#വിപണി

നിര്‍മ്മാണമേഖലയിലെ നവതരംഗം

18 Mar, 2013

കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ Computer Aided Drawing (CAD) വഹിച്ച പങ്ക്, ഇതരവ്യവസായങ്ങളുടെയും ത്വരിത വളർച്ചയ്ക്ക് അനുഗുണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം. മാത്രവുമല്ല, ക്വാളിറ്റി, കോസ്റ്റ്, ടൈം എന്നീ മാനദണ്ഡങ്ങളെ അത്യധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നിർമ്മാണ മേഖല, ഇനി മറ്റൊരു തലത്തിലേയ്ക്ക് കാലെടുത്ത് വെയ്ക്കുകയാണ്. അതുപയോഗിക്കുന്ന നാച്വറൽ റിസോഴ്സിന്റെ തോത് വളരെയധികമായതിനാലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വേസ്റ്റിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനാലും മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളി തുടങ്ങിയിട്ട് നാളേറെ ആയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ശൂഭോതർക്കമായൊരു മാറ്റം പ്രകടമാകുന്നത്, പതിവ് പോലെ യു കെയിൽ നിന്നാകുന്നു. അവിടെ 2016 മുതൽ ഗവണ്മെന്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിൽ Building Information Modelling (BIM) നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

എന്താണ് Building Information Modelling (BIM)?

"A building information model contains not only the design of a building but data concerning the properties of its components, its construction and ongoing maintenance.":

ഇതാണ് BIM ന് നൽകാവുന്ന മികച്ച ഡെഫിനിഷൻ. ഇത് വരെയുണ്ടായിരുന്ന CAD Drawing കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനമാണ് BIM-ൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ്വിമാന (2 Dimensional) രൂപത്തിൽ നിന്നും ത്രിമാന (3D) രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഓരോ ബിൽഡിംഗ് എലമെന്റിന്റെ തനത് സ്വഭാവം കൂടെ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത്.