വ്യതിരിക്ത വായന ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കൂട്ടസമരങ്ങൾ
വ്യതിരിക്ത വായന ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കൂട്ടസമരങ്ങൾ
By Pramod Das

ഒരു മതരാഷ്ട്രത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പരിണാമത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇനി അതിനെ ജനം സ്വയം പ്രതിരോധിച്ചുകൊള്ളും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മഹാഗഡ്ബന്ധൻ ഇലക്ഷനിൽ തോൽക്കുക മാത്രമല്ല, ഇനിയൊരങ്കത്തിനേ സാധ്യതയില്ലാത്തവണ്ണം തകരുകയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പനന്തര ഇന്ത്യയിൽ.