സെയ്‌ഫ്‌ അലി ഖാന്‍ http://malayal.am/taxonomy/term/2107/all ml