നു് ഫേ­സ്ബു­ക്കില്‍ കണ്ട ശക്ത­മായ ഒരു അഭി­പ്രാ­യം­കൂ­ടി എടു­ത്തു­ചേര്‍­ക്ക­ട്ടെ. ദി­ലീ­പ് നാ­യര്‍ എന്ന യു­വാ­വ് <a href="https://www.facebook.com/dileepvenugopalnair/posts/10201373498332773">ഇങ്ങനെയെഴുതി</a>: </p> <blockquote><p>"ദൽഹി ബലാ­ത്സം­ഗ­ക്കേ­സി­ലെ പ്ര­തി­ക­ളു­ടെ വധ­ശി­ക്ഷ­യ്ക്കു­ള്ള കോ­ട­തി വി­ധി­യും, തു­ടർ­ന്നു­ള്ള സോ­ഷ്യൽ മീ­ഡി­യ­യു­ടെ ആർ‌­പ്പു­വി­ളി­ക­ളും തി­ക­ച്ചും അരോ­ച­ക­മാ­കു­ന്നു­വെ­ന്ന് തു­റ­ന്നു പറ­യേ­ണ്ടി വരു­ന്ന­തിൽ ഖേ­ദ­മു­ണ്ട്. ആർ‌­പ്പു­വി­ളി­ച്ചും പട­ക്കം പൊ­ട്ടി­ച്ചും വീ­ണ്ടും വീ­ണ്ടും ഊട്ടി­യു­റ­പ്പി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്ന­ത്, പെ­ണ്ണി­ന്റെ ചാ­രി­ത്ര്യ­ശു­ദ്ധി­യിൽ സമൂ­ഹ­ത്തി­നും സിം­ഹാ­സ­ന­ങ്ങൾ­ക്കും ന്യാ­യാ­സ­ന­ങ്ങൾ­ക്കു­മു­ള്ള അധി­കാ­ര­ഭാ­വ­ത്തെ മാ­ത്ര­മാ­ണ്. സമൂ­ഹ­ത്തി­ന്റെ പൊ­തു­വായ പാ­ട്രി­യാ­ർ­ക്കൽ ബോ­ധം തന്നെ­യാ­ണ് പു­രോ­ഗ­മ­ന­പ­ര­ത­യു­ടെ ഉടു­പ്പി­ട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വി­ധി­ക്കു ചൂ­ട്ടു പി­ടി­ക്കു­ന്ന­ത്."</p> </blockquote> <p>­ക­യ്യ­ടി­കള്‍­ക്കു് അനു­സൃ­ത­മാ­യി വി­ധി­ക്ക­പ്പെ­ടേ­ണ്ട­താ­ണു് ശി­ക്ഷ എന്നു് ഞാന്‍ കരു­തു­ന്നി­ല്ല. ഇന്ത്യന്‍ തെ­രു­വു­കള്‍ സ്ത്രീ­കള്‍­ക്കു് സു­ര­ക്ഷി­ത­മാ­കേ­ണ്ട­തു് എല്ലാ­വ­രു­ടെ­യും ആവ­ശ്യ­മാ­ണു­്. തെ­രു­വു­കള്‍ മാ­ത്ര­മ­ല്ല, വീ­ട­ക­ങ്ങ­ളും സു­ര­ക്ഷി­ത­മാ­കേ­ണ്ട­തു­ണ്ടു­്. സ്ത്രീ­കള്‍­ക്കും കു­ട്ടി­കള്‍­ക്കു­മെ­തി­രായ ഏറ്റ­വും കൂ­ടു­തല്‍ പീ­ഡ­ന­ങ്ങള്‍ നട­ക്കു­ന്ന­തു് വീ­ട്ടി­ന­ക­ത്തു­ത­ന്നെ­യാ­ണ­ല്ലോ­.</p> <p>ഇ­ന്ത്യ­യില്‍ നി­ല­നില്‍­ക്കു­ന്ന ലൈം­ഗിക അസ­മ­ത്വം നീ­ക്കം ചെ­യ്തു­കൊ­ണ്ട­ല്ലാ­തെ, സ്തീ­കള്‍­ക്കെ­തി­രായ അതി­ക്ര­മം തട­യാ­നാ­വി­ല്ല. അതി­നു­ള്ള പരി­ശീ­ല­നം ലോ­വര്‍ പ്രൈ­മ­റി ക്ലാ­സ്സു­ക­ളില്‍ നി­ന്നു തു­ട­ങ്ങ­ണം. അവി­ടെ­നി­ന്നു് ആ കു­ട്ടി­ക­ളു­ടെ മാ­താ­പി­താ­ക്ക­ളി­ലേ­ക്കും എത്ത­ണം. അല്ലാ­തെ വല്ല­പ്പോ­ഴും കത്തി­ച്ചു­പി­ടി­ക്കു­ന്ന ഒരു മെ­ഴു­കു­തി­രി­യി­ലൂ­ടെ ഉരു­കി­യി­ല്ലാ­തെ­യാ­വു­ന്ന­ത­ല്ല, ഇന്ത്യ അഭി­മു­ഖീ­ക­രി­ക്കു­ന്ന അതി­ഭീ­ക­ര­മായ സ്ത്രീ­വി­രു­ദ്ധ­ത.</p> <p>ഈ ലേ­ഖ­ന­ത്തില്‍ വി­മര്‍­ശ­ന­വി­ധേ­യ­രായ AIDWA തന്നെ സെ­പ്റ്റം­ബര്‍ 10­നു് പു­റ­പ്പെ­ടു­വി­ച്ച പ്ര­സ്താ­വന ഇക്കാ­ര്യ­ത്തില്‍ മി­ക­ച്ച മാര്‍­ഗ്ഗ­നിര്‍­ദ്ദേ­ശ­ങ്ങള്‍ മു­ന്നോ­ട്ടു­വ­യ്ക്കു­ന്നു­ണ്ടു­്. രാ­ത്രി­കാല പൊ­ലീ­സ് പട്രോ­ളി­ങ് ശക്ത­മാ­ക്കു­ക, തെ­രു­വു­വി­ള­ക്കു­കള്‍ സ്ഥാ­പി­ക്കു­ക, സ്ത്രീ­കള്‍­ക്കെ­തി­രെ അതി­ക്ര­മ­ങ്ങ­ളില്‍ അതി­വേ­ഗം വി­ചാ­ര­ണ­പൂര്‍­ത്തി­യാ­ക്കി ശി­ക്ഷ ഉറ­പ്പു­വ­രു­ത്തുക തു­ട­ങ്ങിയ നി­ര­വ­ധി അഡ്മി­നി­സ്ട്രേ­റ്റീ­വ് കാ­ര്യ­ങ്ങള്‍ നട­പ്പാ­ക്കു­ന്ന­തി­നു് പക­ര­മാ­വി­ല്ല, നാ­ലു­പേ­രു­ടെ ജീ­വന്‍. വള­രെ നീ­ണ്ട ലീ­ഗല്‍ പ്രോ­സ­സാ­ണു് പല­പ്പോ­ഴും ബലാ­ത്സം­ഗ­ങ്ങള്‍­ക്കു് ഇര­യാ­വു­ന്ന സ്ത്രീ­ക­ളെ പരാ­തി­പ്പെ­ടു­ന്ന­തില്‍ നി­ന്നു വി­ല­ക്കു­ന്ന­തു­്. ഇത്ര­യ­ധി­കം മാ­ദ്ധ്യ­മ­ശ്ര­ദ്ധ­യു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്ന <a href="http://malayal.am/taxonomy/term/2942" class="taxonomyterm_tag">­ഡല്‍­ഹി­</a> കേ­സില്‍ പോ­ലും ഒന്‍­പ­തു­മാ­സ­മെ­ടു­ത്തു, വി­ചാ­രണ പൂര്‍­ത്തി­യാ­ക്കി വി­ധി­പ­റ­യാന്‍. ഇനി­യും അതു് മേല്‍­ക്കോ­ട­തി­ക­ളി­ലേ­ക്കു് നീ­ളു­ക­യും ചെ­യ്യും. ഇത്ത­രം നെ­ടു­നീ­ളന്‍ വി­ചാ­ര­ണ­കള്‍ മറ്റൊ­രു പീ­ഡ­ന­മാ­യി ഒടു­ങ്ങു­ക­യാ­ണു് പതി­വു­്. 18 വര്‍­ഷം മു­മ്പു് പീ­ഡി­പ്പി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട വി­തു­ര­കേ­സി­ലെ പെണ്‍­കു­ട്ടി ഇത്ര­യും വര്‍­ഷ­ങ്ങള്‍­ക്കു് ശേ­ഷം പഴയ പീ­ഡ­ക­രെ­യോ അവ­രു­ടെ മു­ഖ­ങ്ങ­ളോ ഓര്‍­ക്കു­ന്നി­ല്ലെ­ന്നു് പറ­ഞ്ഞ­തി­നു് അവര്‍ കൂ­റു­മാ­റി­യെ­ന്നു് ഒരു പ്ര­ത്യേക കോ­ട­തി പ്ര­ഖ്യാ­പി­ച്ച­തും ഇതേ ദി­വ­സ­മാ­ണെ­ന്നോര്‍­ക്കു­ക. ഇത്ത­രം കേ­സു­കള്‍ കൈ­കാ­ര്യം ചെ­യ്യാന്‍ ഫാ­സ്റ്റ് ട്രാ­ക്‍ കോ­ട­തി­കള്‍ കൂ­ടു­ത­ലാ­യി സ്ഥാ­പി­ക്കു­ക­യും കേ­സു­കള്‍ അന­ന്ത­മാ­യി അവ­ധി­ക്കു വയ്ക്കാ­തെ ആറു­മാ­സ­ത്തി­ന­കം വി­ചാ­ര­ണാ­ന­ട­പ­ടി­കള്‍ പൂര്‍­ത്തി­യാ­ക്കു­ക­യും ചെ­യ്യ­ണ­മെ­ന്ന ജനാ­ധി­പ­ത്യ മഹി­ളാ അസോ­സി­യേ­ഷ­ന്റെ ആവ­ശ്യം പ്ര­ത്യേ­കം ശ്ര­ദ്ധേ­യ­മാ­കു­ന്ന­തു് ഈ നി­ല­യ്ക്കാ­ണു­്. ഡല്‍­ഹി­യില്‍ മാ­ത്ര­മ­ല്ല, രാ­ജ്യ­ത്തു­ട­നീ­ളം കാ­ര്യ­ക്ഷ­മ­വും മാ­ന­ക­വു­മായ നട­പ­ടി­ക്ര­മ­ങ്ങള്‍ പാ­ലി­ക്കു­ക­യും നട­പ്പാ­ക്കു­ക­യും വേ­ണം. വീ­ഴ്ച വരു­ത്തു­ന്ന പൊ­ലീ­സ് ഉദ്യോ­ഗ­സ്ഥര്‍­ക്കെ­തി­രെ നട­പ­ടി­കള്‍ ഉണ്ടാ­വ­ണം. പണ­വും സ്വാ­ധീ­ന­വു­മു­ള്ള­വര്‍ നി­യ­മ­ന­ട­പ­ടി­ക­ളെ തകി­ടം­മ­റി­ക്കാ­തി­രി­ക്കാന്‍ എത്ര­യും പെ­ട്ടെ­ന്നു് പ്ര­കാ­ശ് സി­ങ് കേ­സി­ലെ സു­പ്രീം­കോ­ട­തി നിര്‍­ദ്ദേ­ശാ­നു­സ­ര­ണ­മു­ള്ള പൊ­ലീ­സ് ഭര­ണ­പ­രി­ഷ്ക­രണ നട­പ­ടി­കള്‍ ആരം­ഭി­ക്ക­ണ­മെ­ന്നും AIDWA ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ടു­ന്നു­ണ്ടു­്. ഇത്ത­രം കു­റ്റ­കൃ­ത്യ­ങ്ങ­ളെ അതി­ജീ­വി­ച്ചു ജീ­വി­ത­ത്തി­ലേ­ക്കു് മട­ങ്ങി­യെ­ത്തു­ന്ന­വര്‍­ക്കു് പു­ന­ര­ധി­വാ­സ­ത്തി­നു­ള്ള സഹാ­യ­വും നഷ്ട­പ­രി­ഹാ­ര­വും മറ്റും നല്‍­കേ­ണ്ട­തു­മു­ണ്ടെ­ന്നു് അവര്‍ കൂ­ട്ടി­ച്ചേര്‍­ക്കു­ന്നു­.</p> <p>അ­തേ, നമു­ക്കു­വേ­ണ്ട­തു് ആവര്‍­ത്തി­ക്കു­ന്ന അതി­ക്ര­മ­ങ്ങ­ള­ല്ല. ഡല്‍­ഹി സം­ഭ­വ­ത്തെ തു­ടര്‍­ന്നു് അതി­നെ­തി­രെ കത്തി­ജ്വ­ലി­ച്ച അവ­ബോ­ധ­മാ­ണു് നി­ല­നില്‍­ക്കേ­ണ്ട­തു­്. നിര്‍­ഭ­യ, ദാ­മി­നി, ജ്യോ­തി തു­ട­ങ്ങിയ പേ­രു­ക­ള­ല്ല, വി­തു­ര, സൂ­ര്യ­നെ­ല്ലി, ന്യൂ­ഡല്‍­ഹി തു­ട­ങ്ങിയ സ്ഥ­ല­പ്പേ­രു­ക­ളു­മ­ല്ല, സ്ത്രീ­ക­ളും മനു­ഷ്യ­രാ­ണെ­ന്ന തി­രി­ച്ച­റി­വാ­ണു് നമു­ക്കു് വേ­ണ്ട­തു­്. ആ പ്ര­കാ­ശ­ത്തി­ലേ­ക്കാ­വ­ട്ടെ, നാ­ള­ത്തെ പ്ര­ഭാ­ത­ങ്ങള്‍ ഉണ­രു­ന്ന­തു­്. </p> <p>_________________________________</p> <p>­ചേര്‍­ത്തു­വാ­യി­ക്കാന്‍: <strong><a title="­ലൈം­ഗിക വധ­ശി­ക്ഷ­യില്‍ ഇന്ത്യ അഭി­ര­മി­ക്കു­മ്പോള്‍" href="http://malayal.am/node/20749">ലൈംഗിക വധ­ശി­ക്ഷ­യില്‍ ഇന്ത്യ അഭി­ര­മി­ക്കു­മ്പോള്‍</a></strong> (2012 ഡി­സം­ബര്‍ 23­നു് പ്ര­സി­ദ്ധീ­ക­രി­ച്ച­തു­്. ഡി­സം­ബര്‍ 16­നാ­യി­രു­ന്നു ഡല്‍­ഹി സം­ഭ­വം­)</p> <p><strong>­സെ­ബിന്‍ ഏബ്ര­ഹാം ജേ­ക്ക­ബ്</strong></p></p> <fieldset class="fieldgroup group-newsquotes"><legend>News Quotes</legend><div class="field field-type-text field-field-quote"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ഒരു ദേശം അതിന്റെ പ്രജകളെ / പൌരന്മാരെ അതിന്റെ പേരില്‍ കൊലയ്ക്കു് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹീനമായ മറ്റൊരു കുറ്റകൃത്യമുണ്ടാവില്ല. ഒരു പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമമായ അധികാരകേന്ദ്രം എന്നുപറയുന്നതു് ഭരണകൂടമായിരിക്കേ, ആ അധികാരസ്ഥാനത്തുനിന്നു് നിവര്‍ത്തിക്കുന്ന ശിക്ഷാവിധി പ്രതികാരത്തിന്റെ യുക്തി ആവാതിരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. അതാണു് ജനാധിപത്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമത. </div> <div class="field-item even"> പെണ്‍കുട്ടികളെ ബഹുമാനിക്കാന്‍ ആണ്‍കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാത്ത, സ്വയം വിലവയ്ക്കാന്‍ പെണ്‍കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാത്ത, ഒരു സമൂഹത്തിലും പെണ്ണിന്റെ ഉടല്‍ സുരക്ഷിതമല്ല. ആ നിലയ്ക്കു് നമ്മുടെ അങ്ങേയറ്റം പുരുഷാധിപത്യപരമായി നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹ്യമനസ്ഥിതിയാണു് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലെ പ്രധാനവില്ലന്‍. </div> </div> </div> </fieldset> <div class="field field-type-filefield field-field-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img src="http://malayal.am/sites/default/files/imagecache/story-teaser-img/p20.jpg" alt="story image" title="" class="imagecache imagecache-story-teaser-img imagecache-default imagecache-story-teaser-img_default" width="200" height="150" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-description"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ഡല്‍ഹി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന പ്രതിഷേധം </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ദേശീയം </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-story-country"> <div class="field-label">Country:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Default Home Page </div> <div class="field-item even"> UK Home Page </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-story-author"> <div class="field-label">Authors:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/users/sebin-abraham-jacob" title="View user profile.">Sebin Abraham Jacob</a> </div> </div> </div> http://malayal.am/%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B5%80%E0%B4%AF%E0%B4%82/22633/%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%AD%E0%B4%AF-%E0%B4%A6%E0%B4%BE%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%BF-%E0%B4%9C%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%A4%E0%B4%BF-%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B5%86%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%86-%E0%B4%88-%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B6%E0%B4%82-%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%86#comments അധികാരം കുറ്റകൃത്യം കൂട്ടബലാത്സംഗം ഡല്‍ഹി നീതി നൃശംസത ന്യായം പുരുഷന്‍ ബലാത്സംഗം രാഷ്ട്രീയം വധശിക്ഷ വിധി ശിക്ഷ സ്ത്രീ ദേശീയം Fri, 13 Sep 2013 17:32:04 +0000 Sebin Abraham Jacob 22633 at http://malayal.am