നോബല്‍

മോളിക്യുളാര്‍ മോഡലിങ് എളുപ്പമാക്കി, നോബല്‍ കൂടെപ്പോന്നു

ഈ വർ­ഷ­ത്തെ രാ­സ­ശാ­സ്ത്ര­ത്തി­നു­ള്ള നൊ­ബേ­ൽ, കമ്പ്യൂ­ട്ടേ­ഷ­ണൽ രാ­സ­ശാ­സ്ത്ര­ജ്ഞ­രായ മാർട്ടിൻ കാ­ർ­പ്ല­സ്, മൈക്കൽ ലെ­വി­റ്റ്, ആരിയെ വാ­ർ­ഷെ­ൽ എന്നി­വർ­ക്ക് ലഭി­ച്ച­ത്, ഇവർ രൂ­പ­പ്പെ­ടു­ത്തിയ ജ്ഞാ­ന­ശാ­ഖ­യിൽ പ്ര­വർ­ത്തി­ക്കു­ന്ന ഒരാൾ എന്ന നി­ല­യ്ക്ക് വ്യ­ക്തി­പ­ര­മാ­യി­ത്ത­ന്നെ എനി­ക്ക് സന്തോ­ഷം തോ­ന്നിയ ഒന്നാ­യി. വള­രെ സങ്കീ­ർ­ണ­മായ ഘട­ന­യു­ള്ള പ്രോ­ട്ടീൻ പോ­ലു­ള്ള ബൃ­ഹ­ദ്ത­ന്മാ­ത്ര­ക­ളെ­യും അവ­യു­ൾ­പ്പെ­ടു­ന്ന രാ­സ­പ്ര­വർ­ത്ത­ന­ങ്ങ­ളെ­യും പഠി­ക്കു­വാ­നും മന­സ്സി­ലാ­ക്കു­വാ­നും സഹാ­യി­ക്കു­ന്ന രീ­തി­യി­ൽ, ക്വാ­ണ്ടം ബല­ത­ന്ത്രം, മോ­ളി­ക്യു­ലാർ മെ­ക്കാ­നി­ക്സ് (ത­ന്മാ­ത്രാ ബല­ത­ന്ത്രം ?) എന്നീ കമ്പ്യൂ­ട്ടിം­ഗ് രീ­തി­ക­ളെ സം­‌­യോ­ജി­പ്പി­ച്ച് നൂ­ത­ന­മാ­യൊ­രു കമ്പ്യൂ­ട്ടേ­ഷ­ണൽ സങ്കേ­തം വി­ക­സി­പ്പി­ച്ച­തി­നാ­ണ് ഇവർ­ക്ക് നൊ­ബേൽ സമ്മാ­നം നൽ­ക­പ്പെ­ട്ട­ത്.

Country: 
Default Home Page
UK Home Page
image

മോളിക്യുളാര്‍ മോഡലിങ് എളുപ്പമാക്കി, നോബല്‍ കൂടെപ്പോന്നു

ഈ വർ­ഷ­ത്തെ രാ­സ­ശാ­സ്ത്ര­ത്തി­നു­ള്ള നൊ­ബേ­ൽ, കമ്പ്യൂ­ട്ടേ­ഷ­ണൽ രാ­സ­ശാ­സ്ത്ര­ജ്ഞ­രായ മാർട്ടിൻ കാ­ർ­പ്ല­സ്, മൈക്കൽ ലെ­വി­റ്റ്, ആരിയെ വാ­ർ­ഷെ­ൽ എന്നി­വർ­ക്ക് ലഭി­ച്ച­ത്, ഇവർ രൂ­പ­പ്പെ­ടു­ത്തിയ ജ്ഞാ­ന­ശാ­ഖ­യിൽ പ്ര­വർ­ത്തി­ക്കു­ന്ന ഒരാൾ എന്ന നി­ല­യ്ക്ക് വ്യ­ക്തി­പ­ര­മാ­യി­ത്ത­ന്നെ എനി­ക്ക് സന്തോ­ഷം തോ­ന്നിയ ഒന്നാ­യി. വള­രെ സങ്കീ­ർ­ണ­മായ ഘട­ന­യു­ള്ള പ്രോ­ട്ടീൻ പോ­ലു­ള്ള ബൃ­ഹ­ദ്ത­ന്മാ­ത്ര­ക­ളെ­യും അവ­യു­ൾ­പ്പെ­ടു­ന്ന രാ­സ­പ്ര­വർ­ത്ത­ന­ങ്ങ­ളെ­യും പഠി­ക്കു­വാ­നും മന­സ്സി­ലാ­ക്കു­വാ­നും സഹാ­യി­ക്കു­ന്ന രീ­തി­യി­ൽ, ക്വാ­ണ്ടം ബല­ത­ന്ത്രം, മോ­ളി­ക്യു­ലാർ മെ­ക്കാ­നി­ക്സ് (ത­ന്മാ­ത്രാ ബല­ത­ന്ത്രം ?) എന്നീ കമ്പ്യൂ­ട്ടിം­ഗ് രീ­തി­ക­ളെ സം­‌­യോ­ജി­പ്പി­ച്ച് നൂ­ത­ന­മാ­യൊ­രു കമ്പ്യൂ­ട്ടേ­ഷ­ണൽ സങ്കേ­തം വി­ക­സി­പ്പി­ച്ച­തി­നാ­ണ് ഇവർ­ക്ക് നൊ­ബേൽ സമ്മാ­നം നൽ­ക­പ്പെ­ട്ട­ത്.

Country: 
Default Home Page
UK Home Page
image
feedback