#ഫിലിം റിവ്യൂ

കിളി പോയി: ന്യൂവേവും കഞ്ചാവും

19 Mar, 2013

വി. കെ പ്രകാശിന്റെ ശിഷ്യനായ വിനയ് ഗോവിന്ദ്  ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത 'കിളി പോയി' ധാരാളം കൂവലുകളും കുറച്ചുമാത്രം കയ്യടികളും നേടി പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. ഈ ചിത്രം ഇന്നത്തെ മലയാള സിനിമയിലെ കൊട്ടിഗ്ഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന നവതുരങ്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർച്ചയായും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

 

ചിത്രം തുടങ്ങുന്നത് 'ബോയിംഗ് ബോയിംഗ്' എന്ന പ്രിയദർശൻ ചിത്രത്തിലെ, അഥവാ ഒറിനജിനലിന്റെ  പേര് പോലും മാറ്റാതെ  പ്രിയൻ  കോപ്പിയടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സിനിമയിലെ, ഈ പ്രശസ്തമായ രംഗത്തോടെയാണ്. ഈ രംഗം യാദൃശ്ചികമായ ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതാൻ നിർവ്വാഹമില്ല, 'ന്യൂവേവി'ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും.